Sınai, Bilimsel ve tıbbi (SBT) Cihazlar Yönetmeliği yayımlandı

Sınai, Bilimsel ve tıbbi (SBT) Cihazlar Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sınai, Bilimsel ve tıbbi (SBT) Cihazlar Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haberleşme maksadı taşımaksızın elektromanyetik enerji yayan ve sanayi, bilim ve tıp alanlarında veya enerjinin elektromanyetik yoldan aktarıldığı benzer alanlarda kullanılan cihazların belirlenen frekans bandlarında kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleme amacını taşıyan Sınai, Bilimsel ve tıbbi (SBT) Cihazlar Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

23 Ekim 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28093

YÖNETMELİK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

SINAİ, BİLİMSEL VE TIBBİ (SBT) CİHAZLAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; haberleşme maksadı taşımaksızın elektromanyetik enerji yayan ve sanayi, bilim ve tıp alanlarında veya enerjinin elektromanyetik yoldan aktarıldığı benzer alanlarda kullanılan cihazların belirlenen frekans bandlarında kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, haberleşme maksadı taşımaksızın elektromanyetik enerji yayan ve sanayi, bilim ve tıp alanlarında veya enerjinin elektromanyetik yoldan aktarıldığı benzer alanlarda kullanılan cihazları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 6 ncı ve 36 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kısaltma ve tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan kısaltma ve tanımlardan;

a) Elektromanyetik girişim (Enterferans): İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan her türlü elektronik haberleşmeyi engelleyen, kesinti doğuran veya kalitesini bozan her türlü yayın veya elektromanyetik etkiyi,

b) GHz: Giga Hertzi,

c) Harmonik: Elektromanyetik bir dalga frekansının tam sayı katı veya basit kesirli katı frekansa sahip olan dalgaları,

ç) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununu,

d) kHz: Kilo Hertzi,

e) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,

f) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

g) MHz: Mega Hertzi,

ğ) SBT (Sınai, bilimsel ve tıbbi) cihazları: Sanayi, bilim ve tıp alanlarında veya enerjinin elektromanyetik yoldan aktarıldığı benzer alanlarda kullanılan ve haberleşme maksadı taşımaksızın radyo frekans enerjisini yerinde üreten ve/veya kullanan cihazları,

h) SBT frekansları: SBT cihazlarının kullanımı için bu Yönetmelikte belirlenen frekansları,

ı) TS EN 55011: Radyo frekansları kullanan sınaî, bilimsel ve tıbbi cihazların radyo bozulma özelliklerini, ölçme metotlarını ve sınır değerlerini belirleyen Türk Standartları Enstitüsü standardını,

i) Üretici: Bir SBT cihazının imalatçısını, imalatçının yurt dışında yerleşik olması halinde Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisini ve/veya bu cihazın ithalatçısını ve faaliyetleri bu cihazın güvenliğe ilişkin özelliklerini etkileyen tedarik zincirindeki diğer kişileri,

j) Zararlı elektromanyetik girişim: Çalışmaları bakımından, seyrüsefer hizmetlerini veya diğer kamu güvenliği haberleşme hizmetlerini tehlikeye sokan veya bir telsiz haberleşme hizmetinin çalışmasını ciddi ölçüde bozan, engelleyen veya kesinti oluşturan elektromanyetik girişimi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kullanıma İlişkin Esaslar

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan SBT cihazları aşağıdaki esaslara göre kullanılır:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları karşılamak ve Kurumca belirlenen teknik düzenlemelere uygun olmak kaydıyla telsiz ruhsatnamesi, telsiz kurma ve kullanma izni ile frekans tahsis ve tesciline gerek olmaksızın kurularak kullanılabilirler.

b) Bu Yönetmelikte belirlenen SBT frekansları dışındaki frekanslarda ve özellikle harmoniklerde çalışan telsiz cihaz ve sistemleri üzerinde herhangi bir zararlı elektromanyetik girişime neden olmadan koruma önlemleri ile donanımlı olarak ve anılan sistemlerin kullanımından kaynaklanan elektromanyetik girişimi kabul ederek kullanılmak zorundadırlar.

c) Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dışında kullanılmak istenmesi durumunda, üreticinin Kurumdan kurma ve kullanma izni alması gerekmektedir.

(2) Bu Yönetmelikte anılan tüm cihazlar; TS EN 55011 standardı ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan teknik kriterler ile güvenlik kriterlerine uygun olmalıdır. Teknik özelliklerin ölçülmesinde TS EN 55011’de belirlenen ölçme metotları kullanılır.

(3) Kurum, bu Yönetmelik kapsamındaki tüm cihazlardan yayılan band dışı elektromanyetik ışımanın, telsiz cihaz ve sistemleri ve özellikle radar, hava-yer haberleşmesi, kara/deniz/hava seyrüsefer veya başka herhangi bir güvenlik hizmeti üzerinde herhangi bir zararlı elektromanyetik girişime neden olmaması için, TS EN 55011 standardı ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan limitlerden düşük olmasını sağlamak üzere her türlü önlemi aldırma yetkisine sahiptir.

(4) SBT cihazlarını kullananlar, bu cihazların kullanımından oluşan elektromanyetik alan etkilerinden kişilerin ve çevrenin korunmasına yönelik olarak 24/7/2010 tarihli ve 27651 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde gerekli önlemleri almakla sorumludur.

Frekanslar

MADDE 6 – (1) SBT cihazları, Tablo-1’deki frekanslar dâhilinde kalmak kaydıyla kullanılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yaptırımlar

MADDE 7 – (1) Kurum, bu Yönetmelikte anılan tüm cihazların zararlı elektromanyetik girişime neden olması durumunda, söz konusu cihazların bu Yönetmelikte belirtilen kullanım esaslarına ve frekans bandlarına uygunluğunu denetlemeye yetkilidir.

(2) Bu Yönetmelikte anılan tüm cihazların kullanıma ilişkin esasların ihlal edilerek zararlı elektromanyetik girişime sebep olduğunun tespiti halinde, söz konusu cihazların faaliyetleri derhal durdurulur ve sebep olduğu zararlı elektromanyetik girişim giderilinceye kadar faaliyetine izin verilmez. Faaliyeti durdurulan cihazın sebep olduğu elektromanyetik girişim giderilmeden izinsiz olarak faaliyete geçirildiğinin tespiti halinde ilgililer hakkında gerekli yasal işlemler başlatılır.

Atıflar

MADDE 8 – (1) Diğer mevzuatta 18/2/1985 tarihli ve 85/9157 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınai, Bilimsel ve Tıbbi Elektronik Cihazların İmali ve Kullanılması Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren SBT cihazlarının, bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde frekans bandları ve diğer kısıtlamalar dikkate alınarak bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uygun hale getirilmesi mecburidir.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.