ISPOR (International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research)

Bu kurumun temel amacı, sağlık hizmetleri ve bu hizmetler dahilinde yapılan tıbbi girişimlerin hastaların sağlık ve yaşam kalitesine etkisini klinik ve ekonomik ölçütlerle değerlendiren bir disiplin olan ‘sağlık sonuçlarının değerlendirilmesi ( )’ ve sağlık ekonomisinin bir alt dalı olan ‘farmakoekonomi’ alanlarının gelişmesine katkıda bulunarak, bu araştırmalardan elde edilen bilimsel verilerin sağlık hizmetleri alanında karar alma yetkisine sahip kişiler için faydalı bilgilere dönüşmesine yardımcı olmaktadır. Bu sayede sağlık alanındaki sınırlı kaynaklarının adil, akılcı ve verimli bir şeklide paylaştırılması hedeflenmektedir.

Bu kurumun temel amacı, sağlık hizmetleri ve bu hizmetler dahilinde yapılan tıbbi girişimlerin hastaların sağlık ve yaşam kalitesine etkisini klinik ve ekonomik ölçütlerle değerlendiren bir disiplin olan ‘sağlık sonuçlarının değerlendirilmesi ( )’ ve sağlık ekonomisinin bir alt dalı olan ‘farmakoekonomi’ alanlarının gelişmesine katkıda bulunarak, bu araştırmalardan elde edilen bilimsel verilerin sağlık hizmetleri alanında karar alma yetkisine sahip kişiler için faydalı bilgilere dönüşmesine yardımcı olmaktadır. Bu sayede sağlık alanındaki sınırlı kaynaklarının adil, akılcı ve verimli bir şeklide paylaştırılması hedeflenmektedir.

ISPOR bünyesinde sağlık sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilişkili farklı disiplinlerden araştırmacılar bir araya gelmektedir. Bu kapsam dahilinde belirlenen çalışma alanları arasında farmakoekonomi, epidemiyoloji (farmakooutcomes research epidemiyoloji), karar analizi, modelleme, risk değerlendirmesi gibi alanların yanı sıra bilgilerin doğrudan hastalardan elde edildiği ve klinik uygulamalarda kullanılan sağlık durumu ve yaşam kalitesi değerlendirmeleri, sağlık hizmetleri veritabanlarının analizi ile gözlemsel çalışmalardan elde edilen ‘gerçek-hayat’ verilerinin kullanımını sayılabilir.

ISPOR özel ve kamu sektöründe sağlık hizmetlerinin finansmanı ve geri ödeme alanlarında karar alıcı konumunda olanlara bilimsel bir çerçeve içinde yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu sayede, bilimsel veriler doğrultusunda verilecek akılcı kararların desteklenmesi yoluyla, sağlığa ayrılan kaynakların en iyi şekilde dağıtılması ve sağlık sisteminin verimliliğinin artırılmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

ISPOR’un Amaçları

Sağlık sonuçlarının değerlendirilmesi alanında bilgi alış verişi sağlayan bilimsel bir forum oluşturmak,

Bilimsel çevreler ve sağlık çalışanları ile diğer araştırma, düzenleme ve eğitim grupları arasındaki iletişimi kolaylaştırmak ve teşvik etmek,

Devlet kuruluşları ve özel kuruluşlara, farmakoekonomi ve sağlık çıktılarının değerlendirilmesi alanlarındaki araştırmaların uygulama alanları üzerine eğitim olanakları sağlamak,

Farmakoekonomi ve sağlık hizmetleri sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili kamu politikası geliştirilmesine destek olmak,

Farmakoekonomi ve sağlık sonuçların değerlendirilmesi konusundaki eğitim etkinlikleri destekleyerek farmakoekonomi bilimini ilerletmek,

Aşağıda belirtilen yöntemler aracılığıyla farmakoekonomi bilimi ile sağlık sonuçlarının değerlendirilmesi uygulamalarını kamu organlarında öncelik düzeyini artırmak.

-Farmakoekonomi ve sağlık sonuçları ile ilgili olan sağlık hizmetleri müdahalelerindeki öncelikli konularda araştırmaları desteklemek,

-Bu konularla ilgili farmakoekonomik analizlerin ve sağlık çıktılarını değerlendiren çalışmaların sonuçlarını kullanılabilir hale getirip bilimsel ortamlarda (kongre, dergi vs) sağlık çalışanları ve karar alıcı durumundakilere ulaştırmak,

-Bu konularla ilişkili kamu yararını gözeten politika kararlarının alınabilmesi için bilimsel dayanağı olan kanıtlar geliştirmek, Bu kanıtları ve bilgileri devlet organları ve kamukuruluşları için temin etmek.

Farmakoekonomi ve sağlık sonuçlarının değerlendirilmesi alanlarında bireysel başarıların fark edilmesini sağlamak,

Farmakoekonomi ile sağlık sonuçlarının değerlendirilmesi alanlarında ve bu alanların uygulamasında yer alan bireylerin kariyer gelişimine yardımcı olmak.

Üyeler ve Etkinlikler

ISPOR, hem bireysel hem de kurumsal üyelik seçenekleri sunmaktadır. Dünya genelinde 97 ülkeden 4.100’ün üzerinde üyesi olan ISPOR’un bu üyelerinin yaklaşık yarısıAmerika Birleşik Devletleri’nde, %35’i ise Avrupa kıtasında bulunmaktadır. Kanada, Asya, Rusya, Afrika ve Latin Amerika’dan da katılımcı üyeler bulunmaktadır. ISPOR üyelerinin %36’sı maliyet çalışmalarıyla, %28’i sağlık politikası çalışmalarıyla, %18’i bilgilerin doğrudan hastalardan toplandığı sağlık durumu ve yaşam kalitesi çalışmalarıyla ilgilenirken diğer üyeler de klinik ve yöntemsel çalışmalarla ilgilenmektedirler.

Uluslararası ve yerel düzeydeki çalışmaları destekleyen ISPOR’un; biri de Türkiye’de olmak üzere, dünya çapında 31 yerel bölümü bulunmaktadır. Bu yerel bölümler farmakoekonomi ve sonuçların değerlendirilmesi alanlarında araştırmacılara, sağlık hizmeti sektörü çalışanlarına ve karar alma yetkisine sahip olan kişilere bilgilerini bölgesel düzeyde paylaşma olanağı sağlamaktadır.

ISPOR farmakoekonomi ve sonuçların değerlendirilmesi alanlarındaki eğitim çalışmalarına da destek vermektedir. Buna paralel olarak, hem öğrenciler hem de farmakoekonomi alanında eğitim verenler için birçok eğitim programı, kaynak ve araç sunmaktadır. ISPOR’un eğitimde kullandığı kaynaklar arasında kısa süreli kurslar, uluslararası toplantılar, uzaktan eğitim programları ve eğiticilere yönelik eğitim araçları sayılabilir.

ISPOR, ekonomik/farmakoekonomik çalışmalar, yaşam kalitesi, sağlık sonuçları değerlendirmeleri, hasta uyumluluğu gibi konular ile etik ve iyi klinik uygulamalar alanlarında yöntemlerin geliştirilmesi, ortak terminoloji oluşturulması ve kılavuzlar yayınlamak yoluyla uygulamayı geliştirmek konusunda çalışmalar yapmaktadır.

ISPOR ayrıca farklı ülkelerdeki sağlık hizmetleri politikaları hakkında değerlendirmeler yaparak yayınlamaktadır. ISPOR’un en önemli yapılanmalarından biri de “İyi Araştırma Uygulamaları” ve benzeri alanlarda çalışmalar yapılabilmesi amacıyla çeşitli çalışma grupları oluşturulmasıdır. Temel olarak sağlık hizmetleri ile ilgili sonuçların değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonuçlarının sağlık hizmetlerinde yeni kararlar almak üzere kullanılması amacıyla kurulmuş olan ISPOR çalışma gruplarından birkaçı şunlardır:

-Sağlıkta Birleşik (Konjoint) Analiz ÇalışmaGrubu,

-İlaç Maliyet Standartları Çalışma Grubu,

-Bilgilerin Doğrudan Hastalardan Toplandığı Çıktılar: Çocuklarda ve Ergenlerde,

-Bilgilerin Doğrudan Hastalardan Toplandığı Çıktıların İçerik Geçerliliğinin Tespit Edilmesi ve Yayınlanması Çalışma Grubu,

-Bilgilerin Doğrudan Hastalardan Toplandığı Çıktılar: Mevcut Araçların Kullanılması ve Değişimi Çalışma Grubu,

-Maliyet-Etkinlik Araştırmalarında Kalite Geliştirme Çalışma Grubu,

-Retrospektif Veritabanı Analizi için İyi Araştırma Uygulamaları Çalışma Grubu,

ISPOR 1997’den bu yana her yıl uluslararası toplantılar düzenlemektedir. Bu toplantılara endüstri, akademi ve tıp çevreleri ile öğrenciler katılmaktadır. Bu yıl 15.’si düzenlenen Kuzey Amerika toplantısı Mayıs 2009’da Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki uluslararası yıllık Kuzey Amerika toplantısı Mayıs 2010’da yine Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilecektir. Ayrıca 1998’den bu yanaAvrupa’da her yıl düzenlenmekte olan kongre, bu yıl Ekim ayında Fransa’da yapılacaktır.

Belirli aralıklarla düzenlenen konferanslardan Latin Amerika Konferansı Eylül 2009’da Brezilya’da, Asya-Pasifik Konferansı ise Eylül 2010’da Tayland’da düzenlenecektir. Bunların yanı sıra ISPOR, çeşitli sempozyumlar ve yalnız davet ile katılımcı kabul edilen toplantılar da düzenlemektedir. ISPOR’un araştırıcılara sunduğu birçok başvuru kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynaklardan birisi her yıl düzenlenen uluslararası toplantılarda, Avrupa Kongresi’nde, Latin Amerika Konferansı’nda ve Asya-Pasifik Konferansı’nda 1998’den günümüze kadar sunulan araştırma yazılarının yer aldığı veritabanıdır. Bu veritabanında hastalık, konu başlığı, toplantı, kongre ve konferans kategorilerine göre araştırma yapılabilmektedir. Bu sayımızda detaylı tanıtımı yapılan dergisi de ISPOR tarafından 2 ayda bir basılmaktadır. Bunların yanı sıra ISPOR, sağlık hizmetlerinin maliyeti, güvenilirliliği ve kalitesi üzerine 5 farklı kitabın yayınını da üstlenmiştir.

ISPOR’un 2010 yılı için açıkladığı vizyonunda bölgesel ISPOR gruplarının büyümesinin destekleneceği; maliyet ve sağlık hizmetleri üzerine üretilen ve kullanılan bilgilerle ilgilenen bireyleri ISPOR bünyesine almak için kapsamın genişletileceği; biyoteknoloji ürünleri, genomik uygulamalar ve medikal malzemeler üzerine yoğunlaşmış bireylerin üye olarak kazandırılacağı ve sağlık alanında karar alma yetkisine sahip olanlara etkin bir şekilde ulaşılacağı belirtilmiştir.

Kaynak

http://www.ispor.org