Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge yayımlandı.

Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge yayımlandı.

Sayı    :Bı00TSH0100012 Konu : Yönerge

TEMEL İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNİN UYGULAMA USÛL VE ESASLARI HAKKİNDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; temel iş sağlığı hizmetlerinin etkin, yaygın ve erişilebilir hale getirilmesini temin etmek üzere mevcut sağlık hizmetleri sunumuna iş sağlığı hizmetlerinin entegre edilmesi ve toplum sağlığı merkezleri bünyesinde, kurumsal olarak işyeri hekimliği hizmeti sunmak üzere kurulan, çalışanların sağlığı birimlerinin çalışma usûl ve esasları ile burada görev yapan personelin, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge, toplum sağlığı merkezlerinin temel iş sağlığı hizmetleri ile ilgili çalışmalarım, bünyesinde işyeri hekimliği hizmeti vermek Ü7,ere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen toplum sağlığı merkezlerinin faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine, 27/11/2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğe ve 25/5/2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b) Çalışanların Sağlığı Birimi  (ÇSB):  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen toplum sağlığı merkezi bünyesinde, işçi sağlığı ve güvenliği çalışmalarını yürütmek ve işyeri hekimliği hizmeti vermek üzere kurulan birimi,

c) Diğer sağlık personeli; İşyeri hekimi ile birlikte hizmet veren hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni veya çevre sağlık teknisyenini,

ç) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

d) İlgili Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığım,

e) İlgili Yönetmelik:  İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki,  Sorumluluk ve Bğitimleri Hakkında Yönetmeliğini,

f)  İşyeri hekimi: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belgelendirilmiş hekimi,

g) İşyeri sağlık hizmeti: İşyerinde çalışanların sağlığını koruyucu hizmetleri esas alarak; sağlık, sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde verilen muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini,

ğ) Müdürlük; İl sağlık müdürlüğünü,

h) Sorumlu müdür: ÇSB’nin iş ve işlemlerinden ilgili Bakanlığa ve Müdürlüğe karşı sorumlu olan toplum sağlığı merkezi sorumlu hekimini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM TSM Tarafından Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Yürütülmesi

Temel iş sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi

MADDE 5- (1) TSM’ler bölgelerindeki işyerlerinde verilmesi gereken temel iş sağlığı hizmetlerinin planlaması için, hekim ve diğer sağlık personeli ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde bölgesindeki kayıtlı olan ve olmayan işyeri sayısını ve sektörel dağılımını, bu işyerlerinin tehlike sınıfı ve kullanılan enerji durumuna göre dağılımını yılda bir kez yazılı ve elektronik ortamdan veri alarak saplar, durum tespitini yapar.

(2) Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında işyerlerine verilecek temel iş sağlığı hizmetlerine ilişkin çalışma ve iş planı hazırlayarak yürütür.

(3) Bölgesindeki tüm çalışanların ve işyerlerinin, özellikle sağlık açısından tehlikeli işyerlerinin kayıtlarına ulaşarak koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin sunulması için işyeri ve diğer kurumlarla işbirliği yapar. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde görevli olan işyeri hekimleri ile işbirliği yapar. İşyeri hekimi ve aile hekimleri arasında oluşabilecek problemleri çözer ve koordinasyon içinde çalışılmasını sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışanların Sağlığı Biriminin

Kuruluşu, Nitelikleri, Görev Yetki ve Sorumlulukları

Çalışanların sağlığı ve güvenliği biriminin kurulması

MADDE 6- (1) Müdürlükçe bünyesinde ÇSB kurulması planlanan TSM’ler belirlenir. Bu TSM’ler için yetkilendirilmek amacıyla ilgili yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan başvuru dosyası ilgili Bakanlığa gönderilir. İlgili Bakanlığın belgelendirmesi ile ÇSB kurulur ve tescil için Genci Müdürlüğe bildirilir.

Çalışanların sağlığı biriminin nitelikleri

MADDE 7- (1) ÇSB, TSM’lere bağlı olarak özel veya kamuya ait farklı binalarda hizmet verecek  şekilde  kurulabilir.  TSM,  ÇSB  birimi  içindeki  işyeri  hekimliği hizmeti koordinasyonuyla ilgili idari görev dağılımlarını yazılı olarak yapar ve yapılan idari görev dağılımlarını müdürlüğe bildirir.

Personel görevlendirilmesi

MADDE 8- (1) ÇSB’de işyeri hekimliği hizmeti sunulabilmesi için;

a) En az bir işyeri hekimi,

b) En az bir diğer sağlık personeli,

c) Öncelikli olarak tıbbi sekreter veya veri hazırlama kontrol işletmeni(VHK-İ) olmak üzere bir personel, görevlendirilmesi zorunludur.

(2)   Diğer sağlık personeli görevi için öncelikli olarak, çevre sağlığı teknisyeni görevlendirilir. Ancak hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) veya acil tıp teknisyeni görevlendirilmesi zorunlu ise bu personele yapacağı işlerle ilgili hizmet içi eğitim verildikten sonra işyeri hekimliği hizmetlerinde görevlendirilir.

(3)   İhtiyaç olması halinde sorumlu hekimin talebi ile müdürlük tarafından uzman hekimler, fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı ve sair personelden oluşan iş sağlığı hizmetleri ile ilgili bir işbirliği kurulu oluşturulur. Bu kurul üyeleri kendi alanları ile ilgili olarak iş yeri hekimlerinin yürüttükleri çalışmalara katılırlar.

Personel standardı

MADDE 9- (1) TSM sorumlu hekiminin ismi yetki belgesi başvurusunda sorumlu müdür olarak belirtilir ve ilgili Bakanlıkça verilecek yetki belgesinde sorumlu müdür olarak nitelendirilir. TSM sorumlu hekiminin veya işyeri hekimlerinin işten ayrılması durumunda üç iş günü içinde durum İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne yazı ile bildirilir. 30 gün içerisinde bu kişilerin yerine aranan niteliklere sahip personel görevlendirilmesi ve ilgili Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur.

(2) TSM sorumlu hekiminin izinli olduğu hallerde yerine vekâlet eden kişi bu görevi yürütür.

(3) ÇSB’de görevlendirilecek hekimlerin işyeri hekimliği sertifikasına sahip olmaları gerekir.   İşyeri   hekimleri,   görevlendirildikleri   işyerlerinin   ilgili   Yönetmelikte   belirtilen görevlerini   yerine   getirmek   için   belirlenen   süreler   dışında   kalan   zamanlarında   TSM bünyesindeki sorumlu hekimce verilen diğer görevleri yaparlar.

(4)  Müdürlük tarafından sertifika veya sertifika yenileme  programına  gönderilen hekimin  eğitim   ücreti   müdürlüğün   döner   sermayesinden  karşılanır.   Hekim   Ek-1’deki taahhütnameyi imzalamak suretiyle eğitim sonunda en az iki yıl süre ile müdürlüğün veya Hakanlığın belirleyeceği ÇSB’de çalışmayı taahhüt eder. Bu taahhüdünü yerine getirmeyen hekimden eğitim için döner sermayeden karşılanan miktar yasal faiziyle birlikte tahsil edilir.

İş güvenliği hizmeti

MADDE 10- (1) Müdürlük tarafından ÇSB biriminde gerek görülmesi halinde mühendisler gerekli sertifika programına gönderilerek iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilebilir. İş güvenliği uzmanına; ilgili yönetmelik hükümlerine göre yetki belgesi alınır ve işyerleri ile ayrı sözleşme yapılır.

(2)  İş güvenliği uzmanı; görev, yetki ve sorumluluğunu ilgili yönetmeliğe uygun olarak yerine getirir veya kullanır.

(3)  Müdürlük tarafından sertifika veya sertifika yenileme programına gönderilen mühendislerin eğitim ücreti müdürlüğün döner sermayesinden karşılanır. Mühendis Ek-1’deki taahhütnameyi imzalamak suretiyle eğitim sonunda en az iki yıl süre ile müdürlüğün veya Bakanlığın belirleyeceği ÇSB’de çalışmayı taahhüt eder. Bu taahhüdünü yerine getirmeyen mühendisten eğitim için döner sermayeden karşılanan miktar yasal faiziyle birlikte tahsil
edilir.

Sorumlu müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- (1) TSM Sorumlu hekimi aynı zamanda ÇSB’de ilgili Bakanlığa karşı sorumlu müdür olup görevli tüm personelden müdürlüğe ve ilgili Bakanlığa karşı işyeri hekimliği ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumludur.

İşyeri hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 12- (1) İşyeri hekimi; görev, yetki ve sorumluluğunu ilgili yönetmeliğe uygun olarak yerine getirir veya kullanır. Bu görevlere ilaveten,

a) Elliden az işçi çalıştıran işyeri işverenlerinin, kurumsal olarak talep edecekleri işyeri hekimliği hizmetleri kapsamında Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde belirtilen ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini, Ek -2’de yer alan form örneğine göre yapar,

b) Sorumlu hekimin verdiği diğer görevleri yapar.

(2) İşyeri hekimleri Bakanlık veya müdürlükçe öngörülen eğitimlere alınabilir. Bu durumda ilgili TSM tarafından, hekimin hizmet verdiği işyerlerine geçici yetkilendirme ile işyeri hekimi görevlendirmesi yapılır.

Diğer sağlık personelinin görevleri

MADDE 13- (1) Diğer sağlık personeli; görev, yetki ve sorumluluğunu ilgili yönetmeliğe uygun olarak yerine getirir veya kullanır. Bu görevlere ilaveten, sorumlu hekimin ve işyeri hekiminin verdiği diğer görevleri yapar.

(2) Tıbbi Sekreter, VHKİ veya diğer personel toplum sağlığı merkezinin tüm yazışma işlerini yürütürken;

a)   Gelen ve giden yazılara ait defter ve dosyalarını ilgili mevzuatlar dahilinde tutar, bu yazıların asıl ve/veya suretlerini saklar,

b)  Cevap verilmesi gerekenlerin cevaplarını süresinde hazırlar ve buna ilişkin bütün işlemleri sonuçlandırır,

c) Giden evraka ait her türlü posta işlemlerini yapar ve resmi pul hesaplarını tutar,

ç) Yazı ve çoğaltma makinelerinin günlük ve haftalık bakım ve temizliğini yapar, korunmasını sağlar, d)ÇSB’nin hizmetlerinde kullanılan bilgileri bilgisayara kaydeder,

e) Tüm saha araştırmalarının ham verilerini bilgisayara kaydeder,

f)    İdareden kendisine verilen her türlü yazı ve daktilo işlerini yapar,

g) İş sağlığı hizmetleri ile ilgili kayıtlara ilişkin bilgi, belge ve dokümanların arşivlenmesini ve muhafazası sağlar,

ğ) İşyerleri ile iletişim ve haberleşme işlemlerini yürütür,

h) Ayniyat saymanı görevlerini yürütür,

ı) Sorumlu hekimin ve işyeri hekiminin verdiği diğer görevleri yapar.

Laboratuar kurulması ve işletilmesi

MADDE 14- (1) İş sağlığı hizmeti verecek ekipte laboratuar teknisyeni görevlendirilmesi zorunluluğu yoktur. İhtiyaç duyulması halinde bir laboratuar teknisyeni ekibe dahil edilebilir.

(2) Laboratuar teknisyeni çalıştırılırca aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür.

a) Hizmet sırasında yapılabilecek tetkikleri yapar, sonuçlarını kayıt ve muhafaza eder,

b) Tetkik için alınan kan ve numunelerin muhafazasından sorumludur. Elde edilen tetkik ve tahlil sonuçlarını kayıt altına alır ve tabibe bildirir,

e) Gerektiğinde tetkik için numune alır,

ç) Kullandığı araç, gereç ve malzemelerin takibini yapar, eksilenlerin takviyesini sağlar,

d) Kullandığı araç, gereç, tıbbi cihaz ve malzemeleri temizler, dezenfeksiyon ve sterilizasyonunu sağlar, düzenli bakım ve kalibrasyonunu yapar,

e) Sorumlu hekimin ve işyeri hekiminin verdiği diğer görevleri yapar.

(3) İş sağlığı hizmetleri kapsamındaki laboratuar hizmetleri müdürlük ve/veya TSM bünyesindeki   merkezi   laboratuar  veya  hizmet  alımı  yoluyla  temin  edilen  laboratuarlar vasıtasıyla verilir. Her türlü laboratuar hizmeti için hizmet satın alma işlemi müdürlükçe
yapılır.

DÖRDÜNCÜ BOLUM Hizmetin Yürütülmesi

Sözleşme

MADDE 15- (1) Müdürlük ile işveren arasında sözleşme yapılır. Sözleşme ücreti işverence her ayın sonunda müdürlüğün döner sermaye hesabına yatırılır. Sözleşme, Ek-3’deki örneklerine uygun olarak düzenlenir.

tİcretlendirme

MADDE 16- (1) İşyerlerine verilecek işyeri hekimliği hizmeti ile işçilerin periyodik muayeneleri esnasında yapılması gerekli olan tetkikler Ek-4’e göre ücretlendirilir.

Birimin çalışması

MADDE 17- (1) TSM, işyeri hekimliği hizmetini, işyerinin tehlike sınıfı, sektörü ve işçi sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.

(2) İşyeri hekimliği hizmetinin etkin yürütülmesi amacıyla, hizmet sunulan işyerine, aynı işyeri hekiminin ve diğer sağlık personelinin hizmet vermesi esastır. İşyeri hekiminin izinli veya raporlu olduğu durumlarda hizmetin aksamaması için TSM tarafından gerekli önlemler alınır.

Çalışma alanı

MADDE 18- (1) İş sağlığı hizmetleri ÇSB’in bulunduğu il sınırlan ile sınırlıdır. Müdürlükçe gerek görülmesi halinde ÇSB’in bağlı bulunduğu TSM bölgesinin dışında da görevlendirme yapılabilir.

Ulaşım araçlarının tahsisi

MADDE 19- (1) İşyerine sağlık hizmeti vermede; öncelikli olarak işverence işyerine ulaşım için araç temin edilmesi tercih edilir ve bu durum sözleşme esnasında belirlenir. İşverence ulaşım için araç temin edilememesi durumunda ihtiyaca göre uygun bir mobil araç tahsisi yapılır.

Çalışma düzeni ve iş planları

MADDE 20- (1) İş sağlığı hizmetlerinde çalışma düzeni ve saatleri işverenin talepleri de dikkate alınmak suretiyle ÇSB işyeri hekimlcrince hazırlanan ve TSM sorumlu hekimi tarafından uygun görülerek onaylanan çalışma ve iş planına göre yürütülür. TSM sorumlu hekimi işyeri hekiminin çalışma planlarında değişiklik yapabilir. Çalışma planında yaptığı değişiklikleri işyeri hekimi ve işverene yazılı olarak bildirir.

(2)  İşyerindeki   sağlık  hizmetleri   için  işyerinin  durumuna   göre,   işyeri   hekimi tarafından, ziyaret zaman ve süreleri, yapılacak işler ayrıntılı olarak planlanır. Planlamalar işyerinin durumuna göre haftalık veya aylık olarak yapılır ve ekip personeline yazılı olarak tebliğ edilir. Ayrıca ziyaret planının bir nüshası ekipte yer alacak personelin unvan ve kimlik bilgilerini de içerecek şekilde işyerine verilir.

(3) İşyerinde sağlık hizmetleri sırasında ziyaret saati ve tarihi, kalman süre, yapılan faaliyetler kayıt altına alınarak, hizmet verilen işyerinin durumu ve ziyaretin seyri raporlanır.

Kayıtların tutulması

MADDE 21- (1) Sözleşme öncesinde işveren tarafından işyerine ait bilgiler Ek-5’e uygun olarak doldurulur ve ekleri ile birlikte dosya olarak hazırlanır. Sözleşme sonrasında işverence ilgili TSM’ye teslim edilir. TSM tarafından dosyaya sözleşme örneği eklenir.

(2) İşyeri hekimi tarafından, Ek-6’deki hekim işyeri değerlendirme formu doldurularak ÇSB’deki dosyaya konulur. Ayrıca işyeri ile ilgili işe ait ticari olmayan ve çalışan sağlığını ilgilendiren diğer bilgiler işverenden talep edilerek dosyaya konulur.

(3) Bu Yönergeye uygun olarak sözleşme yapılan işyerleri için Ek-7’deki bilgilerin ve işyeri ile ilgili diğer belgelerin yer alacağı işyeri kayıt dosyası açılır.

(4)) İşyerinde meydana gelen bütün iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili kayıt ve takip işlemlerinde Ek-8’de belirtilen örnek fomılar kullanılır.

(5)  İşyeri ziyaretleri usulüne uygun olarak Ek-9’daki işyeri ziyaret rapor formuna işlenir.

(6)  ÇSB tarafından, işçilerin sağlık bilgileri, yaptıkları işler ve çalıştıkları ortamdaki maruziyet bilgileri ile bu maruziyetlerin değerlendirme sonuçları işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında, gizlilik ilkesine uyularak saklanılması sağlanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim ve sorumluluk

MADDE 22- (1) İşyeri sağlık hizmetlerinin koordinasyonundan ve bu Yönerge hükümlerine uygun olarak etkin ve eksiksiz olarak yürütülmesinden müdürlükler ile TSM’ler sorumludur.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23- (1) Bu Yönergede düzenleme bulunmayan hususlarda konuyla ilgili düzenlemenin yapıldığı ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 24- (1) Bu Yönerge, Bakan Onayım takiben yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

EKİ/A TAAHHÜTNAME

İşyeri hekimliği sertifika/sertifika yenileme eğitimini takiben Müdürlükçe veya Bakanlıkça uygun görülecek çalışanların sağlığı biriminde en az iki yıl çalışacağımı, bu süre dolmadan ayrılmam halinde eğitim süresince tarafım için yapılan tüm harcamaları yasal faiziyle birlikte Müdürlüğün döner sermaye hesabına yatıracağımı beyan, kabul ve taahhüt

ederim.

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı : T.C Kimlik No : Sicil No :

Tarih ve İmza

EK l/A TAAHHÜTNAME

îş güvenliği uzmanlığı sertifika/sertifika yenileme eğitimini takiben Müdürlükçe veya Bakanlıkça uygun görülecek çalışanların sağlığı biriminde en az iki yıl çalışacağımı, bu süre dolmadan ayrılmam halinde eğitim süresince tarafım için yapılan tüm harcamaları yasal faiziyle birlikte Müdürlüğün döner sermaye hesabına yatıracağımı beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı : T.C Kimlik No : Sicil No :

Tarih ve İmza

EK 2

İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU

İŞYERİNİN……

Sicil no Unvanı Adresi

; Tel ve faks

! İŞÇİNİN

i Adı ve soyadı

[ Ciıihiyeli
Eğitim durumu
Medeni durumu       j
Ev Adresi                 i

Tel…………….          !

Mesleği                    j

1…J5

Yaptığı iş                  |

Çalıştığı bölüm        i Daha Önce çalıştığı yerler ]. 2.

37…………………………………

özgeçmişi

Kan grubu

Konjenital/kronik hastalık Bağışıklanıa

– Tetanoz                ı

– Hepatit                  I

İşkolu

I Çocuk sayısı

Yaptığı iş

Fotoğraf

i Gİriş-çıkıs, tarihi

Soygcçmişi

Anne

! Baba

Kardeş

Çoeıık

TIBBİ ANAMNEZ

1. Son bir yıl içinde aşağıdaki yakınmalardan herhangi birini geçirdiniz mi?

– Balgamlı öksürük
I -Nefes darlığı

-Göğüs ağrısı……………………………………………………………………………….

– Çarpıntı

– Sırt ağrısı

I – İshal veya kabızlık I – Eklemlerde ağrı

-Allerjik reaksiyon • – Diğer (Belirtiniz)

I 2. Son bir yıl içinde aşağıdaki hastalıklardan herhangi birini geçirdiniz mi? I – Kalp hastalığı I -Şeker hastalığı i – Böbrek rahatsızlığı

j Hayır       [ Evet     |__Tarih_

i                 |              i
-;………………. t……………. i…………

i Havır        i Evet        Tarih

[

j – Mide veya oniki parmak ülseri

j – İşitme kaybı

! – Görme bozukluğu

| – Sinir sistemi hastalığı

[ – Deri hastalığı

j – Meşin zehirlenmesi

i -Solunum sistemi hastalığı

i – Diğer (Belirtiniz)

ıo

3. Son bir yıl içinde hastanede yattınız mı?                       j  Hayır    I  Evet ise lanı

| 4. Son bir yıl iyinde önemli bir ameliyat geçirdiniz mi?    !  Hayır    i        j   Evet ise nedir

I 5. Son bir yıl içinde iş kazası geçirdiniz mi?                     |  Hayır    j        j   Evet ise nedir

l 6. Son bir yit içinde Meslek Hastalıkları Hastancsi’ne      i  Hayır    i        |   Evet ise lanı

j 7, Son bir yıl içinde MalüÜyct aldınız mı?                        I  Hayır    i        j   Evet ise nedir

î 8. Şu anda herhangi bir ledayi görüyor musunuz?           j  Hayır    |        j   Evet ise nedir
! 9. Sigara içiyor musunuz?          j  Hayır          j        i

… ay/yıl önce

Z’Zyıİdır…….

i Bırakmış

.. ay/yıl içmiş

… adet/gün

j… Hay ir……..

; Bırakmış

‘” T’Evcî

10. Alkol alıyor musunuz.?

…… yd Önce

‘”.'”.!..’.yîidır  ……………………. ‘”‘

.. ay/yıl Önce

“…yıldır……………

… y_ıl içmiş

.. ••sıklıkla

11. Madde kullanıyormusun?

; Bırakmış i Evci

..■ay/yıl içmiş

….. adet/gün içmiş

……. sıklıkla içmiş

j FİZİK MUAYENE SONUÇLARI

[ a) Duyu organları

!   – Göz

j    – Kulak-Burun-Boğaz

^[……. “”!!'””           “”””V   IV

! b) Kardiyovasküler sistem muayenesi I c) Solunum sistemi muayenesi d) Sindirim sistemi muayenesi

e) Ürogenital sistem muayenesi i I) K.as-iskelet sistemi muayenesi i g) Nörolojik muayene ı G) Psikiyatrik muayene

-Nb -Boy:”

j Kilo:

mm-Hg

j LABORATUVAR BULGULARI

a) Biyolojik analizler } – Kan

‘ -“İdrar………………………………………..

j b) Radyolojik analizler j c) Fizyolojik analizler j – Odyometre

i:_şft~;…. ;;;;;;;;;;… ;;;;;;;;;;;~;

! d) l’sikolojik testler i c) Diğer

KANAAT VE SONUÇ:

I-…………………………………………………………………………………………. işinde/işyerinde bedenen çalışmaya elverişlidir.

2- Raporda işaret edilen arızalar tedavi edilmek koşuluyla elverişlidir. İMZA

Adı ve Soyadı

Diploma Tarih ve No:

Diploma Tescil Tarih ve No:

İşyeri Hekimliği Belgesi Tarih ve No:

12

EK 3

TSM ADINA İL SAĞLİK MÜDÜRLÜĞÜ İLE İŞYERİ ARASINDA YAPILAN HİZMET SÖZLEŞMESİ

TSM:

Adı:

Yetki Belgesi Tarih ve No:

Adresi:

Tel No:

Faks No:

E-posta:

SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No:

Vergi Dairesi/Sicil No:

İşyerine verilecek işyeri hekimliği hizmet süresi:

Görevlendirilen işyeri hekiminin :

Adı ve Soyadı:

T.C. Kimlik No:

SOK Sicil No:

Diploma Tarih ve No:

Diploma Tescil Tarih ve No:

Belge Tarih ve No:

Uzmanlık alanı:

İSG hizmeti vereceği süre:

E-posta:

Hizmet verilecek işyerinin :

Unvanı: Adresi:

Tel No.:

Faks No.:

E-posta:

SGK/Bölge Müdürlüğü Sicil No.:

Vergi Dairesi/Sicil No.:

Faaliyet alanı:

Tehlike sınıfı:

İşçi sayısı:

İş bu sözleşme İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulmak üzere müştereken imzalanmıştır.

Tarih

TSM adına İşveren

İl Sağlık Müdürü                                                         İmza

İmza

EK 4-A AYLIK İŞYERİ HEKİMLİĞİ FİYAT LİSTESİ

İşçi Sayısı

50-74

Az Tehlikeli İşler (TL)

Tehlikeli İşler

(TL)

Çok Tehlikeli İşler

(TL)

825,00

1.150,00

1.650,00

75-99

875,00

1.275,00

1.725,00

100-124

900,00

1.350,00

1.800,00

125-149

975,00

1.425,00

1.925,00

150-199

1.050,00

1.525,00

2.100,00

200-249

1.150,00

1.650,00

2.325,00

250-299

1.275,00

1.850,00

2.550,00

300-349

1.350,00

2.000,00

2.850,00

350-399

1.475,00

2.200,00

3.100,00

400-449

1.650,00

2.450,00

3.400,00

450-500

1.800,00

2.675,00

500-600

.2.500,00

3.200,00

600-749

2.900,00

750-999

4.400,00

13

EK 4-B İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONULARINDA VERİLECEK HİZMETLERDE UYGULANACAK BİRİM FİYAT LİSTESİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Verilecek Hizmetlerde Uygulanacak Birim Fiyat Listesi

HİZMETLER

ÜCRET (TL)

şyeri Hava Toz Numune Alma ve Gravimetrik Değerlendirme (her bir ölçüm)

40,00

Hava Akım Hızı Ölçümü (her bir ölçüm)

10,00 10,00

Termal Konfor Şart Ölçümü (sıcaklık, basınç, bağıl nem ve hava akım hızı) (her bir ölçüm)

Kişisel GUri’ıltu Maruziyet Ölçümü (her bir ölçüm)

10,00

Tüm Vücut Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü (her bir ölçüm)

20,00

El-Kol Titreşimi Kişisel Maruziyet Ölçümü (her bir ölçüm)

20,00

Aydınlatma Ölçümü (her bir ölçüm)

10,00

Frekans Analizi (her bir ölçüm)

12,00

Foruier Transform Spektrotbtometrik Serbest Silis Analizi

100,00

[şyeri Havası Dedektör veya Tüp ile Anlık Gaz Ölçümü (her bir ölçüm)

40,00

Gaz Kromatograf] Analizi (her bir numune için )

75,00

Lifsi Tozların Konsantrasyon Tayini

100,00

Lifsi Tozların Tür Analizi

150,00

İSG Alanındaki Numunelerin SEM ile İncelenmesi (saat başına )

175,00

İSG Alanındaki Numunelerin SEM-EÜS İle Elemental Mikroanalizi (adet başına)

90,00

Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografîsinde Analiz (her bir numune için)

100,00

İyon Kromatografısinde Analiz (her bir numune için)

100.00

Atomik Absorpsiyon Cihazı(Grafıt/AIevli) ile Havada Ağır Meta! Analizi

100,00

Atomik Absorpsiyon Cihazı (Grafit/Alevli) 15/1 ile Her Bir ilave Element Analizi

50,00

Atomik Absorpsiyon Cihazı (Hidrür Sistem) ile Havada Ağır Metal Analizi

50,00

Atomik Absorpsiyon Cihazı (Hidrür Sistem) 16/1 ile Her Bir ilave Element Analizi

50,00

Atomik Absorpsiyon Cihazı ile Kanda Kurşun Analizi

50,00 20,00

idrarda Fenol Analizi

İdrarda Hippürik Asit Analizi

20,00

idrarda TCA ( Triklororasetik) Analizi

20,00

Tarama Amaçlı İdrarda Ala, Protoporfırin, Porfobilinojen

30,00

Kolinesteraz Aktivitesi

30,00

Tarama Amaçlı Odyoınetri

15,00

Elektrokardiyografi (EKG)

2,00

Kanda Glikoz Tayini

2,00

Kanda Kolesterol Tayini

2,00

Kanda Albümin Tayini

2,00

Kanda Total Protein Tayini

2,00

Kanda GGT Tayini

2,00

Kanda AST Tayini

2,00

Kanda ALT Tayini

2,00

Kanda ALP Tayini

2,00 2,00

Kanda Üre Tayini

Kanda Ürik Asit Tayini

2,00

Kanda Kreatinin Tayini

2,00

Tam idrar Tetkiki

3,00

PA Akciğer Filmi Çekimi ve Değerlendirilmesi

7,00

Hbs Ag ( kemolumınesans veya benzeri)

7,50

Antı I Ibs ( mikropartıkül Assav -Mela veya benzeri)

8,00

Antı Hcv(elisa)

5,00

Antı Hıv ( kemoumtnesans veya benzeri)

7,50

14

HİZMETLER

ÜCRET (TL)

Vdrl-Rpr

5,00

Peri ferik Yayma

3,00

Direkt Parazit incelemesi ( manuel)

5,00

Gaita Kültürü

4,00

Boğaz Kültürü

4,00

Burun Kültürü

4,00

Solunum Fonksiyon Testi (tarama amaçlı)

12,00

Tam Kan Sayımı

4,00

Sedimantasyon

2,00

Tolieıı Analizi

300,00

Ksilen Analizi

300,00

Pnömokonyoz Film Okuma Ücreti (A okuyucu lîlm başına )

4,00

Pnömokonyoz Film Okuma Ücreti (B okuyucu film başına )

4,00

İşyeri Hekimi Danışmanlık Hizmetleri (gün/TL)

500,00

İşyeri Hekimi Danışmanlık Hizmetleri (saat7TL)

100,00

İşçi Eğitimleri (30 kişiye kadar grup) (gün/TL)

400,00

İşçi Eğitimleri (kişi) (gün/TL)

20,00

İş Sağlığı Profesyonellerinin Eğitimleri (gün/TL)

100,00

Ergonomik Risk Analizi Değerlendirmesi

300,00

Risk Değerlendirme Çalışması

300,00

Periyodik Muayeneye Esas Tetkik Paketi (Akciğer grafısi, solunum fonksiyon testi, tam kan, sedimantasyon, SGOT, SGPT, GGT, tarama odyogramı)

40,00

Periyodik Muayene ve Bu Muayeneye Esas Tetkik Paketi (Akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi, tam kan, sedimantasyon, SGOT, SGPT, GGT, tarama odyogramı)

50,00

İşyerlerinde Yapılan Tarama Amaçlı Göz Fonksiyonları Muayenesi

20,00

GC ile Fenol ve Okrezol Analizi

40,00

Yüksekte Çalışmaya Sağlık Açısından Uygunluk Raporu (C’CG testi, nöropsikolojik test bataryası, tam kan, AKŞ, tarama odyogramı tetkikleri ile göz, dahiliye, nöroloji, KBB, ortopedi, psikiyatri konsültasyonları sonucu düzenlenen rapor)

100,00

15

EK 5 İŞYERİ TANITIM /BİLGİ FORMU

İşyeri Yetkilisinin Adı ve Soyadı,unvan-adres-iletişim bilgileri

Sözleşme örneği*

Müdürlükçe EKLENECEK

3     Tehlike Sınıfı

İşyerinin Yerleşim Planı

Ürün proses aşamasının kısa özeti

EKLENECEK

EKLENECEK

İSG kurulu varsa önceki tavsiyeler (Kurulun önceki dönem çalışmaları sonucunda üretilerek işverene iletilen kararların / tavsiye metinlerinin bir özeti / listesi)

EKLENECEK

Üretilen hizmet veya ürün

Kullanılan Hammadde                           _________

Üretimde kullanılan asıl veya yardımcı kimyasallardan tehlikeli olabileceklerinin MSDS bilgileri

Yapılmış olan risk analizi

EKLENECEK

EKLENECEK

12 13

14

Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik, Ergonomik, Psikososyal etkenlere ait ölçümlerin yapılma durumu

Mesai saatleri / Vardiya sistemi

İşçi sayısı ve tam isim listesi ve isimlerin karşısına yaptıkları işin de yazılması (Sözleşmede belirtilen işçi sayısı)

Alt işverenlik durumu varlığı ve böyle çalışan sayısı ve tam isim listesi ve isimlerin karşısına yaptıkları işin de yazılması

15

Yaş ve cinsiyet dağılımı

16

Özürlü İşçi sayısı ve kayıtlan

KAYİTLAR VARSA EKLENECEK

17

Gebe veya loğusa işçi varlığı

18    Meslek hastalığı varlığı

19

İş kazası geçirenlerin adını, kaza tarihini, kazanın oluş yerini ve şeklini, kaza ile ortaya çıkan etkilenimi ve bunun sonuçlarını içeren düzgün bir “iş kazası listesi”

EKLENECEK

20

Kreş varlığı
21

Yemek temin şekli

22    Portör muayene kayıtları ~23   I İçme ve kullanma suyulemini şekli

EKLENECEK

16

EK 6

İŞYERİ HEKİM DEĞERLENDİRME FORMU

İşyeri Hekiminim Adı ve Soyadı

İşyeri Bilgileri

Adı

NACE KODU

Adresi

Telefon numarası

Yetkilisinin Adı ve Soyadı

İşyerinin web adresi

Üniteleri/birimleri

Aşağıdaki risk etkenlerinin varlığı;

Kimyasal

Biyolojik

Ergonoınik

Aydınlatma

Termal konfor

Gürültü

Diğer

Ne tür iş kazaları yaşanmaktadır/yaşanabilir

Alınması gereken önlemler nelerdir?

Ne tür meslek hastalıkları görülmektedir / görülebilir?

Alınması gereken önlemler nelerdir?

17

Tarih

:…/..720..

İŞYERİ HEKİMİ KAŞE-İMZA

EK 7 İŞYERİ SAĞLIK KAYIT DOSYASI İÇERİĞİ

1 2

İŞE GİRİŞ/PERİYODİK MUAYENE FORMU

RADYOLOJİK TETKİK RAPORU (TBC VE DİĞER AKCİĞER KRONİK HASTALIKLARI YÖNÜNDEN)

3

ODİOMETRİK TETKİK RAPORU

4

EKRANLI ARAÇLARDA ÇALİŞMA YÖNETMELİK GEREĞİ ÇALIŞACAKLAR İÇİN GÖZ MUAYENE RAPORU (GÖRME KESKİNLİĞİ, RENK KÖRLÜĞÜ VE KIRMA KUSURU YÖNÜNDEN)

5

ÇALİŞANİN GÖRVLENDİLECEĞİ İŞİN DURUMUNA GÖRE GEREKEN DİĞER TEST VE TETKİKLER

6

ÖZÜRLÜ ÇALIŞANIN ÖZÜR RAPORU

7

MESLEK HASTALIĞI VARSA RAPORU

8

İŞ KAZASINA BAĞLI GEÇİCİ VEYA KALICI İŞGÖREMEZLİK RAPORU

9

BİR ÖNCEKİ İŞYERİNDEN İSTENECEK SAĞLİK DOSYASİ

10

ÇALIŞANIN ALDIĞI İSG İLE İLGİLİ EĞİTİMLERE AİT KAYITLAR

11

İLKYARDIM EĞİTİMİ İLE İLGİLİ BELGE/SERTİFİKA ÖRNEĞİ (VARSA)

12

KAN GRUBU KARTI

13

İŞÇİYE VERİLECEK TEDAVİ HİZMETLERİNİN İŞLENECEĞİ TEDAVİ KARTI

14

GEÇİRDİĞİ İŞ KAZALARI İLE İLGİLİ KAYİTLAR

18

Bağlı Olduğu İl :

EK 8

1-İŞ YEKİ BİLGİLERİ

, Sicil No;İsçi Sayısı

Adı Soyadı:

Çocuk           Stajyer / ç

Eski Hükümlü

Genel Toptai

2- Kazazede veya kazazedelerin / Meslek Hastalığı Tanısı Veya Şüphesi ile^hastane^^sevk^edllenl 1_________

Cinsiyeti.

~T~Doğum Tarihî:

TC Kiınlik No: BaftKurSicirN “iscOİriş Tarihi :

ilköğretim Y. Lisans

Ortaöğretim Duktora

Okur Yazar Değil Üniversite

Öğrenim Durumu       Okur Yazar

Yüksekokul

.imlik           Geçici            Eski Hükümlü           Hükümlü                    Özürlü

Terör Mağduru            Stajyer / Çırak               Diğer

551ÜSK. 4-a Daimi          V

İstihdam Durumu ■                         Ödünç Çalışan

S510 SK. 4-b Kendi Adına Ve Hesahına Çalışma Şekli:    Tanı Zamlı

Kısmi Zamlı               Diğer

Sona Erdi ise Erdiği Tarih :

Prim ödeme Hali:   Sona Erdi

Sona rîrmcdi

Son İş Yerine Giriş Tarihi : /...,/…………………. ^__ ___

Son Bir Yıl İçinde Toplam Ücretli İzin Gün Sayısı :

| Uyruğu (Yabanise ülke adı):

Esas İşi Mesleği : _____      _

İşçinin Birinci Derecede Yakıtımın : Adı Soyadı :……………………………… Adresi ;……..

_          _ __ __  ___ ______________________ İş Kazası Halinde Doldurulacaktır

3 TİTazaTârihi”… /… / …………

, Kaza Gününde İş Başı Saali: .

Kaza Anında Yaptığı İş ;

Kazanın Sebebi :

Kaza Sonucu iş Göremezliği :     Var

Yaranın Vücuttaki Yer iş Yerinin Büyüklüğü Çalışılan Ortam:

Çalışılan Çevre:____________________ .______________

Kaza Anında Kazazedenin yürütmekte Olduğu Genel Faaliyetler’.

Kazadan Az Önceki Zamanda Kazazedenin yürütmekte Olduğu Genel Faaliyet:

Olayı Normal Seyrinden Saptıran Kazaya Sebebiyet Veren Olay (Sapma):

Yaralanmaya Sebep Olan Hareket (Olay):

Özel Faaliyet Sırasında Kullandığı materyal (Araç) :

Sapmaya Sebep Veren materyal (Araç):

Yaralanmaya Sebep Olan Hareket Sırasında Kullanılan Materyal (Araç):

Kazayı Gören :  Var

Şahitlerin Adresi ;

Şahitlerin Adı Soyadı: Şahitlerin imzası :

Kazanın Oluş Şeklini ve Sebebini Açıklayınız :

Meslek Hastalığı Halinde Doldu mlacaklır

Meslek Hastalığı Tanısı veya Şüphesi Tarihi ;

Meslek I lastalığı Tanısı veya Şüphesi İle Sevk Edilenin Çıktığı Bölüm iş;

Meslek Hastalığı Tanısı Meslek Hastalığının Saptanma Şekli:

Diğer Meslek Hası. Hast.

eya Şüphesi Tflrü :

Periyodik Muayene İle Üst Kurum Şevki İle

Düzenlenme Tarihi : … /… /,. İşveren ve Vekilinin Adı Soyadı : imzası: e-posta Adresi

NOT: I, 3, 5 ve 7 inci bölümler hem kaza, hem de meslek hastalığı bildirimi durumunda, 2 ve 6 ınct bölümler sadece kaza bildirimi durumunda,4 üncü bölüm ise sadece meslek hastalığı bildirimi durumunda doldurulacaktır,

19

EK 9 İŞYERİ ZİYARET RAPOR FORMU

GÜN

Saaîî

Muayene

Sevk

Acil Müdahale

Enjeksiyon-Pansuman

Periyodik Muayene

Aşılama

İşe Uygunluk Raporu

İşçide Yapılan Tetkikler* (*Ekte Açıklayınız)

Portör Taraması

Risk Çalışması

İSG Kurul Çalışması

Eğitim Konusu

İş Kazası Analizi

H— –    –

1

İŞYERİ HEKİMİ KAŞE-İMZA