Sağlıkta Yönetici ve Birim Performansı Kitabı

Sağlıkta Yönetici ve Birim Performansı Kitabı yayımlandı.

Sağlıkta Yönetici ve Birim Performansı Kitabı yayımlandı.

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sağlıkta Yönetici ve Birim Performansı Kitabı yayımlandı.

[Kitaba ulaşmak için tıklayın…]

KİTAP GİRİŞ YAZISI
Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında; kurumlarımızda, sunulan sağlık hizmetlerinin etkin, etkili ve kaliteli olarak sunulması, yine bu hizmetlerin önceden belirlenmiş performans kriterlerine göre değerlendirilerek ölçülmesi ve buna ek olarak personel motivasyonun da dikkate alınması benimsenmiştir. Bu bileşenlerin tamamı bir arada ele alındığında, kurumlarımızdaki önemli değişimin arka planında işleyen sistem ana hatlarıyla anlaşılmış olmaktadır.
Performans değerlendirme sistemleri, çalışanların etkinlik ve verimliliklerinin arttırılmasına yönelik olarak, çalışanlar için önceden öngörülmüş hedefleri ve temel süreçleri göz önüne alarak oluşturulan organizasyonel bir yapıyı ifade etmektedir. Bu yapı içinde farklı sorumluluk alanlarına karşın yöneticiler, sağlık personeli ve diğer tüm personel kurumun başarısının ortak paydaşları arasında yer almaktadır.
Bu bağlamda 2004 yılından itibaren kurumlarımızda uygulanan performansa dayalı ek ödeme sistemine 2005 yılında kurumsal performans ve kalite uygulaması eklenerek sistem daha da etkin hale getirilmiştir. Bu süreçte elde edilen bilgi birikimi ve tecrübe bu sisteme yeni argümanları eklemeyi de sağlamıştır. Bu çerçevede 2010 yılında sisteme yönetici ve birim performansı uygulamaları da eklenerek sistemin kılcal damarlarına kadar uzanan ve her yöneticiyi, her bölüm çalışanını ve her uzmanı bireysel olarak etkileyen ve içine alan bir sistem ortaya konmuştur.
Yönetici performansı ile yöneticilerimizin görevlerini yerine getirirken dikkat etmeleri gereken bazı yönetsel öncelikler ortaya konmuştur. Bu öncelikler yöneticilerin yönetim sürecinde nelere odaklanması gerektiğini ve önemsenmesi gereken konuları ortaya koyarak uygulamada ortak dil birliği sağlamakla birlikte yönetsel yol haritasının çerçevesini de belirlemiştir.
Birim Performansı ile de yöneticiler dışında kalan tüm çalışanları içine alan bir model ortaya konmuştur. Bu uygulamada dahili branşta görev yapan uzman
tabiplerin yapmış olduğu girişimsel işlem puanının belirli bir kısmı yatan hasta vizit puanına, cerrahi branşta görev yapan uzman tabiplerin puanının bir kısmı da küçük ameliyatlar dışında kalan diğer ameliyat puanına bağlanmıştır.
Böylece personelin branşında verimli çalışmasının teşvik edilmesinin yanı sıra ülke genelindeki tüm kurumlarda kurumsal kapasitenin daha verimli kullanılması, hastaların bulundukları yerde ameliyat ve yatışının yapılarak hasta sevkinin azaltılması amaçlanmıştır. Ayrıca uzman hekimler dışında kalan sağlık çalışanlarının ise çalıştıkları bölümlerdeki kaliteli hizmet sunumunun artırılmasına yönelik çalışmalarını teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak adına her bölümün kalite puanının sadece o bölüm çalışanlarını etkilemesi sağlanmıştır.
Böylelikle her çalışanın kendi bölümündeki süreçlere sahip çıkması ve bölüm bazında da kalitenin artırılması anlayışı önemli bir gündem maddesi olarak çalışanların ilgisini çekmeyi başarmıştır.
Kamuda bir ilk olan bu uygulamaların tüm detaylarına bu kitapta yer verilerek bu önemli çalışma kayıt altına alınmış ve tüm sağlık çalışanlarının, akademisyenlerin ve araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.

İÇİNDEKİLER
Performansa Dayalı Ek Ödeme Uygulaması……………………………………………5
Yönetici Performansı
Yönetici Performansı Uygulamasının Gelişimi………………………………………11
Yönetici Performansı Amaç ve Kapsam………………………………………………..12
Yönetici Performansı Uygulaması………………………………………………………..15
Ana Faktör Göstergeleri………………………………………………………………………15
A. Borçluluk Oranı Katsayısı………………………………………………………….16
B. Borçluluk Süresi Katsayısı………………………………………………………….18
C. Hizmet Kalite Standartları Katsayısı…………………………………………….19
D. Ek Ödemeyi Zamanında Dağıtma Katsayısı………………………………….20
E. Muayene Kabul İşlemleri Katsayısı……………………………………………..21
F. Performans Hedefi Katsayısı……………………………………………………….23
Ana Faktör Katsayısının Hesaplanması…………………………………………………24
Düzeltme Faktörü Göstergeleri…………………………………………………………….25
A. Bölge Gelişmişlik Katsayısı………………………………………………………..26
B. Hastane Türü Katsayısı………………………………………………………………26
C. Hastane Yaşı Katsayısı……………………………………………………………….28
D. Mali Büyüklük Katsayısı……………………………………………………………29
E. Çalışma Süreleri Katsayısı………………………………………………………….30

Düzeltme Faktör Katsayısının Hesaplanması…………………………………………31
Yönetici Birim Performans Katsayısının Hesaplanması…………………………..31
Yönetici Performansının Etkileri………………………………………………………….32
Yönetici Performansı Uygulamasına İlişkin Diğer Hususlar…………………….36
Birim Performansı
Birim Performans Uygulamasının Gelişimi……………………………………………41
Birim Performans Uygulaması Hazırlık Aşaması……………………………………42
Pilot Çalışma…………………………………………………………………………………42
Revizyon Çalışması……………………………………………………………………….48
Birim Performans Uygulaması…………………………………………………………….48
Dâhili Branş Birim Performans Katsayısının Hesaplanması………………..48
Kardiyoloji Branşı Birim Performans Katsayısının Hesaplanması……….50
Psikiyatri Branşı Birim Performans Katsayısının Hesaplanması………….52
Cerrahi Branş Birim Performans Katsayısının Hesaplanması………………53
Kadın Doğum Branşı Birim Performans Katsayısının Hesaplanması……55
Diğer Tabipler Birim Performans Katsayısının Hesaplanması……………..59
Tabip Dışı Personelin Birim Performans Katsayısının Hesaplanması……62
Birim Performansta Sınırlar…………………………………………………………………62
Birim Performans Katsayısı ve Ek ödeme İlişkisi…………………………………..63
Birim Performans Uygulamasına İlişkin İstisnai Durumlar……………………..65
Birim Performans ve Kalite İlişkisi………………………………………………………66
Kalitenin Birim Performansa Etkisi………………………………………………………67