Organ Nakli Merkezleri Yönergesi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge

Organ Nakli Merkezleri Yönergesi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge yayımlandı. Buna göre, Sağlık Bakanlığı’nın 28.05.2008 tarih ve 19734 sayılı oluru ile yürürlüğe konulan Organ Nakli Merkezleri Yönergesi’ne aşağıdaki ek madde eklendi.

Organ Nakli Merkezleri Yönergesi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge yayımlandı. Buna göre, Sağlık Bakanlığı’nın 28.05.2008 tarih ve 19734 sayılı oluru ile yürürlüğe konulan Organ Nakli Merkezleri Yönergesi’ne aşağıdaki ek madde eklendi.

Organ nakli merkezlerinin planlanması

Ek Madde 1 – (1) Merkez açılacak ilin demografik yapısı, organ bekleme listelerinde kayıtlı hasta sayıları, merkezlerin kapasite kullanım durumu, bölgelere göre nüfus ve merkez sayıları, transplantasyon yapabilecek hekim sayıları ve ülke genelinde dağılımı gibi kriterler dikkate alınarak, ülke genelinde planlama yapılır. Bu planlamada, kaynakların etkin kullanımı ve atıl kapasiteye yol açılmaması, ülke düzeyinde hizmetin dengeli, erişilebilir, kaliteli ve verimli bir şekilde sunumu hedeflenir.

(2) Organ nakli merkezleri Bakanlıkça yapılacak planlamaya göre açılır. Bakanlıkça, her yıl Kasım ve Aralık ayında bir sonraki yılın planlaması yapılarak ülke genelinde yeni merkez açılmasına ihtiyaç duyulan hizmet bölgeleri ve ihtiyaç kapasitesi belirlenerek Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.”    

MADDE 2 – Aynı Yönergeye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Geçici Madde 2 –(1) Bakanlıkça yapılacak planlama neticesinde belirlenen, organ nakli merkezi açılabilecek yerlerin ilan edilmesine kadar yeni merkez açma başvurusu kabul edilmez.

(2) Ek 1 inci maddenin yürürlüğe girmesinden önce Yönerge hükümlerine uygun ve eksiksiz olarak Bakanlığa intikal ettirilen organ nakli merkezi açma başvuruları, Ek 1 inci maddedeki planlamadan muaf tutularak sonuçlandırılır.”