SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Tebliğ yayımlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Tebliğ bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. 5/3/2010 tarihinde yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin (SUT) bazı maddeleri yeniden düzenlendi.

25 Kasım 2010 tarihinde yayımlanan tebliğ içeriği:

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Tebliğ bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. 5/3/2010 tarihinde yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin (SUT) bazı maddeleri yeniden düzenlendi.

25 Kasım 2010 tarihinde yayımlanan tebliğ içeriği:

MADDE 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin (SUT) 5.2.1 numaralı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(4-I) Sevk formunda sevk vasıtası belirtilmediği sürece mutat taşıt ücreti ödenir. Yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna yapılan sevklere istinaden mutat taşıt giderleri;

a) 0-100 km arası mesafeler için fatura/bilet tutarını aşmamak üzere Ulaştırma Bakanlığı tarafından Resmî Gazetede yayımlanan Karayolları Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ’de (bundan sonra “ÜTHT” şeklinde kısaltılacaktır.) yer alan Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesinde (bundan sonra “Ücret Tarifesi” şeklinde anılacaktır) 101-115 km arası mesafe için belirlenen tutarın,

– 0-25 km arası mesafeler için 0,4

– 26-50 km arası mesafeler için 0,5

– 51-75 km arası mesafeler için 0,7

– 76-100 km arası mesafeler için 0,8

katsayıları ile çarpımı sonucu bulunacak miktarlar üzerinden,

b) 101-2001 km ve üzeri mesafeleri için fatura/bilet tutarını aşmamak üzere ÜTHT’ nde yer alan Ücret Tarifesi esas alınarak ödenecektir.

(4-II) Ücret Tarifesini değiştiren yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar mevcut tarifeler geçerli olacaktır. Yeniden belirlenecek tarifelerin hangi tarihten itibaren uygulanacağı Kurumca belirlenerek duyurulacaktır.”

MADDE 2 – SUT’un 6.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasının f bendinin birinci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“f) Rituksimab;

1 – Tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimlerinin bulunduğu hastanelerde bu uzman hekimlerden en az birinin yer aldığı, bu uzman hekimlerden hiçbirinin bulunmadığı 3. basamak sağlık kurumlarında ise hastalıkla ilgili branşlardakiuzman hekimlerce düzenlenmiş, sağlık kurulu raporuna istinaden; yalnızca bu uzman hekimler tarafından reçete edildiğinde bedeli ödenir.”

MADDE 3 – SUT’un 6.2.24 numaralı maddesine, 6.2.24.D numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

“6.2.24.D – Alerjik rinit ile birlikte seyreden astım tedavisinde

(1) Montelukast ve antihistaminik kombinasyonları, kulak burun boğaz uzman hekimleri, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları, alerji uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir.”

MADDE 4 – SUT’un 6.2 numaralı maddesine, 6.2.39 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

“6.2.39. Kseroderma Pigmentosum tedavisinde güneşten koruyucu kremlerin kullanım ilkeleri

(1) Kseroderma Pigmentosum tedavisinde kullanılan güneşten koruyucu kremlerin bedelleri aylık 162 Türk Lirasını geçmemek kaydıyla sağlık kurulu raporu, reçete ve faturaya dayanılarak Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezleri tarafından şahıs bazında ödenir.

(2) Bu kremler, 3. basamak sağlık tesislerinde düzenlenen en az bir cilt hastalıkları uzman hekiminin bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak, tüm sağlık tesislerinde cilt hastalıkları uzman hekimlerince en fazla üç aylık dozda reçete edilebilir.

(3) Bu kremler, UVA ve UVB ışınlarının her ikisini de etkin şekilde bloke eden, SPF en az 30 olan, fiziksel (çinko oksit veya titanyum dioksit içeren) ve/veya kombine filtre içeren özelliklerde olmalıdır.”

MADDE 5 – SUT’un “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” nde (Ek-2) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır;

a) 7.1.4 numaralı maddesine, 7.1.4.5 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

“7.1.4.5. Kinagolit*”

b) 9.2 numaralı maddesine, 9.2.20 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

“9.2.20. Mikofenolat mofetil*”

c) 10.3 numaralı maddesine, 10.3.3 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

“10.3.3 Blefarospazm

10.3.3.1 Botulismus toksini Tip A”

d) 13 numaralı maddesine, 13.9 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenlemeler eklenmiştir.

“13.9 Epidermodisplasia verruciformis

13.9.1. İnterferon*

13.9.2. Asitretin*”

e) 15 numaralı maddesine, 15.14 numaralı madde olarak aşağıdaki düzenlemeler ilave edilmiştir.

“15.14 Pierre Robin Sendromu

15.14.1 Oral ve enteral beslenme ürünleri”

MADDE 6 – SUT eki Ek-2/A listesinin “1-B) – 3. Kuşak Sefalosporinler” maddesine aşağıdaki düzenleme ilave edilmiştir.

112

Seftibuten

KY

MADDE 7 – SUT ekindeki “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesinde” (EK-2/G) fiyatları güncellenen ve listeye yeni kayıt edilen ilaçların belirlenen fiyatları bu Tebliğ eki Listede yer aldığı şekilde düzenlenmiştir.

MADDE 8 – Bu Tebliğin;

a) 1 inci maddesi 15/12/2010 tarihinde,

b) 4 üncü ve 7 nci maddeleri, 19/10/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri bu Tebliğin yayımı tarihinden beş iş günü sonra,

yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

EK :

FİYATLARI GÜNCELLENEN VE YENİ EKLENEN YURT DIŞI İLAÇLAR

 

BARKODU

İLAÇ ADI

ETKEN MADDE

EŞDEĞER

GRUBU

FİYATI

1

1111111100625

ELAPRASE 2 MG/ML 3ML.AMP.

Idursulfate 6 mg / 3 ml

I256A

2.925,00 €

2

1111111100415

TAMBOCOR 100 MG. 50 TB.

Flecainide Acetat 100 mg tb

I069A

21,50 €

3

1111111100246

TAMBOCOR 100 MG. 60 TB.

Flecainide Acetat 100 mg tb

I069A

37,50 €

4

1111111100244

TAMBOCOR 100 MG. 100 TB.

Flecainide Acetat 100 mg tb

I069A

39,50 €

5

1111111100009

ALKERAN 50 MG.1AMP.

Melphalan 50 mg amp

I107A

40,50 €

6

1111111100265

ELMİRON 100 MG.100 TB.

Pentosan Polysulfate Sodyum 100 mg tb

I131C

155,00 €

7

1111111100043

ARTANE 2 MG. 50 TB.

Trihexyphenidyl 2 mg tb

I177A

1,95 €

8

1111111100691

FUZEON 90 MG/ML. 60 AMP.

Enfuvirtide 90 mg/ ml ampul

I285A

1.805,20 €

9

1111111100410

ONCASPAR 3750 IU 1 AMP.

PEG-Asparaginase 3750 IU amp

I127A

1.090,20 €

10

1111111100823

ACTEMRA 80 MG.4 ML.1 AMP.

Tocilizumab 80 mg.amp.

I359A

220,00 €

11

1111111100824

ACTEMRA 400 MG.20 ML.1 AMP.

Tocilizumab 400 mg.amp.

I359B

1.050,00 €

12

1111111100825

GLYCOSADE 60 G.TOZ 30 SAŞE

Amylopectin 60 g.saşe

I360A

139,00 €

13

1111111100826

L-GLYCİNE 16 OZ.

L-Glycine 16 oz. toz

I361A

27,70 €

14

1111111100827

XENBİLOX 250 MG. 100 KAP.

Kenodeoksikolik asit 250 mg kapsül

I272A

735,00 €

15

1111111100828

IDEBENON 150 MG 60 KAPSÜL

Idebenon 150 mg tab

I220B

49,80 €

16

1111111100829

VUMON 50 MG.5 ML.10 AMP.

Tenipozid 50 mg amp

I230A

118,50 €