Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi medikal lideri oldu

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nin medikal lideri oldu.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nin medikal lideri oldu.

Roche Türkiye, klinik çalışmalara global düzeyde katkı sağlayacak.

Roche Türkiye Medikal Bölümü, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki ülkelere klinik çalışmalar konusunda liderlik etmek üzere bölgenin HUB (Merkez) lideri oldu. Roche Türkiye, bu bölgedeki ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik klinik çalışmalar programlarına yön verecek. Daha önce CEMAI Bölgesi Eğitim Merkezi ve IT – CRM ve Eğitim çalışmaları üssü ile 6. Bölge İlaç Geliştirme Merkezi olarak seçilen Roche Türkiye, böylece uluslararası sorumluluklarına bir yenisini daha ekledi.

Roche Türkiye‘nin liderliğini üstlendiği MENA bölgesinde Cezayir, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, İran, Ürdün, Lübnan, Suriye, Fas, Pakistan, Suudi Arabistan, Tunus ve Türkiye yer alıyor. 3 yönetim merkezinden ve 10 medikal departmanından oluşan bölgede 2011 yılı itibarıyla 12 bin 248 hasta ve 90 çalışan ile ile 66 aktif araştırma yürütülüyor ve 17 araştırma planlanıyor.

Roche Medikal Direktörü Dr. Fulya Erman, Medikal Merkez ile, ülkelerin birbirlerinin tecrübelerinden yararlanmasının amaçlandığını belirterek şunları söylüyor:

‘CEMAI Bölgesi’nde (Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan) bölgesinde 5 merkez (hub) kuruldu. Bunlar, Ortadoğu, Güney ve Orta Afrika, Hindistan, Rusya, Türk Cumhuriyetleri ve Doğu Avrupa. Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’deki (MENA) ülkelerine liderlik edecek.’

Dünyada araştırma geliştirme çalışmalarına yaptığı yatırımlarla fark yaratan Roche, Türkiye‘de de geniş bir klinik araştırma departmanıyla hem lokal, hem de global olarak başlatılan çalışmalara yüksek oranda katkıda bulunuyor. Halihazırda yaklaşık 40 lokal ve global klinik çalışma yürütülüyor.

Sağlık araştırmaları ve klinik çalışmalarda profesyonel destek
Uzm.Dr.Orhan KOÇ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.
Ekler :
1- Onay (1 sayfa)
2- Liste (1 sayfa)
DAĞITIM :
Gereği :
-81 Ġl Valiliğine (Ġl Sağlık Müdürlüğü)
-Personel Genel Müdürlüğüne
-Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığına
-ĠnĢaat ve Onarım Dairesi BaĢkanlığına
-Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğüne
-Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
-Kanser SavaĢ Dairesi BaĢkanlığına
-TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığına
-Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığına
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.02-020/36240 25.08.2011
Konu : DiĢ hastaneleri ve ADSM Hizmet Rollerinin Belirlenmesi.
BAKANLIK MAKAMINA
Ġlgi: 03.12.2009 tarih ve 46143 sayılı Bakanlık onayı.
Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinin hizmet sunum rollerinin belirlenmesi ve gruplandırılmasına esas teĢkil eden Sağlık Bakanlığı Yataklı Sağlık Tesisleri Rollerinin Yeniden Belirlenmesi ve Gruplandırılmasına ĠliĢkin Kriterler ilgide kayıtlı Bakanlık oluru ile yürürlüğe konulmuĢtur.
Ek Ödeme yapılmasına dair Yönetmelikte 06/07/2011 tarihli ve 27968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değiĢiklik ile 01/08/2011 tarihinden geçerli olmak üzere bazı değiĢiklikler yapılmıĢtır. Yapılan bu düzenlemeler kapsamında baĢtabip ve baĢtabip yardımcılarının ek ödemeye esas hizmet alanı kadro unvanı kat sayıları görev yaptıkları hastanenin hizmet rolüne göre belirlenmiĢtir. Ancak, söz konusu Kriterlerin kapsamı dıĢında bırakılan ağız ve diĢ sağlığı merkezlerinin hizmet sunum kapasitesine uygun olarak hizmet sunum rollerinin belirlenmesine ve gruplandırılmasına ihtiyaç duyulmuĢ olup bu bağlamda, Kriterlere, “ E- Grubu Hastaneler” baĢlıklı bölümden sonra gelmek üzere Ağız ve DiĢ Sağlığına iliĢkin bölümün aĢağıdaki Ģekilde ilave edilmesini,
AĞIZ ve DĠġ SAĞLIĞI MERKEZLERĠ (ADSM)
Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezleri aĢağıdaki kriterlere göre B, C ve D Grubu olarak sınıflandırılır.
B-Grubu ADSM: DiĢ üniti sayısı elli ve üzerinde olan ADSM ve DiĢ Hastaneleri bu gruba girer.
C-Grubu ADSM: DiĢ üniti sayısı yirmiden den fazla, elliden az olan ADSM’ler bu gruba girer.
D-Grubu ADSM: DiĢ üniti sayısı yirminin altında olan ADSM’ leri bu gruba girer.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.02-020
Konu : DiĢ hastaneleri ve ADSM Hizmet Rollerinin Belirlenmesi.
Kriterlerin baĢlığının “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri Hizmet Rollerinin Belirlenmesi ve Gruplandırılmasına ĠliĢkin Kriterler” olarak değiĢtirilmesini, mevcut diĢ hastaneleri ile ağız ve diĢ sağlığı merkezlerinin bu çerçevede belirlenmesini ve ekli listede yer alan diĢ hastaneleri ve ADSM hizmet rollerinin onaylanması hususunu,
Takdir ve tensiplerinize arz ederim.
Doç. Dr. Ġrfan ġENCAN
Genel Müdür V.
Uygun GörüĢle Arz Ederim.
…./…./2011
Prof. Dr. Nihat TOSUN
MüsteĢar
OLUR
…../…../ 2011
Prof. Dr. Recep AKDAĞ
Bakan
ĠLĠN ADI
DiĢ Hast./ADSM ADI
Ünit Sayısı
ROL
ADANA
Adana Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
90
B
ADIYAMAN
Adıyaman Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
30
C
A.KARAHĠSAR
Afyonkarahisar Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
AĞRI
Ağrı Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
AMASYA
Amasya Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
30
C
ANKARA
75.Yıl Ankara Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
140
B
ANKARA
Keçiören Osmanlı Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
50
B
ANKARA
Topraklık Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
70
B
ANKARA
GölbaĢı Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
30
C
ANKARA
Mamak Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
50
B
ANKARA
Sincan Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
30
C
ANKARA
TepebaĢı Ağız ve DiĢ Sağlığı Hastanesi
115
B
ANKARA
Balgat Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
50
B
ANTALYA
Antalya Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
60
B
ANTALYA
Manavgat Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
ANTALYA
Zühtüye-Sabri Hatipoğlu Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
ARTVĠN
Artvin Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
10
D
AYDIN
Aydın Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
30
C
AYDIN
Nazilli Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
AYDIN
Söke Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
BALIKESĠR
Balıkesir Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
50
B
BALIKESĠR
Balıkesir Edremit Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
10
D
BĠLECĠK
Bilecik Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
BĠNGÖL
Bingöl Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
10
D
BĠTLĠS
Bitlis Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
BOLU
Bolu Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
40
C
BURDUR
Burdur Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
10
D
BURSA
Bursa Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
90
B
BURSA
Duaçınarı Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
40
C
BURSA
Ġnegöl Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
ÇANAKKALE
Çanakkale Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
30
C
ÇANKIRI
Çankırı Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
ÇORUM
Çorum Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
30
C
DENĠZLĠ
Denizli Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
50
B
DĠYARBAKIR
Diyarbakır Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
70
B
EDĠRNE
Edirne Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
ELAZIĞ
Elazığ Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
50
B
ERZĠNCAN
Erzincan Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
ERZURUM
Erzurum Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
50
B
ESKĠġEHĠR
EskiĢehir Ağız ve DiĢ Sağlığı Hastanesi
90
B
GAZĠANTEP
Gaziantep Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
60
B
GAZĠANTEP
Nizip Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
10
D
GAZĠANTEP
ġahinbey Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
40
C
GĠRESUN
Giresun Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
GÜMÜġHANE
GümüĢhane ġehit Ebe Kevser CEYLAN Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
HAKKARĠ
Hakkari Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
10
D
HATAY
Hatay Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
30
C
HATAY
Ġskenderun Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
30
C
HATAY
Dörtyol Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
10
D
HATAY
Kırıkhan Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
MERSĠN
Mersin Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
30
C
MERSĠN
Tarsus Ağız ve DiĢ sağlığı Merkezi
20
C
ISPARTA
Isparta Dr. Sadık YAĞCI Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
30
C
ĠSTANBUL
Ġstanbul Ġl Özel Ġdaresi Ağız ve DiĢ Hast. Hastanesi
185
B
ĠSTANBUL
Ġstanbul AtaĢehir Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
90
B
ĠSTANBUL
Ġstanbul Bahçelievler Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
40
C
ĠSTANBUL
Göztepe Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
70
B
ĠSTANBUL
Ġstanbul Kartal Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
50
B
ĠSTANBUL
Ġstanbul Sancaktepe Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
30
C
ĠSTANBUL
Güngören Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
50
B
ĠZMĠR
Ġzmir Eğitim DiĢ Hastanesi
105
B
ĠZMĠR
Ġzmir KarĢıyaka Demirköprü Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
40
C
ĠZMĠR
Ġzmir Bornova Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
40
C
ĠZMĠR
Ġzmir Alsancak Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
70
B
KARS
Kars Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
KASTAMONU
Kastamonu Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
KAYSERĠ
Kayseri Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
50
B
KIRKLARELĠ
Kırklareli Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
10
D
KIRġEHĠR
KırĢehir Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
KOCAELĠ
Kocaeli Nuh Çimento Sanayi Vakfı Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
KOCAELĠ
Darıca Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
55
B
KOCAELĠ
Körfez Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
KOCAELĠ
Derince Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
KONYA
Konya Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
50
B
KONYA
Konya Beyhekim Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
60
B
KONYA
Konya Ereğli Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
KÜTAHYA
Kütahya Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
40
C
MALATYA
Malatya Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
50
B
MANĠSA
Manisa Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
50
B
MANĠSA
Manisa Turgutlu Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
MANĠSA
Akhisar Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
MANĠSA
Salihli Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
K. MARAġ
KahramanmaraĢ Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
30
C
K. MARAġ
K.MaraĢ Elbistan Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
MARDĠN
Mardin Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
30
C
MUĞLA
Muğla Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
10
D
MUĞLA
Fethiye Ağız ve DiĢ sağlığı Merkezi
10
D
MUġ
MuĢ Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
NEVġEHĠR
NevĢehir Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
NĠĞDE
Niğde Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
30
C
ORDU
Ordu Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
30
C
RĠZE
Rize Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
SAKARYA
Sakarya Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
40
C
SAMSUN
Samsun Ağız ve DiĢ Sağlığı Hastanesi
80
B
SAMSUN
Vezirköprü Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
10
D
SAMSUN
Bafra Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
10
D
SĠĠRT
Siirt Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
SĠNOP
Sinop Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
10
D
SĠVAS
Sivas Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
40
C
TEKĠRDAĞ
Tekirdağ Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
30
C
TEKĠRDAĞ
Çorlu Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
30
C
TOKAT
Tokat Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
30
C
TRABZON
Trabzon Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkez
40
C
TUNCELĠ
Tunceli Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
ġ. URFA
ġanlıurfa Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
62
B
UġAK
UĢak Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
VAN
Van Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
50
B
YOZGAT
Yozgat Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
ZONGULDAK
Zonguldak Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
ZONGULDAK
Karadeniz Ereğli Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
AKSARAY
Aksaray Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
BAYBURT
Bayburt Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
10
D
KARAMAN
Karaman Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
KIRIKKALE
Kırıkkale Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
30
C
BATMAN
Batman Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
ġIRNAK
ġırnak Ağız ve DiĢ sağlığı Merkezi
20
C
ġIRNAK
Cizre Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
BARTIN
Bartın Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
13
D
ARDAHAN
Ardahan Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
10
D
IĞDIR
Iğdır Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
YALOVA
Yalova Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
KARABÜK
Karabük Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
30
C
KĠLĠS
Kilis Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
OSMANĠYE
Osmaniye Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
30
C
OSMANĠYE
Kadirli Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
20
C
DÜZCE
Düzce Ağız ve DiĢ Sağlığı Merkezi
30
C