Kamu Personeli Maaş Düzenlemesi

Kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayıların yeniden tespiti ve ilgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinin artırilması, devlet memurlarına ödenecek zam ile ilgili yeni kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayıların yeniden tespiti ve ilgili mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretlerinin artırilması, devlet memurlarına ödenecek zam ile ilgili yeni kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

İlgili Maddeler:

MADDE 1 – 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,061954), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,82656), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,019638) olarak yeniden belirlenmiştir.

Ücretlerin artırılması

MADDE 2 – 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere;

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı, 3.252 TL’ye yükseltilmiştir.

b) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, 2.884 TL’ye yükseltilmiştir.

c) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları”nın 8 inci maddesinde yer alan unvanlardan en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 3.355 TL’ye yükseltilmiştir.

ç) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Kararnamenin eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 7/7/2010 tarihli ve 2010/654 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4,22 oranında artırılmıştır.

d) İlgili mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 2010/654 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4,22 oranında artırılmıştır.

e) Çeşitli statülerde 2010 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2011 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, 2010/654 sayılı Kararname uyarınca belirlenmiş mevcut brüt sözleşme ücretleri %4,22 oranında artırılmıştır.

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar

MADDE 3 – 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” ve eki cetvellerin uygulanmasına 2011 yılında da devam olunur.

Aile yardımı ödeneği

MADDE 4 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesinde yer alan ve eş için ödenmekte olan aile yardımı ödeneğine esas (1.500) gösterge rakamı (1.823) olarak uygulanır.

Ek ödeme

MADDE 5 – a) 7/8/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı “375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar”ın geçici 1 inci maddesi ve bu Karara ekli “Ek Ödeme Cetveli”nde yer alan ek ödeme oranları “14” puan artırılmıştır.

b) 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı “Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar”a ekli (III) sayılı Cetvelde yer alan ek ödeme oranları “14” puan artırılmıştır.

Değiştirilen hükümler

MADDE 6 – 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Kararnamenin eki Kararın 2 nci ve 3 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – Kapsama dahil tüm personel için 2011 yılının birinci altı aylık dönemindeki “ortalama ücret toplamı üst sınırı” 6.073 TL olarak tespit edilmiştir.

Madde 3 – Mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele yapılmakta olan ayni ve/veya nakdi ödeme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi ve 2 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırının aşılmaması kaydıyla 2011 yılının birinci altı aylık döneminde kapsama dahil personelin mali ve sosyal hakları, kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde ve mevzuatı dahilinde %4,22 oranına kadar yetkili organlar tarafından belirlenecek oranlarda artırılabilir.”

Yürürlük

MADDE 7 – Bu Karar, 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.