Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Atama Sınavı

Sağlık Bakanlığı, eğitim ve araştırma hastanelerine ilgili dalda uzman tabipler arasından klinik şefi, klinik şef yardımcısı ve başasistan atama sınavı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı, eğitim ve araştırma hastanelerine ilgili dalda uzman tabipler arasından klinik şefi, klinik şef yardımcısı ve başasistan atama sınavı yapılacak.

Atama yapılacak kadroya ait ilgili dalda uzman olan tabipler, tercih sırası belirterek, Bakanlık web sitesinde ilan edilen kadrolardan, aynı unvanda olmak kaydıyla üçüne başvuracaklar.

Başvuru yapan adayların bilimsel çalışma ve eserleri, Bakanlıkça oluşturulacak Komisyon marifetiyle değerlendirilerek başvuruları uygun olanlar, 19.02.2011tarihinde yapılacak olan yazılı mesleki bilim sınavına girmeye, yazılı mesleki bilim sınavında başarılı olanlar ise tarihi daha sonra duyurulacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaklar.

Yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesi başvurusu uygun görülmeyen adaylar başvuru sonuçlarının Bakanlık internet sitesinde ilanını takip eden bir hafta içinde Bakanlığa itiraz edebilirler. İtirazlar Bakanlık İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilecek olup, komisyon kararı kesindir.

Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereği yerleştirme neticesinde ilan edilen kadrolardan boş kalanlara, sınavlarda başarılı olup bir kadroya yerleşmeyen adaylardan, yeniden tercih alınarak asıl yerleştirmedeki usule göre ek yerleştirme yapılacaktır.

Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki eğitim ve araştırma hastanelerine açılacak kadroları tercih etmek suretiyle yazılı bilim ve sözlü sınavda başarılı olan ve tercih etmiş olduğu kadroya atanan başvuru sahiplerininatandıkları birim bünyesinde iki yıl hizmet sunmalarını müteakip, Bakanlığımız sağlık insan gücü planlamalarına uygun şekilde, bulundukları kurumlarda eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksatılmaması kaydıyla Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde münhal bulunan ve ilanen duyurulacak kadrolara başvuru alınmak suretiyle naklen atanmaları mümkün olabilecektir.

Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Kadrolarına başvuracak adaylar;

A- Genel Şartlar

 • Başvurduğu dalda uzman olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin A bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı alt bentlerinde sayılan şartları taşımak,
 • Devlet memurluğundan ve kamu görevinden çıkarılma cezası almamış olmak,
 • Devlet memurluğundan çekilen veya çekilmiş sayılanlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 97. maddesi çerçevesinde atanabilecek durumda bulunmak, görevini yapmasına engel hali bulunmamak,
 • Kamu görevlileri için terfiine engel hali bulunmamak,
 • Açıktan bu kadrolara atanacaklar için 657 sayılı Devlet Memuru Kanununa göre engel hali bulunmamak,
 • Başvuru tarihi itibariyle Devlet Hizmeti yükümlülüğünü tamamlamaya 180 günden az süre kalmış olmak,
 • İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden en az birine ilişkin başvuru tarihi itibariyle 5 yılını doldurmamış, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) yabancı dil yeterlilik belgesine sahip olmak. Yabancı dil yeterlilik belgeleri, sözlü sınav tarihine kadar Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğüne teslim edilir. Bu tarihe kadar teslim etmeyen adaylar, yazılı bilim sınavında başarılı olsalar dahi sözlü sınava alınmaz.

B- Klinik Şefliği İçin Özel Şartlar,

 • Yazılı mesleki bilim sınavı tarihi itibariyle; ana dallarda sınava girenler için; ilgili ana dalda en az beş yıl, yan dallarda sınava girenler için; ilgili yan dalda en az dört yıl uzman olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
 • Bilimsel çalışma ve eserleri bakımından; ikisi birinci isim ve orijinal araştırma makalesi olmak üzere SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) kayıtlı dergilerde yayınlanmış en az (6) yayını bulunmak,
 • Yabancı dilden en az 65 puan almış olmak,

C- Klinik Şef Yardımcılığı İçin Özel Şartlar,

 • Yazılı mesleki bilim sınavı tarihi itibariyle; ana dallarda sınava girenler için; ilgili ana dalda en az üç yıl, yan dallarda sınava girenler için; ilgili yan dalda en az iki yıl uzman olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
 • Bilimsel çalışma ve eserleri bakımından; biri birinci isim ve orijinal araştırma makalesi olmak üzere SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI (Social Science Citation Index) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) kayıtlı dergilerde yayınlanmış en az (3) yayını bulunmak.
 • Yabancı dilden en az 65 puan almış olmak,

D-Başasistanlık İçin Özel Şartlar,

 • Başasistanlık kadrosu için; bilimsel çalışma ve eserleri bakımından biri orijinal araştırma makalesi olmak üzere yayınlanmış en az (3) yayını bulunmak,
 • Yabancı dilden en az 60 puan almış olmak,

şartlarını taşıyacaklardır.

 

İlan edilen kadrolara başvurular 30.12.2010 günü saat 09.00 itibariyle başlayacak,13.01.2011 günü saat 18.00’de sona erecektir.

Başvurular T.C. Sağlık Bakanlığı,  Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi No: 41 06420 Yenişehir/ANKARA adresine 09.00-18.00 mesai saatleri arasında şahsenveya posta/kargo yoluyla yapılabilecektir.

Başvuru tarihi sona erdikten sonra yapılacak başvurular ve posta/kargoda oluşacak gecikmeler nedeniyle (13.01.2011tarihinden sonra Bakanlık Genel Evrak Kaydına İntikal eden) süresi içerisinde ulaşmayan ya da yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyanlar, Bakanlığımız internet sitesinde (www.saglik.gov.tr) ilan edilen kadrolardan aynı unvanda olmak kaydıyla en fazla üçüne;

Başvuru yaptığı kadro ve hastane adlarını belirten bir dilekçe ekinde,

Başvuru şartlarını sağladığını gösterir belgeler ile birlikte başvuru yapacaklardır.

Bilimsel çalışma ve eserlere ilişkin fazladan yayın sunulması dikkate alınmayacağından sadece istenilen nitelik ve sayıda yayın sunulması gerekmektedir.

LİSTELER