Aylık ve Döner Sermaye Sabit Ödemelerinin Ödenmesi

Aylık ve Döner Sermaye Sabit Ödemelerinin Aynı Bankadan Ödenmesi ile ilgili Genelge yayımlandı.

Aylık ve Döner Sermaye Sabit Ödemelerinin Aynı Bankadan Ödenmesi ile ilgili Genelge yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan Aylık ve Döner Sermaye Sabit Ödemelerinin Aynı Bankadan Ödenmesi ile ilgili Genelge yayımlandı.

Genelgeye göre, ilgili yasa* gereği ayın 15`inde aylıklarla birlikte ödenen döner sermaye sabit ödemelerinin, her ayın 15`inde, ilgililerin banka hesaplarına yatırılıp yatırılmadığına ilişkin tereddütlere mahal vermemek için aylıklarının ödendiği banka aracılığıyla ödenmesi gerekmekte.

Bu sebeple Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların bu Genelgenin yayımı tarihinden önce aylık ve ücretlerin ödenmesine yönelik bankalarla yapılan ve halen yürürlükte bulunan protokoller, süreleri bitimine kadar geçerli olacak.

Yeni yapılacak banka protokollerinin bu çerçevede yapılması ve personele ödenecek döner sermaye sabit ödemelerinin her ayın 15`ini geçmeyecek şekilde ilgililerin banka hesaplarına aktarılması gerekmekte.

 

* 5947 sayılı Üniversite Ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ikinci maddesi ile 209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanuna Ek üçüncü Madde eklenmiş olup, söz konusu maddede de “Sağlık Bakanlığı ile Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı kadro ve pozisyonlarına (döner sermaye dahil) atanan ve 5. madde (altıncı fıkra kapsamında ek ödeme alanlar hariç) gereğince döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan klinik şef ve şef yardımcılarına en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 410’u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335’i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise % 180’i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır. Bu ödemeye hak kazanılmasında ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.” hükmü yer almakta; Maliye Bakanlığı tarafından (Muhasebat Genel Müdürlüğü) 20.02.2004 tarihli ve 25379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Aylık Ve Ücret Ödemeleri”ne ilişkin 6 sıra nolu Genel Tebliğine göre ise Genel ve katma bütçeli idareler ile bu idarelere bağlı döner sermaye işletmeleri ve fonlarda görevli memur, işçi ve sözleşmeli personelin aylıkları bankalar vasıtasıyla ödenmektedir.