Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Nisan 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27898

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Faaliyet izin belgesinde yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarında bu Yönetmeliğe göre gerekli uzman tabip bulundurmadığı tespit edildiği takdirde, ilgili uzmanlık dalında çalıştırılacak uzman tabip temin edilinceye kadar,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 69 – Özel hastanelerin bu Yönetmelik kapsamındaki kişilere devri halinde;

a) Taraflar arasında yapılan hastane işletmesinin devrine ilişkin sözleşme aslı veya müdürlük onaylı sureti,

b) Devreden ve devralan şirketlere ait devir sözleşmesi tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere imza yetkisine sahip kişilerin imza sirkülerinin yer aldığı belge ve ticaret sicil memurluğundan alınacak faaliyet belgesi,

c) İlgili mevzuatına uygun olarak işletmenin devrine ilişkin devralan ve devreden şirketlerin yönetim kurulu/ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği,

ç) Devreden ve devralan tarafa ait dilekçeler,

ile birlikte devir tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde müdürlüğe başvurulması zorunludur. Devralan kişi adına ruhsatname ve faaliyet izin belgesi tanzim edilinceye kadar hastanenin faaliyeti devreden sorumluluğunda devam eder. Şayet devredenin sorumluluğunda faaliyet gösterilmesi istenmiyor ise, devralan kişi adına ruhsatname ve faaliyet izin belgesi tanzim edilinceye kadar hastanenin faaliyetine ara verilir. Devir işleminin Bakanlıkça onaylanması halinde onbeş işgünü içerisinde 13 üncü maddenin ikinci fıkrasının (h), (ı), (k), (m) ve (n) bentlerinde yer alan devralana ait belgeler ve devralan adına düzenlenmesi gereken sözleşmeler ilgili sağlık müdürlüğüne iletilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinin ilk cümlesi ile aynı fıkranın (ı) bendinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla kadrolu olarak çalıştıkları özel hastane veya tıp merkezi dışında en fazla iki özel sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışabilirler.”

“1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla mesleğini serbest olarak icra eden hekimler muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini özel hastanelerde yapabilirler.”

“Bakanlıkça yapılacak uzman hekim planlaması çerçevesinde ilan edilecek dönemlerde ve belirlenen uzmanlık dallarına göre özel hastanelere ek kadro verilebilir. Bu kadrolar, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında uzmanlık dallarına göre mevcut uzman hekim sayıları, bunların kamu ve özel sektördeki oransal dağılımları, özel hastanelerin yatak kapasiteleri ve doluluk oranları, ameliyathane, yoğun bakım ve özellikli üniteleri ile bu birimlerin verimliliği, ilgili alanda ve bölgedeki ihtiyaç çerçevesinde ve hizmet biriminin devamlılığı için gerekli asgari kadro talepleri dikkate alınarak, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınmak suretiyle belirlenir. Belirlenen uzman hekim kadroları, kadrolu uzman sayısı toplam yatak sayısının 2/5’i oranını geçmeyen özel hastaneler öncelikli olmak üzere ve toplam kadrolu uzman sayısının her bir dönemde %10’unu geçmeyecek sayıda verilebilir. Bu kadrolar hastane hekim kadrosu olarak değerlendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Vakıf üniversiteleri ile özel hastane işbirliği

EK MADDE 8 – Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşüyle vakıf üniversitelerinin, ilgili mevzuatı gereğince gerekli izinleri alması ve tıp fakültelerinin bulunduğu ildeki asgarî 150 yataklı olması kaydıyla en fazla iki özel hastane ile işbirliği yapılması halinde bu hastanelere planlamadan istisna olarak, üniversite anabilim dalı ve bilim dalı yapılanmasına uygun yeterli altyapının oluşturulması halinde uzmanlık dalı ilavesi ve sadece üniversiteden görevlendirilmiş doçent ve profesör unvanlı öğretim üyelerine olmak üzere hastane toplam yatak sayısının ½’ si oranına kadar ek kadro tahsis edilir. Bu uzmanlık dallarının gerektirdiği tıbbi hizmet birimleri, teknoloji yoğunluklu tıbbi cihazlar kurdurulabilir. Özel hastaneye tahsis edilen bu kadrolar ve uzmanlık dalları ile tıbbi hizmet birimleri ve teknoloji yoğunluklu tıbbi cihazlar, işbirliğinin sona ermesi halinde hastane hekim kadrosu ve faaliyet izin belgesinden düşülür.

Aynı ilde ve aynı sahiplikte olan birden fazla özel hastanenin toplamda 200 yatağa ulaşması halinde bu hastaneler birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu madde kapsamında ön izin alanlar, ön izne esas projelerindeki kapasiteleriyle sınırlı olmak ve dördüncü fıkrada öngörülen sürelerde ruhsatname almak kaydıyla aynı il içerisinde bu Yönetmeliğe uygun başka bir alana ön iznini taşıyabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birinci fıkranın (a) ve (ç) bentleri kapsamındaki tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, müdürlüğe süresi içerisinde başvurusunu yapamayanlar da dâhil olmak üzere 2/5/2011 tarihine kadar 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygunluk sağlayarak buna dair belgelerini müdürlüğe sunmaları halinde kısmî zamanlı görev yaptığı özel hastanede kadro dışı geçici çalışabilirler. Bu süre içerisinde uygunluğunu sağlamayanların çalışma belgeleri iptal edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-7 ilişikteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

“EK-7

ÖZEL HASTANE FAALİYET İZİN BELGESİ

I – BAKANLIKÇA DÜZENLENECEK BÖLÜM

Hastanenin

Adı                                              :…………………………………………………………………….

Adresi                                         :……………………………………………………………….

Sahibinin Adı                             :……………………………………………………………….

Ruhsat No                                  :……………………………………………………………….

Kadrolu Çalışan Uzman Tabiplerce Hasta Kabul ve Tedavi Edeceği Uzmanlık Dalları:

 

:……………………………………………………..……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Radyoloji-Görüntüleme Ünitesi  ve Diğer Tanı/Tedavi Cihazları (Planlama Kapsamındaki Cihazlar)

………………………………………………………………………………………………………

Özel hastanelerle ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hasta kabul ve tedavi etmek üzere yukarıda yazılı özel hastanenin faaliyet göstermesi için …./…./…… tarihinde işbu belge verilmiştir.

Belge Revizyon Onay Tarih/Sayısı:

Onay

Sağlık Bakanlığı

Not: SKYS çıktısı alınarak bu kayıtlara uygun olarak düzenlenir.

II – MÜDÜRLÜKÇE DÜZENLENECEK BÖLÜM

Hastanenin

Adı                                              :……………………………………………………………….

Adresi                                         :……………………………………………………………….

Sahibinin Adı                             :……………………………………………………………….

Ruhsat No                                  :……………………………………………………………….

Geçici Kadrolu Çalışan Uzman Tabiplerce Hasta Kabul ve Tedavi Edeceği Uzmanlık Dalları Uzmanlık dalının ilavesine dayanak olan mevzuat hükmü (ÖHY:Madde/Fıkra/Bent) her uzmanlık dalı için ayrı ayrı belirtilecektir.)

:……………………………………………………..……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hastane Bünyesinde Ruhsatlandırılan Laboratuvarlar

:……………………………………………………..……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

Hizmet Satın Alımıyla, Dışarıdan Gördürülen Laboratuvar Hizmetleri :

(Tıbbi Tanı/Tedavi, Görüntüleme Hizmetleri sv.b.) :……………………………………………………..……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

 

Radyoloji-Görüntüleme Ünitesi  ve Diğer Tanı/Tedavi Cihazları Planlama Kapsamına Girmeyen Cihazlar)

:……………………………………………………..……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(Müstakil bölüm gerektiren cihazlar, ruhsata esas projeye uygunluk halinde ilave edilebilir.)

Hastane Bünyesinde Ruhsatlandırılan Diğer Tıbbi Birim ve Merkezler:

:……………………………………………………..……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

Özel hastanelerle ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, yukarıda yazılı özel hastanenin faaliyet izin belgesiyle birlikte kullanılmak üzere …./…./…… tarihinde işbu belge verilmiştir.

Belge Revizyon Onay Tarih/Sayısı:

Onay

İl Sağlık Müdürü

Not: SKYS çıktısı alınarak bu kayıtlara uygun olarak düzenlenir.”