İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurumları ve Medula Kargaşası

Sağlık Bakanlığı, bakanlığa Bağlı İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık kurumlarınca yapılan diş florlama işleminin Medula sisteminden faturalandırılması konusuna açıklık getirdi.

Sağlık Bakanlığı, bakanlığa Bağlı İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık kurumlarınca yapılan diş florlama işleminin Medula sisteminden faturalandırılması konusuna açıklık getirdi.

Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarınca yapılan diş florlama işlemlerinden hangisinin Medula Sistemine girileceği hangisinin girilmeyeceği hususunda kurumların anlam kargaşasına düştüğünün tespit edildiği belirtildi. Bu amaçla konunun net anlaşılması ve uygulamada hataya düşülmemesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının yazısı yayımlandı.

İlgili Yazı

Bakanlığınıza bağlı sağlık hizmeti sunucularının okul veya mahalle taramaları esnasında koruyucu sağlık hizmeti kapsamında yaptıkları diş florlama işlemlerini öğrenciler üzerinden MEDULA sisteminden provizyon alarak Kurumumuza bildirdikleri bunun sonucu olarak da hak sahiplerine yersiz katılım payı tahakkuk ettirildiğinden bahisle sağlık hizmeti sunucularının bu konuya gerekli hassasiyeti göstermeleri hususu ilgide kayıtlı yazımız ile istenilmişti.

Bu defa; Bakanlığınıza bağlı sağlık hizmeti sunucularıyla yapılan telefon görüşmelerinde, Bakanlığınızca düzenlenen yazıya ilgide kayıtlı yazımızın bir fotokopi eklenerek tüm sağlık hizmeti sunuculanna gönderildiği, ancak yazıdaki açıklamalar dikkate alındığında uygulama hakkında tereddütler oluştuğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle; sağlık hizmeti sunucularının sadece koruyucu sağlık hizmeti kapsamında yapılan taramaları esnasındaki florlama işleminin Kurumumuza fatura edilmemesi, ancak Kurumumuzun sağlık hizmetinden yararlanan kişilerin tedavi olmak amacıyla sağlık hizmeti sunucularına bireysel başvurulan esnasında bu kişilere Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-7 listesinde yer alan diğer tedavilerle birlikte florlama işleminin de yapıldığı durumlarda MEDULA sistemi üzerinden faturalandmlabileceğinin yanlış anlamaları gidermek üzere Bakanlığınıza bağlı ilgili tüm sağlık hizmeti sunucularına duyurulması hususunda;

Bilginizi ve gereğini arz ederim