Gezici Özel Sağlık Hizmetleri Yasaklandı

Sağlık Bakanlığı, yayımladığı yeni genelge ile Gezici Özel Sağlık Hizmetlerine ihtiyaç kalmadığı gerekçesiyle konuyu düzenleyen genelgelerin yürürlükten kaldırıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı, yayımladığı yeni genelge ile Gezici Özel Sağlık Hizmetlerine ihtiyaç kalmadığı gerekçesiyle konuyu düzenleyen genelgelerin yürürlükten kaldırıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, koruyucu sağlık hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla özel sağlık hizmeti sunan kuruluşlar, kamuya yararlı dernek ve vakıflar ile sivil toplum kuruluşları tarafından gezici sağlık araçları ve mobil sağlık üniteleriyle gezici sağlık hizmeti verilmesi yönünde Bakanlıkça yapılan talepler üzerine bu hizmetin amacına uygun olarak  yürütülmesi için ilgi’de kayıtlı Genelgeler ile usul ve esaslar belirlenmiş idi. Bu düzenlemeler kapsamında gezici sağlık araçları ve mobil sağlık üniteleriyle verilen gezici sağlık hizmeti uygulamalarında zaman zaman etik olmayan ve özellikle bazı özel sağlık kuruluşlarının mevzuat hükümlerine aykırı olarak kuruluşları lehine talep oluşturmaya yönelik fiil ve davranışlarda bulundukları Bakanlığımızca müşahede edilmiştir ifadelerine yer verildi.

Genelgenin devamında, “Ayrıca Aile Hekimliği ve Evde Bakım Hizmetleri uygulamalarının ülke genelinde yaygınlaştığı, Bakanlığımıza bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlarınca da tarama ve mobil sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülüyor olması hususları göz önüne alındığında özel sağlık kuruluşlarınca gezici sağlık hizmeti sunulmasına ihtiyaç kalmadığına karar verilmiştir” denilmekte.

Yeni genelge kapsamında, belediyeler, kamuya yararlı dernek ve vakıflar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatı gereğince sağlık taraması yapılmak istemeleri halinde taramanın özelliği, kapsamı, yer ve süresi belirtilerek, tarama yapılacak ilin sağlık müdürlüğü aracılığıyla öncelikle Bakanlıktan ön izin almaları gerekmekte.

Bakanlıktan ön izin alınmasını müteakiben başvuru sahibi;

1) Taramaya katılacak sağlık personeline ilişkin belgeleri,

2) Tarama uygulamasında kullanılacak gezici araç ve üniteye ilişkin belgeleri,

3) Gezici araç ve ünitede bulundurulacak tıbbi cihaz ve malzeme listesini,

içeren başvuru dosyasını tarama yapılacak ilin sağlık müdürlüğüne sunar. İl sağlık müdürlüğünce başvurunun uygun görülmesi halinde taramayı yapacak kuruluş yetkilisi adına  “Tarama Yetki Belgesi” düzenlenir. Bu belgede; taramayı yapacak kurum/kuruluşun adı ve adresi, yetkilendiren kişi bilgileri, taramanın kapsamı, yapılacağı yer ve süresi belirtilir ve belge il sağlık müdürünce imzalanır. Bu kapsamda yapılacak sağlık taramasında aşağıdaki hususlara riayet edilmesi gerekmekte.

1)      Tarama başlangıcında ve bitiminde müdürlüğe bilgi verilir.

2)      Tarama kapsamı dışında herhangi bir tıbbi işlem yapılamaz.

3)      Taramada kullanılacak araç ve materyalde ticari isim ve logo kullanılamaz.

4)      Hasta hakları mevzuatına uygun hareket edilir.

5)      Tarama yapılan kişilerden herhangi bir ücret talep edilmez. Bu taramalar sonucu

sağlık kurumlarına müracaatı gereken kişiler, ticari maksatlı istismarları önlemek için Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerine yönlendirilir.

6)      Tarama kapsamında yapılan işlemler ile tarama sonuçlarına dair tespit edilen tıbbi

bulgular rapor halinde müdürlüğe sunulur.

Belirtilen hususlara riayet etmeyen kişi ve kuruluşlar hakkında ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

16/6/2004 tarihli ve 2004/83 sayılı genelge ile 13/4/2005 tarihli ve 2005/67 sayılı genelge yürürlükten kaldırıldı.

Bakanlıktan ön izin alınmasını müteakiben başvuru sahibi;

1) Taramaya katılacak sağlık personeline ilişkin belgeleri,

2) Tarama uygulamasında kullanılacak gezici araç ve üniteye ilişkin belgeleri,

3) Gezici araç ve ünitede bulundurulacak tıbbi cihaz ve malzeme listesini,

içeren başvuru dosyasını tarama yapılacak ilin sağlık müdürlüğüne sunar. İl sağlık müdürlüğünce başvurunun uygun görülmesi halinde taramayı yapacak kuruluş yetkilisi adına  “Tarama Yetki Belgesi” düzenlenir. Bu belgede; taramayı yapacak kurum/kuruluşun adı ve adresi, yetkilendiren kişi bilgileri, taramanın kapsamı, yapılacağı yer ve süresi belirtilir ve belge il sağlık müdürünce imzalanır. Bu kapsamda yapılacak sağlık taramasında aşağıdaki hususlara riayet edilmesi gerekmektedir.

1) Tarama başlangıcında ve bitiminde müdürlüğe bilgi verilir.

2)      Tarama kapsamı dışında herhangi bir tıbbi işlem yapılamaz.

3)      Taramada kullanılacak araç ve materyalde ticari isim ve logo kullanılamaz.

4)      Hasta hakları mevzuatına uygun hareket edilir.

5)      Tarama yapılan kişilerden herhangi bir ücret talep edilmez. Bu taramalar sonucu sağlık kurumlarına müracaatı gereken kişiler aile hekimine yönlendirilir.

6) Tarama kapsamında yapılan işlemler ile tarama sonuçlarına dair tespit edilen tıbbi bulgular rapor halinde müdürlüğe sunulur.

Belirtilen hususlara riayet etmeyen kişi ve kuruluşlar hakkında ilgili mevzuata göre işlem yapılacak.