Kamudan veya Özelden Ayrılacak Sağlık Personeli

Sağlık Bakanlığı tarafından “Kamudan veya Özelden Ayrılacak Sağlık Personeli” ile ilgili olarak yeni bir duyuru yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından “Kamudan veya Özelden Ayrılacak Sağlık Personeli” ile ilgili olarak yeni bir duyuru yayımlandı.

Duyuru:

27/03/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Özel Hastaneler Yönetmeliği”nin Ek 5 inci maddesinin (23/09/2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmî Gazete ile değişik) birinci fıkrasının (j) bendinde; “Kamudan istifa ederek boş bulunan özel hastane kadrosunda çalışacak hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile özel hastanelerden ayrılarak kamu hastanelerinde çalışacak hekimler, diş hekimleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ayrılacağı ve başlayacağı kurum/kuruluşta planlama yapılabilmesi için altmış gün önceden ayrılacakları kurumun bulunduğu ildeki müdürlüğe ve çalışacakları hastanenin bulunduğu ildeki müdürlüğe bildirimde bulunur. Bildirimde bulunmayanların hastane kadrolarına başlayışı yapılmaz. İldeki hekim planlaması daha kısa sürede yapılması halinde her iki ilin müdürlüğünün muvafakati alınarak altmış günden önce de hekim başlatılabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

İlgili hüküm gereği, kamudan ayrılarak özel sağlık kuruluşuna geçmek isteyen tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların bildirimleri, “Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine (SKYS)” çalışmak istediği özel sağlık kuruluşunun mesul müdürü tarafından girilerek kayıt altına alınacaktır. Kayıt sonucu oluşan matbu formun web çıktısı başvuru sahibi personel tarafından imzalandıktan sonra ayrılacakları kurumun bulunduğu il sağlık müdürlüğü ile çalışmak istedikleri ilin sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu il müdürlüğüne gönderilecektir. Formun İl Sağlık Müdürlüğüne giriş kaydı tarihi itibariyle 60 (altmış) günlük süre başlamış olacaktır.

Yukarıda belirtildiği şekilde bildirimi yapılan personelin, talepte bulunduğu özel sağlık kuruluşunda çalışmaktan vazgeçmesi halinde, İl Sağlık Müdürlüğüne (Yataklı Tedavi Hizmetleri Şube Müdürlüğü) iptali için yazılı olarak başvuracaktır. Başvuru yapmaması durumunda, anılan süre bitimine kadar, başka bir özel sağlık kurum ve kuruluşuna müracaatı kabul edilmeyecektir.

Özel sağlık kuruluşundan ayrılarak kamuya geçmek isteyen tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ise bir dilekçe ile İl Sağlık Müdürlüğüne (Yataklı Tedavi Hizmetleri Şube Müdürlüğü) başvuruda bulunacak ve “Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS)”nde oluşturulan bildirim ekranına giriş yapıldığı tarih itibariyle 60 (altmış) günlük süre başlayacaktır.

Personel ayrılmak için başvuruda bulunmuş, muvafakat almamış ve 60 (altmış) günlük süre içerisinde de ayrılmak için herhangi bir işlem yapılmamışsa, personelin başvurusu, 60 (altmış) günlük sürenin bitim tarihini takip eden 30 (otuz) günün sonunda geçersiz sayılacaktır.

60 (altmış) günlük süresi tamamlanmadan özel sağlık kuruluşuna başlayış yapmak isteyen personelin ayrılış yapmak istediği ilin sağlık müdürlüğünden muvafakat alması zorunludur. Sağlık müdürlüğü tarafından muvafakat işlemleri “Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi (SKYS) ” üzerinden yapılacaktır. Kamu kuruluşlarından ayrılacak personelin, ayrılması halinde, hizmette aksama olacaksa muvafakat verilmemesi gerekmektedir.

Bildirimde bulunan personelin evrakları başvurunun yapıldığı ilin Sağlık Müdürlüğü tarafından muhafaza edilecek, Bakanlığa kesinlikle her hangi bir evrak gönderilmeyecektir. Bildirimde bulunan personelin bildirim tarihlerinin, hiçbir gecikmeye mahal verilmeksizin ilgili Sağlık Müdürlüğü (Yataklı Tedavi Hizmetleri Şube Müdürlüğü) tarafından ÇKYS/SKYS/Yeni Özel Sağlık Kuruluşları modülünün altında “60 Gün Bildirimleri” sayfa sekmesindeki forma girmeleri gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan usul ve esaslara uygun şekilde bildirimde bulunmayan personelin kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına başlayışlarının yapılmaması gerektiği hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.