Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi Yayımlandı.

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi Yayımlandı.

02/07/2008 tarih ve 2011 sayılı Makam Onaylı “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” yürürlükten kaldırılıp yerine 01/03/2011 tarih ve 9489 sayılı Makam Onayıyla “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” 01/07/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe kondu.

Yönerge, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun sağlanması için sağlık kurum ve kuruluşlarının kurumsal performansının ölçülmesine yönelik olarak ölçülebilir ve karşılaştırılabilir performans, kalite ve diğer kriterler ile hizmet sunum şartlarının belirlenmesi, halkın görüşlerinin bu sürece yansıtılması suretiyle kurumsal performans katsayısının tespitine ve hizmet sunumu açısından belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleme amacını taşımakta.

İLGİLİ RESMİ YAZI:

Bakanlığımızca sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumun sağlanması için sağlık kurum ve kuruluşlarının kurumsal performansının ölçülmesine yönelik olarak ölçülebilir ve karşılaştırılabilir performans, kalite ve diğer kriterler ile hizmet sunum şartlarının belirlenmesi, halkın görüşlerinin bu sürece yansıtılması suretiyle kurumsal performans katsayısının tespiti amacıyla 02/07/2008 tarihli ve 2011 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” yürürlüğe konulmuş ve bu güne kadar kurumsal performans katsayısı tespiti işlemleri bu Yönergeye göre yapılmıştır.

Bakanlığımızca, sağlık hizmeti sunumunda hizmet kalitesini geliştirmek, sürekli gelişimi sağlamak amacıyla hizmet kalite standartları geliştirilmiş olup kurumlarımızdaki iyileştirmenin daha iyi seviyelere taşınması amacıyla yeni bir yönerge hazırlanmış bulunmaktadır. Yeni hazırlanan yönerge ile hastaya hizmet sunulan alanlarda sunulan hizmetlerin standardının yükseltilmesi ve devamlılığının sağlanması amaçlanmaktadır.
01/03/2011 Tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” 01/07/2011 tarihi itibariyle yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır.

Bu itibarla
1) 02/07/2008 tarihli ve 2011 sayılı “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” 01/07/2011 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

2) 01/07/2011 tarihinden sonra kurumsal performans katsayısı tespitine ilişkin işlemlerin 01/03/2011 Tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” doğrultusunda yapılması gerekmektedir.

3) 01/03/2011 Tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi”nin 14 üncü maddesi ile Geçici 1 inci maddesi 01/03/2011 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

2011 yılı birinci dönemi içerisinde İl Performans ve Kalite Koordinatörlükleri tarafından 2011 yılı ikinci dönemi için hizmet kalite katsayısı ve 112 hizmet kalite katsayısı tespitine esas HKS değerlendirmesi yapılmayacaktır.

Kurumlarda hizmet kalite katsayısı (1) olarak kabul edilmek suretiyle 02/07/2008 tarihli ve 2011 sayılı “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi”nin 10 uncu maddesi uyarınca muayene erişim katsayısı, 12 inci maddesi uyarınca memnuniyet katsayısı ve 13 üncü maddesi uyarınca kurum verimlilik katsayısı hesaplanmak suretiyle 2011 yılı ikinci dönemi için kurumsal performans katsayısı hesaplanacaktır.

Kuruluşlarda ise 112 hizmet kalite katsayısı (1) olarak kabul edilmek suretiyle 02/07/2008 tarihli ve 2011 sayılı “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi”nin 16 ncı maddesi uyarınca 112 verimlilik katsayısı ve 17 nci maddesi uyarınca koruyucu hizmet katsayısı hesaplanmak suretiyle 2011 yılı ikinci dönemi için kurumsal performans katsayısı hesaplanacaktır.

4) 01/03/2011 Tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” ve ekleri ekte gönderilmemektedir. 01/03/2011 Tarihli ve 9489 sayılı “Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi”ne ve eklerine www.performans.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi

EK-1 Hastane HKS

1. Hastane HKS Metodolojisi

2. HKS Kodlama Sistemi

3. HKS Puanlama Sistemi

4. HKS Tanımlar

5. Hastane HKS Bilgilendirme Tablosu

6. Görüntüleme Hizmet Süreleri Tablosu

7. Hastane HKS

EK-2 ADSM HKS

1. ADSM HKS Tanımlar

2. ADSM Randevu Süreleri

3. ADSM HKS

EK-3 Veri İzleme İndikatör Seti

EK-4 112 HKS

1. 112 HKS Tanımlar

2. 112 HKS

EK-5 Anketler (Daha sonra yayınlanacaktır)

EK-6 Finansal Değerlendirme Göstergesi

EK-7 Belgelendirme İzin Talep Formu

Sağlık araştırmaları ve klinik çalışmalarda profesyonel destek
Akademik çalışmalarınızın yazım, kontrol, tercüme, literatür, istatistik işlemleri