SGK Taşra Teşkilatı Yönetmeliğinde değişiklik

Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28156

YÖNETMELİK

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/10/2010 tarihli ve 27716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Sosyal güvenlik merkezleri, il müdürlüğüne bağlı olarak kurulur.

(2) Sosyal güvenlik merkezleri idari işlemler açısından, sosyal güvenlik merkezi, sağlık sosyal güvenlik merkezi ile mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi olarak üç kategoriye ayrılır.

(3) Sosyal güvenlik merkezlerinin kuruluşunda aşağıdaki kriterler esas alınır.

a) Sosyal güvenlik merkezi;

1) Sigortalı sayısı 5.000 ve üzeri olan organize sanayi bölgeleri ile sanayi ve ticaret merkezlerinde veya sigortalı sayısı 5.000 ve üzeri olan ilçelerde veya nüfusu 30.000 ve üzeri olan ilçelerde bir,

2) Sigortalı sayısı 2.500’den veya nüfusu 20.000’den az olmamak üzere, il merkezine ya da aynı ilin sosyal güvenlik merkezi kurulu olan en yakın ilçesine en az 30 kilometre mesafesi bulunan ilçelerde bir,

3) Nüfusu 300.000 ve üzeri olan ilçelerde ise birden fazla,

kurulabilir.

b) Sağlık sosyal güvenlik merkezi;

1) Nüfusu 1.000.000 ve üzeri olan illerde bir,

2) Nüfusu 2.000.000 ve üzeri olan illerde ise birden fazla,

kurulabilir.

c) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi;

1) Her il müdürlüğüne bağlı olarak bir,

2) İstanbul ilinde ise Anadolu ve Avrupa Yakasında birer olmak üzere,

kurulabilir.

(4) Kuruluş kriterlerinde belirtilen şartların ortadan kalkması veya işlem yoğunluğunun azalması nedeniyle hizmetine ihtiyaç duyulmayan sosyal güvenlik merkezleri kapatılabilir.

(5) Sosyal güvenlik merkezlerinin kurulması ve kapatılması Yönetim Kurulu kararı ve Bakan onayı ile gerçekleşir.

(6) Sosyal güvenlik merkezlerine kuruldukları il, ilçe, bulundukları semt, mahalle, cadde veya sokak isimleri ile o yere ait tarihe geçmiş önemli gün, olay veya kahramanların isimleri verilebilir. Gerektiğinde isim değişikliği il müdürünün önerisi, Hizmet Sunumu Genel Müdürünün görüşü ve Başkanın onayı ile yapılır. Ayrıca, Yönetim Kurulu kararı ile Kurumda görev yapmış veya Kuruma önemli katkıda bulunmuş kişi veya kuruluşların isimleri de verilebilir.

(7) Aynı ilde/ilçede birden fazla sosyal güvenlik merkezi kurulması halinde, merkez müdürlüklerinin görev alanı sınırları ve faaliyet konuları il müdürünün önerisi, Hizmet Sunumu Genel Müdürünün görüşü ve Başkanın onayı ile belirlenir.

(8) Birden fazla sağlık sosyal güvenlik merkezi kurulu bulunan illerde görev dağılımı, sağlık hizmet sunucularının verdiği hizmetlere göre, görev alanı sınırları ve faaliyet konuları il müdürünün önerisi, Hizmet Sunumu Genel Müdürünün görüşü ve Başkanın onayı ile belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) İl müdürlükleri bünyesinde;

a) Hukuk servisi,

b) Sağlık kurulu büro işlemleri servisi,

c) Performans yönetimi ve koordinasyon servisi,

ç) İnsan kaynakları servisi,

d) Destek hizmetleri servisi,

e) Halkla ilişkiler servisi,

f) Bilgi işlem servisi,

g) Sosyal güvenlik denetmenleri servisi,

ğ) Kayıt dışı istihdamla mücadele servisi,

h) Sigortalı tescil ve hizmet servisi,

ı) İşyeri tescil ve e-sigorta servisi,

i) Prim tahakkuk ve tahsilat servisi,

j) İcra takip, haciz ve satış servisi,

k) Kısa vadeli sigortalar servisi,

l) Emeklilik servisi,

m) Yurtdışı işlemleri servisi,

n) Genel sağlık sigortalısı inceleme ve ödeme servisi,

kurulur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen servisler, iş ve işlemlerin yoğunluğu ve personel sayısı dikkate alınarak birden fazla kurulabilir veya birleştirilebilir. Servislerin birden fazla kurulması halinde, servis ismi aynı kalmak suretiyle önüne rakam konularak belirlenir. Servislerin birleştirilmesi halinde, yeni oluşan servis için birleştirilen servislerden birinin adı kullanılır.

(3) Sağlık kurulu büro işlemleri servisi, sağlık kurulu bulunmayan il müdürlüklerinde kurulmaz.

(4) Huzurevlerinin kuruluş ve organizasyonu; 5/4/1987 tarihli ve 19422 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre belirlenir.

(5) Kreş ve gündüz bakımevlerinin kuruluş ve organizasyonu; 12/10/1987 tarihli ve 87/12197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre belirlenir.

(6) İl merkezinde sosyal güvenlik merkezi kurulan il müdürlüklerinde birinci fıkrada belirtilen (h), (ı), (i), (j), (k), (l), (m) ve (n) servisleri kurulmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Sosyal güvenlik merkezi bünyesinde;

a) Sosyal güvenlik denetmenleri servisi,

b) Kayıt dışı istihdamla mücadele servisi,

c) Sigortalı tescil ve hizmet servisi,

ç) İşyeri tescil ve e-sigorta servisi,

d) Prim tahakkuk ve tahsilat servisi,

e) İcra takip, haciz ve satış servisi,

f) Kısa vadeli sigortalar servisi,

g) Emeklilik servisi,

ğ) Yurtdışı işlemleri servisi,

h) Genel sağlık sigortalısı inceleme ve ödeme servisi,

ı) İnsan kaynakları servisi,

i) Destek hizmetleri servisi,

j) Halkla ilişkiler servisi,

k) Bilgi işlem servisi,

l) Hukuk servisi,

m) Sağlık Kurulu büro işlemleri servisi,

kurulur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen servisler işlemlerin yoğunluğu ve personel sayısı dikkate alınarak birden fazla kurulabilir veya birleştirilebilir. Servislerin birden fazla kurulması halinde, servis ismi aynı kalmak suretiyle önüne rakam konularak belirlenir. Servislerin birleştirilmesi halinde, yeni oluşan servis için birleştirilen servislerden birinin adı kullanılır.

(3) Sağlık Kurulu büro işlemleri servisi, sağlık kurulu bulunmayan sosyal güvenlik merkezlerinde kurulmaz.

(4) Nüfusu 3.000.000 ve daha az olan illerde bulunan sosyal güvenlik merkezlerinde hukuk servisi kurulmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sağlık sosyal güvenlik merkezi ile mali hizmetler sosyal güvenlik merkezinin organizasyonu

MADDE 9 – (1) Sağlık sosyal güvenlik merkezi bünyesinde;

a) Genel sağlık sigortalısı inceleme ve ödeme servisi,

b) Sağlık hizmet sunucuları sözleşme servisi,

c) Sağlık hizmet sunucuları inceleme ve ödeme servisi,

ç) Sağlık hizmet sunucuları eğitim ve denetim servisi,

d) İnsan kaynakları servisi,

e) Destek hizmetleri servisi,

f) Halkla ilişkiler servisi,

g) Bilgi işlem servisi,

ğ) Sağlık Kurulu büro işlemleri servisi,

kurulur.

(2) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezi bünyesinde;

a) Muhasebe servisi,

b) İnsan kaynakları servisi,

c) Destek hizmetleri servisi,

ç) Halkla ilişkiler servisi,

d) Bilgi işlem servisi,

kurulur.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen servisler, işlemlerin yoğunluğu ve personel sayısı dikkate alınarak birden fazla kurulabilir veya birleştirilebilir. Servislerin birden fazla kurulması halinde, servis ismi aynı kalmak suretiyle önüne rakam konularak belirlenir. Servislerin birleştirilmesi halinde, yeni oluşan servis için birleştirilen servislerden birinin adı kullanılır.

(4) Sağlık Kurulu büro işlemleri servisi, sağlık kurulu bulunmayan sağlık sosyal güvenlik merkezlerinde kurulmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“l) Sosyal güvenlik merkezi kurulmayan il merkezinde, 11 inci maddede belirtilen görevleri de yürütmek.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (u) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (l), (n), (o), (p) ve (r) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“u) İl müdürlüğü tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“Sağlık sosyal güvenlik merkezi ile mali hizmetler sosyal güvenlik merkezinin görevleri”

“ı) İl müdürlüğü tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.”

“(2) Mali hizmetler sosyal güvenlik merkezinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 49, 50 ve geçici 3 üncü maddesi ile 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Kurum mevzuatı ile belirlenen görevleri yürütmek.

b) Personelin özlük haklarıyla ilgili insan kaynakları işlemlerini yürütmek.

c) Halkla ilişkiler ve bilgi edinme işlemlerini yürütmek.

ç) Destek hizmetleri işlemlerini yürütmek.

d) İzleme ve değerlendirme için veri toplama işlemlerini yürütmek.

e) İl müdürlüğü tarafından verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (k) bendi eklenmiş ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“k) Ekonomik ömrünü tamamlamış bilgisayar, yazıcı ve donanımlar ile demirbaşlar, büro malzemesi ve araçların hurdaya ayrılma, imha iş ve işlemlerini yürütmek.”

“(2) Sosyal güvenlik merkezlerinde kurulan destek hizmetleri servisi, birinci fıkranın (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i), (j) ve (k) bentlerinde belirtilen görevleri yürütür.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sosyal güvenlik denetmenleri servisi

MADDE 21 – (1) Sosyal güvenlik denetmenleri servisi; 5502 ve 5510 sayılı kanunlar ile 26/5/2011 tarihli ve 27945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen işlemler ile denetimle ilgili genelge, talimat, genel yazı ve diğer kurumlarca yapılan düzenlemelerle verilen görevleri yürütür.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel sağlık sigortalısı inceleme ve ödeme servisi

MADDE 30 – (1) Genel sağlık sigortalısı inceleme ve ödeme servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yol, gündelik ve refakatçi giderlerini ödemek, inceledikleri ödeme belgelerine ait katılım paylarının tahsiline dair işlemleri yürütmek.

b) Genel sağlık sigortalılarına yapılan yersiz ödeme işlemlerini yürütmek.

c) Genel sağlık sigortalısı ödemelerine esas fatura ve eki belgeleri Kurum mevzuatı ve tıbbi uygunluk yönünden incelemek.

ç ) Genel sağlık sigortalılarının ödeme taleplerinin tahakkuk işlemlerini yürütmek.

d) Verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

(2) Bu serviste, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dâhil personel görevlendirilir. Ancak, iş ve işlemlerin yoğunluğuna göre diğer personel görevlendirilebilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu serviste, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dâhil personel görevlendirilir. Ancak, iş ve işlemlerin yoğunluğuna göre diğer personel görevlendirilebilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sağlık hizmet sunucuları inceleme ve ödeme servisi

MADDE 32 – (1) Sağlık hizmet sunucuları inceleme ve ödeme servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen sağlık ödemelerine ilişkin belgeleri, Kurum mevzuatı ve tıbbi uygunluk yönünden incelemek.

b) Sağlık hizmet sunucularına yapılan yersiz ödemelere ilişkin işlemleri yürütmek.

c) Sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ödemeye ve itirazlara ilişkin belgeleri düzenlemek ve komisyon kararına dayalı işlemleri yürütmek.

ç) Sözleşmeli sağlık hizmet sunucuları ödeme taleplerinin tahakkuk işlemlerini yürütmek.

d) Verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

(2) Bu serviste, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personel görevlendirilir. Ancak, iş ve işlemlerin yoğunluğuna göre diğer personel, sağlık ve yardımcı sağlık personelinin nezaretinde çalışmak üzere görevlendirilebilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – (1) Sağlık hizmet sunucuları eğitim ve denetim servisinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Sağlık hizmeti sunucularına Kurum mevzuatı ve uygulamaları konularında verilecek eğitimlerin planlanması, programların hazırlanması ve bu konuda mesleki örgüt ve kurumlarla ortak faaliyetlerde bulunulması işlerini yürütmek.

b) Sağlık hizmet sunucuları ile ilgili ihbar ve şikâyetler ile planlı ve gerekçeli denetim faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

c) Yapılmış olan sözleşmeler gereği periyodik denetim faaliyetlerine ilişkin sekretarya işlemlerini yürütmek.

ç) Yapılan denetimler sonucu hazırlanan raporların sonuçlarının takip edilmesi ve iyileştirme önerilerinin hazırlanması işlemlerini yürütmek.

d) Yapılan denetimlere ilişkin verilerin belirlenen periyotlarla Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne iletilmesi işlemlerini yürütmek.

e) Verilen benzer nitelikteki diğer görevleri yürütmek.

(2) Bu serviste, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personel görevlendirilir. Ancak, iş ve işlemlerin yoğunluğuna göre diğer personel görevlendirilebilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35 – (1) İl müdürünün görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu Yönetmelik ve diğer mevzuatla il müdürlüğüne verilen görevlerin zamanında ve beklenen kalitede yerine getirilmesini sağlamak, bu kapsamda il müdürlüğü, sosyal güvenlik merkezleri, huzurevleri, çocuk bakımevleri ile eğitim ve sosyal tesislerin çalışmalarını koordine etmek.

b) Görev alanına giren iş süreçlerinin uygulanmasını, performansların ölçülmesini ve ölçüm sonuçlarının ilgili merkez birimine iletilmesini sağlamak.

c) Bağlı sosyal güvenlik merkezlerinden gelen iş süreçlerine ilişkin performans ölçüm sonuçlarının ilgili merkez birimine iletilmesini sağlamak.

ç) Görev alanına giren iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak sosyal güvenlik merkezlerinden gelen görüşleri de değerlendirerek öneri geliştirmek, bunların ilgili merkez birimlerine iletilmesini sağlamak.

d) Personelin performansını izlemek ve geliştirmek üzere önlemler almak, gerektiğinde bu konuda kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla sözleşme veya protokoller yapmak, yetkisi dâhilinde personelin ödüllendirilmesini sağlamak ve disiplin işlemlerini yürütmek.

e) İl müdürlüğünün ve bağlı diğer birimlerin çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç planlaması yapmak ve ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak.

f) Merkez teşkilatı ve diğer il müdürlükleri ile koordinasyon ve işbirliğinde bulunmak.

g) Kurumu temsil etmek, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütülen hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

ğ) Maiyetinde çalışanlar için uygun iş ortamının düzenlenmesini ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınmasını sağlamak.

h) Mahalli yazılı ve görsel basında sosyal güvenlik ile ilgili çıkan haber ve yorumları izlemek ve değerlendirmek.

ı) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde mal ve hizmet alımı ile ilgili olarak kamu veya özel kurum, kuruluş ve kişilerle sözleşme veya protokol yapmak.

i) Kurumun diğer il müdürlüklerinde gerçekleştirilen yenilikçi ve iyileştirmeye yönelik çalışmaları yerinde izlemek, değerlendirmek ve il müdürlüğünde uygulama çalışmalarını yürütmek.

j) İl müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli avukat sayısını önermek.

k) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) İl müdürünün sorumluluğu şunlardır:

a) Sahip olduğu ve Başkan tarafından kendisine devredilen yetkileri kullanmaktan, yetkilerin kötüye kullanılmasından ve görevlerin mevzuata uygun ve zamanında yapılmamasından dolayı ilgililerle birlikte Başkana karşı sorumludur.

b) İl müdürü harcama yetkilisi sıfatıyla şahsen, tahsilata ilişkin işlemlerden dolayı gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi ve bu işlerle görevli personelle birlikte Sayıştaya karşı hesap vermekle sorumludur.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) İl müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) İl müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Merkez müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Uzmanın görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Kurum mevzuatı ve diğer mevzuatlarla belirlenen ve amirleri tarafından verilen görevleri zamanında ve beklenen kalitede yerine getirmek.

b) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Uzman yetkilerini mevzuata uygun olarak kullanmak, görevlerini zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmak ve yaptırmaktan amirlerine karşı sorumludur.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Mahkeme kararını, gereği yerine getirilmek üzere ivedilikle ilgili birimlere göndermek,”

“e) Takip ettikleri dava ve icra dosyaları ile ilgili olarak gerekli yazışmaları yapmak ve adli kalem işlemlerinin yerine getirilip getirilmediğini takip ve kontrol etmek,”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sosyal güvenlik denetmeni ve sosyal güvenlik denetmen yardımcısının görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 43 – (1) Sosyal güvenlik denetmeni ve sosyal güvenlik denetmen yardımcısının görev, yetki ve sorumluluklarında; Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.

(2) Sosyal güvenlik denetmeni ve sosyal güvenlik denetmen yardımcısı yetkilerini mevzuata uygun olarak kullanmak, görevlerini zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmaktan amirlerine karşı sorumludur.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) İl müdürü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

“(2) Araştırmacı yetkilerini mevzuata uygun olarak kullanmak, görevlerini zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmaktan amirine karşı sorumludur.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

“a) Sağlık hizmet sunucuları ve genel sağlık sigortalılarından gelen fatura ve eki ödeme belgelerini Kurum mevzuatı ve tıbbi uygunluk yönünden incelemek.”

“ı) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

“i) Amirleri tarafından görevlendirildikleri il müdürlüğü ile bağlı sosyal güvenlik merkezi ve sağlık sosyal güvenlik merkezi bünyesinde bulunan servislerdeki iş ve işlemleri yapmak.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

“ı) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

“i) Amirleri tarafından görevlendirildikleri il müdürlüğü ile bağlı sosyal güvenlik merkezi ve sağlık sosyal güvenlik merkezi bünyesinde bulunan servislerdeki iş ve işlemleri yapmak.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hemşirenin görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Görevlendirildikleri servislerdeki iş ve işlemleri Kurum mevzuatınca belirlenen şekilde yerine getirmek.

b) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin; birinci fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Çocuk gelişimcisinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.

b) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teknisyenin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) 2/11/1985 tarihli ve 18916 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İmar Kanununun 38 inci Maddesinde Sayılan Mühendisler, Mimarlar ve Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.

b) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“a) Görevlendirildiği birime ait fiziki mekânların genel temizlik, bakım, taşıma ve yerleştirme işlemlerini yapmak.”

“e) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

“f) İl müdürlüğü veya merkez müdürlükleri bünyesinde görevlendirildikleri servislerdeki iş ve işlemleri yapmak.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“c) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

“ç) İl müdürlüğü veya merkez müdürlükleri bünyesinde görevlendirildikleri servislerdeki iş ve işlemleri yapmak.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sağlık ödemeleri komisyonları

MADDE 64 – (1) Sağlık ödemeleri ile ilgili olarak kurulacak komisyonların kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.

a) Komisyonların kuruluşu ile çalışma usul ve esasları Başkanlık tarafından belirlenir.

b) Komisyon üyeleri mevzuat çerçevesinde görevlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmekten, il müdürlüğünde kurulu komisyonlarda il müdürüne, merkez müdürlüğünde kurulu komisyonlarda ise merkez müdürüne karşı sorumludur.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 67 – (1) Muhasebe yetkilisi, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 49, 50 ve geçici 3 üncü maddesi ile Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Kurum mevzuatı ile belirlenen işlemleri gerçekleştirmekten ve 30/12/2005 tarihli ve 2005/9912 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen görevleri zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmaktan, görevlendirilmiş olduğu mali hizmetler sosyal güvenlik merkez müdürlüğünün yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumludur.

(2) Muhasebe yetkilisi, yetkilerini mevzuata uygun olarak kullanmak, görevlerini zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmaktan il müdürüne karşı sorumludur.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(l) İl müdürlüğü, sosyal güvenlik merkezi, sağlık sosyal güvenlik merkezi ile mali hizmetler sosyal güvenlik merkezlerinde kurulan servislerde çalışmaların organize edilmesi, eşgüdüm ve koordinasyonun sağlanması için personelden biri il müdürlüğünde il müdürü, sosyal güvenlik merkezi, sağlık sosyal güvenlik merkezi ve mali hizmetler sosyal güvenlik merkezinde merkez müdürü tarafından servis yetkilisi olarak görevlendirilebilir. Ancak, servis yetkilisi olarak görevlendirilecek personelin seçiminde hukuk servisinde avukat, sosyal güvenlik denetmenleri servisinde sosyal güvenlik denetmeni, icra takip, haciz ve satış servisinde icra memuru, bilgi işlem servisinde bilgi teknolojileri alanında eğitimli veya sertifikalı personel, sağlık hizmet sunucuları inceleme ve ödeme servisi, sağlık hizmet sunucuları sözleşme servisi, sağlık hizmet sunucuları eğitim ve denetim servisinde uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarında çalışanlar öncelikle tercih edilir.”

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 2022 sayılı Kanun kapsamında yaşlılık, özürlü ve özürlü yakını aylığı bağlanması ile 5502 sayılı Kanunun 15 inci maddesinde belirtilen aylıkların bağlanması ve ödeme işlemleri, 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına devredilene kadar Kurum tarafından yürütülmeye devam edilir.”

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir.

“1/10/2010 tarihinden önce kurulmuş olan sosyal güvenlik merkezleri

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 1/10/2010 tarihinden önce kurulmuş olan sosyal güvenlik merkezleri ile sağlık sosyal güvenlik merkezleri hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.”

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 5 inci madde eklenmiştir.

“5502 sayılı Kanun ile ihdas edilen kurum kadrolarına atanamayanların görev, yetki ve sorumlulukları

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 5502 sayılı Kanuna göre devredilen kurumların kadrolarında olup, Kurum kadrolarına atanamayan ve söz konusu Kanunun geçici 2 nci maddesinin yedinci fıkrasına göre (4) sayılı listeye devredilen kurumlardaki aynı kadro unvanlarıyla eklenmiş sayılarak bu Kanunla ihdas edilen kadrolara atanan bölge müdür yardımcısı, il müdür yardımcısı, hastane müdür yardımcısı, sigorta il müdür yardımcısı, sağlık işleri il müdür yardımcısı, sigorta müdür yardımcısı ve şube müdürünün görev, yetki ve sorumluluklarında; il müdürlüğünde görevlendirildiğinde 36 ncı, merkez müdürlüğünde görevlendirildiğinde ise 38 inci maddede belirtilen hükümler uygulanır.

(2) 5502 sayılı Kanun ile ihdas edilen Kurum kadrolarına atanamayan diğer personelin görev, yetki ve sorumluluklarında;

a) Koruma ve güvenlik şefi için 42 nci maddede,

b) Koruma güvenlik görevlisi ve veznedar için 46 ncı maddede,

c) Uzman (T.U.T.G.) için 47 nci maddede,

ç) Teknisyen yardımcısı, kaloriferci, berber ve bekçi için 54 üncü maddede,

d) Huzurevleri personelinin görev, yetki ve sorumluluklarında, Kamu Kurum ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte,

e) Kreş ve Gündüz Bakımevleri personelinin görev, yetki ve sorumluluklarında, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelikte,

f) Biyolog, psikolog, fizyoterapist, laborant, sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, ebe ve sağlık memuru için 49 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında,

belirtilen hükümler uygulanır.”

MADDE 47 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 48 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2010

27716

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

22/6/2011

27972