Uyulacak Eşik Değerler ve Parasal Limitlere İlişkin Tebliğ

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre “Uyulacak Eşik Değerler ve Parasal Limitlere İlişkin Tebliğ” yayımlandı.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre “Uyulacak Eşik Değerler ve Parasal Limitlere İlişkin Tebliğ” yayımlandı.

Uyulacak Eşik Değerler ve Parasal Limitlere İlişkin Tebliğ (pdf)

24 Ocak 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28183

TEBLİĞ

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/1)

MADDE 1 – 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesine göre, 1/2/2012 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir:

Buna göre;

1- 3 üncü maddenin;

(g) bendinde belirtilen 5.849.426,- TL (Beşmilyon sekizyüzkırkdokuzbin dörtyüzyirmialtı Türk Lirası), 6.629.154 TL (Altımilyon altıyüzyirmidokuzbin yüzellidört Türk Lirası),

2- 8 inci maddenin;

(a) bendinde belirtilen 699.270,- TL (Altıyüzdoksandokuzbin ikiyüzyetmiş Türk Lirası), 792.482,- TL (Yediyüzdoksanikibin dörtyüzsekseniki Türk Lirası),

(b) bendinde belirtilen 1.165.451,- TL (Birmilyon yüzaltmışbeşbin dörtyüzellibir Türk Lirası), 1.320.805,- TL (Birmilyon üçyüzyirmibin sekizyüzbeş Türk Lirası),

(c) bendinde belirtilen 25.640.021,- TL (Yirmibeşmilyon altıyüzkırkbin yirmibir Türk Lirası), 29.057.835,- TL (Yirmidokuzmilyon elliyedibin sekizyüzotuzbeş Türk Lirası),

3- 13 üncü maddenin (b) bendinin;

(1) nolu alt bendinde belirtilen 76.291,- TL (Yetmişaltıbin ikiyüzdoksanbir Türk Lirası), 86.460,- TL (Seksenaltıbin dörtyüzaltmış Türk Lirası), 152.588,- TL (Yüzelliikibin beşyüzseksensekiz Türk Lirası), 172.927,- TL (Yüzyetmişikibindokuzyüzyirmiyedi Türk Lirası),

(2) nolu alt bendinde belirtilen 76.291,- TL (Yetmişaltıbin ikiyüzdoksanbir Türk Lirası), 86.460,- TL (Seksenaltıbin dörtyüzaltmış Türk Lirası), 152.588,- TL (Yüzelliikibin beşyüzseksensekiz Türk Lirası), 172.927,- TL (Yüzyetmişikibindokuzyüzyirmiyedi Türk Lirası), 1.271.609,- TL (Birmilyon ikiyüzyetmişbirbin altıyüzdokuz Türk Lirası), 1.441.114,- TL (Birmilyon dörtyüzkırkbirbin yüzondört Türk Lirası),

(3) nolu alt bendinde belirtilen 152.588,- TL (Yüzelliikibin beşyüzseksensekiz Türk Lirası), 172.927,- TL (Yüzyetmişikibin dokuzyüzyirmiyedi Türk Lirası), 1.271.609,- TL (Birmilyon ikiyüzyetmişbirbin altıyüzdokuz Türk Lirası), 1.441.114,- TL (Birmilyon dörtyüzkırkbirbin yüzondört Türk Lirası),

4- 21 inci maddenin;

(f) bendinde belirtilen 127.154,- TL (Yüzyirmiyedibin yüzellidört Türk Lirası), 144.103,- TL (Yüzkırkdörtbin yüzüç Türk Lirası),5- 22 nci maddenin;

(d) bendinde belirtilen 38.144,- TL (Otuzsekizbin yüzkırkdört Türk Lirası), 43.228,- TL (Kırküçbin ikiyüzyirmisekiz Türk Lirası), 12.709,- TL (Onikibin yediyüzdokuz Türk Lirası), 14.403,- TL (Ondörtbin dörtyüzüç Türk Lirası),

6- 53 üncü maddenin (j) fıkrasının;

(1) nolu bendinde belirtilen 254.315,- TL (İkiyüzellidörtbin üçyüzonbeş Türk Lirası), 288.215,- TL (İkiyüzseksensekizbin ikiyüzonbeş Türk Lirası),

(2) nolu bendinde belirtilen 576.629,- TL (Beşyüzyetmişaltıbin altıyüzyirmidokuz Türk Lirası), 653.493,- TL

(Altıyüzelliüçbin dörtyüzdoksanüç Türk Lirası), 1.152,- TL (Bin yüzelliiki Türk Lirası), 1.305,- TL (Bin üçyüzbeş Türk Lirası), 1.153.259,- TL (Birmilyon yüzelliüçbin ikiyüzellidokuz Türk Lirası), 1.306.988,- TL (Birmilyon üçyüzaltıbin dokuzyüzseksensekiz Türk Lirası), 2.305,- TL (İkibin üçyüzbeş Türk Lirası), 2.612,- TL (İkibin altıyüzoniki Türk Lirası), 3.458,- TL (Üçbin dörtyüzellisekiz Türk Lirası), 3.918,- TL (Üçbin dokuzyüzonsekiz Türk Lirası), 11.532.599,- TL (Onbirmilyon beşyüzotuzikibin beşyüzdoksandokuz Türk Lirası), 13.069.894,- TL (Onüçmilyon altmışdokuzbin sekizyüzdoksandört Türk Lirası), 23.065.198,- TL (Yirmiüçmilyon altmışbeşbin yüzdoksansekiz Türk Lirası), 26.139.788,- TL (Yirmialtımilyon yüzotuzdokuzbin yediyüzseksensekiz Türk Lirası), 4.612,- TL (Dörtbin altıyüzoniki Türk Lirası), 5.226,- TL (Beşbin ikiyüzyirmialtı Türk Lirası),

7- 62 nci maddenin;

(h) bendinde belirtilen 141.143,- TL (Yüzkırkbirbin yüzkırküç Türk Lirası), 159.957,- TL (Yüzellidokuzbin dokuzyüzelliyedi Türk Lirası), olarak güncellenmiştir.

1/2/2012 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen Eşik Değerler ve Parasal Limitlere ilişkin, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.

MADDE 2 – İdarelerin tabi oldukları eşik değer ve parasal limitlerin belirlenmesinde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statülerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/2/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.Ek:

4734 SAYILI KANUNDA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO 31/1/2012 TARİHİNE KADAR UYGULANAN EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR 1/2/2012 – 31/1/2013 DÖNEMİNDE UYGULANACAK EŞİK DEĞERLER İLE PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR EŞİK DEĞERLER EŞİK DEĞERLER

MADDE 8

TL TL

699.270 792.482

1.165.451 1.320.805

25.640.021 29.057.835

PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR

MADDE 3 (g)

TL TL

5.849.426 6.629.154

MADDE 13 (b)

76.291 86.460

152.588 172.927

1.271.609 1.441.114

MADDE 21 (f)

127.154 144.103

MADDE 22 (d)

38.144 43.228

12.709 14.403

MADDE 53 (j)/1

254.315 288.215

MADDE 53 (j)/2

576.629 653.493

1.152 1.305

1.153.259 1.306.988

2.305 2.612

3.458 3.918

11.532.599 13.069.894

23.065.198 26.139.788

4.612 5.226

MADDE 62 (h)

141.143 159.957