Diş Protez laboratuvarları Yönetmeliğinde değişiklik

Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinde değişiklik…

Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinde değişiklik…

31 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28159

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

DİŞ PROTEZ LABORATUVARLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 7/12/2005 tarihli ve 26016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 Laboratuvarlarda bulundurulması gereken ortak araç ve gereçler şunlardır:

a) Vakumlu toz emicili çalışma masası.

b) Bek veya devamlı olarak alev olmasını önleyen ısı kaynaklarının kullanılması.

c) Alçı kesme motoru.

d) Vibratör.

e) Korumalı polisaj motoru.

f) Mikromotor ya da tur motoru.

g) Kompresör.

h) Laboratuvarda çalışan tüm personel için güvenlik gözlükleri ve en az TS EN 149 Standardına uygun endüstriyel tip toz maskeleri.

Yürütülen hizmet ve bu hizmetin gerektirdiği altyapı özelliklerine göre laboratuvarlar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

A) Çok Amaçlı Diş Protez Laboratuvarı: Bu Yönetmelikte tanımlanan laboratuvar türlerinden en az iki türü bünyesinde bulunduran laboratuvarlardır. Bu laboratuvar türleri içindeki aynı araç-gereçler tek olarak bulundurulabilir.

B) Metal Döküm Diş Protez Laboratuvarı: Ağız içi protezlerin metal alt yapılarının hazırlandığı laboratuvarlardır. Bu laboratuvarlarda bulunacak asgari araç ve gereçler şunlardır:

a) Alçı ve Rövetman Bölümü:

1) Alçı ve rövetman hazneleri.

b) Dublikasyon Bölümü:

1)  Eritme ünitesi ( elektrikli veya manuel ).

2) Dublikasyon kalıpları.

c) Modelasyon Bölümü:

1) Ölçüm aleti ( Paralelometre ).

d) Döküm Bölümü:

1) Ön ısıtma fırını.

2) Döküm makinesi.

3) Döküm ve lehim için şalome takımı.

e) Tesviye ve Polisaj Bölümü:

1) Kumlama cihazı.

2) Korumalı tesviye motoru.

3) Elektroliz cihazı.

4) Korumalı polisaj motoru.

C) Hareketli Diş Protez Laboratuvarı: Ağız içi hareketli metal ve klasik protezler ile çene yüz protezlerinin bitim ve tamir işlerinin yapıldığı laboratuvarlardır. Bu laboratuvarlarda bulunacak asgari araç ve gereçler şunlardır:

a) Diş Dizimi ve Akril Bölümü:

1) Artikülatör ve oklüzör.

2) Kaynatma için herhangi bir enerji kaynağı ile çalışan ocak.

3) Basınçlı polimerizasyon ünitesi.

4) Hidrolik veya mekanik pres.

5) Işınlı base plak cihazı.

6) Mufla açma ve mum eritme düzeneği.

7) Mum eliminasyonu cihazı.

8) Mufla ve birit.

9) Tüm çalışanlar için kimyasal maruziyeti engelleyebilen iş güvenliği eldiveni.

b) Tesviye ve Polisaj Bölümü:

1) Korumalı tesviye motoru.

2) Korumalı polisaj motoru.

D) Sabit Diş Protez Laboratuvarı: Metal ve diğer malzeme destekli döküm ve bitim işlerinin yapıldığı laboratuvarlardır. Bu laboratuvarlarda bulunacak asgari araç ve gereçler şunlardır:

a) Alçı Bölümü:

1) Artikülatör ve oklüzör.

2) Alçı hazneleri.

b) Döküm Bölümü:

1) Ön ısıtma fırını.

2) Döküm ve lehim için şalome takımı.

3) Döküm makinesi.

c)  Modelasyon ve Tesviye-Polisaj Bölümü:

1) Kumlama cihazı.

2) Korumalı tesviye motoru.

3) Korumalı polisaj motoru.

d) Porselen Bölümü:

1) Porselen fırını.

2) Porselen özel spatül ve fırçası.

3) Mikromotor.

E) Ortodontik Amaçlı Diş Protez Laboratuvarı: Ortodontik apareylerin üretildiği ve tamir işlerinin yapılığı laboratuvarlardır. Bu laboratuvarlarda bulunacak asgari araç ve gereçler şunlardır.

a) Mufla ve birit.

b) Kaynatma yapmak için ocak.

c) Basınçlı polimerizasyon ünitesi.

d) Pres hidrolik ya da mekanik.

e) Korumalı polisaj motoru.

f) Vakum ile plaka şekillendirme cihazı.

g) Mikromotor ya da tur motoru.

h) Ortodontik pens.

ı) Punto kaynak cihazı.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Diş protez teknisyenliği meslek hastalığına sebebiyet verebilecek olan alçı, tesviye, akril hazırlama gibi işlemlerin yapıldığı çalışma alanlarında, ortama kimyasal madde/toz yayılımını engelleyen akril hazırlama kabini, maske, eldiven gibi araç ve gereçler kullanılır ya da bu işlemlerin yapıldığı alanın genel ortamdan ayrı bağımsız bir havalandırma şartı oluşturulur.”

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“h) Mesul müdür dahil tüm çalışanlar için 16/6/2004 tarihli ve 25494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-II’deki Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara Ait İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu.”

“k) Mesul müdür dâhil tüm çalışanların, iki yılda bir, radyoloji uzmanı tarafından raporlanmış büyük boy akciğer filmleri.”

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 10 uncu maddeye göre yapılan başvuru; bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığı il denetim ekibince öncelikle dosya üzerinden değerlendirilir. Uygun görülmesi halinde açılacak laboratuvar yerinde incelenir. Gerekli şartları taşıması halinde laboratuvara, valilikçe tek nüsha halinde düzenlenen ve bir örneği Ek-2’de yer alan Diş Protez Laboratuvarı Ruhsat Belgesi verilir.

Müdürlükçe düzenlenen her bir ruhsatın “aslı gibidir” onaylı bir örneği Bakanlığa gönderilir.

Ruhsat verilen diş protez laboratuvarı için müdürlük tarafından, mesul müdür adına Ek-3’teki Diş Protez Laboratuvarı Mesul Müdürlük Belgesi düzenlenir. Mesul müdür tarafından diğer çalışanların her birine Ek-4’teki Diş Protez Laboratuvarı Personel Çalışma Belgesi düzenlenir ve müdürlükçe onaylanır. İkişer nüsha halinde düzenlenen bu belgeler ile başvuru dosyasının bir örneği müdürlükte saklanır. Asıl nüshalar imza karşılığı mesul müdüre teslim edilir.

Bu Yönetmelik kapsamındaki laboratuvarların nakli, devri, kapanması, personel hareketleri, müdürlüğe verilen kat ve yerleşim planında yapılması düşünülen köklü değişikler en geç 15 gün içinde müdürlüğe bildirilir.

Laboratuvar ruhsatı; taşınma, sahiplik, isim ve unvan değişikliği ile ruhsatın kaybolması veya okunmasını engelleyecek şekilde tahrip olması halinde yeni ruhsat numarası düzenleme tarihi verilmek suretiyle yenilenir. Ruhsatın herhangi bir sebepten dolayı yenilenmesi durumunda arka kısmına yenilenme gerekçesi ilk düzenleme tarihi ile birlikte şerh edilir.

Aynı sahiplikte birden fazla laboratuvar açılması halinde her bir laboratuvar bu Yönetmelik kapsamında ayrı ayrı ruhsatlandırılır ve ruhsat belgesinde “Şube” ibaresi belirtilir.

Çok amaçlı diş protez laboratuvarlarında, bünyesinde oluşturduğu türler ruhsat belgesinde (Ek-2) açıkça belirtilir. Bu laboratuvarlardaki tür ilavesinde; laboratuvar türüne ait araç gereç listesi ve yeni yerleşim planı, ruhsat dosyasına eklenmek üzere müdürlüğe gönderilir ve bu laboratuvarlar müdürlükçe yerinde incelenir.

O ilde ruhsat alan laboratuvarların kayıtları müdürlükçe tutulur.”

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“e) Ek-10’daki Diş Protez Laboratuvarı Çalışanları Değerlendirme Formunu doldurmak.

f) Laboratuvarlarda protez yapımında kullanılan metallerin insan sağlığına zararlı alaşımlar içermediğinin ve TS EN İSO 22674 sayılı Standarda uygunluğunun tespiti amacıyla denetim yapılan laboratuvarlardan rastgele seçilecek protez metallerinin Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda metalürjik testlerinin yaptırılmasını sağlamak ile sonuçlarından Bakanlığa bilgi vermek.”

MADDE 6 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Yardımcı personel çalıştırılması

EK MADDE 1 Diş protez laboratuvarlarında diş protez teknisyenlerine aşağıda belirlenen işlerde yardımcı olmak üzere Sağlık ve Millî Eğitim Bakanlıkları arasında düzenlenecek Diş Protez Laboratuvarlarında Çalışan Yardımcı Personelin Sertifika Eğitimi İş Birliği Protokolü kapsamında verilecek eğitim sonunda düzenlenecek sertifikaya sahip personel çalıştırılabilir.

İş birliği protokolünde; eğitime alınacak adaylardan istenilecek belgeler, eğitimin süresi, eğitim merkezleri ve eğitime ilişkin diğer hususlar belirlenir. Eğitim başvuru ilanı Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet sitesinde yapılır.

Yardımcı personelin yapacağı işler şunlardır:

a) Ölçü dezenfeksiyonu.

b) Alçı model (daylı – daysız) hazırlama.

c) Kaşık hazırlama.

d) Kutulama.

e) Base plak.

f) Mum şablon.

g) Artikülatöre / oklüzöre model bağlama.

h) Diş eti modelajı için mum yığma.

i) Muflaya alma.

j) Mum atımı ve izolasyonun sağlanması.

k) Akril polimerizasyonu.

l) Mufladan çıkartma temizleme.

m) Polisaj.

n) Kırık tamiri – diş/kroşe ilavesi.

o) Besleme.

p) Mum modelajı yapılmış kron – köprünün tijlenmesi.

r) Rövetmanın hazırlanarak kron – köprünün manşete alınması.

s) Döküm sonrası kronun temizlenmesi.

t) Polisaj.

u) Opak.

v) Glaze.

y) Dublikasyon.

Bu madde kapsamında sertifika alarak diş protez laboratuvarlarında çalışacak personel, Kanunun Ek 4 üncü maddesinde tanımlanan diş protez teknisyeni yetkisinde olan ve aşağıda sayılan işleri yapamaz, bu işleri yaptığının tespiti halinde Kanunun Ek 8 inci maddesi hükümleri uygulanır.

a) Protez planlaması.

b) Köprü modelajı.

c) Dökümün yapılması.

d) Kron köprü tesviyesi.

e) Porselen tepimi.

f) Porselen tesviyesi.

g) Diş dizimi.

h) Diş eti modelajı.

i) Akril tepimi.

j) Total-parsiyel tesviyesi.

k) İskelet modelajı.

l) İskelet tesviyesi.”

MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2, Ek-4, Ek-7 ve Ek-8 ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı Yönetmeliğe ekte yer alan Ek-10 eklenmiştir.

MADDE 8 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin eklerini görmek için tıklayınız