Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesinde Değişiklik

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesinde Değişiklik…

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesinde Değişiklik…

01/03/2011 tarih ve 9489 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi”nde değişiklik yapıldı.

GENEL YAZI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.02/ 4424 31/01/2012
Konu : Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi Değişikliği

Bilindiği üzere, 01/03/2011 tarih ve 9489 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” Bakanlığımıza bağlı kurum ve kuruluşlarda sağlık hizmetlerinde kalitenin iyileştirilmesi amacıyla belirlenmiş kalite kriterlerinin periyodik olarak sorgulanması ve bunun sonucu olarak kurumsal performans üzerinde etkili olan uygulamaların değerlendirilmesi ve kurumlarımızdaki sağlık hizmetlerinde sürekli iyileştirmenin yapılarak vatandaşa sunulan sağlık hizmetlerinin hasta memnuniyetini en üst düzeye taşıyacak şekilde verilebilmesini temin amacıyla hazırlanmıştır. Buna istinaden mezkûr Yönergemiz uygulamaları çerçevesinde altı ayda bir sağlık kurum ve kuruluşlarımızda değerlendirme yapılmaktadır.

Mezkur Yönerge doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı hastaneler ve ağız ve diş sağlığı merkezlerinde, 2012 yılı birinci dönem Kurumsal Performans Katsayısı hesaplamasına ilişkin parametrelerden biri olan Hizmet Kalite Katsayısının tespitine ilişkin Merkezi Değerlendirme 26 Ekim 2011 tarihi ile 13 Ocak 2012 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmiştir.

Merkezi Değerlendirme sürecinde değerlendirilen devlet hastaneleri ve ağız ve diş sağlığı merkezlerine ait “Hizmet Kalite Katsayısı” ile “Veri İzleme Katsayısı” parametrelerinden “Performans Yönetimi Bilgi Sistemine (PYBS) Veri Gönderimi” ve “Memnuniyet Anket Sonuçlarının Gönderimi”ne ilişkin sonuçlar ekte gönderilmektedir.
Diğer taraftan 01/03/2011 tarih ve 9489 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi”nde 31/01/2012 tarihli ve 4565 sayılı Makam Onayı ile 01/07/2011 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır.
Ekte gönderilmekte olan katsayılar çerçevesinde kurumlarımız tarafından 2012 yılı birinci dönem Kurumsal Performans Katsayısı hesaplamasının aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
1) Kurumlarda kurumsal performans katsayısının hesaplanmasına ilişkin formülde değişiklik yapılmış olup, 2012 yılı birinci dönem Kurumsal Performans Katsayısının 31/01/2012 tarihli ve 4565 sayılı Makam Onayı ile 01/07/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan ve ekte gönderilen Yönerge değişikliği doğrultusunda belirlenmesi gerekmektedir.
2) Hizmet kalite katsayısı olarak, Bakanlığımızca yapılan merkezi değerlendirme neticesinde tespit edilen ve ekte gönderilen hizmet kalite katsayılarının kullanılması gerekmektedir. Bakanlığımızca merkezi değerlendirme yapılamayan kurumlar ise il performans ve kalite koordinatörlüğü tarafından yapılan hizmet kalite standartları değerlendirme sonucunda verilen katsayıyı kullanacaklardır.
3) Kurumsal Performans Katsayısı parametrelerinden biri olan Memnuniyet Katsayısı ise daha önce yayınlanan “Memnuniyet Anketleri Uygulama Rehberinde” belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde kurumlarımızın kendisi tarafından hesaplanacaktır.
4) 03/05/2011 tarihli ve 19882 sayılı Makam Onayı ile “İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” uyarınca 2012 yılı 1. Dönemi Hizmet Kalite Katsayısı tespiti için değerlendirme yapılan bölümlerde görev yapan personel için, görev yaptıkları bölüm için tespit edilen bölüm puanı (Örneğin ameliyathanede görev yapan personel için ameliyathane için tespit edilen hizmet kalite standartları puanı esas alınacaktır.) esas alınarak Birim Performans Katsayısı belirlenecektir.
Değerlendirme yapılmayan bölümlerde görev yapan personel için ise kurum hizmet kalite katsayısı esas alınarak Birim Performans Katsayısı belirlenecektir.

5) 03/05/2011 tarihli ve 19882 sayılı Makam Onayı ile “İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” uyarınca birim performans katsayısı uygulaması sebebiyle tabiplere 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesinde öngörülen Döner Sermaye Sabit Ödemesinin altında, tabip dışı personele ise 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarı altında ek ödeme yapılması mümkün değildir. Yani birim performans katsayısı uygulanan personelden tabiplere 209 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesinde öngörülen Döner Sermaye Sabit Ödemesi tutarında, tabip dışı personele ise 375 sayılı KHK’nın ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarında ek ödeme yapılması gerekmektedir.

Yönerge değişikliği için Tıklayınız

Yönergenin değişiklik işlenmiş haline ulaşmak için Tıklayınız

Ek-3 Veri İzleme İndikatör Seti değişiklik işlenmiş haline ulaşmak için Tıklayınız.