Terkin Edilecek Alacaklar

Sağlık Bakanlığı Strateji Gelistirme Başkanlığı, Terkin Edilecek Alacaklar konusunda bir duyuru yayımladı.

Sağlık Bakanlığı Strateji Gelistirme Başkanlığı, Terkin Edilecek Alacaklar konusunda bir duyuru yayımladı.

Sayı : B.10.0.SGB.0.81.00.02 /

Konu : Terkin Edilecek Alacaklar

Bilindiği üzere, 20.12.2010 tarih ve 2010/1178 sayılı Bakanlar Kurulu Karanının 1’inci maddesinde,

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu Baskanlığı ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ile 3816 sayılı Kanun kapsamında bulunanlar ve tedavi giderleri yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan ödeneklerden karşılanan kişiler, Sağlık Bakanlığına bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan tedavi hizmetleri karşılığı tutarlardan, Sağlık Bakanlığı ile geri ödeme kurumları arasında sağlanan mutabakat gereği tespit olunan aylık ödeme tutarını aşan kısmına isabet eden hizmet bedelleri oranında, 8.1.2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden 2010 yılı için muaftır.”,

2’nci maddesinde ise,

Bu karara iliskin usul ve esaslar Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanı tarafından müştereken belirlenir.” Hükümleri yer almaktadır.

Bu hükümler çerçevesinde, ilgili Bakanlar arasında 03.06.2011 tarihinde mutabakat sağlanmış ve bu mutabakat gereği tespit olunan aylık ödeme tutarını aşan ve 4736 sayılı Kanunun 1’inci maddesinden muaf tutulacak hizmet bedellerinin terkin edilmesine ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir.

Söz konusu esas ve usullerin “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde;

Geri ödeme kurumlarının 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilen Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğünce tedavi giderleri karşılanan kişiler için Sosyal Güvenlik Kurumu; tedavi giderleri yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan ödeneklerden karşılanan kişiler için ilgili kurum ve kuruluşları;

18.06.1992 tarihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanuna göre tedavi yardımı karşılanan kişiler için Sağlık Bakanlığını ifade ettiği,”

Muaf Tutularak Terkin Edilecek Faturaların Tespiti ve Kayıtlardan Çıkarılma Zamanı başlıklı 5’inci maddesinde;

Geri ödeme kurumlarınca tedavi kurumları karşılanan kişilerden, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında verilen tedavi hizmetleri karşılığı;

a) Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumca imzalanan protokol kapsamında tedavi giderleri karşılanan kişiler için en geç 31.12.2010 tarihine kadar düzenlenen faturaların toplam tutarından, sözleşme kapsamında yapılmış ödemelerin toplam tutarını aşan kısmının tamamının,

b) 5510 sayılı Kanunun 4/C kapsamında görev yapan kişiler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden Sosyal Güvenlik Kurumunca tedavi giderleri karşılanan kişiler için en geç 31.12.2010 tarihine kadar düzenlenen faturalardan, bu usul ve esasların imzalandığı 03.06.2011 tarihi itibariyle bedeli ödenmemiş olanların tamamının,

c) Diğer geri ödeme kurumları tarafından tedavi giderleri karşılanan kişiler için en geç 31.12.2010 tarihine kadar düzenlenen faturalardan, bu usul ve esasların imzalandığı 03.06.2011 tarihi itibariyle bedeli ödenmemiş olanların tamamının terkin edileceği,”,

Mahsuplaşma başlıklı 6’ncı maddesinde ise;

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen faturaların, ilgisine göre denetim elemanlarınca, diğer görevlilerce veya ilgililerce incelenmesi neticesinde fazla ve/veya yersiz tahakkuk ettirildiği veya ödendiği tespit edilen tutarlardan söz konusu protokolün imzalandığı tarih itibariyle kalanların (tahsil veya mahsup edilmemiş olanların), sağlık kurum ve kuruluşlarının terkin edilen alacaklarına mahsup edilmiş sayılacağı ve herhangi bir bedel talep edilmeyeceği” ifade edilmiştir.

Bu itibarla;

1- 2010 yılı ve öncesinden devreden 120.05 No’lu Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar Hesabında kayıtlı tutarların (03/06/2011 tarihi itibariyle tahsil edilemeyen) tamamı terkin edilecektir. (Terkine ilişkin muhasebe kaydı: 659.02 No’lu SGK Alacakları Terkini Hesabı borç, 120.05 No’lu Sosyal Güvenlik Kurumlarından Alacaklar Hesabı alacak)

2- 2010 yılından devreden ve 2011 yılında tahsil edilmeyen (03/06/2011 tarihi itibariyle) 120.06 No’lu Yeşil Kart Alacaklar Hesabında kayıtlı tutarlar, 342 No’lu Genel Bütçeden Alınan Tedavi Avansları Hesabının alacak bakiyesi öncelikli olarak kapatıldıktan sonra kalan tutar terkin edilecektir. Buna ilişkin kayıtlara “Devreden Yeşil Kart Alacakları” formundan erişilebilecek olup 120.06 Yeşil Kart Alacaklar Hesabının alacak bakiyesi vermemesine dikkat edilecektir. (Terkine ilişkin muhasebe kaydı: 659.03 No’lu Yeşil Kart Alacakları Terkini Hesabı borç, 120.06 No’lu Yeşil Kart Alacaklar Hesabı alacak)

3- Genel Bütçe ve Özel Bütçe ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan tahsil edilemeyen

(03/06/2011 tarihi itibariyle) ve 2010 yılından devreden alacak tutarları (geçmiş yıl alacakları dahil) terkin edilecektir. (Söz konusu hesapların alacak bakiyeleri 659.04 No’lu Merkezi Yönetim Bütçesinde Yer Alan Kuruluşlardan Alacaklar Terkini Hesabına borç kaydedilerek terkin işlemi muhasebeleştirilecektir.)