Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik

25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)”’ yapılan yeni düzenlemelerle 6 Ağustos 2010 tarihli ve 27664 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre;

25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)”’ yapılan yeni düzenlemelerle 6 Ağustos 2010 tarihli ve 27664 sayılı resmi gazetede yayımlandı. Buna göre;

SUT’un 4.5.4.D-1 numaralı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
“(1) Kronik böbrek yetmezliği tanısı konulan ve diyaliz tedavisi alması gerektiği erişkin/çocuk nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenecek tek hekim raporu ile belgelendirilen diyaliz hastaları, bu tedavilerini sözleşmeli resmi sağlık kurumlarında veya 18/6/2010 tarih ve 27615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak açılan Kurumla sözleşmeli özel diyaliz merkezlerinde yaptırabilirler. Hemodiyaliz raporları, hastanın bulunduğu ilde nefroloji uzmanı bulunmaması durumunda sertifikalı uzman tabip tarafından da düzenlenebilir. Daha önce düzenlenen ve düzenlendiği tarih itibariyle uygulamada olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğine uygun sağlık raporları geçerlidir. Akut böbrek yetmezliği tanısıyla yapılan diyaliz işlemlerinde hekim raporu aranmaz.”

SUT’un 4.5.4.D-2-1 numaralı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
“Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD) için gerekli tek hekim raporu erişkin/çocuk nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenecek olup, daha önce düzenlenen ve düzenlendiği tarih itibariyle uygulamada olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğine uygun sağlık raporları geçerlidir.”

Diğer değişiklikler ve tebliğin tamamı…