Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi”nin 3. sayısı

Yılda 2 kez yayımlanan “Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi”nin 3. sayısı çıktı.

Yılda 2 kez yayımlanan “Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi”nin 3. sayısı çıktı. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yönetilen hakemli bir dergi olan Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi’nin 3. sayısının konu başlıkları aşağıdaki gibi.

İÇİNDEKİLER
Uzm. Fzt. Duygu KIRGIN TOPRAK – Doç. Dr. Bayram ŞAHİN
Sağlık Bakanlığı Hastanelerine Yapılan Hasta Şikâyetlerinin Değerlendirilmesi
Panorama of Patient Complaints in Ministry of Health Hospitals

Uzm. Emel GÜDEN – Dr. Ahmet ÖKSÜZKAYA – Yrd. Doç. Dr. Elçin BALCI
Uzm. Rukiye TUNA – Uzm. Dr. Arda BORLU – Dr. Kadir ÇETİNKARA
Radyoloji Çalışanlarının Radyasyon Güvenliğine İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışı
Behavıor, Attıtude and Knowledge of Staffs of Radıology Unıt About Safety of
Radıology

Hem. Nesrin KILIÇARSLAN – Uzm. Hem. Feride TAŞKIN YILMAZ
Doç. Dr. Mehveş TARIM
Hasta Haklarının Sağlık Çalışanları Tarafından Algılanması
The Health Care Providers Perceptions About Patient Rights

Uzm. Mehmet SALUVAN – Prof. Dr. Sıdıka KAYA
Doktor-Hemşire Arasındaki Etkileşim ile Hastanenin Performansı Arasındaki İlişki:
Bir Kamu Hastanesi Örneği

Relationship between Doctor-Nurse Interaction and Hospital Performance: An
Example of a Public Hospital

Bak. Mşv. Mine TUNÇEL – Uzm. Öznur VURAN DOĞAN
Uzm. Aslıhan ARDIÇ ÇOBANER
Performans Sistemine Medyanın Bakışını Anlamak: Performans Konulu Sağlık
Haberleri Üzerine Bir Araştırma

Understanding the Media’s View of the Performance System: Thematic Research on
the Performance of Health News

Uzm. Umut BEYLİK – Doç. Dr. Yıldız AYANOĞLU PEKCAN
Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Etkinlik Analizleri ve Değerlendirilmesi
Assessments of Analysis Efficiency in Traınıng and Research Hospitals

Dr. Ümit ATMAN
İşyerinde Psikolojik Terör: Mobbing
Psychological Terror in The Workplace: Mobbing

DERGİ 3. SAYI