Yeşilkart ilaç, optik, üniversite, özel hastane ve tıbbi cihaz ve malzeme bedellerinin ödenmesine ilişkin düzenleme

Yeşilkart ilaç, optik, üniversite, özel hastane ve tıbbi cihaz ve malzeme bedellerinin ödenmesine ilişkin düzenleme Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Yeşilkart ilaç, optik, üniversite, özel hastane ve tıbbi cihaz ve malzeme bedellerinin ödenmesine ilişkin düzenleme Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı.

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı                                      29 Eylül 2013

Sayı     :B.10.0.SGB.0.81.00.03- 842-99

Konu   : Yeşil kart uygulamaları 

İlgi:     Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün İl Sağlık Müdürlüklerine hitaplı 05.08.2011 tarih ve 33677 sayılı yazısı,

“Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 01.07.2011 tarihli ve 27981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ilgi de kayıtlı yazısı ile adı geçen yönetmeliğe ilişkin açıklamalar yapılarak İl Sağlık Müdürlüklerine bildirilmiştir.

Buna göre:

1-Daha önce  Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlar tarafından  yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre Üniversitelere ve özel sağlık tesislerine sevk edilen yeşil kart hak sahibi vatandaşlarımıza ait tedavi faturaları, şevki gerçekleştiren Sağlık kurumu tarafından incelenmekte; bu giderlere ait ödenekler de bu sağlık kurumları adına gönderilmekte idi. Bundan soma ise Bakanlığa bağlı olmayan sağlık tesislerince (belediye sağlık tesisleri, üniversite hastaneleri ile yönetmeliğin 15. Maddesinde ifade edilen özel sağlık tesisleri tarafından) verilen sağlık hizmeti karşılığı düzenlenen faturalar, hizmeti sunan sağlık tesisi tarafından sağlık tesisinin bulunduğu ildeki Sağlık Müdürlüğüne her ay sonu topluca verilip faturaların ilgili Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından incelendikten sonra, toplam tedavi ücreti ödeme emri belgesine bağlanarak ödeneğin bulunduğu defterdarlık muhasebe müdürlüğü, saymanlık müdürlüğü veya mal müdürlüğüne gönderilecektir. İlgili hizmetlere ilişkin ödenekler de ödeme emrini düzenleyen İl Sağlık müdürlüğü adına ilgili muhasebe birimine (muhasebe / saymanlık / mal müdürlüğü) tahsis edilecektir.

2-Ayakta   tedavi   kapsamında   yazılan   ilaç   ve   gözlük   reçete   bedellerine   ilişkin uygulamada bir değişiklik olmayacaktır.

3-Ayakta tedavi kapsamında reçete edilen tıbbi cihaz ve malzeme bedelleri, ilgili satıcılar tarafından ilgili Sağlık Müdürlüğü’ne ayda bir fatura düzenlenerek teslim edilecektir. İlgili fatura ve ekli belgeler İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İncelendikten sonra fatura bedelleri ödeme   emri   belgesine   bağlanarak  ödeneğin  bulunduğu   defterdarlık  muhasebe  müdürlüğü, saymanlık müdürlüğü veya mal müdürlüğüne gönderilecektir. Adı geçen cihaz ve malzeme bedellerine   ilişkin   ödenekler   yeni   açılan   15.01.31.62-07.3.1.11-1-03.9   tertibinden   tahsis edilecektir.

4-Yeşil Kart sahiplerinin ayakta tedavilerinde reçete edilen tıbbi cihaz ve malzeme bedellerinin ödemelerinde mükerrerlik olmaması ve/veya harcamaların takibi açısından, ödemeler İl Sağlık Müdürlüklerince kayıt altına alınacak kayıtların tutulmasından ve doğruluğundan İl Sağlık Müdürlükleri sorumlu tutulacaktır.

5- 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” nun “Genel sağlık sigortası geçiş hükümleri” başlığını taşıyan geçici 12. Maddesinde yer alan “Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri, yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemler Kurum tarafından devralman tarihe kadar devam eder. Devir süreci 1/1/2012 tarihine kadar tamamlanır.” ve “… yeşil kart verilen ve verilecek kişiler durumlarında değişiklik olmaması kaydıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın bu Kanıtının 60 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (î) numaralı alt bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılır.” hükümlerine göre anılan tarihten sonra yeşil kart hak sahibi vatandaşlarımız Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak ve sağlıkla ilgiii giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır. Geçiş sürecinde sıkıntılar yaşanmaması ve kurumlarımızda 2011 yılı sonunda yukarıda adı geçen tertiplere (Tedavi, üniversite, özel sağlık tesisi, ayaktan reçete edilen ilaç, optik ile tıbbi cihaz ve malzeme) ilişkin tahakkuka bağlanmamış fatura ve incelenmemiş evrak kalmaması için, ilgili evrakların incelenerek yılsonunu aşmayacak şekilde tahakkuk işlemlerinin tamamlanması; incelemesi yapılarak ödeme emrine bağlanmış tahakkuk evraklarının da bağlı bulundukları muhasebe biriminde 323 Bütçeleştirilmiş Borçlar Hesabına aldırılması gerekmektedir.

Yeşil kart hak sahibi vatandaşların ve üçüncü kişilerin mağduriyetine sebep olmamak için yukarıdaki talimatlar doğrultusunda işlem tesis edilmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

DAĞITIM: Gereği için:

– 81 11 Valiliği (Sağlık Müdürlüğü)

– 44 Üniversite Rektörlüğü

Bilgi için:

– Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü