DSÖ Türkiye Ülke Ofisi

Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye irtibat ofisi, ülke ofisine dönüşüyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye irtibat ofisi, ülke ofisine dönüşüyor.

15 Şubat 2008 tarihinde Kopenhag’da imzalanan ve 9/11/2010 tarihli ve 6059 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulması Üzerine Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 7/2/2011 tarihli ve HUMŞ/1859588 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/2/2011 tarihinde kararlaştırıldı.

Karar Sayısı : 2011/1412

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA BÖLGESEL OFİSİ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE’DE BİR DSÖ ÜLKE OFİSİ KURULMASI ÜZERİNE ANLAŞMA

Hükümet ve DSÖ

AŞAĞIDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE, MEVCUT İRTİBAT OFİSİNİ, BİR ÜLKE OFİSİNE DÖNÜŞTÜRMEK HUSUSUNDA MUTABAKATA VARMIŞLARDIR.

Madde 1 – Ülke Ofisinin Amaçları

DSÖ, bütçe imkanları veya kaynak elverişliliği çerçevesinde, Ankara’da bir DSÖ Temsilcisi ve gerekli olan diğer yetkililerden oluşacak bir Ülke Ofisi açacaktır.

Ülke Ofisi, nerede kurulu olursa olsun, DSÖ’nün bir ofisi olacak ve ulusal yönetimin bir parçası sayılmayacaktır. Başka bir mutabakata varılmadıkça, Ülke Ofisi aşağıdaki amaçlar için kurulacaktır:

(a) DSÖ sağlık programlarının Türkiye’de uygulanmasına öncülük etmek;

(b) Sağlık alanında etkin uluslararası işbirliğini geliştirmek;

(c) DSÖ’nün Türkiye’deki kaynak aktarma faaliyetleri için temas noktası olarak görev yapmak;

(d) DSÖ belge ve yayınlarının, Türkiye’de mevcut ve erişilebilir olmalarını sağlamak.

Madde 2 – Mali Taahhütler

Ülke Ofisi, BM Binası, Birlik Mahallesi, 2. Cadde, No: 11, 06610, Çankaya, Ankara adresinde mukim olarak,

DSÖ aşağıdakileri sağlamayı taahhüt eder:

(a) DSÖ Temsilcisinin, uluslararası ve/veya mahallen istihdam edilen personele uygulanan, uluslararası ve/veya yerel BM oranları çerçevesinde belirlenecek maaş ve ödenekleri,

(b) Diğer personelin, uluslararası ve/veya mahallen istihdam edilen personele uygulanan, uluslararası ve/veya yerel BM oranları çerçevesinde belirlenen maaş ve ödenekleri,

(c) İşletme masraflarına katkı,

(d) DSÖ’nün talep ettiği iş seyahatleri için Ülke Ofisi personelinin seyahat masrafları (günlük yevmiye dahil),

(e) Ofis alanının, telefon hatlarının tedariki ve bakımı; elektronik postaya erişim; telefaksa ilişkin harcamalar, telefon faturaları ve posta masrafları.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve DSÖ, Bölge Ofisi’nin BM Binasından başka bir yerde kurulması hususunda mutabakata vardıkları takdirde, Hükümet aşağıdaki maliyetleri karşılamaktan sorumlu olacaktır:

– Ofis alanının, ofis eşyalarının, telefon hatlarının tedariki ve bakımı, elektronik postaya erişim, telefaksa ilişkin harcamalar, telefon faturaları ve posta masrafları;

– Bağış veya makbuz-dışı diğer her türlü işletme masrafı.

Madde 3 – Hükmi Şahsiyet

DSÖ, Ülke Ofisi aracılığıyla, hükmi şahsiyete sahip olacak ve

(a) Sözleşme yapmaya;

(b) Taşınmaz ve taşınır mal edinmeye ve elden çıkarmaya;

(c) Yasal işlemler tesis etmeye yetkin olacaktır.

Madde 4 – Mülkiyet, Kaynaklar ve Mallar

Ülke Ofisi ile mülk ve malları, nerede kurulu ve kimin elinde tutuluyor olursa olsun, DSÖ Genel Direktörü açıkça dokunulmazlığını kaldırmadığı sürece, her türlü yasal işlemden bağışıktır. Ancak, yasal işlemlerden feragat, ayrı bir feragati gerektiren icra işlemleri bakımından feragat anlamına gelmeyecektir.

Ülke Ofisi binaları dokunulmazdır, Ülke Ofisi’nin mal ve kaynakları, nerede kurulu ve kimin elinde tutuluyor olursa olsun, icrai, idari, adli veya mevzuata ilişkin arama, talep, haciz, kamulaştırma veya diğer her tür müdahaleden bağışık olacaktır.

Nerede olursa olsun, Ülke Ofisi’nin arşivi ve genel olarak Ofise ait ya da Ofis tarafından hıfzedilen tüm belgeler dokunulmazdır.

Mali denetim, düzenleme veya her çeşit moratoryum tarafından kısıtlanmaksızın:

(a) Ülke Ofisi elinde her tür kaynak tutabilir ve her çeşit para biriminde hesap işletebilir.

(b) Ülke Ofisi, banknotlarını, madeni paralarını, dövizlerini ve tahvillerini bir ülkeden diğerine ya da herhangi bir ülke içinde serbestçe transfer edebilir ve elinde bulunan herhangi bir dövizi bir diğer para birimine çevirebilir.

Genel bir kural olarak, Ülke Ofisi, taşınmaz ve taşınır mallarının satışında ödenecek bedelin bir kısmını oluşturan vergi ve resimden bağışıklık iddia etmeyecektir. Buna karşın, Ülke Ofisi vergi ve resimlerin uygulandığı veya uygulanabileceği önemli malları resmi kullanım için satın alırken, Hükümet, mümkün oldukça, vergi veya resmin iadesi için gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

Ülke Ofisi, kaynakları, geliri ve diğer malları:

(a) Tüm doğrudan vergilerden muaf olacaktır; ancak Ülke Ofisi kamusal hizmet bedellerinden daha fazla olmayan vergilerden bağışıklık talep etmeyecektir;

(b) Resmi kullanım için ithal veya ihraç ettiği malzemelerde gümrük vergileri ile ithalat ve ihracat üzerindeki yasak ve kısıtlamalardan muaftır; ancak bu muafiyet çerçevesinde ithal edilen malzemelerin Hükümet ile mutabık kalınan şartlar haricinde Türkiye’de satılmayacağı anlaşılmaktadır.

(c) Yayınları gümrük vergileri ile ithalat ve ihracata getirilen yasak ve kısıtlamalardan muaftır.

Madde 5 – Haberleşme Olanakları

Ülke Ofisi, postadaki öncelik, oranlar ve vergiler, kablolu iletişim, telgraflar, radyogramlar, telefotolar, telefon ve diğer haberleşmeleri ile basın ve radyoya ilan oranları konularında diplomatik misyonlara uyguladığından daha az ziyade bir muameleye mazhar olmayacaktır.

Ülke Ofisi’nin resmi yazışmalarına ve diğer resmi haberleşmesine sansür uygulanmayacaktır.

Madde 6 – Ülke Ofisi Personeli’nin Statüsü

Ülke Ofisi’nin personeli;

(a) DSÖ’nün personel yönetmelik ve kurallarına tabi DSÖ personeli olacaklardır;

(b) Uluslararası veya mahallen istihdam edileceklerdir;

(c) Resmi görevleri sırasındaki tüm eylemleri ile söyledikleri veya yazdıklarında yasal işlemden bağışık olacaklardır. Görevlerini artık sürdürmüyor olsalar dahi görevlerini icra ederkenki tüm eylem ve hareketleri, söyledikleri veya yazdıkları yasal işlemden bağışık olmaya devam edecektir. Bu hüküm, Türkiye vatandaşı ya da Türkiye’de sürekli mukim personele uygulanmayacaktır. Türkiye vatandaşı ya da Türkiye’de sürekli mukim olan Ülke Ofisi personeli söyledikleri veya yazdıkları ile resmi görevleri sırasındaki tüm eylemleri itibariyle yasal işlemle karşı karşıya kaldıklarında, DSÖ’nün işbu Anlaşma çerçevesindeki olağan işlevlerine müdahale olmamasını teminen, Hükümet derhal DSÖ ile istişarelerde bulunmayı taahhüt eder.

(d) Kendilerine DSÖ tarafından ödenen maaş ve ikramiyelerde vergiden bağışık olacaklardır.

İşbu Anlaşmada tarif edilen ayrıcalık ve bağışıklıklar, yetkililerin kişisel yararları için değil, DSÖ’nün çıkarları için sağlanmıştır. DSÖ, bağışıklığın adaletin tecelli etmesini engellediğini ve DSÖ’nün çıkarlarına halel getirmeksizin kaldırılabileceğine kani olduğu durumlarda, herhangi bir yetkilinin bağışıklığını kaldırma hak ve görevine sahip olacaktır.

DSÖ, adaletin tecelli etmesini kolaylaştırmak, polis düzenlemelerine riayeti sağlamak ve bu Anlaşma’da bahsekonu ayrıcalık, bağışıklık ve kolaylıklarla ilgili suistimalleri engellemek için ilgili Türk makamlarıyla herzaman işbirliği içinde olacaktır.

Madde 7 – Lesepase

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile DSÖ’nün yetkili makamları arasında mevcut idari düzenlemelerle uyumlu olacak şekilde, Ülke Ofisi personeli Birleşmiş Milletler lesepaselerini kullanmaya yetkin kılınacaklardır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ülke Ofisi personeline seyahat belgesi olarak ita edilen lesepaseleri tanıyacak ve kabul edecektir.

Madde 8 – Uyuşmazlıkların Halli

Hükümet ve DSÖ arasında, işbu Anlaşma’nın yorumlanması veya uygulanmasından kaynaklanan ve müzakere yoluyla çözülemeyen farklılıklar, taraflar arasında başka bir çözüm yoluna başvurma hususunda mutabakata varılamadığı takdirde, herhangi bir taraf tarafından, biri Hükümetçe, diğeri DSÖ Genel Direktörünce ve başhakem olan sonuncusu ise Uluslararası Adalet Divanı Başkanınca atanan, üç hakemli bir tahkime sunulacaktır. Tahkim Kurulu, Daimi Tahkim Mahkemesi’nin ilgili usul kurallarını uygular. Taraflar, Kurul’un kararını, nihai karar olarak kabul ederler.

Madde 9 – Nihai Hükümler

İşbu Anlaşma;

(a) Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Bölgesel Direktörüne, gerekli anayasal usullerin tamamlandığına dair yazılı bildirim yaptığı tarihte yürürlüğe girecektir.

(b) İmzalandığı tarihten 36 ay sonra feshedilir.

(c) İki taraftan birinin talebi üzerine gözden geçirilebilir. Bu durumda, Taraflar, yapılacak değişiklikler hakkında istişarelerde bulunacaklardır. Değişiklikler üzerinde yazılı olarak anlaşmaya varılacaktır. Tarafların anlaşmaya varamaması durumunda, işbu Anlaşma, taraflardan birinin diğerine altı ay içinde anlaşmanın fesholacağına dair yazılı bildirimde bulunmasıyla feshedilebilecektir.

(d) Fesih durumunda ve gerekli görüldüğü takdirde, Ülke Ofisinin düzenli bir şekilde kapatılması, kaynakların transferi ile Ofisin mal ve kaynaklarının elden çıkarılmasını teminen yürürlükte kalacaktır.

Ülke Ofisi kapatıldığı takdirde, DSÖ, Ülke Ofisi’nin kullanımı için tahsis edilen ofis alanı, malzeme veya mobilyayı Hükümete geri verecektir.

İşbu Anlaşma Kopenhag’da, 15 Şubat 2008 tarihinde imzalanmıştır.

Sağlık araştırmalarında profesyonel destek