Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Genelgesi

Sağlık Bakanlığı ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2011/41 sayılı “Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri” genelgesi yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2011/41 sayılı “Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kapsamında Sunulacak Sağlık Hizmetleri” genelgesi yayımlandı.

GENELGE
2011/41

Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın uygulaması sonucunda Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerimizin sağlık hizmeti sunum kalitesi, alt yapısı ve tıbbi donanımı artmış, acil sağlık hizmetlerimizin hizmet ağı ve kalitesi çok üst seviyelere çıkmıştır. Diğer yandan helikopter ambulansları ve uçak ambulansları ile uluslararası acil hasta transferleri yapılabilir hâle gelmiş bulunmaktadır. Bunların yanı sıra ülkemizin bazı bölgelerinde, önümüzdeki yıllarda hizmete girecek olan sağlık kampüsleri ile de sağlık hizmetlerinin kalitesi daha da artacaktır. 

Bu çerçevede yurt dışında yaşayanlara ve ülkemizi ziyaret eden turistlere birçok hastanemizde sağlık hizmeti sunma imkânımız bulunmaktadır. Bu tür sağlık hizmetleri talep edenlere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve milletlerarası ikili anlaşmalar kapsamının dışında farklı prensiplerde sağlık hizmeti sunulması uygun ve gerekli görülmüş bulunmaktadır.

Bu genelge kapsamında sağlık hizmeti sunulacak kişiler iki ana başlıkta değerlendirilecektir. BirincisiSağlık Turizmi kapsamında sağlık hizmeti almak için yurtdışından ülkemizi tercih eden kişiler. İkincisi; ülkemize turizm amaçlı gelen turistlerin tatilleri esnasında yeni gelişen acil tedaviyi gerektiren Turistin Sağlığı kapsamında sağlık hizmetleri alacak kişiler. 

Bu kapsamda yapılacak iş ve işlemler ile ilgili düzenlemeler aşağıda belirlenmiştir.

1. Bu Genelge kapsamında verilecek hizmetlerin kurumun rutin sağlık hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanıp organize edilmesi esastır.

2. Sağlık turizmi veya turistin sağlığı kapsamında çok sayıda hasta başvurusunun olabileceği potansiyel illerde, Bakanlığımızın uygun görmesi halinde ildeki hastanelerden bir tanesinin bünyesinde veya il sağlık müdürlükleri bünyesinde bir Yurtdışı Hasta İl Koordinasyon Merkezi kurulur.

3. Sağlık turizmi veya turistin sağlığı açısından potansiyel illerde tıbbi teknolojik donanımı, nitelikli ve uzman sağlık personeli, otelcilik hizmetleri ve hizmet kapasitesi yeterli olan bazı hastanelerimizin bünyesinde, il sağlık müdürlüklerinin talep etmesi ve Bakanlık uygun görüşü ile bir Yurtdışı Hasta Birimi kurulur.

4. Yurtdışı hasta birimi bulunan hastaneler veya yurtdışı hasta il koordinasyon merkezi bulunan il sağlık müdürlükleri, gerek görürler ise yurtdışına yönelik olarak bu hastanelerin ve sağlık hizmetlerinin tanıtım faaliyetlerini döner sermaye kaynaklarından yapar veya hizmet alım yoluyla yaptırır.

5. Yabancı hastalar ve turistlerin acil sağlık hizmetleri veya hasta hakları kapsamındaki müracaatları için Yurtdışı Hasta Çağrı Merkezleri oluşturulur. Bu çağrı merkezleri Bakanlık merkezinde veya Yurtdışı Hasta İl Koordinasyon Merkezi bünyesinde yapılandırılacaktır.

6. Bu genelge kapsamında hizmet alımları usulü ile çalıştırılacak elemanlar Strateji Geliştirme Başkanlığınca yayımlanan ve hizmet alımları kapsamında çalıştırılabilecek işçi sayısının tespitine ilişkin usul ve esaslarını belirleyen genelgeler ile getirilen sınırlamalara tabi değildir.

7. Yurtdışı hasta birimi bulunan hastanelerdeki tüm personelin yabancı dil seviyelerinin tespit edilip iletişim bilgileri ile birlikte personel şubesinde bulundurulması, ihtiyaç halinde başhekimliğin bu personelden gerekli sayıda kısa süreli geçici görevlendirmesi veya günlük olarak davet edilmesi sağlanır.

8. Yurtdışı hasta birimi veya yurtdışı hasta il koordinasyon merkezi bulunmayan illerdeki hastanelerde genelge kapsamında yabancı hastaların iş ve işlemleri il sağlık müdürlüğünde görevlendirilecek olan sağlık turizmi il temsilcilerince yapılır.

9. Bu genelge kapsamında ildeki tüm hastanelerde sunulan sağlık hizmetleri karşılığı aylık tahsil edilen tutarın %10’u en geç takip eden ayın 10’una kadar il sağlık müdürlüğü döner sermayesine aktarılır.

10. Yurtdışı Hasta Biriminde;

a) Hastanelerde oluşturulacak olan yurtdışı hasta birimlerinde yeterli seviyede yabancı dil bilen 1 yardımcı sağlık personeli ve 1 tabip görevlendirilmesi,

b) Bölgeye gelen turistlerin konuştukları diller göz önünde bulundurularak gerekli dilde ileri seviyede lisan bilen en az 3 hasta yönlendirme elemanı hizmet alımı yöntemi ile bulundurulması ve nöbet usulü ile çalıştırılması,

c) Bu birime başvuran yabancı hastaların tüm kayıt, tercüme, tedavi bedelinin faturalandırılması ile ilgili iş ve işlemlerin buradan takip edilmesi,

d) Bu hastaların ilk muayeneleri bu birimin hekimi tarafından yapılıp gerekirse diğer branşlardan konsültasyon istenmesi,

e) Hastane içinde bu yabancı hastalara yabancı dil bilen hasta yönlendirme elemanlarının refakat etmesi,

f) Hastanede bulunan yurtdışı hasta birimleri tarafından her ay sonunda Ek-1/Ek-2 formuyla İlde bulunan yurtdışı hasta il koordinasyon merkezine bilgi verilmesi, ilde yurtdışı hasta il koordinasyon merkezi yok ise ilgili hastane başhekimliği tarafından her yıl aralık ayı sonunda genelge eki Ek-1 / Ek-2 formu kullanılarak il sağlık müdürlüğü aracılığı ile Bakanlığa bilgi verilmesi,

g) Bu birimlere, ikili milletlerarası anlaşmalar gereği sağlık hizmeti almak için gelen, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza danışmanlık, yönlendirme ve rehberlik hizmetlerinin yurtdışı hasta birimleri tarafından verilmesi, bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın iş ve işlemleri, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu mevzuatına göre kendi vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmeti süreçlerine (provizyon, faturalandırma, ücretlendirme v.s ) tabi olması ve söz konusu kişilerin yabancı hasta olarak değerlendirilmemesi,

Hususlarında gerekli düzenlemeler yapılır.

11.Yurtdışı Hasta İl Koordinasyon Merkezinde;

a) Yeterli seviyede yabancı dil bilen en az 3 yardımcı sağlık personeli, 2 tabip ve 2 VHKİ elamanı görevlendirilmesi,

b) Bu merkezin hastane içinde bir yerde konuşlandırılması halinde, hastanenin yataklı servis bölümünde yeterli sayıda nitelikli yatak tahsis edilmesi,

c) Sağlık müdürlüğünce, hizmet alımı usulüyle yeterli sayıda ileri seviyede yabancı dil bilen tercümanların istihdamı veya tercümanlık hizmetinin döner sermaye kaynaklarından temin edilmesi,

d) Hastane içinde konuşlandırılmış olması durumunda, sağlık turizmi veya turistin sağlığı kapsamında yurt dışından gelen hastaların iş ve işlemlerini takip etmesi, bunların tedavilerinin öncelikli olarak koordinasyon merkezinin bulunduğu hastanede yapılması, burada yeterli seviyede sağlık hizmetinin verilememesi halinde ilgili ilde bulunan Bakanlığın diğer hastanelerinde bu sağlık hizmetinin sunulması,

e) İl koordinasyon merkezine yatışı yapılan hastaların ilk tıbbi değerlendirme ve tetkiklerinin burada bulunan tabip tarafından yapılması, gerek duyulması halinde uzman doktor tarafından konsültasyonun istenmesi,

f) İl koordinasyon merkezleri tarafından, her ay ilde tedavisi bitip taburcu olan hastaların düzenli olarak Bakanlığa Ek-1/Ek-2 formu ile bildirilmesi, iki yıl üst üste yeterli hasta takibi yapmayan il koordinasyon merkezlerinin onayının Bakanlık tarafından iptal edilmesi,

g) Yurt dışı hasta il koordinasyon merkezi hastane içinde konuşlandırılmış olsa bile burada çalışan personelin doğrudan tüm özlük hakları dâhil il sağlık müdürlüklerine bağlı olması ve yataklı tedaviden sorumlu müdür yardımcısına bağlı olarak işlemlerin yürütülmesi,

h) Bu kapsamda sunulan tüm acil hasta nakillerinin (Kara/Hava) il sağlık müdürlüklerince Ek-2 formuyla her yıl Aralık ayında Bakanlığa bildirilmesi,

Hususlarında gerekli düzenlemeler yapılır.

12. Yurt dışı hasta çağrı merkezinde;

a) Yurt dışından ülkemize gelen ve Türkçe bilmeyen hastaların veya acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan turistlerin 112 acil çağrı merkezlerini aramaları halinde bu çağrıların Bakanlıkta veya illerdeki yurtdışı hasta il koordinasyon merkezlerinde oluşturulacak bir yurtdışı hasta çağrı merkezine yönlendirilmesi, bunun yanı sıra sağlık hizmeti ve hasta hakları ile ilgili şikâyetler için Alo 184 çağrı merkezinde de benzeri yapılanmanın oluşturulması ve yabancı dildeki aramaların yurt dışı hasta çağrı merkezine yönlendirilmesi,

b) Çağrı merkezine gelen bu şikâyetlerin ilgili mevzuat gereğince SABİM veya hasta hakları birimlerine ulaştırılması,

c) Bu çağrı merkezlerinde çağrılara cevap verecek yeterli seviyede yabancı dil bilen 2 tabip, 3 yardımcı sağlık personeli istihdam edilmesi ve söz konusu personelin nöbet usulü çalışması,

d) İleri seviyede İngilizce, Almanca Arapça, Rusça, bilen yeterli sayıda tercümanın istihdam edilmesi veya özellikle yaz dönemlerinde tercümanlık hizmetlerinin döner sermaye kaynaklarından hizmet alım usulüyle temin edilmesi,

e) Şikâyet çağrıları için, hastaların şikâyet ve iletişim bilgisinin alınarak SABİM ve hasta hakları birimleriyle koordineli şekilde ilgili mevzuat çerçevesinde bunların takibatlarının başlatılması,

f) Bu genelge kapsamında acil hasta naklinden elde edilen gelirlerin hastanın ilk müdahale edilip, ambulansa (kara ambulansı, helikopter ambulansı, uçak ambulans) konulan ilin sağlık müdürlüğü döner sermayesine yatırılması,

Hususlarında gerekli düzenlemeler yapılır.

13. Genelge Kapsamındaki Sağlık Hizmetlerinin ücretlendirilmesi: 

Bu Genelge kapsamında verilecek sağlık hizmetleri için 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3/c maddesi hükmü uyarınca fiyat tarifesi belirlenmiştir. Belirlenen fiyat tarifesive uygulama esasları oluru ektedir. 

Bu Genelge kapsamında sağlık hizmeti sunmak isteyen ve bünyesinde yurt dışı hasta birimi bulunduran hastane baştabiplikleri veya yurtdışı hasta il koordinasyon merkezi bulunan il sağlık müdürlükleri, yurt dışındaki sigortalılarla, yurt içindeki sigorta temsilcilikleri, seyahat acenteleri, asistan kuruluşlar, danışman ve aracı kurumlar vb. özel hukuk tüzel kişiliğine haiz şirketler ve özel kuruluşlarla karşılıklı mutabakat sağlamak suretiyle ekte bulunan protokol örneğine uygun olarak hizmet protokolü yapar ve bir örneğini Genel Müdürlüğe gönderir. 

Bu protokollerde; genelge ekinde belirtilen usul ve esasların yanı sıra, yurtdışından gelen hastalara uygulanacak ücret tarifeleri konusunda yürürlükte bulunan ikili iş birliği anlaşmaları veya uluslararası anlaşmalar gereği uyulması zorunlu olan hususlar da mutlak surette dikkate alınacaktır. 

Bu genelgeni yürürlüğe girmesini müteakiben, Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünceyayımlanan 07.04.2004 tarih ve 5605 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. 

Uygulamanın Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarımız ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlara tebliği ile yukarıda bahsedilen düzenlemelerin bir an önce uygulamaya konulması hususunda gereğini arz ve rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar


Genelge 2011/41 için tıklayınız.

Genelge Ekleri için tıklayınız.

Makam Oluru için tıklayınız.

Protokol için tıklayınız.

Kamu Fiyat Listesi için tıklayınız.

Sağlık araştırmalarında profesyonel destek