Sağlık düzenlemeleri 5 kurum altında yürütülecek

Sağlık Bakanlığı, bağlı kuruluşların ve hizmet birimlerinin görev tanımları, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını yeniden düzenledi.

Sağlık Bakanlığı, bağlı kuruluşların ve hizmet birimlerinin görev tanımları, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını yeniden düzenledi.

Yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, tüm bu işlerin Sağlık Bakanlığına bağlı 5 kurum tarafından yapılmasını öngörüyor.

Hizmetlerin yürütülmesinde temel esaslar

Sağlık Bakanlığı bağlı kuruluşları hizmetlerini Bakanlık politikalarına, strateji ve hedeflerine, planlama ve düzenlemelerine uygun, sağlık hizmetinin kesintisiz ve bütünlük içerisinde sunumunu sağlamaya yönelik tedbirleri alacak şekilde, insan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak amacıyla hizmetlerin planlanmasında ve sunumunda müşterek hareket edecek, birlikte yürütülmesi gereken işlerde azami ölçüde iş birliği ve yardımlaşma içerisinde bulunacak ve hizmetin yürütülmesinde ortaya çıkan kurumlar arası ihtilaf ve tereddütlü hususlarda Bakanlığın kararına göre hareket edecek şekilde yürütecekler.

Merkez Teşkilatı

Yönetmelik’e göre, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu merkez teşkilatından, diğer bağlı kuruluşlar merkez ve taşra teşkilatından meydana geliyor. Merkez Teşkilatı Kurumları Başkanlık, hizmet birimi olarak teşkil olunan Başkan Yardımcılıkları, Hukuk Müşavirliği, Denetim Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından,

Genel Müdürlük ise  Genel Müdür, iki genel müdür yardımcılığı, hizmet birimi olarak teşkil olunan daire başkanlıkları ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından oluşuyor.

Kurumların başkan yardımcılıklarına bağlı daire başkanlıklarının görev dağılımı ile ilgili hususlar kurumların teklifi ve Bakan onayı ile yürürlüğe konulacak yönerge ile belirlenecek. Bakanlık ve bağlı kuruluşları muhakemat hizmetlerini yürütmek üzere birbirlerinden hizmet talebinde bulunabilecek.

Yönetmelik’te bağlı kuruluşların en üst amiri olan başkan veya genel müdür ile başkan yardımcısı ve genel müdür yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları da tanımlanıyor.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Yönetmelik’te Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun merkez hizmet birimleri ve görevlerinin tanımı da açıkça yapılıyor. Buna göre Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı: Kuruma bağlı hastane, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, birleştirilmesi, ayrılması, nakledilmesi ve kapatılması işlemlerini yürütmek. Kamu hastane birliklerinin kuruluş işlemlerini yürütmek, işletilmesini ve koordinasyonunu sağlamak. Sağlık kuruluşlarında özel nitelikli sağlık hizmetleri ile ilgili işlemleri yürütmek. Sağlık hizmet sunumunu nitelik açısından değerlendirmek. Sağlık kuruluşlarında hasta hizmetleri ile sağlık otelciliği hizmetlerini düzenlemek. Kamu hastanelerinin yatırımlarının takibini, donanım, ödenek ve tedarik planlamasını yapmak. Hasta hakları, hasta ve çalışan güvenliğinin belirlenen standart ve düzenlemelere uygun olarak yürütülmesini ve kurumsallaşmasını sağlamak görevlerini yürütecek.

Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı ise kamu hastane birliklerinin ve sağlık kuruluşlarının stoklarını izlemek, analiz etmek ve değerlendirmek. Sağlık kuruluşlarının döner sermaye bütçe ve muhasebe işlemlerini düzenlemek, yürütülmesini sağlamak. Sağlık kuruluşlarının tedarik yöntemleri konusunda düzenleme yapmak. Sağlık kuruluşlarının gelirlerini izlemek, analiz etmek ve gelir artırıcı düzenlemeler yapmak. Sağlık kuruluşlarının tıbbi cihaz ihtiyaçlarının planlamalara uygun olarak merkezi alımla karşılanması ve buna ilişkin ihale süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Kurum başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak, izlemekten sorumlu olacak.

Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı, bireysel ve yönetici performans kriterleri ve hedeflerini belirlemek ve değerlendirmek. Sağlık kuruluşlarında performansa dayalı ek ödeme uygulamalarını düzenlemek, izlemek ve değerlendirmek. Sağlık kuruluşlarının finansal kaynaklarının kullanımını izlemek. Hizmetlerin maliyet analizi ve fiyatlandırılmasına ilişkin görüş oluşturmak ve öneride bulunmak. Sağlık kuruluşlarını ve hizmet sunumunu verimlilik açısından değerlendirmek. Sağlık kuruluşları ve hizmetleriyle ilgili istatistiki çalışmaları yürütmek, analiz ve değerlendirme yapmak. Sağlık insan gücü planlaması, izleme ve değerlendirmesi yapmak. Kurum başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak çalışmalarını yürütecek.

İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı ise atama, nakil ve sözleşme işlemleri ile diğer personel hareketlerini düzenlemek ve yürütmek. Personelin özlük, terfi, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek. Kadro standartları iş ve işlemlerini yürütmek. Personelin hizmet içi eğitimlerini yürütmek. Kurum başkanı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak görevlerini yerine getirecek.

Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kiralama ve satın alma işlemlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım gibi destek hizmetlerini yürütmek, yürütülmesini sağlarken, taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütmek. Sosyal hizmetler ile sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek. Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.

Bilgi sistemleri ve iletişim teknolojileri ile ilgili işlemleri yürütmek.

Basın ve halkla ilişkilere yönelik faaliyetlerini planlamak ve yürütmekten sorumlu olacak.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Yönetmelik’te Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun merkez hizmet birimleri ve görevlerinin tanımı yapıldı. Yönetmelik’e göre Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun merkez hizmet birimleri

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcılığı, Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları Başkan Yardımcılığı, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı Tüketici ve Çalışan Güvenliği Başkan Yardımcılığı ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığından oluşuyor. Yönetmelik’te bu birimlerin görev tanımları ve sorumluluklarına da ayrıntılı olarak yer veriliyor.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Hazırlanan Yönetmelik’te  Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun hizmet birimleri ve görevleri ise yine ayrıntılı olarak ifade ediliyor. Yönetmelik’e göre Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun hizmet birimleri İlaç, Biyolojik ve Tıbbi Ürünler Başkan Yardımcılığı, Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcılığı, Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan Yardımcılığı, Ekonomik Araştırmalar ve Bilgi Yönetimi Başkan Yardımcılığı, Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Başkan Yardımcılığı, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcılığından oluşuyor.

Bu birimler sorumluluk alanlarına giren ilaçlar, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, ulusal ve uluslararası kontrole tabi maddeler, geleneksel bitkisel tıbbî ürünler, homeopatik tıbbî ürünler ve özel amaçlı diyet gıdalar hakkında düzenleme yapmak. İlaçta etkinlik, kalite ve güvenliliğin sağlanmasına yönelik  işlemleri yürütmek. Tanıtım faaliyetlerine dair düzenlemeleri yapmak. Ruhsatlı olmayan veya ruhsatı bulunsa dahi piyasada bulunmayan ürünlerin üretiminin temini veya şahsi tedavi amacıyla yurt dışından getirilmesini sağlamaya yönelik hizmetler ve endikasyon dışı ilaç kullanımına ilişkin işlemleri yürütmek. Klinik ilaç araştırmaları ve gözlemsel ilaç çalışmaları ile ilgili işlemleri yürütmek. Ecza depoları hakkında düzenleme yapmak, ecza depolarının ruhsatlandırılması ile ilgili işlemleri yürütmek.

Tıbbi cihaz kullanım güvenliğine dayalı standartların belirlenmesine yönelik işlemler ile sınıflandırma, risk tanımlama gibi teknik değerlendirmeleri yapmak. Tıbbi cihaz alanında hizmet gören kişi, kurum ve kuruluşları yetkilendirmek, yetkilendirme süreçlerinin takibini yapmak.Tıbbi cihazların klinik araştırmalarına yönelik işlemleri yürütmek. Protez, ortez, optik cihazlar ve işitme cihazları satış ve uygulama merkezlerini yetkilendirmek. Tıbbi cihazlar alanında faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşlara ait iş ve işlemleri yürütmek. Kozmetik ürünlerin ön inceleme, kayıt ve bildirim işlemlerini yürütmek ve kozmetovijilans değerlendirmesi faaliyetlerini yönetmek. Tıbbi cihaz ve kozmetik ürünlerin tanıtım faaliyetlerine dair düzenlemeleri yapmak.

Avrupa Birliği müktesebatına uyuma ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, görüş bildirmek.

Uluslararası standartlara uygun kalite çalışmaları yapmak, bu kapsamda kurum içi ve dışı iletişimi ve koordinasyonu sağlamak.

Kurumun görev alanına giren ürünlerin sağlık teknolojilerini değerlendirmek, fiyatlandırma ve mali etüt çalışmalarını yürütmek. Ruhsata esas ürünlerin fiyatlarını onaylamak, fiyat takibi yapmak. Bilgi sistemleri altyapısının kurulması ve işletilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.  Kurumun verilerini sayısal verilere dönüştürmek ve istatistiksel çalışmalar yapmak.

İlaç, biyolojik ürünler, tıbbi ürünler ile kozmetik ürünlerin analizlerini ve tıbbi cihaz kalite kontrol testlerini yapmak, yaptırmak.

İnsan gücü ihtiyacını tespit etmek ve planlama yapmak, performans değerlendirme ölçütleri oluşturmak. Kadro standartlarına ve kariyer planlamasına ait iş ve işlemleri yürütmek. Atama ve nakil işlemleri ile diğer personel hareketlerini düzenlemek ve yürütmek, personelin eğitim ve sertifikasyon faaliyetlerini, özlük, terfi, emeklilik, disiplin ve benzeri işlemlerini yürütmek.

Medimagazin