Karşılıksız Kaynak Aktarımı Uygulamasının İptali

Karşılıksız kaynak aktarımı uygulaması iptal edildi.

Karşılıksız kaynak aktarımı uygulaması iptal edildi.

Bakanlığımıza bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Diş Hastanelerinin aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde %5’ini Karşılıksız Kaynak Aktarımı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü hesaplarına aktarılması uygulamasına 01.12.2011 tarihinden itibaren son verildi.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

İlgi : a) 28.09.2011 tarih 10228 sayılı yazımız

b) 20.12.2011 tarih 13840 sayılı Makam Onayı

209 sayılı “‘Sağlık Bakanlığına Bağîı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun”un 07.03.2006 tarih ve 5471 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesinin 8 inci fıkrasında “Döner Sermayeli İşletmelerin mali imkanı elverişli olanlarından, mali durumu yetersiz olanlara karşılıksız veya borç olarak kaynak aktarmaya Sağlık Bakanı yetkiüdir” hükmüne istinaden ilgi (a)’da kayıtlı yazımıza istinaden Bakanlığımıza bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Diş Hastanelerinin aylık gayrisafi hâsılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 5’ini aüe hekimliği uygulamasına geçilen illerde, her ay düzenli olarak İl Sağlık Müdürlüğü ihtiyaçlarında kullanılmak üzere karşılıksız kaynak aktarımı kapsamında her ayın 15’ine kadar aktarılması bildirilmiştir.

Bu defa; Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol gereği Aile Hekimlerince daha önce Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ödenen kira bedellerinin İl Sağlık Müdürlüklerine ödenmesi, İl Sağlık Müdürlüklerinin laboratuar ve hizmet gelirlerinin artması ve finansman gelirlerinin yeterli düzeye ulaşmasından dolayı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Diş Hastanelerinin aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutardan karışhksız kaynak aktarımı uygulamasına 01.12.2011 tarihinden itibaren son verilmesi Bakanlık Makamı’nın 20.12.2011 tarih ve 13840 sayılı Onayı ile uygun görülmüştür.

İlgi (a)’de kayıtlı yazımıza istinaden Bakanlığımıza bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Diş Hastanelerinin aylık gayrisafi hâsılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 5 (%5)’i olan karşılıksız kaynak aktarımı uygulamasının 01.12.2011 tarihinden itibaren uygulanmaması hususunda;

İlgi      : a) 04.08.2010 tarih 8072 sayılı Makam Oluru,

            b) 16.09.2011 tarih 9832 sayılı Makam Oluru

209 sayılı “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirnıe (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun”un 07.03.2006 tarih ve 5471 sayılı Kanımla değişik 5 inci maddesinin 8 inci fıkrasında “Döner Sermayeli İşletmelerin mali imkanı elverişli olanlarından, mali durumu yetersiz olanlara karşılıksız veya borç olarak kaynak aktarmaya Sağlık Bakam yetkilidir” hükmü yer almaktadır.

Bakanlığımıza bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlen ve Diş Hastanelerinin aylık gayrisafı hâsılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 10’unu aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde, her ay düzenli olarak İl Sağlık Müdürlüğü ihtiyaçlarında kullanılmak üzere karşılıksız kaynak aktarımı kapsamında aktarılması ayrıca Bakanlığımıza bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Diş Hastanelerinden “yatırım ihtiyacı bulunun, hizmete yem başlamış olan ve mali durumu elverişsiz olan v.b. gibi kurumların” aylık gayrisafı hâsılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 10’ununa kadar olan karşılıksız kaynak aktarma oranını düşürmeye Müsteşarlık Makamı’na yetki verilmesi ilgi (a)’da kayıtlı Bakanlık Makamı Onayı ile uygun görülmüştür.

Bakanlığımıza bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Diş Hastanelerinin aylık gayrisafı hâsılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde %5’ini Karşılıksız Kaynak Aktarımı kapsamında il Sağlık Müdürlüğü hesaplarına aktarılması ilgi (b)’de kayıtlı Makam Onayı ile uygun görülmüştür.

Ancak, Maliye Bakanlığı ile yapılan protokol gereği Aile Hekimlerince daha önce Maliye Bakanlığı Milli Emlak Geneİ Müdürlüğüne ödenen kira bedellerinin İl Sağlık Müdürlüklerine ödenmesi, II Sağlık Müdürlüklerinin laboratuar ve hizmet gelirlerinin artması ve finansman gelirlerinin yeterli düzeye ulaşmasından dolayı ilgi (b)’de kayıtlı Makam Onayına istinaden Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Diş Hastanelerinin aylık gayrisafî hasılattan aylık tahsil edilen tutardan karışhksız kaynak aktarımı uygulamasına 01.12.2011 tarihinden itibaren son verilmesi hususunu;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.