Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri 2011-2023 Kitabı yayımlandı

Türkiye’de Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri 2011-2023 Kitabı yayımlandı.

Türkiye’de Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri 2011-2023 Kitabı yayımlandı.

Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri 2011-2023 Kitabı, bölge merkezli olarak yapılandırılan özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerinin mevcut durum tespiti yapılarak 2011-2023 eylem planının ortaya konulmasını amaçlamakta.

Basılı Yayında bulunmayan son güncelleştirmeler e-kitapta yer almakta.

Kitabın, “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nın öngördüğü hedef, ilke ve politikalar doğrultusunda acil servis, yoğun bakım (erişkin, çocuk, yenidoğan, perinatal, retinopati tedavisi), kalp ve damar cerrahisi (erişkin ve pediatrik), onkoloji (nükleer tıp, radyoterapi, patoloji ve cyberknife) yanık tedavisi, özellikli cihazlar (hiperbarik oksijen, robotik yürüme rehabilitasyon sistemi, robotik cerrahi) kemik iliği ve organ nakli, mikrocerrahi ve benzeri hizmetlerde mevcut durumun tespitini kapsadığı belirtilmekte.

Bunun yanı sıra bu hizmeti veren merkezlerde bulunması gereken asgari fiziki koşulların, sağlık insan gücü ve donanım standartlarının belirlenmesini, kamu ve özel sektör tarafından bu alanda yapılacak yatırımların sayısını, niteliğini, kapasitesini ve bölgesel dağılımını da içerdiği ifade edilmekte.

Türkiyede Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri 2011-2023 Kitabı için tıklayınız.

İÇİNDEKİLER

ACİL SERVİS
Giriş 27
I. Seviyelendirme ve Tescil 28
II. Renk Kodlaması ve Triyaj Uygulaması 29
III. Travma Birimleri 30
IV. Acil Servislerin 112 KKM ile Koordinasyonu 31
ONKOLOJİ
Giriş 35
I. Tedavi Merkezlerinin Standartlarının Ve Sayılarının Belirlenmesi 38
A. Kapsamlı Onkoloji Merkezleri (KOM) 40
B. Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezleri (OTTM) 42
C. Onkoloji Hizmet Birimleri 45
D. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) 49
II. Tıbbi Cihaz Ve Donanım Planlaması 50
III. Kanser Tanı Ve Tedavisinin Bileşenleri 58
A. Palyatif Bakım 58
1. Evde Sağlık Hizmetleri Birimi 61
2. Palyatif Bakım Organizasyon Modeli Geliştirilmesi 63
B. Cerrahi Onkologlar 65
C. Patoloji 66
D. Tıbbi Onkoloji 68
1. Kemoterapi Uygulamaları 69
E. Radyasyon Onkolojisi 81
1. Radyoterapi Cihaz Donanımı 84
2. Stereotaktik Radyoterapi/Radyocerrahi Cihaz Planlaması 91
F. Nükleer Tıp 95
1. Nükleer Tıp Cihaz Önerileri 96
2. Radyoaktif Tedavi Üniteleri 97
KALP ve DAMAR CERRAHİSİ HİZMETLERİ
ERİŞKİN KALP VE DAMAR HASTALIKLARI HİZMETLERİ 115
Giriş 115
I. Kalp Cerrahisi+Anjiyografi Yapılan Merkezler 117
II. Türkiye’de İhtiyaç Duyulan KVC Klinik Sayısı 122
III. KVC Uzman Tabip Sayısı ve İllere Göre Dağılımı 123
IV. KVC Hizmetlerinin Yeniden Yapılanması 125
A. 2023’de İhtiyaç Duyulan Klinik sayısı 125
B. Yeni Açılacak Kalp Cerrahisi Merkezinin Kriterleri 125
C. 2023’de İhtiyaç Duyulan Tabip Sayısı ve Asistan Alımları 135
D. Günlük Yapılan A.grafilerin Değerl. İle İlgili Yeni Düzenlemeler 136
E. Düzenli Çalışma Prensipleri Oluşturulması 137
PEDİATRİK KALP VE DAMAR HASTALIKLARI 144
Giriş 144
I. İdeal Konjenital Kalp Cerrahisi (KKC) Kliniğinin Özellikleri 144
II. Kalp ve Damar Hastalıklarının Sosyo-Ekonomik Sonuçları 147
III. KKC Yapılan Merkezler ve Nihai Planlama 2011-2023 148
IV. Tıbbi Cihaz Ve Donanım Planlaması 152
YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM 163
Giriş 163
I. Perinatal Merkezlerin Analitik Planlanması 164
II. Yenidoğan Yoğun Bakım Planlama 174
III. Planlanan Diğer Faaliyetler 184
PREMATÜRE RETİNOPATİSİ 185
ÇOCUK YOĞUN BAKIM 195
Giriş 195
I. Çocuk Yoğun Bakım Hizmetlerinin Planlanması 195
II. Ülkemizde Mevcut Durum ve Uygulamalar 196
ERİŞKİN YOĞUN BAKIM 212
Giriş 212
I. Erişkin Yoğun Bakımların Analitik Planlanması 213
YANIK
Giriş 243
I. Yanık Tedavisinde Yeni Yapılanma 244
II. Bir Travma Çeşidi Olarak Yanık 244
III. Yanık İnsidansı 246
IV. Yanık Hasta Yataklarının Hesaplanması 250
V. Yanık Hasta Yataklarının Sayısının Sabitlenmesi 251
EL CERRAHİSİ HİZMETLERİ
Giriş 261
I. Planlama 264
A. Acil El Yaralanmaları ve Ekstremite Amp. Vakalarının Sevk Org. 264
B. Uzun Vadede Strateji ve Planlama 270
KEMİK İLİĞİ ve ORGAN NAKLİ HİZMETLERİ
KEMİK İLİĞİ NAKLİ 281
Giriş 281
I. Allojenik (Donör) Kemik İliği Nakli 281
II. Otolog (Kendine) Kemik İliği Nakli 282
III. Türkiye’de Kemik İliği Nakli Hizmetleri Ve Geleceğinin Planlanması 283
IV. Planlama Kriterleri 291
V. 2014 Yılı Erişkin Kinm Acil Ulaşılması Gereken Hedefler 294
VI. 2014 Yılı Pediatrik KİNM Acil Ulaşılması Gereken Hedefler 296
VII. 2010 – 2023 Yılları Arası Pediatrik Kinm Yatak Sayısı Planlaması 297
ORGAN NAKLİ HİZMETLERİ 300
Giriş 300
I. Organ Nakli Merkezleri Planlama Gerekçeleri 304
II. Planlama Kriterleri 305
ÖZELLİKLİ CİHAZ PLANLAMA HİZMETLERİ
HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ 317
Giriş 317
I. Uygulama Alanları 319
II. Planlamanın Gerekliliği 320
III. Gerekli Personel 320
IV. Türkiye’de Mevcut Durum ve Planlama 321
ROBOTİK YÜRÜME REHABİLİTASYON SİSTEMİ 325
I. Sistemin Kullanım Alanları 325
II. Sistemin Başlıca Yararları 325
III. Mevcut Durum 325
IV. Robotik Yürüme Rehabilitasyon Cihazının Planlaması 326
ROBOTİK CERRAHİ SİSTEMLERİNİN PLANLANMASI 329
Giriş 329
I. Robotik Cerrahi Sistemleri 330
A. Dünyada Durum 330
B. Ülkemizde Durum 330
II. Robotik Cerrahi Sisteminin Planlanması 333
A. Hizmet Verilecek Nüfusa Göre Planlama 333
B. Hizmeti Sunacak Hastanelerin Belirlenmesi 333
GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZLERİ 339
ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ 346

GİRİŞ YAZISI (Türkiyede Özellikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri 2011-2023)

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında sağlığa ayrılan kaynakların rasyonel kullanılması ve atıl kapasite yaratılmaması amacıyla ülkemizin coğrafi yapısı ve nüfus dağılımı, nüfusun sağlık merkezine uzaklıkları, bölgenin ulaşım kriterleri ve mevcut sağlık envanterleri dikkate alınarak bölgesel planlanma çalışmaları başlatılmıştır. Bu anlayış çerçevesinde 29 Sağlık Hizmet Bölgesi oluşturulmuştur. Bölge merkezli sağlık planlamasında, nüfus yoğunluğu, sosyo-ekonomik yapı, kentleşme ve sanayileşme, ulaşım alt yapısı, sağlık hizmeti sunumunun kalitesi ve kapasitesi gibi temel göstergeler baz alınarak bölge sağlık merkezi statüsünü üstlenebilecek iller sağlık bölgesinin merkez ili olarak saptanmıştır. Sağlık bölge merkezi olarak belirlenen illerden ileri seviyede sağlık hizmeti almak üzere alt bölge merkezi iller ve sağlık hizmeti sunumu bakımından bu illere bağlı güçlendirilmiş ilçeler tespit edilmiştir. Toplam ve merkez nüfusu ile sosyo-ekonomik yapılanması bakımından ikinci basamak yataklı tedavi kurumu planlanması rantabl olmayan küçük ilçeler ise sağlık bölgesi yapılanması içerisinde güçlendirilmiş ilçelere bağlanmıştır.

Ayrıca, ülke genelinde tesis ve donanım bakımından ileri teknoloji ve yüksek maliyet gerektiren, alanında uzmanlaşmış nitelikli sağlık insan gücü gerektiren özellikli sağlık hizmetlerinin (kemik iliği, organ nakli merkezleri, robotik cerrahi sistemleri, cyberknife, mikrocerrahi uygulamaları vb.) planlanması kapsamında 10 üst bölge merkezi belirlenmiştir.

Sağlık hizmet sunumunda kurumların üstlenecekleri roller, bölge merkezli sağlık yapılanması anlayışı içerisinde; Sağlık Bakanlığı, üniversite, kamuya ait diğer yataklı sağlık tesisleri ve özel sektöre ait sağlık kuruluşları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilerek belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı ve diğer sağlık hizmeti sunanların yatak, klinik, tıbbi teknoloji, uzman tabip ve diğer sağlık insan gücü bakımından sağlık hizmet kapasitesine ilişkin mevcut durum tespiti yapılmıştır. Özel sektöre ait mevcut sağlık tesisleri için izin verilecek ilave kapasite ve yeni yatırımlar için azami kapasite, mevcut durum tespitine ve yapılan nihai planlamalara göre belirlenir. Sağlık Bakanlığı yatırım planlamaları sağlık insan gücü planlaması ile birlikte yürütülür.

Bakanlık plan ve programları dahilinde lüzum görülmesi durumunda hastanelerin statüsü bu kriterlere uygun olarak değiştirilebilir.