Kurumların İhtiyaçlarının Karşılanması

Sağlık Bakanlığı, küçük ölçekli sağlık kurumlarının ihtiyaçlarının büyük ölçekli kurumlarca karşılanması hususunda açıklayıcı bir yazı yayımladı.

Sağlık Bakanlığı, küçük ölçekli sağlık kurumlarının ihtiyaçlarının büyük ölçekli kurumlarca karşılanması hususunda açıklayıcı bir yazı yayımladı.

Sağlık Bakanlığı, küçük ölçekli sağlık kurumlarının ihtiyaçlarının büyük ölçekli kurumlarca karşılanması hususunda yayımlanan 2010/49 sıra no’lu genelgenin uygulanmasına yönelik açıklayıcı bir yazı yayımladı.

İLGİLİ YAZI

Konu : Kurumların İhtiyaçlarının Karşılanması

Bilindiği üzere 01/07/2010 tarihli ve 2010/49 sıra no’lu genelge ile genelge ekindeki listede isimleri belirtilen kurumların (Bağlı Kurum), tıbbi sarf malzemesi, ilaç, serum, anti serum, ası, ortez, protez gibi teşhis ve tedaviye yönelik mal ihtiyaçlarını, Sağlık Hizmeti Sunan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İdarelerin Teşhis Ve Tedaviye Yönelik Olarak Birbirlerinden Yapacakları Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik ile 13/02/2009 tarihli ve 2009/10 sıra no’lu Bakanlığımız genelgesi çerçevesinde, İl bünyesinde İl Sağlık Müdürlüğü’nün belirleyeceği kurumdan (Tedarikçi Kurum) temin etmeleri talimatlandırılmıştı.

İlgi genelge ile yapılan düzenlemenin temel amacı; küçük ölçekli kurumlarımızın, büyük ölçekli kurumlarımıza göre miktar olarak daha az ihtiyaç duyduğu tıbbi sarf malzemesi, ilaç, serum, anti serum, ası, ortez, protez gibi ihtiyaçlarının büyük ölçekli kurumlarımızın ihtiyaçlarıyla birlikte planlanması, ihtiyaçların toplu olarak karşılanmasına bağlı fiyat avantajlarından yararlanılması, mevcut stokların azaltılarak veya gereksiz stokların oluşması önlenerek stok maliyetlerinin düşürülmesi, yeterli sayı ve nitelikte personeli bulunmayan kurumlarımızın ihale işlemlerinin sayısal olarak azaltılmasıdır.

Genelgede gerekli düzenlemeler ayrıntılı olarak yapılmış olmasına rağmen alınan geri bildirimlerden, bazı kurumlarımızca genelgenin amacına ve düzenlemelerine tam olarak uymayan işlemler yapılabildiği, bu islemlerin de tedarik sürecinde gecikmelere sebep olduğu sonucuna varılmıştır.

Yaşanan sorunların ortadan kaldırılması ve kurumlarımız arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1. Tedarikçi Kurumca İhtiyaç Duyulmayan İlaç ve Tıbbi Malzemeler

Tedarikçi kurumun kendi ihtiyacı olmadığı için piyasadan temin edilmeyen ilaç ve tıbbi malzemelerin, bağlı kurumun ihtiyaç talebine istinaden tedarikçi kurumca piyasadan temin edilmemesi gerekmektedir.

Örneğin dijital röntgen cihazı kullanan veya görüntüleme hizmet alımı yapan tedarikçi kurumun, bağlı kurumun ihtiyaç duyduğu röntgen filmini piyasadan temin etmemesi gerekmektedir. Söz konusu röntgen filmini bağlı kurum kendisi almalıdır.

2. Tedarikçi Kurumun Kullandığı Ürünün Beğenilmemesi

Bakanlığımıza ulasan geri bildirimlerden, tedarikçi kurumun uzman hekimlerince kullanılan ilaç ve tıbbi malzemelerin bağlı kurum uzman hekimince uygun ilaç/malzeme olarak kabul edilmeyip, bağlı kurumca özel teknik şartname hazırlanması ve hazırlanan özel teknik şartnameye uygun ürün alımı talebi yapıldığı, bağlı kurum ihtiyacı için yapılan bu satın almanın muayene kabul işlemlerinin de bağlı kurum personelinden oluşturulan komisyona yaptırıldığı tespit edilmiştir.

Bahse konu uygulama genelgenin amacına kesinlikle uygun olmayıp, büyük ölçekli ve daha çok uzman hekime sahip olan tedarikçi kurumca uygun bulunup teşhis ve tedavide kullanılan ilaç ve tıbbi malzemenin normal şartlarda bağlı kurum uzman hekimlerince de kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle bağlı kurumca hazırlanan özel teknik şartnameler ile sadece bağlı kurumun ihtiyacı için tedarikçi kurumca alım yapılmamalıdır. Ayrıca Tedarikçi kurumca kurulacak ihale veya muayene kabul komisyonlarına bağlı kurumdan üye istenilmemelidir.

3. Bir Marka Veya Model Cihaza Uyumlu Sarf Malzeme Alımı

Bağlı kurumun demirbaşında kayıtlı bir cihaza uyumlu sarf malzeme ihtiyacının, aynı sarf malzemeyi kullanan cihazı olmayan tedarikçi kuruma temin ettirilmemesi gerekmektedir.

Örneğin kurumda mevcut olan her hangi bir marka, model EKG cihazının, kağıdı, kablosu vb. sarf malzemesi ihtiyacı, aynı marka model cihazı olmadığı için tedarikçi kurumca alınan ve kullanılan sarf malzemelerden değilse, bu ihtiyaçların doğrudan bağlı kurumun kendisince temin edilmesi  gerekmektedir.

4.Tıbbi Gaz İhtiyaçları

Tıbbi gazlar her ne kadar genelge kapsamında sayılan nitelikte ürünler olsa da çoğu hastanemizin kendi tıbbi gaz depoları olması nedeniyle kendi depolarında stoklu çalışmakta ve bu depolardan bağlı kurumlara gaz nakli mümkün bulunmamaktadır. Kaldı ki taşınabilir tüplerde gaz alımı yapılsa bile tedarikçi kurum deposuna alınıp buradan bağlı kurum deposuna çıkış yapılması pratik olmadığı gibi ek nakliye masrafı getireceği, tedarik sürecini geciktireceği de muhakkaktır.

Bu nedenle tıbbi gaz ihtiyaçlarının bağlı kurumun kendisi tarafından veya bağlı kurumların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik İl Sağlık Müdürlüklerince yapılacak toplu alımlarla temin edilmesi daha uygun olacaktır

5.Koordinasyon Eksikliği

Kurumlarımızdan alınan geri bildirimlerden edinilen bilgelere göre genelgenin uygulanmasında yasanan sorunların basında, bağlı kurumların ihtiyaç taleplerini zamanında ve yeteri miktarda bildirmemeleri, peyderpey ve gelisigüzel zamanlarda talepte bulunmaları olduğu, bu sorunun temel nedeninin ise kurumlar arasında yeterli koordinasyonun sağlanamamasından kaynaklandığı görülmektedir.

İhtiyaç talepleri her iki kurum tarafından belirlenen bir program dahilinde ve gerçekçi miktarlarla yapılmalıdır. Tedarikçi kurum tarafından ihale süreci/takvimi dikkate alınarak ihtiyaç taleplerinin ne zaman, ne kadar sürelik ihtiyacı kapsayacak sekilde karşılanacağı hususunda bağlı kurumlar bilgilendirilmelidir.

Gerekli koordinasyonu sağlamak üzere her iki kurumca yönetici düzeyinde (Bashekim Yardımcısı, Hastane Müdürü veya Hastane Müdür Yardımcısı) görevlendirmeler yapılarak, görevlendirilen kisilerin iletisim bilgileri ilgili kurumlara bildirilmelidir.

6. Bütçesi Veya Geliri 10.000.000 TL’yi Asan Kurumlar

İlgide kayıtlı genelgenin A.5 maddesinde yer alan “İl Sağlık Müdürlükleri, bu genelgeden sonra yeni açılacak olan ve bütçesi 10.000.000-TL.’nın altında kalan hastaneleri bu genelge kapsamında değerlendirerek, genelge kapsamındaki ihtiyaçlarını karşılayacak tedarikçi kurumu belirleyerek Bakanlığa bildireceklerdir.düzenlemesinin genelge eki listede adı yer alan bazı kurumlarımızca yanlış yorumlandığı, gelirlerinin veya onaylanmış bütçelerinin 10.000.000 TL’ yi geçtiği gerekçesiyle Bakanlığımızdan, genelge kapsamındaki alımların kendilerince yapılabilmesi konusunda yetkilendirme talep ettikleri görülmektedir.

Söz konusu düzenleme sadece genelgenin yayımlanmasından sonra yeni açılacak olan kurumlarımızla ilgili olup, genelge eki listede yer alan kurumların gelirlerinde veya bütçelerinde meydan gelen artısı kapsamamaktadır. Genelge ile Bağlı Kurum olarak belirlenen kurumlarımızın bundan böyle sadece gelir veya bütçelerinde meydana gelen artısı gerekçe göstererek Bakanlığımızdan, genelge kapsamındaki alımların kendilerince yapılabilmesi konusunda yetkilendirme talebinde bulunmaması gerekmektedir.

Konu hakkında ilgide kayıtlı genelge hükümleri ve yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğinin Bakanlığımıza bağlı kurumlara duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.