Ayrıntılı Harcama Programı ve Bütçe İşlemlerine İlişkin Tebliğ

Ayrıntılı Harcama Programı ve Bütçe İşlemlerine İlişkin Tebliğ yayımlandı.

Ayrıntılı Harcama Programı ve Bütçe İşlemlerine İlişkin Tebliğ yayımlandı.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı :
B.07.0.BMK.0.06.12.390 01.02.2012 * 1260
Konu :
AHP/AFP Uygulama ve Bütçe İşlemleri

2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ
(SIRA NO: 4)

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve muhtelif kanunlarla bütçe uygulama sürecine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir.
Bu çerçevede, ödeneklerin etkin, verimli, mali disiplini gözeten ve finansman maliyetlerini düşüren bir anlayışla kullanılmasına yönelik olarak, ayrıntılı harcama programları (AHP) ve ayrıntılı finansman programlarının (AFP) uygulamasının yönlendirilmesine ve gerçekleştirilecek bütçe işlemlerine ilişkin aşağıdaki usul ve esaslar belirlenmiştir.
I- Tanımlar
1. Ayrıntılı Harcama Programı (AHP): 5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan idarelerin, tertip düzeyinde aylar itibarıyla yapabilecekleri harcamaları gösteren programı,
2. Ayrıntılı Finansman Programı (AFP): 5018 sayılı Kanuna ekli (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idarelerin, tertip düzeyinde aylar itibarıyla yapabilecekleri harcamaları, gelir gerçekleşme tahminlerini ve net finansmanlarının kullanımına ilişkin öngörülerini gösteren programı,
3. Serbest bırakma işlemi: AHP ve AFP yürürlüğe girmeden önceki dönemde aylık harcamalara ilişkin genelgeyle düzenlenen harcama izinlerinin yetersiz kaldığı durumlarda ödenek kullanımına izin veren işlemi,
4. Bloke ödenek: Bütçe ödeneklerinin AHP, AFP veya revize işlemleriyle aylara dağıtılmayan kısmını,
5. Kullanılabilir ödenek: Serbest ödeneklerin ödenek gönderme belgesine bağlanmamış, ön ödeme yapılmamış ve harcanmamış olan kısmını,
6. Revize işlemi: AHP ile AFP’nin gider, gelir ve net finansman bölümlerinde yıl içinde yapılacak her türlü değişiklik işlemini,
7. Aktarma işlemleri: Belli bir tertibe tahsis edilmiş olan ödeneğin, 5018 sayılı Kanun, yılı bütçe kanunu ve diğer kanun hükümlerine dayanılarak bir tertipten düşülüp mevcut veya yeni açılacak bir tertibe eklenmesi işlemlerini,
8. Ekleme işlemleri: İlgili kanunları gereğince, gerektiğinde (B) veya (F) işaretli cetvellerle ilişkilendirmek suretiyle bütçede mevcut veya yeni açılacak bir tertibe ödenek ilave edilmesi işlemlerini,
8.1. Gelirli ödenek kaydı işlemi: 6260 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası veya diğer mevzuatta yer alan hükümler gereğince kaydedilecek gelirlerin yılı bütçesiyle ilişkisinin kurulması ve kullanımına imkan sağlanması amacıyla mevcut veya yeni açılacak tertiplere
yapılacak ödenek kaydı işlemlerini,
8.2. Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı işlemi: 6260 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların (B) işaretli cetvellerinde öngörülmeyen veya belirtilen tahmini tutarların üzerinde gerçekleşen gelirler karşılığı olarak mevcut veya yeni açılacak tertiplere yapılacak ödenek kaydı işlemlerini,
8.3. Likit karşılığı ödenek kaydı işlemi: 6260 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre, özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumların Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (F) işaretli cetvellerinde belirtilen net finansman tutarlarını aşan finansman gerçekleşme karşılığı olarak mevcut veya yeni açılacak tertiplere yapılacak ödenek kaydı işlemini,
8.4. Şartlı bağış ve yardımların ödenek kaydı işlemi: 5018 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince, kamu idarelerine yapılan şartlı bağış ve yardımların bütçeye gelir kaydedilen tutarları karşılığı ilgili tertibine ödenek kaydedilmesi işlemini,
8.5. Diğer ödenek kaydı işlemleri: Bu bölümde tanımlanan ekleme işlemlerinin dışında kalan ekleme işlemlerini,
9. Ödenek devri işlemleri: Harcanmayan kısmının ertesi yıla devredeceği ilgili kanunlarla hüküm altına alınmış olan her türlü ödeneğin yılı bütçesiyle ilişkisinin kurulması ve kullanımına imkan sağlanması amacıyla mevcut veya yeni açılacak tertiplere eklenmesi işlemini,
9.1. Akreditif artığı karşılığı ödenek kaydı işlemi: 5018 sayılı Kanunun 35 inci maddesi gereğince, önceki yıllarda açılmış akreditiflere ilişkin devredilen kredi artıklarının yılı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydı işlemini,
9.2. Yüklenme artığı karşılığı ödenek kaydı işlemi: 5018 sayılı Kanunun 35 inci maddesi gereğince, önceki yıllardan devredilen yüklenme artıklarının yılı bütçesinin ilgili tertiplerine ödenek kaydı işlemini,
9.3. Devreden dış proje kredileri karşılığı ödenek kaydı işlemi: 4749 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereğince, önceki yıl içinde hak edişlerden doğan ihtilaflar sonucu tahakkuk işlemlerinin tamamlanamaması nedeniyle, dış proje kredilerinin harcanamayan miktarlarının yılı bütçesinin ilgili tertiplerine devren ödenek kaydı işlemini,
9.4. Şartlı bağış ve yardımların devri işlemi: 5018 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereğince, önceki yılda şartlı bağış ve yardım olarak ödenek kaydedilen veya devren ödenek kaydedilen tutarlardan harcanmamış kısımların yılı bütçesinin ilgili tertiplerine devren ödenek kaydı işlemini,
9.5. Diğer ödenek devri işlemleri: Bu bölümde tanımlanan ödenek devri işlemlerinin dışında, 6260 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve diğer mevzuat gereğince yapılan devren ödenek kaydı işlemini,
10. Ödenek iptal işlemi: Muhtelif kanunlarla verilmiş olan yetkilere istinaden bütçe ödeneklerinin iptal edilmesi işlemini,
11. İptal işlemi: Yapılmış olan bütçe işlemini ortadan kaldıran işlemi, ifade etmektedir.
II- Ayrıntılı Harcama/Finansman Programlarının Uygulanması ve Revize İşlemleri
1. İdareler, hizmetlerinin gerektirdiği harcamaları 2012 yılı AHP ve AFP dahilinde gerçekleştireceklerdir.
2. Vize edilen cetvellerde yer alan ödenekler, idarelerin üçer aylık dönemler itibarıyla kullanabilecekleri tutarlardır. Dönemleri içinde kullanılmayan tutarlar takip eden üçer aylık dönemlerde kullanılabilecektir. Ancak, takip eden dönemlere ilişkin ödenekler, vize edilen AHP/AFP’de Bakanlığımızca değişiklik yapılmadığı sürece, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 70 inci maddesinin amir hükmü de dikkate alınarak süresinden önce kesinlikle
kullanılmayacaktır.
3. İdareler, hizmet ve faaliyetlerini AHP/AFP’lere uygun olarak planlayacak ve ödemelerini buna göre gerçekleştireceklerdir. Serbest ödeneklerin etkin kullanılması, AHP/AFP’de değişikliğe ve ilave finansman ihtiyacına neden olunmaması bakımından harcama yetkilileri ve mali hizmetler birimleri gerekli tüm tedbirleri alacak ve bu amaçla merkez dışı birimleri de kapsayan bilgilendirme ve koordinasyonu sağlayacaklardır.
4. İdareler, tertipler bazında her üç aylık dönemde herhangi bir talimat beklemeksizin bu ödenekler için ödenek gönderme belgesi düzenleyebileceklerdir. Ödeneklerin merkez dışı birimlere gönderilmesinde birimlerin ihtiyaçları dikkate alınacak ancak, serbest ödeneklerin tamamının
merkez dışı birimlere gönderilmesi yerine, sonradan ortaya çıkabilecek ihtiyaçları karşılamak üzere makul bir kısmının kullanılabilir durumda tutulmasına özen gösterilecektir. Ayrıca, merkez dışı birimlerin ödenek kullanımları, harcama yetkilileri ve mali hizmetler birimlerince takip edilecek, merkez dışı birimlerde ortaya çıkacak ödenek ihtiyacı AHP/AFP’de değişiklik yapılması yerine öncelikle ödenek gönderme belgesine bağlanan ancak kullanılmayan ödeneklerin tenkis edilerek ödenek ihtiyacı bulunan muhasebe birimlerine gönderilmesi suretiyle karşılanacaktır.
5. Elektrik, doğalgaz, su, telefon, bilgiye abonelik ve internet erişimi gibi mal ve hizmet alım giderlerinin, serbest ödenek yetersizliği nedeniyle zamanında ödenmemesi suretiyle ek mali yük oluşturularak kamu zararına neden olunmaması bakımından, tertipler itibarıyla serbest ödenekler öncelikle bu giderlere ilişkin faturaların ödenmesinde kullanılacak, gerek aynı tertipte yer alan diğer gider türlerine ilişkin ihtiyaçların gerek bütçe içi ödenek aktarma suretiyle bütçenin diğer tertiplerindeki diğer gider türlerine ilişkin ihtiyaçların karşılanmasında hiçbir şekilde kullanılmayacak, buna neden olabilecek bir taahhüde ve harcamaya girişilmeyecek, merkez dışı birimlere ödenek gönderilmesinde bu hususa öncelik verilecektir.
6. İhale işlemlerinde bütçelerin ilgili tertiplerinde yer alan başlangıç ödenekleri dikkate alınarak taahhüde girişilebilecektir. Ancak, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerce hazırlanacak şartname ve sözleşmelere AHP/AFP’deki ödenek dağılımına göre ödeme yapılacağına ilişkin hüküm konulacaktır.
7. İhtiyaç duyulması halinde AHP/AFP’lerde yapılacak revize işlemlerine ilişkin talepler genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerce gerekçeleriyle birlikte değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletilecektir. Söz konusu idarelerin revize işlemleri Bakanlığımızca, diğer idarelerin revize işlemleri ise ilgili idarelerce gerçekleştirilecektir.
8. Hazine yardımı alan özel bütçeli diğer idarelerin bloke tutulan hazine yardımlarının kullanılabilir duruma getirilmesi, söz konusu idarelerin talebi üzerine, aylık nakit ihtiyaçları Bakanlığımızca değerlendirilerek, AFP revize işlemi yapılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu çerçevede, idareler ay sonu kasa, banka, avans, emanet durumları ve diğer likit değer ve nakdi yükümlülüklerine ilişkin verilerinin yanı sıra ilgili ay harcama (dış proje kredisi karşılığı proje özel
hesaplarından yapılacaklar hariç) ve gelir tahminlerini içeren gerekçeli bir yazıyla hazine yardımı revizesi taleplerini en geç ilgili ayın 5’ine kadar Bakanlığımıza göndereceklerdir. Yükseköğretim kurumlarının AFP’lerinde aylara dağıtılan hazine yardımları aylık nakit ihtiyaçları değerlendirilerek tahakkuka bağlanacağından, söz konusu idareler de hazine yardımı taleplerini aynı esaslara göre Bakanlığımıza ileteceklerdir.
9. Bloke tutulan ödenekler, idarelerin talepleri üzerine bütçe uygulamalarındaki gelişmeler de dikkate alınarak Bakanlığımızca değerlendirilerek kullandırılabilecektir.
III- Aktarma İşlemleri
1. İdareler, 5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile 6260 sayılı Kanun ve diğer mevzuatta yer alan aktarmaya ilişkin yetki ve sınırlamaları dikkate alarak ve her bir tertibin yılsonu harcama tahminini göz önünde bulundurarak aktarma işlemini gerçekleştirecek veya aktarma talebinde bulunacaklardır.
2. İlgili mevzuatta yer alan istisnalar dışında, ödenek eklenen tertipten düşme yapılamayacağından idareler bu yönde aktarma işlemi yapamayacağı gibi aktarma talebinde de bulunmayacaklardır.
3. Her türlü ilave ödenek ihtiyacı, öncelikle tasarrufu mümkün olan tertiplerden aktarma yapılmak suretiyle karşılanacaktır.
4. 6260 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılacak aktarma işlemlerinde aşağıdaki ilke ve esaslara uyulacaktır;
a) Madde hükmü ile idarelere verilen aktarma yetkisinin hesaplanmasında aktarma işlemi ile ödenek eklenecek tertibin kesintili başlangıç ödeneğinin yüzde 20’si esas alınacaktır. Bu itibarla, yıl içinde yapılan aktarma ve ekleme işlemleri sonucu meydana gelen ödenek değişiklikleri söz konusu oranın hesabında dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, yıl içinde yeni açılan tertiplerin başlangıç ödeneğinden söz edilemeyeceğinden idareler yeni açılan tertiplere ödenek aktarması yapamayacaklardır.
b) İdareler, belirtilen oranı aşmamak üzere birden fazla aktarma işlemi gerçekleştirebileceklerdir. Ancak idarelerce aktarılan ödenek miktarı, hiçbir şekilde eklenen tertibin kesintili başlangıç ödeneğinin yüzde 20’sini geçmeyecektir.
c) Bakanlığımıza iletilen bütçe içi aktarma taleplerinde, idarelere verilen aktarma yetkisinin kullanılıp kullanılmadığı hususu ayrıca değerlendirileceğinden, idareler öncelikle yüzde 20’lik yetkilerini kullanarak aktarma işlemlerini gerçekleştirecekler, söz konusu yetki kullanılmadan Bakanlığımızdan bütçe içi aktarma talebinde bulunmayacaklardır.
5. Aktarma işleminin yapılabilmesi için aktarılacak ödeneğin, işlemin yapıldığı tarih itibarıyla kullanılabilir durumda olması gerekmektedir.
6. Bütçelerin, “03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri” ve “05- Cari Transferler” ekonomik kodlarında yer alan cari nitelikli ödenekler ile “06- Sermaye Giderleri” ve “07- Sermaye Transferleri” ekonomik kodlarında yer alan sermaye nitelikli ödenekler arasında aktarma yapılmaması esastır. Ancak zorunlu hallerde, idarelerin bu nitelikteki aktarma işlemlerinin tamamı ilgili mevzuat çerçevesinde Bakanlığımızca değerlendirilecektir.
7. 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karara uygun olarak 2012 Yılı Yatırım Programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projelerde değişiklik yapılması halinde, bu değişikliğin gerektirdiği tertipler arası ödenek aktarması işlemlerinin tamamı, 5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın idarelerce yapılacaktır.
8. Kurumlar arası aktarma işlemlerinden;
a) 6260 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğince yapılacak aktarma işlemleri, bütçesinden ödenek aktarılan idare tarafından gerçekleştirilecektir.
b) 6260 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, 644 sayılı KHK kapsamında genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yaptırılacak işlere ilişkin ödenekler, ilgili idarelerce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesine aktarılacaktır.
9. İdarelerce yapılacağı belirtilen aktarma işlemleri dışında kalan her türlü kurum içi ve kurumlar arası aktarma işlemlerine ilişkin talepler Bakanlığımızca değerlendirilecektir.
IV- Ekleme İşlemleri
1. Likit karşılığı ödenek kaydı işlemlerinde; devreden kullanılabilir likit olarak, idarelerin açılış bilançolarının “10- Hazır Değerler” ve “11- Menkul Kıymet ve Varlıklar” hesap gruplarında yer alan hesapların bakiyeleri toplamından proje özel hesapları, şartlı bağış ve yardımlar, emanetler (proje özel hesapları ve şartlı bağış ve yardımlara ilişkin emanetler hariç), alınan depozito ve teminatlar, ödenecek vergi ve fonlar, ödenecek sosyal güvenlik kesintileri ile fonlar veya diğer kamu idareleri adına yapılan tahsilat tutarları düşüldükten sonra kalan pozitif değer dikkate alınacaktır.
2. İdareler, devreden kullanılabilir nakit tutar ile finansman cetvelinde öngörülen net finansman tutarı arasındaki fark kadar likit karşılığı ödenek kaydı yapabileceklerdir. Ayrıca, (B) işaretli cetvellerinde yer alan öz gelir kodlarının dördüncü düzeyi itibarıyla tahmin edilen tutarları aşan miktarlar için gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapabileceklerdir.
3. Hazine yardımı alan özel bütçeli idareler, önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımı tutarları için de likit karşılığı ödenek kaydı yapabileceklerdir.
4. Hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerde, önceki yıldan devreden kullanılabilir nakit tutarların ve (B) işaretli cetvellerindeki tahmini tutarlar üzerinde gerçekleşen gelirlerin, öncelikle  aylık nakit ihtiyacının karşılanmasında kullanılması, aylık nakit ihtiyacı karşılanmadan likit karşılığı ve gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmaması esastır.
5. Likit karşılığı ödenek kaydı yapılırken, idarenin nakit ihtiyacının göz önünde bulundurulması ve nakit yönetiminin sıkıntıya sokulmaması amacıyla, belli bir nakit değerin (kasa+banka) ödenek kaydedilmeyerek ihtiyat olarak hesaplarda tutulması gerekmektedir.
6. Ekleme işlemlerinden;
a) İlgili mevzuatında Maliye Bakanlığınca sonuçlandırılacağı belirtilen gelirli ödenek kaydı işlemleri Bakanlığımızca, diğer gelirli ödenek kaydı işlemleri ise idareler tarafından gerçekleştirilecektir. Bakanlığımız yetkisinde bulunan ekleme işlemlerine ilişkin talepler, gerekçeleriyle birlikte değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletilecektir.
b) Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı, likit karşılığı ödenek kaydı, şartlı bağış ve yardımların ödenek kaydı ve diğer ödenek kaydı işlemleri idareler tarafından gerçekleştirilecektir.
V- Ödenek Devir İşlemleri
1. 5018 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre; açılmış olan akreditiflere ilişkin kredi artıkları ile yüklenme artıkları, ertesi yıla devredilmekle birlikte ödenekleri iptal olunmaktadır. Bu çerçevede, artık karşılıklarının ödenek kaydedilmesine ilişkin olarak;
a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, ödenek devrine dayanak teşkil eden belgeleri ekleyerek, ödenek devir taleplerini Bakanlığımıza iletecekler ve Bakanlığımızca ödenek devri işlemi gerçekleştirilecektir.
b) Diğer idareler ise akreditif ve yüklenme artığı karşılığı ödenek kaydı işlemlerini, 5018 ve 6260 sayılı Kanunların ilgili hükümleri çerçevesinde, ilgisine göre “Akreditif Artığı Ekleme” veya “Yüklenme Artığı Ekleme” işlem türünü kullanarak, net finansman (5.0.0.0 Ekonomik Kodu) ile ilişkilendirmek suretiyle gerçekleştireceklerdir. Söz konusu işlemlere ilişkin formlar, gerçekleştirilen bütçe işlemine dayanak teşkil eden belgelerle birlikte Bakanlığımıza iletilecektir.
2. Şartlı bağış ve yardımların devri işlemi ilgili idarelerce gerçekleştirilecektir. Devirden kaynaklanan ödenek kaydı işlemleri, “Şartlı Bağış ve Yardımların Devri” işlem türü kullanılarak, özel bütçeli idarelerde net finansman (5.0.0.0 Ekonomik Kodu) ile ilişkilendirilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.
3. Devreden dış proje kredileri karşılığı ödenek kaydı işlemi ile diğer ödenek devir işlemleri Bakanlığımızca gerçekleştirilecektir.
4. İdarelerin, devren ödenek kaydedilecek tutarın sağlıklı bir şekilde tespit edilebilmesi için azami dikkat ve özeni göstermeleri, acil durumlar dışında kesin hesap verilerinin sonuçlanmasını beklemeleri gerekmektedir.
VI- Özel Gelir Karşılığı Tahsis Edilen Ödeneklere İlişkin İşlemler
1. Muhtelif kanun hükümleri çerçevesinde genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince yıl içinde elde edileceği tahmin edilen özel gelirler dikkate alınarak bu idarelerin bütçelerine 2011 yılında tefrik edilen ödeneklerden geliri gerçekleşenler ile devren kaydedilen ödenekler toplamından harcanmayan kısımlar, 2012 yılı bütçesinde mevcut veya yeni açılacak tertiplere Bakanlığımızca devren ödenek kaydedilecektir.
2. Bütçelerin “6” finansman kodundaki ödeneklerden;
a) Tefrik edildiği tertipte kullanılması öngörülen ödenekler, gelir gerçekleşmesine göre kullanılacaktır.
b) Tefrik edildiği tertipten hizmetin gerektirdiği ilgili tertiplere aktarılarak kullanılması öngörülen ödenekler, gelir gerçekleşmelerine göre aktarma yapılmak suretiyle kullanılacaktır.
VII- Yükseköğretim Kurumlarına İlişkin Hususlar
1. Yükseköğretim kurumları yukarıda belirtilen hususlara ilave olarak (1) Sıra No’lu 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde belirtilen ilke ve esaslara da uyacaklardır.
2. Toplulaştırılmış tertiplerdeki ödenekler ve Bakanlığımızca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programını değiştiren bütçe işlemleri; yükseköğretim kurumları tarafından ödenek dağılımına ve AFP (Birim Detay)’a yansıtılacaktır.
3. Toplulaştırılmış tertiplerdeki ödenekleri ve Bakanlığımızca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programını değiştirmemek kaydıyla, ödenek dağılımında ve AFP (Birim Detay)’da yapılacak her türlü değişiklik üst yöneticinin onayı ile yükseköğretim kurumları tarafından
gerçekleştirilecektir.
4. Toplulaştırılmış tertiplerdeki ödenekleri değiştirmeyen birimler arası ödenek değişikliği işlemleri, 5018 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde ve 6260 sayılı Kanunda yer alan aktarmaya ilişkin sınırlamalara tabi olmaksızın gerçekleştirilecektir. Diğer taraftan, toplulaştırılmış tertiplerdeki ödenekleri değiştirmeyen birimler arası ödenek değişikliklerinde de ödeneğin kullanılabilir durumda olması gerekmektedir.
VIII- Diğer Hususlar
1. Yılı yatırım programlarında değişiklik gerektiren bütçe işlemlerinden önce “2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”a uygun olarak gerekli program değişiklikleri tamamlanacaktır.
2. Gelirli ödenek kaydı ve ödenek devrine ilişkin işlemler ile özel gelir karşılığı konulan ödeneklerin gelir gerçekleşmesine bağlı aktarmalar hariç olmak üzere, kuruşlu bütçe işlemi yapılmayacaktır.
3. İlama bağlı borçlar ayrı bir tertipte bütçelenmediğinden, bundan kaynaklanan borçlar, borcun doğduğu hizmetin yürütüldüğü tertiplerden ödenecektir.
4. İdare bütçelerinde açılması gereken yeni tertipler ile gelir ve finansman kodları, Analitik Bütçe Sınıflandırmasının kurumsal, fonksiyonel, finansman tipi ve ekonomik sınıflandırma ilke ve kriterleri bakımından, ilgili idare ile Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü arasında mutabakat sağlanarak açılacaktır.
5. Şartlı bağış ve yardımlara ilişkin ödenek iptal işlemi; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde Bakanlığımızca, özel bütçeli idarelerde ise idarelerce gerçekleştirilecektir. Bunun dışındaki ödenek iptal işlemleri Bakanlığımızca gerçekleştirilecektir.
6. İdarelerce yapılan aktarma, ekleme, ödenek devri ve ödenek iptal işlemlerine ilişkin formlar; Sayıştay Başkanlığına, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne ve Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilecek formlarda, yapılan bütçe işleminin gerekçesini oluşturan hususlara da yer verilecektir. Diğer taraftan kurumlar arası aktarma işlemlerinde, bütçesine ödenek aktarılan idareye de yukarıdaki şekilde bildirim yapılacaktır.
7. Hatalı bütçe işlemi, iptal edilmek suretiyle düzeltilecektir. İptal işleminin yapılabilmesi için ilgili tertiplerdeki hatalı işleme konu olan ödeneğin, kullanılabilir durumda olması gerekmektedir. İptal işlemi, iptale konu bütçe işlemini yapan idare tarafından “Bütçe İşlemi İptal Formu” kullanılmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Bu işlemler, gerekçesiyle birlikte daha önce işlemle ilgili bildirim yapılmış olan idarelere gönderilecektir.
8. İdareler, her türlü bütçe işlemlerini ve bütçe işlem taleplerini e-bütçe’de gerçekleştireceklerdir.
9. Likit karşılığı ve gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı ve kurum içi ödenek aktarma işlemlerinin gerçekleştirilmesinde; elektrik, su, doğalgaz, telefon vb. zorunlu giderler, diğer mal ve hizmet alımları karşılığı gerçekleşmiş fatura ve hakediş tutarları, ilama bağlı borçlar, mahkeme harçları, geçmiş dönem borçları, mevzuatına uygun olarak gerçekleşmiş yurtdışı tedavi giderleri ve sözleşmeye bağlanmış iş ve hizmetler ile devam eden projelere ilişkin ödenek ihtiyacı öncelikle karşılanacak olup kamu harcamalarında ek mali yüklere ilişkin 16/7/2010 tarihli ve 11294 sayılı Bakanlığımız Genel Yazısında yer verilen hususlar da dikkate alınacaktır. Yedek ödenek ihtiyacı ve takip eden yılların bütçelerinde ilave ödenek ihtiyacına yol açacak şekilde hizmet alımlarında
genişlemeye gidilmeyecek, söz konusu giderlere ilişkin ödenek ihtiyaçları karşılanmadan yeni hizmet, faaliyet ve projelere ödenek ayrılmayacak ve bu amaçla kurum içi ödenek aktarma, likit karşılığı ve gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı işlemi yapılmayacaktır.
10. İdareler seyyar görev tazminatına ilişkin vize taleplerinde, ödenek ile gün ve kadro sayısı arasındaki bağlantıyı kuracaklar, “03.3.5- Yolluk Tazminatları” ve “06.9.2.05- Yolluk Tazminatları” kodundaki ödeneğin diğer ekonomik kodlar için kullandırılmamasına özen gösterecekler, vize edilen adam/gün sayısının üzerinde görevlendirme yapmayacaklardır.
11. Hizmet alımı suretiyle eleman temin edilen işlerde bir önceki yılda çalıştırılan eleman sayısı 2012 yılında artırılmayacaktır. Ancak, bütçelerinde bu amaçla tertiplenen başlangıç ödeneğinin aşılmaması ve ilave ödenek talep edilmemesi kaydıyla, yeni birimlerin faaliyete geçmesi veya hizmet alanlarının bir önceki yıla göre artış göstermesi hallerinde mevcut hizmet alımları kapsamında çalıştırılan eleman sayısında artışa gidilebilecektir.
Bu Tebliğin uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve her türlü tedbiri almaya Bakanlığımız yetkilidir.