Birim Performans Yönergeleri

Sağlık Bakanlığı tarafından “Birim Performans Yönergeleri Hakkında Genel Yazı” yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından “Birim Performans Yönergeleri Hakkında Genel Yazı” yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, birim performans katsayısının uygulanmasına ve mesai dışı çalışma uygulamasına yönelik olarak bazı konularda tereddütler yaşandığı anlaşıldığı ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla bazı açıklamaların yapıdığı ifade edilmekte.

 

BİRİM PERFORMANS YÖNERGELERİ HAKKINDA GENEL YAZI

Bilindiği üzere 12/05/2006 tarihli ve 26166 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ff) bendi ile aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ss) bendi uyarınca Bakanlığımıza bağlı kurumlarda birim performans katsayılarının tespiti ve uygulanmasına dair Yönergeler yürürlüğe konulmuştur. 30/07/2010 tarihinden itibaren mezkur Yönetmelikte düzenleme yapılarak mesai dışı çalışma uygulaması başlatılmıştır.

Kurumlarımızdan alınan geri bildirimlerden, birim performans katsayısının uygulanmasına ve mesai dışı çalışma uygulamasına yönelik olarak bazı hususlarda tereddütler yaşandığı anlaşılmış olup, uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda görülmüştür:

1- Mesai dışı çalışma yapan ikinci basamak kurumlarda 02/12/2010 tarihli ve 47233 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” uyarınca tespit edilecek olan “birim performans katsayısı” mesai içi ek ödeme hesaplamasında kullanılacaktır. Aynı şekilde ağız ve diş sağlığı merkezleri ile diş hastanelerinde 05/11/2010 tarihli ve 44100 sayılı Makam Onaylı “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile Diş Hastanelerinde Görevli Personel Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” usûl ve esasları uyarınca tespit edilecek olan “birim performans katsayısı” mesai içi ek ödeme hesaplamasında kullanılacaktır.

Mesai dışı çalışma yapan ikinci basamak kurumlar ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve diş hastanelerinde mesai dışı çalışma için yapılacak ek ödeme hesaplamalarında “birim performans katsayısı” kullanılmayacaktır.

2- Mesai dışı çalışma yapan tüm kurumlarda Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı ve Başhemşire olarak görev yapan personelin mesai dışı çalışma yapması halinde mesai dışı çalışma için yapılacak ek ödemede personelin mesai içi çalışmada kullanılan hizmet alanı kadro unvan katsayısı aynen kullanılacaktır. Diğer taraftan, mesai dışı çalışma yapan Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Hastane Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı ve Başhemşirenin mesai içi çalışmalarda yürüttükleri görev ve sorumluluklar mesai dışı çalışmada da devam ettiğinden, mesai dışı çalışma için yapılacak ek ödeme hesaplamalarında 05/11/2010 tarihli ve 44101 sayılı Makam Onayı ile 01/10/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan “Yönetici Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” usûl ve esasları uyarınca tespit edilecek olan “yönetici birim performans katsayısı” kullanılacaktır.

3- Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerinde görev yapan personele ikinci basamak kurumlar ile ağız ve diş sağlığı merkezleri için uygulanan birim performans yönergeleri uygulanmayacak ve muhasebe birimlerinde görev yapan personelin ek ödeme hesaplamalarında birim performans katsayısı kullanılmayacaktır.

4- 02/12/2010 tarihli ve 47233 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge”ye göre Kurumlarda Cerrahi/Dahili Branş Birim Performans Katsayısı esas alınarak birim performans katsayısı tespit edilen uzman tabiplerin ek ödemelerinin hesaplanmasına ilişkin hükümleri 01/02/2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe konulmuştur. Mezkur Yönergeye göre ikinci basamak kurumlarda dahili ve cerrahi branş birim performans katsayısının, dahili ve cerrahi branşta görev yapan her bir uzman tabip için ayrı ayrı hesaplanması gerekmektedir. Başka bir ifadeyle; dâhili branşlarda görev yapan her bir uzman tabibin o dönem yoğun bakım ve servislerde yatan her hasta için günde en az iki kez yaptıkları hasta başı vizit puanından elde ettiği toplam puanın, kendi toplam tabip muayene ve girişimsel işlem puanına oranına karşılık gelen katsayının yine cerrahi branşta görev yapan her bir uzman tabibin o dönem yapmış olduğu toplam A, B, C, D grubu ameliyat ve girişim puanı toplamının (E grubu ameliyatlar ve girişimler hariç) kendi toplam girişimsel işlem puanına oranına karşılık gelen katsayının ilgili dönem “Dâhili/Cerrahi Branş Birim Performans Katsayısı” olarak esas alınması gerekmektedir.

5- Devlet hastanesi iken eğitim ve araştırma hastanesi yapılan hastanelerde ek ödemeye ilişkin hesaplamalar mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (oo) bendi kapsamında ikinci basamağa ilişkin usul ve esaslar uyarınca yapılmaktadır.

Ancak, devlet hastanesi iken eğitim ve araştırma hastanesi yapılan hastanelerde her ne kadar ek ödemeye ilişkin hesaplamalar ikinci basamağa ilişkin usul ve esaslar uyarınca yapılsa da bu hastanelerde kliniklerin oluşturulması ve işlerlik kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi sebebiyle, mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (oo) bendini kullanan hastanelerde 02/12/2010 tarihli ve 47233 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge” uyarınca uygulanmayacak ve personelin ek ödeme hesaplamalarında “birim performans katsayısı” kullanılmayacaktır. Bilgilerinizi ve konunun İliniz dâhilinde bulunan tüm döner sermayeli kurumlara duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.