Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı 2011-2023

Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı 2011-2023 Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı 2011-2023 Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı.

ULUSAL RUH SAĞLIĞI EYLEM PLANI 2011-2023 GİRİŞ YAZISI

Dünya Sağlık Örgütü, ruh sağlığı politikasını; ruh sağlığını geliştiren ve ruhsal bozuklukların toplumsal yükünü azaltan prensipler, değerler ve amaçlar kümesinin düzenlenmesi olarak tanımlamaktadır. Ruh sağlığının insan gelişimi ve yaşam kalitesi ile sıkı bir biçimde ilişkili olması, ruhsal bozuklukların dünya genelinde belirgin bir hastalık yükü oluşturması ve ruh sağlığı ile ilgili girişimlerin yaşama geçirilmesi için pek çok farklı sektörün katılımının gerekmesi sebebiyle ülkelere ruh sağlığı politikası, eylem planları ve programları oluşturmalarını önermektedir.

Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı hazırlanırken Sağlık Bakanlığının 2006 yılında yayınladığı Ulusal Ruh Sağlığı Politika Metni esas alınmıştır. Bu Eylem Planı’nın amacı; merkeze bireylerin ihtiyacını alan ruh sağlığı hizmetlerinin, uygun yöntemle yeterli bir biçimde verilmesini sağlayan bir hizmet ağının kurulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan Plan ile ruhsal hastalığı olan kişilerin tedavi ve bakımlarında hasta merkezli yaklaşımın temel alınması, toplum temelli ruh sağlığı hizmet modelinin ülkemizde yerleşmesi hedeflenmiştir.

Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı, şimdiki sağlık stratejilerinin 2023 yılı itibariyle Türkiye’deki yansımalarına göre 2011–2023 dönemini üç aşamalı olarak kapsamaktadır.

Kısa vadeli aktiviteler: 2011-2012
Orta vadeli aktiviteler: 2013-2016
Uzun vadeli aktiviteler: 2017-2023

Bu Eylem Planı’nda kısa ve orta vadeli aktiviteler ayrıntılı olarak planlanmış, genel yol haritası belirlenmiş; uzun vadeli aktivitelerin 2016 yılı itibarı ile gözden geçirilerek ayrıntılandırılmasına karar verilmiştir.

Eylem Planı’nda ruh sağlığı hizmetleri bir bütün olarak ele alınmış, bu hizmetlerin diğer sağlık hizmetlerine entegre bir şekilde organize edilmesi ve planlanmasına çalışılmıştır. Bu metnin ilk bölümünde eylem planının hazırlanma süreci ve ülkemizin ruh sağlığı profilinin mevcut durumu anlatıldıktan sonra planlanan eylemler bütünün parçaları olarak ele alınmış, son bölümde de amaçlar, hedefler, stratejiler ve aktiviteler tablolar halinde verilmiştir.

ULUSAL RUH SAĞLIĞI EYLEM PLANI 2011-2023 için tıklayın…