Nasıl Bir Sağlık Hizmeti Bekleniyor?

Prof. Dr. H. Erdal Akalın

•Sağlık sunumu

–Kanıta dayalı karar verme

–Güvenli sağlık sunumu

Prof. Dr. H. Erdal Akalın

•Sağlık sunumu

–Kanıta dayalı karar verme

–Güvenli sağlık sunumu

–Şeffaflık

–Hasta ihtiyaçlarının karşılanması önceliği

–Sağlık hizmetinin koordinasyonu

–İnformasyonun paylaşımı

•Sık karşılaşılan klinik durumlarda kanıta dayalı yaklaşım

•Kolay uygulanabilir işlem ve süreçler

•Hizmet sunan ve alanlara (hastalar ve toplum) sürekli bilgi akımı

[Institute of Medicine, 2001]

Yeni Yaklaşımlar

•Kolaborasyon/işbirliği/ortaklıklar

•Hasta-merkezlilik

•Teknolojik değerlendirme ve ağ kurma

•Şeffaflık

•Portföy yönetimi

•İnsangücü yönetimi

Sürdürülebilir Başarı İçin Gerekli Faktörler

•Ortak başlangıç noktası arama: Altyapı, temel ihtiyaçlar ve toplumun beklentileri belirlenerek yeni bir vizyon ve stratejik yaklaşım geliştirilmesi,

•Dijital iskelet: İdari ve klinik informasyonun elektronik ağ ile integrasyonu, standardizasyonu ve bilgi transferinin en iyi şekilde uygulanması,

•Ücretlendirme ve mükafatlandırma: Klinik karar verme sisteminin hesap verebilirlilik ve sorumluluk esasına dayandırıldığı ücretlendirme ve mükafatlandırma sistemi,

•Kalite ve hasta güvenliği: Klinik standartlara uygun hasta bakımının (rehberler) uygulanması ile hesap verebilirlilik ve şeffaflık sağlanması,

•Stratejik kaynak kullanımı: Klinik hizmetleri aksatmayacak şekilde, maliyetleri kontrol edecek stratejilerin geliştirilmesi,

•İnnovasyon ortamı: Klinik sonuçları iyileştirecek, verimliliği ve sürekliliği sağlayacak innovatif teknolojik ve süreç bazlı iyileştirmelerin geliştirilmesi,

•Adaptasyona açık hizmet sunum modelleri: Hasta ve toplum ihtiyaçlarına, kaynaklara uygun model/merkezlerin geliştirilmesi.

Öncelikli Alanlar

Sağlık Hizmetini Etkileyenler              Amaç ve Hedefler

Amaç ve Hedefler Güvenli, etkili, hasta-odaklı, zamanlı, verimli, eşit

Mikro-sistem Bilgiye dayalı, hastaya uyarlanmış, koopere ve koordine

Organizasyon İnsan kaynakları, enformasyon teknolojisi, finans, liderlik

Çevre Finansman kaynakları, yasa ve kurallar, eğitim, akreditasyon

[K Adams, JM Corrigan, Editors, Priority areas for national action, Transforming health care

quality, IoM, 2003, DM Berwick, 2002.]

Sağlık Hizmetinde Hedefler

•Hasta güvenliği

•Etkili/etkin klinik hizmet

•Hasta-odaklı yaklaşım

•Zamanında hizmet

•Verimli sağlık hizmeti sunumu

•Herkese eşit sağlık hizmeti

[Institute of Medicine, 2001]

Sağlık Sistemini Zorlayan Yeni Gelişmeler

•Sağlık hizmeti sunumunun karmaşıklığı

•Kronik hastalıklı hasta sayısında artış

•Hasta beklentilerinde değişim

•Hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler

•Sağlık harcamalarının sorgulanması

•Şeffaflık beklentilerinin artması

•Kalite iyileştirme ve performans değerlendirmesi konuları

•Sağlık sisteminde yapısal değişiklikler

[David Lawrence, From chaos to care, 2002, Health and Health care 2010, The Challenge, Institute for the Future, 2000]