Dünya Bankası’ndan Tek Sağlık Stratejisi Planlaması için 480 bin dolar hibe

Tek Sağlık Stratejisi Planlaması ve Ekonomik Analizi İçin Kurumsal Kapasite Güçlendirme Projesi ile ilgili IDF Hibesi ile ilgili detaylar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tek Sağlık Stratejisi Planlaması ve Ekonomik Analizi İçin Kurumsal Kapasite Güçlendirme Projesi ile ilgili IDF Hibesi ile ilgili detaylar Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 Temmuz 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27981

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Dünya Bankası

ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI

ULUSLARARASI KALKINMA BİRLİĞİ

Türkiye Ülke Ofisi

Uğur Mumcu Caddesi 88

2. Kat, 06700, Gaziosmanpaşa

ANKARA-TÜRKİYE

Tel: (90-312) 459 83 00

Faks: (90-312) 446 24 42

16 Haziran 2011

Hazine Müsteşarlığı

Ankara

Türkiye Cumhuriyeti: Tek Sağlık Stratejisi Planlaması ve Ekonomik Analizi İçin Kurumsal Kapasite Güçlendirme Projesi ile ilgili IDF Hibesi

IDF Hibe No. TF098646

Türkiye Cumhuriyeti (“Alıcı”) adına yapılmış olan teknik destek talebi çerçevesinde, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (“Dünya Bankası”)’nın, Ekte belirtilen projenin (“Proje”) finansmanına yardımcı olmak amacıyla, ilişikteki Eki de kapsayan bu mutabakat mektubunda (“Anlaşma”) belirtilen veya atıfta bulunulan hüküm ve şartlarla, Alıcı’ya Dünya Bankası’nın Kurumsal Kalkınma Fonu (“IDF”)’ndan dört yüz seksen bin Amerikan Doları (480,000 ABD Doları) tutarını aşmamak üzere bir hibe vermeyi önerdiğini size bildirmekten memnuniyet duymaktayım.

Alıcı, aşağıdaki anlaşmayı tasdik ederek, bu Anlaşma’yı imzalamak ve bu Anlaşma’da belirtilen veya atıfta bulunulan hüküm ve şartlara uygun bir şekilde Proje’yi yürütmek için gerekli yetkiye sahip olduğunu beyan etmektedir.

İşbu Anlaşma’nın ilişikteki nüshasının Alıcı’nın yetkili bir görevlisi tarafından imzalanmasını ve tarih konulmasını sağladıktan sonra, Anlaşma’yı Dünya Bankası’na geri ileterek, Alıcı’nın yukarıda belirtilen hususlar üzerindeki mutabakatını lütfen tasdik ediniz. Dünya Bankası tasdik imzasının bulunduğu işbu nüshayı teslim aldıktan sonra, bu Anlaşma tasdik imzasının tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Ancak, Dünya Bankası bu  amaçla, bu Anlaşma’nın tasdik imzasının bulunduğu nüshasını, bu Anlaşma’nın Dünya Bankası tarafından imzalandığı tarihi izleyen 90 gün içerisinde almadığı takdirde, daha ileri bir tarih tespit etmediği sürece bu Anlaşma kapsamındaki teklif geri çekilmiş sayılacaktır.

Saygılarımla,

ULUSLARARASI İMAR VE KALKINMA BANKASI

_______________________________

Direktör Vekili

Türkiye Ülke Birimi

Avrupa ve Orta Asya Bölgesi

Tarih: 20 Haziran 2011

IDF Hibe No. TF098646

EK

Madde I

Standart Koşullar, Tanımlar

1.01.     Standart Koşullar. 31 Temmuz 2010 tarihli, Çeşitli Fonlardan Dünya Bankası Tarafından Sağlanan Hibelere İlişkin Standart Şartlar (“Standart Şartlar”), bu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.

1.02.     Tanımlar. Metinde aksi belirtilmedikçe, bu Anlaşmada kullanılan büyük harfle yazılmış terimler Standart Şartlarda ya da bu Anlaşmada kendilerine atfedilen anlamları ifade eder.

(a)     “Kullanım Mektubu” bu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturan 1 Mayıs 2006 tarihli Projelere ilişkin Dünya Bankası Kullanım Kılavuzu ile 31 Mayıs 2011 tarihli Kullanım Mektubu’nu ifade eder.

(b)     “TKİB” Alıcı’nın Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nı ifade eder ve Bakanlığın halefini veya haleflerini de kapsar.

(c)     “TKİB PUB” TKİB bünyesinde, Proje’nin 1., 3. ve 4. Bileşenleri kapsamında satın alma ve mali yönetim çalışmalarından sorumlu olacak ve asgari olarak (i) bir proje yöneticisi; (ii) bir satın alma uzmanı; ve (iii) bir finans yönetimi uzmanından oluşacak proje uygulama birimini ifade eder.

(d)     “SB” Alıcı’nın Sağlık Bakanlığı’nı ifade eder ve Bakanlığın halefi veya haleflerini de kapsar.

(e)     “SB PUDB” Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Proje’nin 2. Bileşeni kapsamında satın alma ve mali yönetim çalışmalarından sorumlu olacak ve asgari olarak (i) bir proje yöneticisi; (ii) bir satın alma uzmanı; ve (iii) bir finans yönetimi uzmanından oluşacak proje uygulama ve destek birimini ifade eder.

Madde II

Projenin Yürütülmesi

2.01. Proje Amaçları ve Tanımı. Projenin amacı, Alıcı’nın zoonotik hastalıklara yönelik hayvan sağlığı hizmetleri ve halk sağlığı sistemlerine ilişkin planlama ve karar verme kapasitesini analitik araç ve süreçlerin uygulanmasıyla geliştirmektir. Proje, aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:

Bileşen 1: Stratejik Planlamaya Yönelik Veteriner Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Genel sistem gelişimi ve öncelik arz eden belirli hastalıkların kontrolü için bir plan taslağının hazırlanması ve beraberinde stratejik planın kilit paydaşlarla gözden geçirilmesi ve nihai haline getirilmesi amacıyla ulusal bir çalıştayın düzenlenmesi dâhil olmak üzere, veteriner hizmetlerinin güncelleştirilerek uluslararası standartlara taşınması için ilgili kamu kurumlarına yönelik bir stratejik planın geliştirilmesini desteklemek üzere danışmanlık hizmetleri ve eğitim temini.

Bileşen 2: Halk Sağlığı Sisteminin Değerlendirilmesine Yönelik Kapasitenin Geliştirilmesi

Aşağıdaki amaçlarla hizmet ve eğitim temini:

(i)      Halk Sağlığı Performansı (HSP) aracının uygulanması yoluyla, halk sağlığı sisteminde zoonotik hastalıklara ilişkin teknik, bilgi birikimi ve kurumsal boşluklara ilişkin bir analiz gerçekleştirilmesi; ve

(ii)     HSP aracının uygulanışını ortaya koymak ve halk sağlığı sisteminde zoonotik hastalıklarla bağlantılı olarak tespit edilen eksiklikleri aşmak için eylem planları geliştirmek amacıyla ulusal düzeyde bir eğitim çalıştayının düzenlenmesinin desteklenmesi.

Bileşen 3: Zoonotik Hastalıkların Ekonomik Analizine Yönelik Kapasite Gelişimi

Aşağıdaki amaçlarla danışmanlık hizmetleri ve eğitim temini:

(i)      Zoonotik hastalıkların ekonomik analizine yönelik uluslararası deneyim ve metodolojiye ilişkin ulusal düzeyde bir eğitim çalıştayının düzenlenmesinin yanı sıra, veri analizinin işbirliği içerisinde yürütülmesi ve taslak raporun hazırlanması aracılığıyla, zoonotik hastalıkların ekonomik analizi için gerekli kurumsal kapasitenin oluşturulması; ve

(ii)    Zoonotik hastalıkların ekonomik analizine yönelik aracın doğru bir şekilde kullanılmasını ve uygulanmasını sağlamak amacıyla, ilgili kamu kurumlarındaki paydaşların personeline uygulama eğitimi vermek üzere ulusal düzeyde bir çalıştayın düzenlenmesinin desteklenmesi.

Bileşen 4: İletişim ve Sektörler Arası İşbirliği

Aşağıdaki amaçlarla danışmanlık hizmetleri ve eğitim temini:

(i)      Kurumlar arası nitelikte bir ‘Tek Sağlık’ iletişim stratejisinin geliştirilmesi için uygun kamu kurumları içerisinde zoonotik hastalıklara yönelik temel birer çalışma grubunun oluşturulması; ve

(ii)    Sektörler arasında sürekli işbirliğine yönelik kapasitenin kurumsallaştırılması amacıyla çalıştayların ve istişarelerin düzenlenmesi.

2.02.   Genel olarak Projenin Yürütülmesi. Alıcı, Proje’nin amaçlarına olan bağlılığını beyan eder. Bu niyetle, Alıcı Proje’nin 1., 3. ve 4. Bileşenlerini TKİB aracılığıyla, Proje’nin 2. Bileşenini ise SB aracılığıyla (a) Standart Koşulların II’inci Maddesinde; (b) 15 Ekim 2006 tarihli olup, Ocak 2011 tarihinde gözden geçirilen “IBRD Kredileri ve IDA Kredileri ve Hibeleri ile Finanse Edilen Projelerde Sahtecilik ve Yolsuzluğun Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkında Kılavuz” (“Yolsuzlukla Mücadele Kılavuzu”); ve (c) bu Madde II’de yer alan hükümlere uygun olarak yürütülecektir.

2.03.   Kurumsal ve Diğer Düzenlemeler. (a) TKİB PUB Proje’nin 1., 3. ve 4. Bileşenlerine yönelik satın alma ve finans yönetiminden sorumlu olacak; SB PUB ise, Proje’nin 2. Bileşenine yönelik satın alma ve finans yönetiminden sorumlu olacaktır; (b) TKİB PUB ve SB PUDB Projenin 3. ve 4. Bileşenleri kapsamındaki görevlere yönelik şartnameyi Dünya Bankası’nı şekil ve içerik açısından tatmin edecek bir şekilde ortaklaşa hazırlayacaktır; ve (c) Proje uygulaması boyunca her zaman Alıcı TKİB PUB ile SB PUDB’yi yetkinlikleri, deneyimleri ve şartnameleri Dünya Bankası’nca kabul edilebilir bir personel mevcudiyetiyle birlikte muhafaza edecektir.

2.04.   Projede İzleme, Raporlama ve Değerlendirme. (a) Alıcı, TKİB PUB ve SB PUDB aracılığıyla, uygun bir şekilde Proje’nin ilerlemesini izleyecek ve değerlendirecek ve Dünya Bankası’nın talebi doğrultusunda, Standart Koşulların Bölüm 2.06’sındaki hükümlere uygun olarak ve bu Bölümün aşağıdaki (b) paragrafında belirtilen göstergelere dayanarak Proje Raporları hazırlayacaktır. Her Proje Raporu, Dünya Bankası’nın talebinde belirtilen dönemi kapsayacak ve ilgili talebin tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Dünya Bankası’na sunulacaktır.

(b)    Yukarıdaki (a) paragrafında sözü geçen performans göstergeleri aşağıdakileri kapsamaktadır:

  • Veteriner hizmetleri stratejik planının tamamlanmış, planın uygulanması için gerekli olan kurumsal kapasitenin değerlendirilmiş olması.
  • HSP değerlendirmesinin tamamlanmış, personelin değerlendirme metodolojisi konusunda eğitilmiş ve tavsiyeleri uygulamak için gerekli olan kurumsal kapasitenin değerlendirilmiş olması.
  • Seçilen bir zoonotik hastalığa ilişkin ekonomik analizin tamamlanmış, Alıcı’nın personelinin metodolojinin yorumlanması konusunda eğitilmiş olması.

(c)     Alıcı, TKİB PUB ve SB PUDB aracılığıyla, uygun bir şekilde Dünya Bankası’nın talebi üzerine, Standart Koşulların Bölüm 2.06’sında yer alan hükümlere uygun olarak Tamamlama Raporu hazırlayacaktır. Tamamlama Raporu, Kapanış Tarihinden itibaren en geç beş ay içerisinde Dünya Bankası’na sunulacaktır.

2.05.           Finans Yönetimi. (a) Alıcı, TKİB PUB ve SB PUDB aracılığıyla, uygun bir şekilde Standart Koşulların Bölüm 2.07’sindeki hükümlere uygun olarak bir finans yönetimi sisteminin sürdürülmesini sağlayacaktır.

(b)    Alıcı, TKİB PUB ve SB PUDB aracılığıyla, uygun bir şekilde Proje Raporunun bir parçası olarak Proje için üç aylık denetlenmemiş finans raporlarının hazırlanmasını ve Dünya Bankası’nı şekil ve içerik açısından tatmin edecek bir şekilde, ilgili üç ayın sonundan itibaren en geç kırk beş (45) gün içerisinde Dünya Bankası’na sunulmasını sağlayacaktır.

(c)     Alıcı, TKİB PUB ve SB PUDB aracılığıyla, uygun bir şekilde Mali Bildirimlerini Standart Koşulların 2.07 (b) sayılı Bölümündeki hükümlere uygun şekilde denetlettirecektir. Mali Bildirimler üzerinde uygulanacak bu tür her denetim, Alıcı’nın bir mali yılını kapsayacaktır. Her bir dönem için denetlenen Mali Bildirimler, her dönemin sonundan itibaren en geç altı ay içerisinde Dünya Bankası’na sunulacaktır.

2.06.   Satın Alma

(a)   Genel. Proje için gerekli olan ve Hibe kaynağından finanse edilen tüm hizmetler: Danışmanlık hizmetleri için, Dünya Bankası tarafından Ocak 2011’de yayınlanmış olan “Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçimi ve İşe Alım Kılavuzu” (“Danışmanlık Kılavuzu”) Bölüm I ve IV’üne uygun şekilde satın alınacaktır.

(b)   Tanımlar. Bu Bölümün aşağıdaki paragraflarında, Dünya Bankası’nın belirli sözleşmelerdeki satın alma yöntemlerini veya gözden geçirme yöntemlerini tanımlamak için kullanılan, büyük harfle başlayan terimler, duruma göre değerlendirilmek üzere, Danışmanlık Kılavuzu’nda tanımlanan eşdeğer yöntemi ifade eder.

(c)   Danışmanlık Hizmetlerinin Satın Alınmasında Özel Yöntemler.

(i)      Aşağıdaki (ii) maddesinde aksi belirtilmediği sürece, danışmanlık hizmetleri Kalite ve Maliyete Dayalı Seçim temelinde düzenlenen sözleşmeler kapsamında satın alınacaktır.

(ii)    Dünya Bankası’nın kullanımları açısından Danışmanlık Kılavuzu’nda belirtilen gereklilikleri karşıladığına mutabık kaldığı görevler için, danışmanlık hizmetlerinin satın alınmasında aşağıdaki yöntemler kullanılabilir: (A) Sabit Bütçeyle Seçim; (B) En Düşük Maliyete göre Seçim; (C) Danışmanın Niteliklerine göre Seçim; (D) Tek Kaynak Seçimi; (E) Bireysel Danışmanların Seçimi; ve (F) Bireysel Danışmanların Seçimi için Tek Kaynak Yöntemleri.

(d)  Dünya Bankası’nın Satın Alma Kararlarını Gözden Geçirmesi. Dünya Bankası Alıcı’ya tebliğ yoluyla aksine karar vermediği sürece, aşağıdaki sözleşmeler Dünya Bankası’nın ön gözden geçirmesine tabi olacaktır: Satın Alma Planı’nda ön gözden geçirmeye tabi olduğu belirtilen sözleşmeler. Diğer tüm sözleşmeler, Dünya Bankası’nın Son Gözden Geçirmesine tabi olacaktır.

Madde III

Hibe Kaynaklarının Çekilmesi

3.01. Uygun Giderler. Alıcı, Hibe kaynaklarını (a) Standart Koşulların III. Maddesindeki hükümlere; (b) bu Bölümdeki hükümlere; ve (c) (zaman zaman Dünya Bankası tarafından gözden geçirilen ve bu talimatlar uyarınca bu Anlaşma için geçerli sayılan Mayıs 2006 tarihli “Dünya Bankası Projeleri için Kullanım Kılavuzu” dâhil olmak üzere) Dünya Bankası’nın Alıcı’ya tebliğ yoluyla belirleyebileceği ilave talimatlara göre aşağıdaki tabloda belirlenen Uygun Giderleri finanse etmek üzere çekebilir. Bu tabloda, Hibe kaynaklarından finanse edilebilecek Uygun Giderleri (“Kategori”), her Kategoriye tahsis edilecek Hibe miktarı ve her Kategori’de Uygun Giderler için finanse edilecek gider yüzdesi belirtilmektedir:

Kategori

Tahsis Edilen Hibe Miktarı (ABD Doları cinsinden)

Finanse Edilecek Gider Yüzdesi (Vergiler dâhil)

(1) Projenin 1., 3. ve 4. Bileşenleri kapsamında Danışmanlık Hizmetleri

327.700

%100

(2) Projenin 1., 3. ve 4. Bileşenleri kapsamında Eğitim ve Çalıştaylar

7.500

%100

(3) Projenin 2. Bileşeni kapsamında Danışmanlık Hizmetleri

142.300

%100

(4) Projenin 2. Bileşeni kapsamında Eğitim ve Çalıştaylar

2.500

%100

TOPLAM MİKTAR

480.000

Bu Bölümde belirtilen amaçlar çerçevesinde, “Eğitim ve Çalıştaylar” terimi, yerel ve uluslararası seyahat ve harcırahlar dâhil, eğitim etkinlikleri için temin edilen danışmanlık hizmetlerinin ücretleri hariç olmak üzere, çalıştay, seminer ve konferans gibi eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi, yürütülmesi veya bu tür ekinliklere katılım sağlanması soncunda ortaya çıkan giderleri ifade eder.

3.02.   Çekiş Koşulları. Bu Anlaşma’nın 3.01 Kısmının hükümlerine bağlı olmaksızın, Alıcı’nın bu Anlaşma’ya tasdik imzasını attığı tarihten önce yapılan ödemeler için çekiş yapılmayacaktır.

3.03.   Çekiş Dönemi. Standart Koşulların 3.06 (c) Bölümünde atıfta bulunulan Kapanış Tarihi Alıcı’nın bu Anlaşma’ya onay imzasını attığı tarihten itibaren üç yıldır.

Madde IV

Alıcı’nın Temsilcisi; Adresler

4.01.   Alıcı’nın Temsilcisi. Alıcı’nın Standart Koşulların Bölüm 7.02’sinde atıfta bulunulan Temsilcisi Hazine Müsteşarlığı’dır.

4.02.   Alıcı’nın Adresi. Alıcı’nın Standart Koşulların Bölüm 7.01’inde atıfta bulunulan adresi aşağıdaki gibidir:

Başbakanlık

Hazine Müsteşarlığı

İnönü Bulvarı

Emek – Ankara

Türkiye

Faks:

+(90) (312) 204 7366

4.03.   Dünya Bankası’nın Adresi. Dünya Bankası’nın Standart Koşulların Bölüm 7.01’inde atıfta bulunulan adresi aşağıdaki gibidir:

International Bank for Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Telgraf:

Teleks:

Faks:

INTBAFRAD

Washington, D.C.

248423 (MCI) veya

64145 (MCI)

1-202-477-6391

————

The World Bank

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

Turkey Country Office

Ugur Mumcu Caddesi 88

2nd Floor, 06700, Gaziosmanpasa

ANKARA – TURKEY

Tel : (90-312) 459 83 00

Fax: (90-312) 446 24 42

June 16, 2011

Undersecretariat of Treasury

Ankara

Re:             Republic of Turkey: IDF Grant for Strengthening Institutional Capacity for One Health Strategic Planning and Economic Analysis Project

IDF Grant No. TF098646

Dear Excellency:

In response to the request for financial assistance made on behalf of Republic of Turkey (“Recipient”), I am pleased to inform you that the International Bank for Reconstruction and Development (“World Bank”) proposes to extend to the Recipient, a grant from the World Bank’s Institutional Development Fund (“IDF”) in an amount not to exceed four hundred eighty thousand United States Dollars (U.S.$480,000) (“Grant”) on the terms and conditions set forth or referred to in this letter agreement (“Agreement”), which includes the attached Annex, to assist in the financing of the project described in the Annex (“Project”).

The Recipient represents, by confirming its agreement below, that it is authorized to enter into this Agreement and to carry out the Project in accordance with the terms and conditions set forth or referred to in this Agreement.

Please confirm the Recipient’s agreement to the foregoing by having an authorized official of the Recipient sign and date the enclosed copy of this Agreement, and returning it to the World Bank.  Upon receipt by the World Bank of this countersigned copy, this Agreement shall become effective as of the date of the countersignature; provided, however, that the offer of this Agreement shall be deemed withdrawn if the World Bank has not received the countersigned copy of this Agreement within 90 days after the date of signature of this Agreement by the World Bank, unless the World Bank shall have established a later date for such purpose.

Very truly yours,

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

By____________________

Acting Director

Turkey Country Unit

Europe and Central Asia Region

Date: June 20, 2011

IDF Grant No. TF098646

ANNEX

Article I

Standard Conditions; Definitions

1.01.       Standard Conditions. The Standard Conditions for Grants Made by the World Bank Out of Various Funds dated July 31, 2010 (“Standard Conditions”) constitute an integral part of this Agreement.

1.02.       Definitions. Unless the context requires otherwise, the capitalized terms used in this Agreement have the meanings ascribed to them in the Standard Conditions or in this Agreement.

(a) “Disbursement Letter” means the Disbursement Letter, dated June 16, 2011, together with World Bank Disbursement Guidelines for Projects, dated May 1, 2006, both of which constitute an integral part of this Agreement.

(b) “MARA” means the Ministry of Agriculture and Rural Affairs of the Recipient, and includes any successor or successors thereto.

(c) “MARA PIU” means the project implementation unit within MARA responsible for procurement and financial management under Parts 1, 3 and 4 of the Project, which shall include at a minimum (i) a project manager; (ii) a procurement officer; and (iii) a finance management specialist.

(d) “MoH” means the Ministry of Health of the Recipient, and includes any successor or successors thereto.

(e) “MoH PMSU” means the project management and support unit within MoH responsible for procurement and financial management under Part 2 of the Project, which shall include at a minimum (i) a project manager; (ii) a procurement officer; and (iii) a finance management specialist.

Article II

Project Execution

2.01. Project Objectives and Description. The objective of the Project is to build the Recipient’s capacity for planning and making decisions in relation to animal health services and public health systems for zoonotic diseases through the application of analytical tools and processes.  The Project consists of the following parts:

Part 1:        Strengthening Veterinary Institutional Capacity for Strategic Planning

Provision of consultants’ services and training to support development of a strategic plan for relevant government agencies to upgrade veterinary services to international standards, including the drafting of a plan for overall system development and control of specific priority diseases, together with a national workshop for review and finalization of the strategic plan with key stakeholders;

Part 2:        Building Capacity for Evaluation of the Public Health System

Provision of services and training to:

(i)   Undertake an analysis of the technical, knowledge and institutional gaps in the public health system as it relates to zoonotic diseases through the application of the Performance of Public Health (PPH) tool; and

(ii) Support a national level training workshop to demonstrate the application of the PPH tool and to develop action plans to overcome shortcomings in the public health system as related to zoonotic diseases.

Part 3:        Building Capacity for Economic Analysis of Zoonotic Diseases

Provision of consultants’ services and training to:

(i)   Establish institutional capacity for economic analysis of zoonotic diseases, including through a national level training workshop on international experience and methodology for the economic analysis of zoonotic diseases, and through collaborative data analysis and preparation of a draft report; and

(ii) Support a national level workshop to provide practical training to staff of stakeholders in relevant government agencies to ensure proper utilization and application of the economic analysis of zoonotic diseases tool.

Part 4:        Communication and Intersectoral Collaboration

Provision of consultants’ services and training to:

(i)   Develop a core working group on zoonotic diseases within appropriate government agencies for the development of an inter-institutional ‘One Health’ communication strategy

(ii) Carry out workshops and consultations to institutionalize the capacity for ongoing inter-sectoral collaboration.

2.02. Project Execution Generally. The Recipient declares its commitment to the objectives of the Project.  To this end, the Recipient shall carry out Parts 1, 3 and 4 of the Project through MARA and Part 2 of the Project through MoH in accordance with the provisions of: (a) Article II of the Standard Conditions; (b) the “Guidelines on Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and Grants”, dated October 15, 2006 (“Anti-Corruption Guidelines”), and revised January 2011; and (c) this Article II.

2.03. Institutional and Other Arrangements. (a) The MARA PIU shall be responsible for procurement and financial management for Parts 1, 3 and 4 of the Project; the MoH PMSU shall be responsible for procurement and financial management for Part 2 of the Project; (b) the MARA PIU and MoH PMSU shall jointly prepare terms of reference, in form and substance satisfactory to the World Bank, for assignments under Parts 3 and 4 of the Project; and (c) at all times during implementation of the Project, the Recipient shall maintain the MARA PIU and the MoH PMSU each with staff whose qualifications, experience and terms of reference shall be acceptable to the World Bank.

2.04. Project Monitoring, Reporting and Evaluation.

(a) The Recipient, through the MARA PIU and the MoH PMSU, as appropriate, shall monitor and evaluate the progress of the Project and, upon the World Bank’s request, prepare Project Reports, in accordance with the provisions of Section 2.06 of the Standard Conditions and on the basis of the indicators set forth below in paragraph (b) of this Section. Each Project Report shall cover such period as shall be indicated in the World Bank’s request and shall be furnished to the World Bank not later than one month after the date of such request.

(b) The performance indicators referred to above in paragraph (a) consist of the following:

  • Veterinary services strategic plan completed and institutional capacity to implement it has been assessed.
  • PPH evaluation completed, staff are trained in the evaluation methodology, and institutional capacity to implement the recommendations has been assessed.
  • Economic analysis completed for a sample zoonotic disease and Recipient’s staff are trained in methodology interpretation

(c) The Recipient shall, through the MARA PIU and the MoH PMSU, as appropriate, and upon the World Bank’s request, prepare the Completion Report in accordance with the provisions of Section 2.06 of the Standard Conditions.  The Completion Report shall be furnished to the World Bank not later than five months after the Closing Date.

2.05. Financial Management.

(a) The Recipient, through the MARA PIU and the MoH PMSU, as appropriate, shall ensure that a financial management system is maintained in accordance with the provisions of Section 2.07 of the Standard Conditions.

(b) The Recipient, through the MARA PIU and the MoH PMSU, as appropriate, shall ensure that interim unaudited financial reports for the Project are prepared and furnished to the World Bank as part of the Project Report not later than forty-five (45) days after the end of each calendar quarter, covering the quarter, in form and substance satisfactory to the World Bank.

(c) The Recipient, through the MARA PIU and the MoH PMSU, as appropriate, shall have its Financial Statements audited in accordance with the provisions of Section 2.07 (b) of the Standard Conditions. Each such audit of the Financial Statements shall cover the period of one fiscal year of the Recipient.  The audited Financial Statements for each such period shall be furnished to the World Bank not later than six months after the end of such period.

2.06. Procurement

(a) General.  All services required for the Project and to be financed out of the proceeds of the Grant shall be procured in accordance with the requirements set forth or referred to in: sections I and IV of the “Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers” published by the World Bank in January 2011 (“Consultant Guidelines”) in the case of consultants’ services.

(b) Definitions.  The capitalized terms used in the following paragraphs of this Section to describe particular procurement methods or methods of review by the World Bank of particular contracts, refer to the corresponding method described in the Consultant Guidelines, as the case may be.

(c) Particular Methods of Procurement of Consultants’ Services

(i) Except as otherwise provided in item (ii) below, consultants’ services shall be procured under contracts awarded on the basis of Quality- and Cost-based Selection.

(ii) The following methods may be used for the procurement of consultants’ services for those assignments which the World Bank agrees meet the requirements set forth in the Consultant Guidelines for their use:  (A) Selection under a Fixed Budget; (B) Least Cost Selection; (C) Selection based on Consultants’ Qualifications; (D) Single-source Selection; (E) Selection of Individual Consultants; and (F) Sole Source Procedures for the Selection of Individual Consultants.

(d) Review by the World Bank of Procurement Decisions.  Except as the World Bank shall otherwise determine by notice to the Recipient, the following contracts shall be subject to Prior Review by the World Bank:  contracts subject to Prior review as defined in the Procurement Plan.  All other contracts shall be subject to Post Review by the World Bank.

Article III

Withdrawal of Grant Proceeds

3.01. Eligible Expenditures. The Recipient may withdraw the proceeds of the Grant in accordance with the provisions of: (a) Article III of the Standard Conditions; (b) this Section; and (c) such additional instructions as the World Bank may specify by notice to the Recipient (including the “World Bank Disbursement Guidelines for Projects” dated May 2006, as revised from time to time by the World Bank and as made applicable to this Agreement pursuant to such instructions), to finance Eligible Expenditures as set forth in the following table.  The table specifies the categories of Eligible Expenditures that may be financed out of the proceeds of the Grant (“Category”), the allocations of the amounts of the Grant to each Category, and the percentage of expenditures to be financed for Eligible Expenditures in each Category:

Category

Amount of the Grant Allocated

(expressed in U.S.$)

Percentage of Expenditures to be Financed

(inclusive of Taxes)

(1) Consultants’ Services under Parts 1, 3 and 4 of the Project

327,700

100%

(2) Training and Workshops under Parts 1, 3 and 4 of the Project

7,500

100%

(3) Consultants’ Services under Part 2 of the Project

142,300

100%

(4) Training and Workshops

under Part 2 of the Project

2,500

100%

TOTAL AMOUNT

480,000

For the purposes of this Section, the term “Training and Workshops” means the expenditures related to organizing, conducting or participating at training events such as workshops, seminars, conferences, including local and international travel and per diem but excluding payments of fees for consultant services provided for such training events.

3.02. Withdrawal Conditions. Notwithstanding the provisions of Section 3.01 of this Agreement, no withdrawal shall be made for payments made prior to the date of countersignature of this Agreement by the Recipient.

3.03. Withdrawal Period. The Closing Date referred to in Section 3.06 (c) of the Standard Conditions is three years after the date of countersignature of this Agreement by the Recipient.

Article IV

Recipient’s Representative; Addresses

4.01. Recipient’s Representative.  The Recipient’s Representative referred to in Section 7.02 of the Standard Conditions is the Undersecretary of Treasury.

4.02. Recipient’s Address.  The Recipient’s Address referred to in Section 7.01 of the Standard Conditions is:

Basbakanlik

Hazine Mustesarligi

Inonu Bulvari

Emek – Ankara

Turkey

Facsimile:

+90-312-204 73 66

4.03. World Bank’s Address.  The World Bank’s Address referred to in Section 7.01 of the Standard Conditions is:

International Bank for Reconstruction and Development

1818 H Street, N.W.

Washington, D.C. 20433

United States of America

Cable:

INTBAFRAD

Washington, D.C.

Telex:

248423 (MCI) or

64145 (MCI)

Facsimile:

1-202-477-6391