Yataklı Tedavi Kurumlarının Harcamaları

Yataklı tedavi kurumlarının genel bütçe kaynaklarından yapacakları harcamalar ile ilgili

Yataklı tedavi kurumlarının genel bütçe kaynaklarından yapacakları harcamalar ile ilgili

olarak Sağlık Bakanlığınca bir duyuru yayımlandı.

 

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, gereksiz zaman ve kaynak israfının önlenebilmesi amacıyla (ilgili hükümlere istinaden*); 1 Şubat 2011 tarihinden itibaren Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı yataklı tedavi kurumlarının genel bütçe kaynaklarından yapacakları (aylık, yolluk, elektrik, yakacak vb.) harcamalar için düzenlenecek ödenek gönderme belgeleri il muhasebe müdürlüğü yerine harcama biriminin bulunduğu yer muhasebe veya malmüdürlüklerine gönderilecek.

Bu kapsamda söz konusu harcamalar yataklı tedavi kurumlarının (ağız ve diş sağlığı merkezleri dahil) bulunduğu yerdeki muhasebe birimleri aracılığıyla gerçekleştirileceğinden, sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin iş ve işlemlerin (işyeri bildirgesi işlemleri vb.) ivedilikle tamamlanması ve herhangi bir cezai durumla karşılaşılmaması için gerekli önlemlerin Bakanlığın ilgili harcama birimlerince alınması gerekmekte.

* 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3. Maddesinin “k” bendinde Harcama Birimi; “Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birim” şeklinde tarif edilirken, 22’nci maddesinde “Kamu idarelerinin merkez teşkilatı harcama yetkilileri, merkez dışı birimlere, ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek suretiyle ödenek gönderebilecekleri”, 31’inci maddesinde ise bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisinin Harcama Yetkilisi olduğu hüküm altına alınmış bulunmaktadır.

Maliye Bakanlığınca 31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğin (Seri No:1) “Merkez Dışı Birimlerde Harcama Yetkilileri” başlıklı bölümünde “Çeşitli bakanlık ve kuruluşlara bağlı; ilköğretim, ortaöğretim ve dengi okullar, başkanlık, hastane, dispanser, sağlık ocağı, sağlık merkezi, müze ve kütüphaneler, ceza ve tevkif evleri gibi birimlere ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilmesi halinde bu birimlerin okul müdürü, başhekim, tabip, başkan, müdür gibi unvanlara sahip en üst yöneticileri harcama yetkilisidir.” hükmü yer almaktadır.