Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı kapsamında yapılacak muhasebe kayıtları

Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı kapsamında yapılacak muhasebe kayıtları ile ilgili bilgi kamuoyuna duyuruldu.

Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı kapsamında yapılacak muhasebe kayıtları ile ilgili bilgi kamuoyuna duyuruldu.

yapılan duyuruya göre, konu ile ilgili olarak Bakanlık Tekdüzen Muhasebe Sisteminde modül oluşturuldu ve Döner Sermaye İşletmelerince yapılacak faaliyetlerin ekte gönderilen örnekler doğrultusunda muhasebeleştirilmesi gerekmekte.

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji GeliŞtirme Başkanlığı
Sayı :B.10.0.SGB.0.81.00.02/804-99/11188 20.10.2011
Konu :Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Yapılacak Muhasebe Kayıtları

Bilindiği üzere Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri ile ilgili yapılacak işlemler Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 13.06.2011 tarihli ve 26160 sayılı genelgesinde (2011/41) belirtilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Bakanlığımız Tekdüzen Muhasebe Sisteminde modül oluşturulmuş olup Döner Sermaye İşletmelerince yapılacak faaliyetlerin ekte gönderilen örnekler doğrultusunda muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

BÖLÜM A
Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri ve Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Kurumlar Tarafından Yapılması Gereken Muhasebe Kayıtları
1- İşletmeler tarafından YurtdıŞı Hasta il Koordinasyon Merkezi, YurtdıŞı Hasta Birimleri ve Yurt DıŞı Hasta Çağrı Merkezinde görevlendirmek üzere yönlendirme elemanı ve tercüman çalıŞtırılması ile ilgili giderler,
_______________________________________ / ________________________________________
740.123.14-Yurt Dışı Hasta Yönlendirme Elemanı ve Tercüman Alım Giderleri XX
320.06- Gerçek ve Tüzel Kişilere Olan Borçlar XX 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar XX
(Varsa Diğer Kesintiler)
_______________________________________ / ________________________________________
2- İŞletmeler tarafından Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri için yapılacak tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderler,
_______________________________________ / ________________________________________
740.123.26-Sağlık Turizmi Tanıtım Giderleri XX
320.06- Gerçek ve Tüzel Kişilere Olan Borçlar XX 360-Ödenecek Vergi ve Fonlar XX
(Varsa Diğer Kesintiler)
_______________________________________ / ________________________________________
3- İŞletmeler sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında fatura ürettiklerinde;
_______________________________________ / ________________________________________
120.09.04-Yurt Dışı Hastalar için Özel Sigortalardan Alacaklar XX
Veya
120.11.02-Yurt Dışı Hastalardan Alacaklar (Gerçek Kişiler) XX
601-xx (01-28 arası) Yurt Dışı Gelirler Hesabı XX
601.26 Yurtdışı Aşı, Serum, Antioksin, Antijen, Antiserum, XX
İlaç, Kan ve Kan Ürünleri Gelirleri
601.27 Yurtdışı Tıbbi Malzeme Gelirleri XX
_______________________________________ / ________________________________________
4-İşletmeler, İl Sağlık Müdürlükleri için % 10 pay ayırırken;
_______________________________________ / ________________________________________
770.14- Sağlık Müdürlüğü Turizm Giderleri Payı XX
336.20- Sağlık Müdürlüğü Sağlık Turizmi Katkı Payı XX
_______________________________________ / ________________________________________
336.20- Sağlık Müdürlüğü Sağlık Turizmi Katkı Payı XX
103- Verilen Çek ve Gönd. Em. Hs. XX
(Ödeme Kaydı)
_____________________________________ / ______________________________________
3
5- İl Sağlık Müdürlükleri, % 10’luk payı hastanelerden tahsil ettiğinde,
_______________________________________ / ________________________________________
102-Bankalar XX 602.10- Sağlık Turizmi ve Turist Hasta XX
Geliri Katkı Payı
_______________________________________ / ________________________________________
şeklinde muhasebeleştirmelidir.

BÖLÜM B
Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetlerinden İl Sağlık Müdürlüklerinin sunmuş oldukları 112 Ambulans Hizmetlerine ilişkin Fatura İl Sağlık Müdürlüklerince Hastaneler adına kesilecek olup hastanelerce de sağlık hizmeti sunulan kişiye yâda Sigorta şirketine topluca fatura edilerek bedeli tahsil edilecektir.
Bu tahsilâttan sonra İl Sağlık Müdürlüklerine ait 112 Ambulans bedeli aktarımı yapılacak, kalan kısımdan ise %10 İl Sağlık Müdürlüğüne ayrılacak pay hesaplanarak ayrıca gönderilecektir. Konuya ilişkin Muhasebe Kayıtları aşağıda yer almaktadır;
1.İl Sağlık Müdürlükleri 112 Ambulans Hizmetine ait fatura düzenlediklerinde;
_______________________________________ / ________________________________________
120.09.04-Yurt Dışı Hastalar için Özel Sigortalardan Alacaklar XX
Veya
120.11.02-Yurt Dışı Hastalardan Alacaklar (Gerçek Kişiler) XX
601.28 Y.Dışı Ambulans Hizmet Geliri XX
_______________________________________ / ________________________________________
2.İl Sağlık Müdürlükleri bedeli tahsil ettiklerinde;
_______________________________________ / ________________________________________
102 Bankalar Hesabı XX
120.09.04-Yurt Dışı Hastalar için Özel Sigortalardan Alacaklar XX
Veya
120.11.02-Yurt Dışı Hastalardan Alacaklar (Gerçek Kişiler) XX
_______________________________________ / ___________________________________________
3.İşletmeler sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında fatura ürettiklerinde;
_______________________________________ / ________________________________________
120.09.04-Yurt Dışı Hastalar için Özel Sigortalardan Alacaklar XX
Veya
120.11.02-Yurt Dışı Hastalardan Alacaklar (Gerçek Kişiler) XX
601-xx (01-28 arası) Yurt Dışı Gelirler Hesabı XX
601.26 Yurtdışı Aşı, Serum, Antioksin, Antijen, Antiserum, XX
İlaç, Kan ve Kan Ürünleri Gelirleri
601.27 Yurtdışı Tıbbi Malzeme Gelirleri XX _______________________________________ / ________________________________________
4
4.İşletmeler İl Sağlık Müdürlüklerinden 112 Ambulans Hizmeti Aldıklarında; (İl Sağlık Müdürlüğüne ait fatura işletmeye ulaştığında yapılacak kayıt)
_______________________________________ / ________________________________________
182.01 Sağlık Kurumları Arası Hizmet Alım Giderleri XX
320.11 İl Sağlık Müdürlüklerine 112 Ambulans
Hizmeti Borcu XX
_______________________________________ / ________________________________________
5.İşletmelerin İl Sağlık Müdürlüğüne ödeyecekleri paylardan mükerrerliği önleyecek kayıt;
_______________________________________ / ________________________________________
612.02 Sağlık Turizminden Kaynaklanan İndirimler XX
182.01 Sağlık Kurumları Arası Hizmet Alım Giderleri XX
_______________________________________ / ________________________________________
6.İşletmelerin İl Sağlık Müdürlüğünün 112 Ambulans Hizmeti bedeli karşılığında gönderme emri düzenlemeleri halinde;
_______________________________________ / ________________________________________
320.11 İl Sağlık Müdürlüklerine 112 Ambulans
Hizmeti Borcu XX
103 V.Çekler ve Gönderme Emirleri XX
_______________________________________ / ________________________________________
7. İşletmelerin hizmet bedelini tahsil etmeleri halinde;
_______________________________________ / ________________________________________
102 Bankalar Hesabı XX
105 Döviz Hesabı (Tahsilatın Döviz olması halinde)
120.09.04-Yurt Dışı Hastalar için Özel Sigortalardan Alacaklar XX Veya
120.11.02-Yurt Dışı Hastalardan Alacaklar (Gerçek Kişiler) XX
_______________________________________ / ________________________________________
şeklinde muhasebeleştirmelidir.
5
BÖLÜM C
Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetlerinde faturalar TL cinsinden düzenlenecek ve TL cinsinden tahsilat yapılacaktır.
Ancak, fatura üzerinde gösterilecek TL’yi karşılayacak miktarda Döviz ile de tahsilat gerçekleştirilebilecektir.
İşletmelerin hesaplarında Döviz bulundurmaları halinde; gerek dövizi TL ye çevirirken gerek ise yılsonunda yapacakları değerlemede o günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz alış kuru esas alınarak hesaplara alınacaktır. Konuya ilişkin Muhasebe Kayıtları aşağıda yer almaktadır;

1- İşletmelerin Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Fatura bedellerini TL olarak hastadan nakit tahsil etmeleri halinde;
_______________________________________ / ________________________________________
102 Bankalar Hesabı (Tahsilatın TL Olması Halinde) XX
601-xx (01-28 arası) Yurt Dışı Gelirler Hesabı XX
601.26 Yurtdışı Aşı, Serum, Antioksin, Antijen, Antiserum, XX
İlaç, Kan ve Kan Ürünleri Gelirleri
601.27 Yurtdışı Tıbbi Malzeme Gelirleri XX
_______________________________________ / ________________________________________
2- İşletmelerin Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sayman Mutemetleri tarafından tahsilatın olması halinde;
_______________________________________ / ________________________________________
102 Bankalar Hesabı (Tahsilatın TL Olması Halinde) XX
340.01 Hasta Tedavi Avansları XX
_______________________________________ / ________________________________________
3- İşletmelerin sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında fatura üretmeleri halinde;
_______________________________________ / ________________________________________
120.09.04-Yurt Dışı Hastalar için Özel Sigortalardan Alacaklar XX
Veya
120.11.02-Yurt Dışı Hastalardan Alacaklar (Gerçek Kişiler) XX
601-xx (01-28 arası) Yurt Dışı Gelirler Hesabı XX
601.26 Yurtdışı Aşı, Serum, Antioksin, Antijen, Antiserum, XX
İlaç, Kan ve Kan Ürünleri Gelirleri
601.27 Yurtdışı Tıbbi Malzeme Gelirleri XX _______________________________________ / ___________________________________________
4- İşletmeler Fatura bedellerini TL yada Döviz olarak tahsil etmeleri halinde;
_______________________________________ / ________________________________________
105 Döviz Hesabı (Tahsilatın Döviz Olması Halinde) XX
102 Bankalar Hesabı (Tahsilatın TL Olması Halinde)
120.09.04-Yurt Dışı Hastalar için Özel Sigortalardan Alacaklar XX
Veya
120.11.02-Yurt Dışı Hastalardan Alacaklar (Gerçek Kişiler) XX
_______________________________________ / ________________________________________
6
5- Dövizle yapılan tahsilat miktarının Banka Döviz Mevduat hesabına alınması halinde;
_______________________________________ / ________________________________________
108 Diğer Hazır Değerler Hesabı XX
105 Döviz Hesabı XX
_______________________________________ / ________________________________________
_______________________________________ / ________________________________________
105 Döviz Hesabı XX
108 Diğer Hazır Değerler Hesabı XX
_______________________________________ / ________________________________________
6- Dövizle yapılan tahsilat miktarının TL ye çevrilmesi halinde;
_______________________________________ / ________________________________________
102- Bankalar Hesabı XX 656 Kambiyo Zararları Hesabı (Olumsuz Kur farkı olması halinde)
105 Döviz Hesabı XX
646 Kambiyo Karları Hesabı (Olumlu Kur farkı olması halinde)
_______________________________________ / ________________________________________
7- İşletmelerin hesaplarında Döviz bulunması halinde; Yıl Sonunda yapılacak değerleme sonucunda oluşacak olumlu kur farkının kaydı yapılması halinde;
_______________________________________ / ________________________________________
105 Döviz Hesabı XX
646 Kambiyo Karları Hesabı XX
_______________________________________ / ________________________________________
8- İşletmelerin hesaplarında bulunan Dövizin Yıl Sonunda yapılacak değerleme sonucunda oluşacak olumsuz kur farkının kaydı yapılması halinde;
_______________________________________ / ________________________________________
656 Kambiyo Zararları Hesabı XX
105 Döviz Hesabı XX
_______________________________________ / ________________________________________
şeklinde muhasebeleştirmelidir.

Sağlık araştırmalarında profesyonel destek