Sayı 3

Sağlık ekonomisi makaleleri, sağlık ekonomisi 3. sayı, maliyet-etkililik, sağlıkta kalite, farmakoekonomi, geri ödeme, sağlık harcamaları, sağlık ödemeleri, sağlıkta değer, sağlık bakanlığı duyuruları, sağlık bakanlığı ödemeleri, aile hekimliği, qaly, daly, yaşam kalitesi, yaşlanan nüfus, hastalık yükü, kamu sağlık harcamaları, sağlık ve etik, ilaç endüstrisi, farmakogenetik, farmakovijilans, döner sermaye, sağlıkta performans, sağlık ve hazine, hasta memnuniyeti

Editörden-Sayı 3

Değerli okuyucular,

Geçtiğimiz iki yıla damgasını vuran en önemli olaylardan birisi kuşkusuz hem ülkemizi hem de dünya genelinde birçok ülke ve bireyi etkileyen ekonomik kriz oldu. Bu kriz her sektör gibi sağlık sektörünü de derinden etkilemeye devam ediyor. Bu sancılı süreçte dünya genelinde birçok ülkede sağlık harcamalarına kısıtlılıklar getirilmekte; buna bağlı olarak da sağlıkla ilgili tüm kamusal ve özel kurumlar ve bu kurumlarda çalışan sağlık personeli doğrudan ya da dolaylı olarak olumsuz olarak etkilenmeye devam etmektedir.

Birey ve Toplum Sağlığı için Karar Verme Araçları: Epidemiyolojik Modeller

Prof. Dr. Belgin Ünal, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Toplum sağlığını geliştirmek halk sağlığının temel ilkesidir. Toplum, klinik ya da birey düzeyinde karar verici konumda olan kişiler bir sağlık sorununu çözmek için var olan yöntemler arasından en iyi girişimi seçmek durumunda kalmaktadırlar. Ancak kısıtlı kaynak, zaman ve bilgi, karar verme sürecini karmaşık hale getirmektedir. Bir girişim seçilirken hedef nüfusun büyüklüğü, hastalığın prevalansı ve girişimin etkinliği ile maliyeti dikkate alınmalıdır (1). Ancak uygulamada bu pek kolay olmamaktadır. Epidemiyolojik araştırmalar arasında neden-sonuç ilişkisini en iyi incelediği düşünülen randomize kontrollü çalışmalar bile sayılan parametrelerin çoğunu aynı anda ele alamamaktadırlar. Epidemiyolojik modellerin üstünlüğü, karar vericilere bu noktaları aynı anda dikkate alarak farklı girişim seçeneklerini inceleme olanağı vermesinden gelmektedir.

Makaleyi okumak için abone ol!

Makaleyi okumak için satın al!