Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

 

7 Nisan 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27898

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 12/D maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e), (f) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.

“a) Hekim çalışma odası/hasta muayene odası: Muayenehanede, 8 metrekare hekim çalışma alanı ve 8 metrekare hasta muayene alanı olmak üzere en az 16 metrekare kullanım alanına sahip, yeterli şekilde aydınlatılan ve havalandırılan hasta muayene odası ayrılır. Hasta muayene odalarında uzmanlık dalına uygun araç, gereç ve donanım ile hasta muayene masası, soyunma bölümü ve lavabo bulunur. Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dallarında muayene odasında lavabo istenmez. Kadın hastalıkları ve doğum ile üroloji muayene odalarında ayrıca, içerisinde sıvı sabun-tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi hijyen araçları bulunan tuvaletin bulunması gerekir. Ancak kadın hastalıkları ve doğum muayenehanelerinde USG bölümü; ürololoji muayenehanelerinde ürodinami bölümü, ayrı düzenlenmiş ve bu bölümlerde tuvalet var ise muayene odasında ayrıca tuvalet istenmez. Bu bölümde, hasta mahremiyetini ihlâl etmeyecek ve uygun şartlarda muayeneyi temin edecek şekilde ses, görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemeler yapılır.”

“b) Hasta bekleme salonu: Kullanım alanı en az 12 metrekaredir. Bekleme salonu sekreter hizmet alanı olarak da kullanılabilir.”

“d) Pansuman odası: Cerrahi uzmanlık dallarında en az 10 metrekare kullanım alanına sahip pansuman odası bulunur.”

“e) Asansör ve merdivenler: Tüm uzmanlık dallarında olmak üzere; giriş katta olmayan muayenehanelerin bulunduğu binada, hastanın tekerlekli sandalye ile girebilmesini sağlamak amacıyla, girişi en az 80 santimetre genişliğinde asansör olması gerekir. Merdivenin gerektiğinde sedye ile hasta taşınmasına imkan sağlayacak şekilde, basamak yüksekliği 16-18 santimetre, basamak genişliği 30-33 santimetreyi sağlamak kaydıyla merdiven ve sahanlığın genişliği en az 1,30 metredir. Merdiven basamak yüksekliği özürlülerin çıkışını zorlaştırmayacak şekilde düz bir satıhla bitirilir. Muayenehanenin girişi, zemin seviyesinde değilse %8 eğimli rampa yaptırılır.”

“f) Kapılar: Muayene odası ve tuvalet kapıları 110 santimetre diğer kapılar 90 santimetre genişliğinde olur.”

“i) Bebek emzirme ve bakım odası:  Kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları uzmanlarının muayenehanelerinde içinde lavabosu bulunan asgari 5 metrekarelik bebek emzirme ve bakım odası veya uygun araçla ayrılmış bölüm bulunur. Diğer uzmanlık dallarında aranmaz.”

“k) Acil seti: Tüm uzmanlık dallarındaki muayenehanelerde, acil müdahaleler için gerekli olan acil seti bulundurulur. Acil setinde; ambu, laringoskop ve endotrakeal tüp bulundurulması gerekir. İlaçlar, muayenehane içinde sürekli hazır bulundurulur ve kolay ulaşılabilir bir yerde olur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Sağlık kuruluşunda uzman tabip dışındaki asgarî sağlık çalışanının kuruluştan ayrılması durumunda üç ay içerisinde yerine sağlık çalışanı bulunamaması halinde, personel eksikliğinin bulunduğu birimin veya kuruluşun tamamının faaliyeti eksiklik giderilene kadar durdurulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sağlık kuruluşu isimlendirilmesinde; kişilerin yanlış algılaması ve karışıklığın önlenmesi amacıyla, hangi ilde olduğuna bakılmaksızın ülke genelindeki üniversite ve kamu sağlık kurum veya kuruluşlarının isimleri aynen veya çağrıştıracak şekilde kullanılamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin başlığı ile ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkrasına aşağıdaki (f), (g) ve (ğ) bentleri eklenmiştir.

“Sağlık kuruluşlarının kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlar”

“Tabip, diş tabibi ve uzmanlar, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygun olmak kaydıyla kadrolu olarak çalıştıkları tıp merkezi veya özel hastane dışında en fazla iki özel sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici olarak çalışabilirler.”

“f) Cerrahi müdahale birimi bulunan tıp/dal merkezlerine, kuruluşta kadrolu görev yapan anestezi ve reanimasyon uzmanı bulunmaması halinde kuruluşun ihtiyacı ve talebi dikkate alınarak bu uzmanlık dalında bir kadro verilebilir.”

“g) Tıp/dal merkezleri ile müessese ve laboratuvarlara asgarî kadro sayıları bakımından sağlık kuruluşu statüsünü kaybetmemesi için gerekli olan aynı branştaki uzman kadrosu verilebilir.”

“ğ) (f) ve (g) bentleri kapsamında verilen kadrolar, kadro devri yoluyla devredilemez. Ancak kuruluş devri ve birleşmeleri istisnadır.”

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“2/5/2011 tarihine kadar 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesine uygunluk sağlayarak buna dair belgelerini müdürlüğe sunmaları halinde planlamadan istisna olarak sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışmalarına izin verilir. Bu süre içerisinde uygunluğunu sağlayamayanların çalışma belgeleri müdürlükçe iptal edilir. Bu çalışma izni tabip/uzmanlara yönelik bir hak olup sağlık kuruluşuna müktesep kadro hakkı vermez. Bu tabip/uzmanlar öncelikle sağlık kuruluşunun müktesep kadrosunda tabip/uzman bulunmaması halinde bu kadroya veya kadrolu çalışanın ayrılması durumunda ayrılanın yerine başlatılır. Bu şekilde çalışan tabip/uzmanın sağlık kuruluşundan ayrılarak başka bir sağlık kuruluşunda çalışmak istemesi halinde çalışma belgesi iptal edilir ve yeni başlayacakları sağlık kuruluşu için 9 uncu ve 17 nci maddeler kapsamında değerlendirilir.”

“Faaliyetin durdurulduğu tarihten itibaren altı ay içerisinde bu Yönetmeliğe uyum sağlayıp tekrar faaliyete geçmeyen laboratuvar ve müesseselerin ruhsatları iptal edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-6’nın “HİZMET BİRİMLERİNE ESAS  BİLGİ VE BELGELER” başlıklı bölümünün 11 inci satırı ile EK-7/b’nin 12 nci satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve EK-8’e aşağıdaki “Beyin Cerrahisi”, “Nöroloji”, “Kardiyoloji” ve “Kalp ve Damar Cerrahisi” kısımları eklenmiştir.

11- Yönetmelikte belirlenen cerrahî müdahaleler haricindeki müdahaleler yapılıyor mu? **

 

 

30 gün süre ile ameliyathane biriminin faaliyeti durdurulur.

Aynı fiilin 1 yıl içinde tekrarında verilen faaliyet durdurma süresinin iki katı uygulanır.

 

12.

Sağlık kuruluşunun hizmet verdiği sürede bu Yönetmeliğe uygun ambulans bulunuyor mu?

 

Hayır

5 gün

7 gün

 

 

BEYİN CERRAHİSİ

NÖROLOJİ

Muayene masası

1 adet

 

Muayene masası

1 adet

Negatoskop

1 adet

 

Tansiyon aleti

1 adet

Oftalmoskop

1 adet

 

Steteskop

1 adet

Otoskop

1 adet

 

Refleks çekici

1 adet

Diapozon

1 adet

 

Diyapozon (256 ve/veya 512)

1 adet

Refleks çekici

1 adet

 

Oftalmoskop

1 adet

Steteskop

1 adet

 

Negatoskop

1 adet

Mezura

1 adet

 

Işık kaynağı

1 adet

Işık kaynağı

1 adet

 

 

 

KARDİYOLOJİ

 

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

Muayene masası

1 adet

 

Muayene masası

1 adet

Tansiyon aleti

1 adet

 

Tansiyon aleti

1 adet

Steteskop

1 adet

 

Steteskop

1 adet

Negatoskop

1 adet

 

Negatoskop

1 adet

Elektrokardiyoğrafi

1 adet

 

 

 

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

15/2/2008

26788

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

23/7/2008

26945

2.

11/3/2009

27166

3.

31/12/2009

27449 5. Mükerrer

4.

10/3/2010

27517

5.

3/8/2010

27661

6.

25/9/2010

27710

7.

6/1/2011

27807