Güzellik Merkezlerinden Polikliniğe Dönüşüm Hakkında Duyuru

Hatırlanacağı üzere, 2003 tarihli “Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” ilgide kayıtlı Yönetmeliğin 39. maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 2003 tarihli “Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” ilgide kayıtlı Yönetmeliğin 39. maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Sağlık Bakanlığı’nca yapılan duyuruya göre, söz konusu Yönetmeliğin Geçici 4. maddesi ile müstakil olarak açılmış güzellik merkezleri ile ünite halinde açılmış güzellik ünitelerinin uyumuna dair esaslar belirlenmiş ve 5. fıkrasında; “Birinci fıkrada sözü edilen ve müstakil açılan merkezlerin işleteni tabip değil ise bunlar işletenin tercihine göre güzellik salonuna veya tabip mesul müdür istihdam etmek şartıyla polikliniğe dönüştürülebilir. Polikliniğe dönüşme hakkı 15/2/2008 tarihi itibariyle uygunluk belgesine sahip ve bu tarih itibariyle faaliyette bulunan merkezlerin işletenleri tarafından 1/2/2010 tarihine kadar başvuruda bulunmak suretiyle kullanılabilir. Bu hak işletenlerin değişmesi ile sona erer. Şahıs şirketlerinde herhangi bir ortağın değişmesi, sermaye şirketlerinde ise mevcut ortaklara yapılan devirler hariç olmak üzere hisse devri, bu fıkra kapsamında işleten değişikliği kabul edilir” şeklinde açıklama yapılmıştır.
Duyurunun devamında; “Beşinci fıkraya göre polikliniğe dönüşmek için Müdürlüğe başvuru yapanlar, en geç altı ay içinde uygunluğunu sağlayıp müdürlükten “poliklinik uygunluk belgesi” almak zorundadırlar. Bu süre içinde tabip mesul müdürleri sorumluluğunda poliklinik olarak faaliyette bulunabilirler” açıklamalarına yer verilmiştir.

Duyurunun tamamı için