Yüksek Sağlık Şurası Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Yüksek Sağlık Şurası Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge yayımlandı.

Yüksek Sağlık Şurası Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge yayımlandı.

Yüksek Sağlık Şurası Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı, Yüksek Sağlık Şûrası ile buna bağlı Danışma Kurulları ve İhtisas Komisyonlarının kuruluş, çalışma usûl ve esaslarına dair hususların düzenlenmesidir.

(2)Bu Yönerge, Yüksek SağlıkŞûrası ile buna bağlı Danışma Kurulları, İhtisas Komisyonları ve Yüksek SağlıkŞûrası sekretaryasının kuruluş, çalışma usûl ve esaslarına dair hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1)Bu Yönerge, 11.10.2011 tarih ve 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 21 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1)Bu Yönergede geçen ifadelerden;

a)      Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b)      Bakan: Sağlık Bakanını,

c)      Müsteşar: Sağlık Bakanlığı Müsteşarını,

d)     Şûra: Yüksek Sağlık Şûrasını,

e)      Üye: Yüksek Sağlık Şûrası üyelerini,

f)       Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü,

g)      Sekretarya: Yüksek Sağlık Şûrasının sekretarya işlerini yürüten birimi,

h)      Raportör: Şûra ve İhtisas Komisyonlarınca değerlendirilecek konu ve dosyalar hakkındaki görüşleri raporlamakla yükümlü personeli ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek Sağlık Şûrası

 

Yüksek Sağlık Şûrası oluşumu

MADDE 4- (1) Sağlık meslek mensuplarının mesleklerini icra ederken ortaya çıkan adlî konularda mahkemelere görüş vermek ve idarî soruşturmacılar ve uzlaşma komisyonları için bilirkişi listesi belirlemek üzere Bakanlık bünyesinde oluşturulan Yüksek Sağlık Şûrasının onbeş üyesi bulunur.

(2) Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı ile I.Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği hukuk müşaviri, Şûranın doğal üyesidir. Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı Şûraya başkanlık eder.

(3) Şûra üyelerinin onüçü Bakan tarafından ülkede sağlık hizmetleri veya eserleri ile tanınmış kişiler arasından seçilir. Seçim yolu ile Şûra üyesi olanlar görevlendirildikleri tarih itibariyle iki yıl süreyle görev yaparlar ve görev süresi sonunda üyelikleri kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten üyeler tekrar seçilebilirler. Seçilmiş üyeler ve çalıştıkları kurum ve kuruluşlar hangi tarihler arasında Şûra üyesi olarak görev yapacakları bildirilir. Seçilmiş üyelerin görev süresinin bitiminden bir ay önce yeni üye seçimi için Genel Müdürlük tarafından Bakana bilgi sunulur.

(4) Görev süresi sona eren üyeler ile evvelce üyelik yapmış olanlara Yüksek Sağlık Şûrası Fahrî Üyesi ve başkanlarına da Onursal Başkan unvanı verilir.

(5) Şûra üyeleri, toplantılara katıldıkları süre içerisinde görevli sayılırlar. Şûra toplantılarına üst üste iki kez mazeretsiz olarak katılmayanların üyeliği sona erer. Boşalan üyeliğe bir ay içinde aynı usûlle kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir.

Şûranın çalışma usûl ve esasları

MADDE 5- (1)Şûra yılda en az dört kere, Müsteşar veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısı başkanlığında en az sekiz üyenin katılımı ile toplanır. Toplantılara üyeler ve görevlilerden başka kimse giremez. Başkan lüzum gördüğü hallerde Şûrayı toplantıya çağırabilir.

(2) Her yıl ilk toplantıda, Şûranın toplanmadığı zamanlarda acele işleri karara bağlamak üzere, Şûra kendi üyeleri arasından bir yıllık süre için üç kişilik bir alt kurul seçer.

(3)Şûrada görüşülmesi istenilen konular ve dosyalar hakkında Genel Müdürlükçe Başkana bilgi sunulur. Başkanın uygun göreceği toplantı tarihi ve gündemi tespit edilir. Gündemin, toplantı tarihinden en az bir hafta önce gerekli belgeler ile Şûra üyelerine bildirilmesi esastır. Toplantı sırasında, Başkanın ya da katılan üyelerin üçte birinin yazılı ya da sözlü talebi üzerine gündeme ek konular ilave edilebilir.

(4) Müzakere usûl ve esasları aşağıda belirtilmiştir:

a)  Müzakereler gündemdeki sıraya göre yapılır.

b)  Şûra, görüşülen konunun gerektirmesi halinde önceden bilirkişi görüşüne başvurabileceği gibi, toplantı sırasında bilirkişiler davet edip dinleyebilir.

c)  Müzakereler sesli olarak kaydedilir ve kararlar bütün üyelerce imzalanıncaya kadar saklanır.

(5)Müzakereler bitip oylamaya geçildikten ya da karar verildikten sonra, karar adli mercilere gönderilinceye kadar, üyelerden herhangi biri müzakerenin tekrarlanmasını Başkandan isteyebilir. Bu durumda, müzakerenin tekrarlanması Başkan tarafından oya sunulur. Oylamanın sonucuna göre, hazır bulunanların yarısından fazlasının tekrarlama yolunda oy kullanmış olduğu görülür ise, konu ve dosya yeniden görüşülür.

(6)Görüşülen her bir konu hakkındaki müzakereler bittikten sonra Başkan, başkaca görüş açıklamak isteyenin olup olmadığını sorar. Söz almak isteyen olmadığı anlaşıldığında, açık oylamaya geçilir. Oylamada ilgili meslek mensubunun ya da meslek mensuplarının kusurlu olup olmadığı değerlendirilir. Kusurlu olduğu sonucuna varıldığında, bunların derecesi yeniden oylamaya sunulur. İhtisas Komisyonları üyeleri, raportörler, bilirkişi hüviyeti ile davetli olarak katılanlar oy kullanamazlar.

(7) Kararlar, katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Üyeler çekimser kalamaz. Kararlara muhalif kalan üyeler, muhalefet şerhi düşer. Karar taslakları, sekretarya tarafından yazılır ve gerektiğinde karar yazımında ilgili üye ya da üyeler görev alır.

Yüksek Sağlık Şûrası sekretaryası

MADDE 6- (1) Şûranın sekretarya işleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

(2)Sekretaryanın çalışma usûl ve esasları aşağıda belirtilmiştir:

a)      Adli makamlardan gelen dosyalara ön inceleme numarası verilir ve bu dosyaların Hukuk Müşavirliğince görevlendirilen hukuk müşavirinin de içinde bulunduğu sekretarya tarafından ön incelemesi yapılır. Ön incelemede mevzuat ve tıp mesleklerinin uygulaması çerçevesince değerlendirme yapılır. Ön inceleme sonucunda Şûra’nın görev alanına girmediği açıkça anlaşılan, Şûra tarafından sağlıklı olarak incelenmesine ve karar verilmesine uygun olmayan, eksikliği bulunan ve okunaklı olmayan dosyalar ön incelemeden sonra Genel Müdürlükçe ilgili makamlara gerekçesi ile iade edilir. Bu konuda açıklayıcı bilgi ve belgeler istenebilir.

b)      Şûra’da görüşülecek dosyalar geliş sırasına göre düzenlenir ve her yıl için ” 2012/1, 2012/2 …” şeklinde esas numaraları verilir.

c)      Daha önce Şûra toplantılarında görüşülerek ek bilgi ve belge istenen, bilirkişi görüşüne gönderilen, ya da Şûra kararı adli makamlara gönderilen fakat tekrar görüşülmek üzere gönderilen dosyalar ilk toplantı için hazırlanır.

d)      Sekretaryaya gelen ve sıraya alınan dosyalar düzenli olarak saklanır.

e)      Ön inceleme sonrasında verilen numaralarına göre düzenlenmiş dosyalar raportörlerce hazırlanarak Şûrada görüşülmeye sunulur.

f)       Adli makamlardan intikal eden adli dosyalar hazırlanırken;

1)      Hangi mahkeme ve savcılıktan geldiği, ne sorulduğu ve olayla ilgililerinin adları,

2)      ‘Olay ve Tespitler’ bölümünde, olayın meydana geliş şekli, zamanı, nerede geçtiği, kişilerin olaya katılış biçimi, olaya maruz kalana uygulanan tetkik ve tedavilerin özeti,

3)      Suçlanan kişilerin ifadeleri, varsa Adli Tıp Raporu, otopsi tutanağı ve bilirkişi raporları,

incelenir ve dosyanın özeti çıkarılır.

g)      Tespit edilen toplantı tarihi, gündemi ve ilgili belgeler üyelere iletilir.

h)      Dosya görüşüldükten sonra ‘Sonuç ve Karar’ kısmına alınan karar, varsa kusur dereceleri ile birlikte yazılır.

i)        Toplantılarda üyelerce alınan ‘Kararlar’ imza işlemi bittikten sonra ilgili mercilere gönderilir.

j)        Adli konulardaki Şûra kararları, ilgili mahkeme kararları kesinleşinceye kadar açıklanmaz. Kararların yayınlanması konusunda Şûraya yapılan resmi başvurular üyelerce değerlendirilir. Şûra tarafından yer, zaman ve şahıs isimleri verilmemek kaydıyla kararların yayınlanması için gerekli izin verilebilir.

k)      Sekretarya Şûra’nın verdiği kararları ve görüşülen dosyaların arşivlemesini yapar, istatistiksel verileri hazırlar.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhtisas Komisyonları

Danışma Kurulları

MADDE 7- (1) Şûra’nın toplantılarında ele alınacak konular hakkında danışma görevi yapmak; teknik görüş ve önerilerini Şûra’ya sunmak üzere Danışma Kurulları oluşturulur.  Danışma Kurulları ilgili konunun uzmanlarından, üye sayısı üçten az olmamak üzere, Genel Müdürlüğün teklifi ve Müsteşarlık Makamı’nın onayı ile oluşur.

(2) Danışma Kurulu görev süresi bir yıldır ve görev süresi sonunda üyelikleri kendiliğinden sona erer. Görev süresi dolan üye aynı usulle tekrar seçilebilir.

(3) Danışma Kurulu, ilk toplantısında bir başkan seçer. Kurul, Şûra gündemine alınacak konuları inceler ve Şûra’ya sunulmak üzere konu hakkında bir ön görüş raporu hazırlar.

 

İhtisas komisyonları

MADDE 8- (1)Mahkemelerden gelen dosyaları incelemek, Şûraya bilimsel görüş ve rapor vermek üzere ihtisas komisyonları oluşturulur. İhtisas komisyonları, Şûranın ihtiyaç duyduğu alanlardaGenel Müdürlüğün teklifi ve Müsteşar onayı ile seçilir ve konunun uzmanı en az üç kişiden oluşur.

(2) İhtisas komisyonlarının görev süresi bir yıldır ve görev süresi sonunda üyelikleri kendiliğinden sona erer. Görev süresi dolan üye aynı usulle tekrar seçilebilir.

(3) Komisyon, ilk toplantısında bir başkan seçer. Her dosya için komisyon başkanı tarafından üyeler arasından bir raportör belirlenir ya da sekretarya tarafından raportörlük yapılır.


Kurul ve Komisyonların Çalışmaları

MADDE 9-(1)Kurul ve KomisyonlarBaşkanının davetiyle ve üyelerin çoğunluğunun katılımıyla toplanır. Kurul ve Komisyon çalışmaları başkan tarafından yürütülür.

(2) Danışma Kurulu veya İhtisas Komisyonuna gönderilen dosyalar incelenerek, oluşturulan görüşü içeren rapor, raportörler tarafından hazırlanır ve başkan veya raportörler tarafından Şûra’ya sunulur.

(3) Danışma Kurulu ve İhtisas komisyonları başkanları, görevleri ile ilgili olan ya da Kurul veya komisyonca hakkında ön rapor hazırlanmış bulunan konuların müzakeresi sırasında, Şûra toplantılarına oy hakkı bulunmaksızın tabiî üye olarak iştirak ederler.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Dosyalarda öncelik tanıma

MADDE 10- (1)Yüksek Sağlık Şûrasına incelenmek üzere gönderilen dosyalar geliş sırasına konularak incelenmeye alınır. Ancak;

a)      Zamanaşımı yaklaşmış olduğu bildirilen dava dosyaları,

b)      Mahkemesince gerekçe gösterilmek suretiyle ivediliğine karar alınmış dava dosyaları,

c)      Tutuklusu bulunan meslek mensupları ile ilgili dosyalar,

d)     Daha önce görüşülmüş olup tekrar görüşe sunulan dosyalar,

 

hukuk müşavirinin görüşü alınarak Genel Müdürlüğün teklifi ve Şûra Başkanının onayı ile öne alınarak incelenir.

 

Yürürlükten Kaldırılan Düzenlemeler

MADDE 11- 18.07.2007 tarih ve 4167 sayı ile yürürlüğe konulan “Yüksek Sağlık Şurası Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12- (1)Bu Yönerge, Bakanlık Onayını müteakip yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13-(1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.