SGK’dan Veri Paylaşımı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), elindeki verilerin başka kişi ve kuruluşlarla paylaşılmasını içeren

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), elindeki verilerin başka kişi ve kuruluşlarla paylaşılmasını içeren “Veri paylaşımı Hakkında 2011/14 Sayılı Genelge”yi yayımladı.

Buna göre;

12/05/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliği’nin 8 inci maddesi;

“(1) Kurum, sosyal sigorta kayıtlarında tutulan bilgileri işveren, sigortalı, hak sahibi ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların kullanımına açabilir.

(2) Kurum, internet ve her türlü elektronik ortam ile benzeri elektronik iletişim araçları üzerinden bilgi alışverişinin yapılmasına ilişkin koşulları belirlemek, Kurum ve işveren ile diğer ilgili kişi ve kuruluşlar arasındaki ilişkiler ile tarafların birbirlerine karşı olan hak ve yükümlülüklerini düzenlemek için protokol veya sözleşmeler yapabilir.

(3) Sosyal sigorta kayıtlarından alınan bilgilerin iş ve işlemlerde kullanılmasının hukuki sonuçları, bilgiyi alan işveren ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların sorumluluğundadır.”

Hükmünü amir olup, buna göre veri talebinde bulunacak kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarıyla ekte yer alan örneklerine uygun olarak Kurumun ilgili birimlerince imzalanacak protokol/sözleşmelerle sosyal güvenlik verilerinin paylaşımı yapılabilecektir.

Diğer yandan sağlık verileri ile ilgili olarak, Cumhuriyet Savcılıkları, T.C. Sayıştay Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve iç Denetim Başkanlığı tarafından Genel Sağlık Sigortası uygulamaları ile yapacakları soruşturma, inceleme ve teftişlerle ilgili olarak talep edecekleri verilerin haricinde, 07/05/2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunun 2. maddesiyle, T.C. Anayasası’nın 20. maddesine eklenen üçüncü fıkrası dikkate alınmak suretiyle;

1- Sağlık sigortalılarına ait veriler kendileri ve Kurum elemanlarının genel işlem yapması dışında hiçbir surette paylaşılmayacaktır.

2- İlaç bazlı veriler ile firma bazlı veriler hiç bir suretle paylaşılmayacaktır

3- Sağlık hizmet sunucularının kendilerine ait herhangi bir veri paylaşımı söz konusu olmayacaktır.

4- Kurum dışı diğer gerçek veya tüzel kişiler tarafından talep edilen veriler ekte yer alan örneklerine uygun olarak Kurumun ilgili birimlerince imzalanacak protokol/sözleşmelerle Kurum Başkanlığı Olur’u ile uygun görülenlerin ilgili talep sahiplerine Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü aracılığı ile gönderilecektir,

5- Kurum içi diğer ilgili birimler tarafından planlama ve politika geliştirme faaliyetleri kapsamında talep edilen verilerden analizi, değerlendirmesi ve raporlaması tamamlanmış olanlar Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürünün onayı ile gönderilecektir.

Genel Sağlık Sigortası uygulamaları ile ilgili paylaşılan verilerin envanteri Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından takip edilecek ve tutulacaktır.

Hazırlanan protokol/sözleşmelerden hiçbir madde çıkarılmayacak veya revize edilmeyecektir. ihtiyaç halinde Strateji Geliştirme Başkanlığının yazılı uygun görüşü alınarak yeni maddeler ilave edilecektir.

Protokol ve sözleşmeler Kurum adına, içerik yönünden veri talep edilen alanla ilgili birimin Genel Müdürü tarafından, teknik yönden ise Hizmet Sunumu Genel Müdürü tarafından imzalanacaktır. İmzalanan protokol ve sözleşmelerin ıslak imzalı bir nüshası Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilecektir.

Veri paylaşımı hk. 2011/14 Sayılı Genelge için tıklayın…