İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Uygulanacak Birim Performans Katsayısının Hesaplanması

Bakanlıktan İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Uygulanacak Birim Performans Katsayısının Hesaplanması duyurusu.

Bakanlıktan İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Uygulanacak Birim Performans Katsayısının Hesaplanması duyurusu.

İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge uyarınca, ameliyat veya vizit puanı bulunmayan uzman tabipler, pratisyen tabipler, diş tabipleri ve tüm tabip dışı personelin ek ödeme hesaplamalarında birim performans katsayılarının kullanılması gerekmekte.

Bu çerçevede, 2012 yılı ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran aylarına ilişkin kullanılacak olan birim performans katsayıları, 2012 yılı 1. Dönemi için tespit edilen bölüm puanları esas alınarak belirlenecek.

Bilindiği üzere 2012 yılı 1. Dönemi için Hizmet Kalite Katsayısı;

Genel Hastaneler ve Kadın Doğum Hastaneleri

Sıra No

Bölüm Adı

Bölüm Durumu

1

Yönetim Hizmetleri

Zorunlu Bölümler

2

Klinikler

3

Ameliyathane Hizmetleri

4

Hasta Dosyaları ve Arşiv Hizmetleri

5

Biyokimya Laboratuvar Hizmetleri

6

Sterilizasyon Hizmetleri

7

Atık Yönetimi

1. Yedek

8

Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi

2. Yedek

9

Poliklinik Hizmetleri

3. Yedek

Açıklama :  Belirlenen zorunlu bölümlerden biri veya birden fazlası ilgili hastanede bulunmuyor ise yukarıda yer alan 7,8,9, nolu bölümler sırasına göre değerlendirmeye alınacaktır.

Bölümlerinde yapılan değerlendirme neticesinde tespit edilmiştir. Bu sebeple değerlendirme yapılan yukarıda sayılan bölümlerde görev yapan personel için, görev yaptıkları bölüm için tespit edilen puanlar (Klinikler, Biyokimya Laboratuvarı, Sterilizasyon, ameliyathane ve arşivde görev yapan personel için, bu bölümler için tespit edilen hizmet kalite standartları puanı esas alınacaktır.) Birim Performans Katsayısı tespitinde kullanılacaktır.

Hizmet kalite standartları çerçevesinde değerlendirme yapılmayan bölümlerde görev yapan ameliyat veya vizit puanı bulunmayan uzman tabipler ile pratisyen tabip, diş tabipleri ve tüm tabip dışı personelin birim performans katsayısı; o kurumda değerlendirmesi yapılan bölümlerin puan ortalaması esas alınarak tespit edilecektir.

Tabip dışı personel birim performans katsayısının hesaplanma tablosu:

Bölüm Puanı

Katsayı

≥ 0,86

1

≥ 0,80 – < 0,86

0,97

≥ 0,70 – < 0,80

0,94

0,70

0,90

ÖRNEĞİN:

A Hastanesi için

Bölümler Değerlendirme neticesinde tespit edilen puanlar

  • 1. Yönetim Hizmetleri……………………………….0,78

  • 2. Ameliyathane ……………………………………. 0,85

  • 3. Klinikler …………………………………………..0,82

  • 4. Hasta Dosyaları ve Arşiv Hizmetleri…….. 0,90

  • 5. Sterilizasyon……………… …………………..0,90

  • 6. Biyokimya Laboratuvar Hizmetleri ………..0,79

Bölümler

Değerlendirme neticesinde tespit edilen bölüm puanları

Bölüm puanına karşılık gelen birim performans katsayısı

Ameliyathane

0,85

0,97

Klinikler

0,82

0,97

Sterilizasyon

0,90

1

Biyokimya Laboratuvarı

0,79

0,94

Arşiv

0,90

1

Yukarıda sayılan bölümlerin değerlendirme sonuçlarına göre;

 • ·         Ameliyathanede görev yapan personele birim performans katsayısı olarak “0,97”,
 • ·         Kliniklerde görev yapan personele birim performans katsayısı olarak “0,97”,
 • ·         Strerilizasyon ünitesinde görev yapan personele birim performans katsayısı olarak “1” katsayısının uygulanması gerekmektedir.
 • .         Biokimya laboratuvarında görev yapan personele birim performans katsayısı olarak “0,94”,
 • ·         Arşivde görev yapan personele personele birim performans katsayısı olarak “1”, birim performans katsayısı uygulanacaktır.

Kurumsal hizmet yönetimi altında yer alan bölümler, herhangi bir birimle ilişkilendirilmediğinden, “Kurumsal Hizmet Yönetimi” altındaki bölüm puanları hastanede görev yapan hiçbir personelin birim performans katsayısının tespitinde kullanılmayacaktır. “Kurumsal Hizmet Yönetimi” altındaki bölüm puanları, sadece değerlendirmesi yapılmayan birimlerde çalışan personel için hesaplanacak olan birim performans katsayısı tespitinde kullanılacaktır.

Değerlendirme yapılan 6 bölüm dışındaki hastanenin diğer bölümlerinde görev yapan tüm tabip dışı personele, değerlendirmesi yapılan 6 (altı) bölümün puan ortalamasının (0,78 + 0,85 + 0,82 + 0,90 + 0,90 + 0,79)/6) = 0,84)  0,84 olması sebebiyle birim performans katsayısı olarak  (0,97) katsayısı kullanılacaktır.