Kamu Hastanelerine Gelen Ücretli Yabancı Hastalar Hakkında Genelge

Sağlık Bakanlığı, sağlık turizmi kapsamında Kamu Hastanelerine Gelen Ücretli Yabancı Hastalar Hakkında Genelge yayımladı.

Sağlık Bakanlığı, sağlık turizmi kapsamında Kamu Hastanelerine Gelen Ücretli Yabancı Hastalar Hakkında Genelge yayımladı.

Kamu Hastanelerine Gelen Ücretli Yabancı Hastalar Hakkında Genelge’nin yanı sıra yapılan duyuruda İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde 2’şer adet sağlık turizmi temsilcisi belirlendiği belirtildi.

 

Yurtiçi ve Yurtdışı Özel Sigortalı Kimselere Farklı Ücret Tarifesi Uygulanmasına Dair Genelge

Bakanlığımızca, “Sağlıkta Dönüşüm Programı” kapsamında yürütülmekte olan çalışmaların en önemli ve temel bileşenlerinden birisi de idari ve mali özerkliğe sahip sağlık işletmelerinin oluşturulmasıdır.

Bu çerçevede, Bakanlığımıza ait hastaneler başta olmak üzere, kamuya ait tüm hastanelerin verimlilik ve maliyet-etkililik anlayışı ile hizmet veren, kendi gelirleri ile giderlerini karşılayabilen, sağlık sektörünün diğer aktörleri ile kontrollü bir rekabet ortamında etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunabilen daha verimli sağlık işletmeleri haline dönüştürülmesi  Bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasındadır.

Bu hedefler doğrultusunda, bina, tesis ve fiziki altyapı, tıbbi teknolojik donanım, nitelikli ve uzman sağlık personeli otelcilik hizmetleri ve hizmet kapasitesi yeterli olan Bakanlığımız hastanelerinin, baştabibliklerine bu konuda talep gelmesi ve Baştabibliklerce de uygun görülmesi halinde;

Yurt içi ve yurt dışı özel sigorta şirketlerine sigortalı hastalara, banka hastalarına, vakıf sandıklarına tabi hastalara, özel hukuk tüzel kişiliğine haiz şirket mensupları ile yurt dışından gelen yabancı uyruklu hastalara, anlaşma yapmak kaydıyla belirlenecek özel ücret tarifeleri üzerinden ve özel şartlar dahilinde sağlık hizmeti verilebilmesine olanak sağlayacak bir uygulama başlatılması uygun görülmüştür.

Ancak, bu uygulama kapsamında yukarıda sayılan hastalara farklı ücret tarifeleri ve özel şartlarla sağlık hizmeti sunmak isteyen Hastane Baştabibliklerinin, mensupları için bu şekilde hizmet almak talebiyle başvuran yurt içi ve yurt dışı özel sigorta şirketleri, bankalar, vakıf sandıkları, özel hukuk tüzel kişiliğine haiz şirketler vb. özel kuruluşlarla karşılıklı mutabakat sağlamak suretiyle hazırlayacakları ve imza altına alacakları protokol ve uygulanacak fiyat tarifelerini, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 3-c maddesi hükmü uyarınca onaylanmak üzere Bakanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. Taraflar arasında bu amaçla düzenlenecek protokol ve/veya sözleşmelerde:

1-Kabul ve tedavi edilecek hastaların kapsamı ve hasta başvurusunda istenecek belge veya belgeler ve hizmetin sunumuna ilişkin özel şartlar,

2-Özel sigorta teminat paketleri kapsamında verilecek ve bedeli karşılanacak sağlık hizmetleri,

3-Maliye Bakanlığı’nca her yıl yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatı ile belirlenmiş fiyat tarifelerinin altında olmamak kaydıyla uygulanacak muayene-tetkik-tahlil-müdahale-ameliyat ve tedavilere ait özel fiyat tarifeleri ve sınıflarına uygun olarak belirlenmiş yatak ücretleri,

4-Tanıya dayalı paket fiyat uygulanacak ise paket fiyat tarifeleri,

5-Faturaların kapsamı, faturalandırma ve geri ödemeye ilişkin usul ve esaslar ile ödeme süresi,

6-Anlaşmazlıkların halli, anlaşmanın feshi, yürürlük tarihi ve süresi,

gibi temel esaslara, ihtilaflara sebebiyet vermeyecek şekilde açıkça yer verilmelidir.

Ayrıca yurt dışından gelen yabancı uyruklu hastalara uygulanacak farklı ücret tarifeleri konusunda yürürlükte bulunan ikili işbirliği anlaşmaları veya uluslararası anlaşmalar gereği uyulması zorunlu olan hususların mutlak suretle dikkate alınması gerekmekte.

Form Doldururken Dikkat Edilecek Hususlar

1)      Yurtdışında çalışan vatandaşlarımız, ikili anlaşma gereği, SGK kapsamında oldukları için proje kapsamında değillerdir. Ancak nakit ödeme yapanlar bu forma kaydedilecektir.

2)      Ekteki forma özellikle aşağıdaki yabancı uyruklu hastalar kaydedilecektir.

a)      Yurtdışından gelen yabancı uyruklu turistler

b)      Bir yıldan az kalan, uzun süreli Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklular

( Marmaris, Alanya, Kalkan, Kaş vb.)

c)      Tedavi amaçlı ülkemize gelen yabancı uyruklular

3)      SGK’dan provizyon alınıp fatura edilen hastalar bu forma kesinlikle kaydedilmeyecektir.

4)      Hastanenizin yabancılardan, 2010 yılında elde ettiği toplam nakit gelir çok önemli veri olacağından, toplam gelir tek bir rakamla da bildirilebilir.

5)      Konu ile ilgili ildeki tüm kamu hastanelerinin verileri, İl Sağlık Müdürlüklerinde toplanıp, tek dosya halinde ekleriyle birlikte Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Genel Müdürlüğü Sağlık Turizmi Birimi’ne gönderilecektir.

6)      Konu ile ilgili geniş bilgi ve sorularınız için aşağıdaki personelle irtibat kurulabilir.

 

Kamu Hastanelerine Gelen Yabanci Formu