İcap Nöbetlerinde Ulaşım Kolaylığı

Sağlık Bakanlığı, icap nöbetlerine kalan personelin hastaneye rahat ulaşabilmeleri için yol masraflarının karşılanacağını duyurdu. Yayımlanan genelgede, taşıt ile gidilmesi gereken yere görev ile gönderilenlerin yol masrafının, mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verileceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, icap nöbetlerine kalan personelin hastaneye rahat ulaşabilmeleri için yol masraflarının karşılanacağını duyurdu. Yayımlanan genelgede, taşıt ile gidilmesi gereken yere görev ile gönderilenlerin yol masrafının, mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verileceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, icap nöbetlerine kalan personelin hastaneye ulaşımları konusunda bir genelge yayımladı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun imzasıyla yayımlanan genelge ile yataklı sağlık kurum/kuruluşlarında icap nöbetlerinde, bazı hastanelerde yeterli sayıda şoför bulunmadığı, acil servise davet edilen sağlık/yardımcı sağlık personelinin evlerinden alınıp acil müdahaleden sonra tekrar evlerine bırakılamadığı, icap nöbetçisinin hastaneye geliş ve hastaneden dönüşlerinde kendi imkânlarını kullandıkları, bu nedenle acil davete icabet eden personele yol gideri veya yakıt ücreti olarak herhangi bir ödeme yapılıp yapılamayacağı, ödeme yapılabilecek ise bununla ilgili usul ve esasların uygulanmasına ilişkin hususlara açıklık getirildi.

Genelgede 6245 sayılı Harcırah Kanunu çerçevesinde memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken yere görev ile gönderilenlerin  yol masrafının mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verileceği, acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masrafın yol masrafı olarak ödeneceğinin hüküm altına alındığı hatırlatılarak, acele ve zorunlu hallerde, iki yer arasında mutat olan taşıt aracından başka bir taşıt aracı ile yolculuk halinde, bu araçlara fiilen ödenen ücretin de ödenebileceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Mutat aracın dışında kullanılacak araca ait yol masrafının ödenebilmesinin bazı koşullara bağlandığı hatırlatılan genelgede bu koşulların işin acele olması; mutat taşıt aracından başka bir araç ile gidilmesinde zorunluluk bulunması; mutat taşıt aracından başka bir araç ile yolculuğun daire amirince onaylanmış bulunması gerektiğinin kaydedildiği belirtildi.

Mutat taşıt aracından başka bir araç ile gidilmesi zorunluluğundan, gidilmesi gereken yere mutat taşıt aracının bulunmaması veya işin önemi dolayısıyla daha seri bir araç ile seyahat etmenin gerekli olduğunun anlaşıldığı belirtilen genelgede, icap nöbeti tutan ve acele zorunlu hallerde acil servise davet edilen personelin mesai saatleri dışında evlerinden alınıp acil müdahaleden sonra tekrar evlerine bırakılma hizmetinin verilmediği veya verilemediği durumlarda, daire amirinden alınacak onaya istinaden mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masrafın, yol masrafı olarak genel bütçe kaynaklarından ödenebileceği kaydedildi.

Genelgede ayrıca, ‘Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik’in “Harcırahlar ve Zaruri Masraflar” başlıklı 40. maddesinde; “Döner sermaye bütçesinden ücret alanların harcırahları, Harcırah Kanunu hükümlerine göre bütçedeki tahsisattan ödenir. 209 sayılı Kanun’un 5. maddesi gereğince, işin icap ettirdiği mütehassıs tabip vesair elemanların müessesede bulunmaması halinde, münferit ve acil vakalara münhasır olmak üzere müessese amirleri hariçten lüzumlu elemanları celbedebilirler. Bu elemanlara hizmetlerinin önemi ve çalışma sürelerine göre Bakanlıkça tespit edilecek tarife dairesinde ücret verilebilir. Zaruri yol masrafları da ayrıca ödenir. Veya müessesede vazifeli olup da döner sermaye işleriyle tavzif edilmemiş olan personelden hizmet icabı döner sermaye işleri için başka bir yere gönderilenlerin harcırahları Harcırah Kanunu ahkâmına göre döner sermayeden tediye olunur.” Hükmünün yanı sıra aynı Yönetmelik’in “ Döner Sermayenin Giderleri” başlıklı 7. maddesinin (g) fıkrasında; “Döner sermaye kazancının elde edilmesiyle ilgili giderler.” hükmüne yer verildiği belirtilerek, Sağlık Bakanlığına ait sağlık kurumlarında acil sağlık hizmetlerinin bir gereği olarak yürütülmekte olan icap nöbeti hizmetlerinde aksaklığa meydan verilmemesi açısından işlemlerin genelgede belirtilen mevzuat çerçevesinde yürütülmesi istendi.