Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı (2011-2014)

Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı (2011-2014) Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı (2011-2014) Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Diyabet hastalığının erken tanı ve tedavisinin sağlanması, diyabete bağlı komplikasyon (amputasyon, körlük, böbrek yetmezliği ve gebelik komplikasyonları vb.) insidansını 2014 yılı sonuna kadar azaltmayı amaçlayan Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı (2011-2014), Dünyada ve Türkiye’de diyabet konusuna değindikten sonra plan çerçevesinde belerin hedeflendiğini ve nelerin yapılmasının planlandığını ortaya koymakta.

Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı (2011-2014) için tıklayınız…

“3. EYLEM PLANININ AMACI KAPSAMI VE HEDEFLERİ

Ülkemizde 2003 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı sorumlulukları kapsamında sağlıkta eşitşizliklerin giderilmesine yönelik olarak yürütülmekte olan Sağlıkta Dönüşüm Programının amaçları sağlık  hizmetlerinin etkili, verimli ve hakkaniyete uygun bir şekilde; organize edilmesi, finansmanının sağlanması ve sunulmasıdır. Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı 2010-2014 metninin ‘Koruyucu ve Temel Sağlık Hizmetleri’ başlığı altında yer alan Stratejik Amaç 1 “Halkımızın sağlığına yönelik riskleri azaltmak, sağlığı korumak ve geliştirmek” şeklinde olup bu stratejik amaç altında bulunan Hedef 1.5 “Bulaşıcı olmayan hastalıkların görülme sıklığını ve bu hastalıklardan kaynaklanan ölümleri 2014 yılına kadar %25 azaltmak” olarak belirlenmiştir.

Alt hedef 1.5.5. Diyabet hastalığının erken tanı ve tedavisinin sağlanması, diyabete bağlı komplikasyon (amputasyon, körlük, böbrek yetmezliği ve gebelik komplikasyonları vb.) insidansını 2014 yılı sonuna kadar azaltmak olarak belirlenmiştir.

Hedefe yönelik stratejiler kapsamında;

• Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı hayata geçirilecek,

• İzleme ve değerlendirme çalışmaları yapılacak ve sonuçlar analiz edilecek,

• Risk faktörleri konusunda halkımız bilgilendirilecek,

• Sektörlerarası işbirliği sağlanacaktır, ifadeleri benimsenmiştir.

Kronik hastalık risk faktörleri ile mücadele, kronik hastalıklar konusunda ülke düzeyindeki durumun araştırılması, bu hastalıklar ve risk faktörlerine dair temel verilerin ve veri akışının elde edilmesine yönelik çalışmalar yapılması, bu bilgiler ışığında bu hastalıkları davet eden risk faktörleriyle mücadele edilmesi ve halk sağlığına yönelik tehditleri azaltmak amacı ile Sağlık Bakanlığı yeniden yapılanmaya gitmiş ve Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde “Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Daire Başkanlığı” kurulmuştur. Bu dairenin şubelerinden bir tanesi de “Metabolik Hastalıklar Şube Müdürlüğü” olup programın geliştirilmiştir.

Yapılan araştırmalarda diyabetin tahminlerin üstünde bir artış kaydetmesi sonucunda Sağlık Bakanlığınca gerek duyulan güncel bir diyabet, risk faktörleri ve komplikasyonları ile mücadele stratejisi geliştirme çalışması, 2009 yılı ilk çeyreğinde “Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı; Stratejik Plan ve Eylem Planı Hazırlama Çalışmaları ” başlatılmış bulunmaktadır. 17 Nisan 2009 tarihinde Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı başkanlığında I. Danışma Kurulu Toplantısı yapılarak “Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı”nın temel çalışma çerçevesi belirlenmiş olup 15-20 Şubat 2010 tarihleri arasında da üçer günlük iki çalışma devresi halinde Ankara’da çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayda, toplam 16 çalışma grubu faaliyet göstermiştir. Daha sonra 9 Mart 2010 tarihinde Ankara’ da “Gözden Geçirme Toplantısı” düzenlenerek program geliştirilmiştir.

3.1. Planın Amacı

Daha sağlıklı bir Türkiye için önemli bir mortalite ve hastalık yükü sebebi olan, diyabet hastalığının

erken tanı ve tedavisinin sağlanması, ilgili risk faktörleri konusunda halkın bilinçlendirilmesi, diyabete

bağlı komplikasyon sıklığının DSÖ hedeflerine indirilmesi amaçlanmaktadır.

3.2. Planın Kapsamı

Diyabete yönelik önleme ve kontrol programının önemli bir bileşeni kronik hastalıkların önlenmesine dair entegre toplum tabanlı programlardır. Bu plan, diyabet hastalığının önlenmesi ve kontrolüne yönelik olarak risk faktörleri ve korunma, örgütlenme, insangücü planlaması ve eğitim, rehabilitasyon, tedavi ve evde bakım hizmetleri, sürveyans ve araştırmalar, finansman ve sektörler arası işbirliği ile geleceğe yönelik uygulama yaklaşımlarını kapsamaktadır.

3.3. Planın Hedefi

Bu planın hedefi, diyabet hastalığı konusunda toplumu bilgilendirmek, risk faktörleri konusunda kalıcı davranış değişiklikleri sağlamak için çalışmalar yürütmek, hastalığı erken dönemde saptamak ve ilerlemesini önlemek, hastalığın etkin tedavisi, komplikasyonların gelişimini önlemek ve bu hastalığa yönelik rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması, etkin sürveyanslarının yapılması suretiyle bireylerin sağlık açısından kalitesi yüksek bir hayat sürdürmelerini sağlamaktır.”