Health Technology Assesment International

 

Health Technology Assessment International (HTAi) sağlık teknolojisi değerlendirmeleri (STD) yapan ya da kullanan akademik kuruluşlar, sağlık kuruluşları, endüstri ve resmi kuruluşları bir araya getirip bu alanı geliştirmeyi amaçlayan uluslararası profesyonel bir kuruluştur. HTAi sağlık hizmetlerinde yeniliklerin tanıtımı ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılması alanlarında faaliyet göstererek, dünyada STD’nin gelişimini, tanıtılmasını ve kullanımını desteklemektedir.

 

Health Technology Assessment International (HTAi) sağlık teknolojisi değerlendirmeleri (STD) yapan ya da kullanan akademik kuruluşlar, sağlık kuruluşları, endüstri ve resmi kuruluşları bir araya getirip bu alanı geliştirmeyi amaçlayan uluslararası profesyonel bir kuruluştur. HTAi sağlık hizmetlerinde yeniliklerin tanıtımı ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılması alanlarında faaliyet göstererek, dünyada STD’nin gelişimini, tanıtılmasını ve kullanımını desteklemektedir.

Sekreteryası Kanada’nın Alberta şehrindeki Sağlık Ekonomisi Enstitüsü tarafından yürütülen HTAi’nin şu andaki başkanı Dr. Reiner Banken’dir.

HTAi, STD kullanıcıları, uygulayıcıları ve geliştiricilerinin bilim ve uygulamadaki gelişmeleri öğrenmeleri ve desteklemeleri için uluslararası profesyonel ve bilimsel bir forum olarak hizmet sunmaktadır. Karar vermeye yönelik ve farklı disiplinleri birleştirici STD’nin uygulamasını ve gelişmesini destekleyen HTAi, tüm dünyadan yeni üyeler kazanmaya çok büyük önem vermektedir.

HTAi’nin Amaçları[g1]

  • Sağlık sisteminde, akademik alanda, resmi ve özel kuruluşlarda STD yapan ya da kullananlar için bilimsel, bağımsız ve profesyonel bir merkez olarak hizmet veren uluslararası bir kuruluş olmak
  • Bu kuruluşun çalışmalarına sponsor ve mali destek sağlamak için HTAi’ye tüm dünyadan bireysel ve örgütsel üyelikleri arttırmak
  • Tüm alanlardan STD ve sağlık hizmetleri teknolojileriyle ilgili üyelerin ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına hitap eden ve kuruluşun uluslararası yapısını yansıtan yıllık toplantılar düzenlemek
  • Kuruluşun çalışmalarının ve amaçlarının üyeler ve STD paydaşları tarafından tam olarak anlaşıldığından emin olmak için internet sitesini ve diğer iletişim kaynaklarını geliştirmek
  • Toplantılar, yayınlar ve STD’nin kullanımını ve gelişimini destekleyen eğitim aktiviteleriyle bilgilerin, bilimsel yöntemlerin, belirli alanlardaki uzmanlıkların ve fikirlerin gelişimini ve paylaşımını desteklemek
  • STD girişimlerini gelişmekte olan ülkelerde desteklemek
  • Kuruluş üyelerinin ilgi alanlarını ve ihtiyaçlarını karşılayan STD ile ilgili yayınlar içeren uluslararası bir derginin yayınlanmasını ve tanıtımını yayımcılarıyla çalışarak desteklemek

HTAi’nin ilkesi, akademik kuruluşlar, resmi ve özel kuruluşlar, endüstri, kâr amacı gütmeyen özel sektör ve sağlık kuruluşları da dahil olmak üzere HTA’yı geliştiren ve uygulayan tüm tarafları bir araya toplamak ve bilgi paylaşımı sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak HTAi’ye bireysel ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile özel sektör kuruluşları olmak üzere farklı organizasyonel üyelikler kabul edilmektedir.

Akademik çevreler ile endüstri ve sağlık hizmetleri düzenlemelerinde STD’nin kullanımı ve gelişimi üzerine çalışan kişiler için bilimsel bir forum oluşturmayı amaçlamakta ve bu doğrultuda yıllık uluslararası toplantılar düzenlenmektedir. HTAi’nin bünyesinde, üyelerin ilgi alanlarına göre STD yapanlar/bilim adamları, klinisyenler, sağlık hizmetlerinde karar alma yetkisine sahip kişiler, kamu kurumları, hasta ve vatandaş katılımı, bilgi kaynakları, etik, hastane STD ve gelişmekte olan ülkelerdeki STD olmak üzere çeşitli ilgi grupları bulunmaktadır. Bu ilgi gruplarına, HTAi’ye üye olan bireyler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve özel sektör kuruluşlarının yanı sıra üye olmayan kişi veya kuruluşlar da diğer üyelerin davet etmesi durumunda katılabilmektedirler.

HTAi’nin resmi yayını olan International Journal of Technology Assessment in Health Care (IJTAHC) adlı dergi Cambridge University Press tarafından 3 ayda bir basılmaktadır. Dergi STD ile ilgili bilimsel görüş, çalışma ve aktivitelerin uluslararası düzeyde paylaşılmasını ve bu sayede sağlık hizmetleri geliştirenlere ve sağlık teknoloji değerlendirmeleri alanında çalışan araştırmacılara ulaşmayı hedeflemektedir.

HTAi, 2004 yılından beri her sene uluslararası HTAi kongrelerini de düzenlemektedir. 5. Uluslararası HTAi konferansı, Temmuz 2008’de HTA’nın doğum yeri olan Kanada Montreal’de düzenlenmiştir. Bu konferansın teması, Sağlık Teknoloji Değerlendirmesinin genel durumu olarak belirlenmiştir. Konferansta STD ve yönetimi, hastanelerde STD’nin rolü ve yeni teknolojilerin sunumları üzerinde durulmuş ve Amerika’daki değişik kültürler ve diller arasında bir köprü oluşturularak, STD üzerine yoğunlaşılmıştır. Tüm genel toplantıların Fransızca, Portekizce ve İspanyolca çevirileri yapılmıştır. 2009 yılındaki konferansın ise Singapur’da düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu konferansta “Dünyanın değişik bölgelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için HTA nasıl gelişmelidir?” “Global bir organizasyon olan HTAi bu role nasıl adapte olacaktır?” “Globalleşmenin HTA üzerinde ne gibi etkileri olacaktır?” temalarına yoğunlaşılacaktır.

Web sitesi: http://www.htai.org