Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Devredilen EII-EIII Grubu İlçe Devlet Hastaneleri

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Devredilen EII – EIII Grubu İlçe Devlet Hastaneleri hakkında yazı ve genelge yayımlandı.

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Devredilen EII – EIII Grubu İlçe Devlet Hastaneleri hakkında yazı ve genelge yayımlandı.

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Devredilen EII – EIII Grubu İlçe Devlet Hastaneleri Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hastaneleri iken Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Devredilen EII – EIII Grubu İlçe Devlet Hastanelerinin taşınırları, tahakkukları, avans hesapları, terkin işlemleri, amortisman düzeltme işlemleri, döner sermaye muhasebe kayıt ve bilgilerinin bağlı olunan saymanlıkça birleştirmesine ilişkin yazı aşağıda yer almakta.

İLGİLİ RESMİ YAZI

Bilindiği üzere Bakanlığımızca sağlık hizmetlerinde verimliliğin artırılması, kaynak tasarrufunun sağlanması ve hizmet sunumunun güçlendirilerek, yetkili merkezden sunulması için, ulaşım imkânları, nüfus, coğrafi ve sosyo-ekonomik şartlar ve bölge merkezli sağlık planlaması kriterleri gözetilmek suretiyle kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak ve gezici sağlık hizmetleri ile yataklı tedavi hizmetlerinin ilçe devlet hastaneleri bünyesinde aile hekimleriyle birlikte entegre sağlık hizmet sunum modeli ile verilmesi amacıyla hazırlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Ġlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına Ġlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge” 28.09.2011 tarih ve 39617 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulmuştur.

Konu ile ilgili olarak, taşınırların Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS)’nden yapılacak devir işlemlerinde nasıl bir yol izleneceği hususunda harcama birimlerimizce tereddüde düşülmemesi ve yıl sonu işlemlerinde sıkıntı yaşanmaması amacıyla aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi büyük önem arz etmektedir.

Yukarıda bahsedilen Yönerge gereğince Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilen Ġlçe Devlet Hastanelerinin tüm taşınırları (Genel Bütçe ve Döner Sermaye) ilgili Sağlık Müdürlüğüne devredilecektir. Devir işlemlerinde öncelikle İlçe Devlet Hastanelerince, taşınırların MKYS üzerinden “Devir Hastane Birleşmesi Devir” olarak Sağlık Müdürlüğüne devrederek çıkış yapması gerekmekte olup, İl Sağlık Müdürlüğünce “Devir Hastane Birleşmesi Devir” olarak alınacak malzemeler için hastane adını taşıyan yeni bir deponun açılması ve devir gelen malzemelerin öncelikle bu depoya alınarak daha sonra “Ambarlar Arası Devir” ile ilgili depolara devretmesi gerekmektedir. Ancak devir alınan demirbaş malzemeler için Sağlık Müdürlüklerince hastane adını taşıyan ayrıca bir depo açılmaması, devir alınan demirbaş malzemelerin Sağlık Müdürlüğü kendi deposuna alınması, mükerrer demirbaş numaraları v.b. durumlara yol açılmaması açısından büyük önem arz etmektedir.

Örneğin; Yönerge gereği Sağlık Müdürlüğüne taşınırlarını devreden A Hastanesi tüm taşınırlarını MKYS’de “Devir Hastane Birleşmesi Devir” olarak çıkış yaparken, Sağlık Müdürlüğü “Devir Hastane Birleşmesi Devir” olarak aldığı taşınırları (demirbaş malzemeler hariç) “A Hastanesi Eczane”, “A Hastanesi Tıbbi Sarf” v.b. olarak açtığı yeni depolara alacak daha sonra ise “Ambarlar Arası Devir” olarak kendi depolarına devredecektir.

Taşınırların Müdürlüğünüze devri esnasında yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi, ayrıca Müdürlüğünüze devredilecek hastaneler ile alakalı olarak, tahakkuklar (fatura ve borçlar), avans hesapları, terkin işlemlerinin sonlandırılması ve amortisman düzeltme işlemlerinin yapılarak, döner sermaye muhasebe kayıt ve bilgilerinin ivedilikle bağlı olunan saymanlıkça birleştirilip Müdürlüğünüze devredilmesi ve sonucundan Bakanlığımıza bilgi verilmesi hususlarında;

Sağlık Bakanlığına Bağlı İlçe Devlet Hastanelerinde Entegre Sağlık Hizmeti Sunulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

Sağlık araştırmalarında yılların deneyimi