Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Uygulamaları

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Uygulamaları hakkında talimatname Sağlık Bakanlığı tarafından il sağlık müdürlüklerine iletildi.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Uygulamaları hakkında talimatname Sağlık Bakanlığı tarafından il sağlık müdürlüklerine iletildi.

İlgili Yazı:

Bilindiği üzere Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinde değişiklik yapan Yönetmelik 06/01/2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yapılan Yönetmelik değişikliği kapsamında yeni düzenlemeler ve müdürlüklerce yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

1-Yönetmeliğin kapsamına laboratuar ve müesseseler de dâhil edilmek suretiyle kapsam maddesi yeniden düzenlenmiştir. 3153 sayılı ve 992 sayılı Kanunlar kapsamında Bakanlığımızca ruhsat düzenlenmek suretiyle faaliyet gösteren bu kuruluşların ruhsatlandırma ve faaliyetlerine ilişkin esaslar ile idarece yapılacak iş ve işlemler Bakanlığımızca yayımlanan Genelgeler ile yürütülmekte idi. Faaliyetleri itibariyle ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunan bu kuruluşların Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki tıp merkezi ve poliklinikler ile birlikte değerlendirilmesi, ruhsat ve faaliyet esaslarının aynı disiplin içerisinde yürütülmesi gerekli görülmüştür. Gerek yetişmiş sağlık insan gücü gerekse teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz kaynağını kullanan bu kuruluşlar ile polikliniklerin belli bir planlama dâhilinde açılmaları ve faaliyet göstermeleri Yönetmeliğin planlama hükümlerine dâhil edilmiştir.

Buna göre 06/01/2011 tarihi itibariyle yeni poliklinik, müessese, laboratuvar başvurusu Bakanlıkça planlama yapılana kadar alınmayacak, bu tarihten önce Kanun ve Yönetmeliğe uygun olarak müdürlüğe ruhsat başvurusu intikal etmiş kuruluşların işlemleri Yönetmeliğe göre sonuçlandırılacaktır.

2-Tıp merkezlerinin kadrolarının belirlenmesi ve kadro devrine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Tıp merkezi ve özel hastane uzman kadrolarının belli oranda kendi aralarında devrine imkân sağlayacak bu düzenleme ile tıp merkezlerinin tam kapasite ile çalışmaları, atıl kapasitedeki uzmanlık dallarının ihtiyacı olan bir diğer tıp merkezinde aktif kullanımının önü açılmıştır. Kadrolu klinisyen uzman sayısı dördün altında olan tıp/dal merkezlerine başka bir tıp/dal merkezinden veya özel hastanelerden uzman sayısı dörde ulaşana kadar ve ayrıca uzman kadrolarının %25’i oranında kadro devralması öngörülmüştür. %25 kadro artırımında uzman kadrosu yerine pratisyen hekim kadrosu devralmak istenmesi halinde aynı oran dikkate alınarak uzman kadrosu hakkı pratisyen hekim kadrosu olarak kullandırılabilecektir. Tıp/dal merkezlerinin %25’lik kadro artırım talebi müdürlükçe tespit edilecek kadro sayıları üzerinden 1 defaya mahsus olarak değerlendirilecektir.

Dal merkezleri mevcut kadrolarıyla 31/12/2013 tarihine kadar faaliyet gösterebileceğinden dal merkezi statüsünün korunması bakımından kadro becayişi talepleri uygun görülmez. Örneklendirilecek olursa; iki KBB uzman kadrosuyla hizmet veren dal merkezi KBB uzman kadrosunu başka bir branşla becayiş yoluyla değiştiremez. Ancak kadro sayılarını yukarıda belirtilen şekilde kadro devralma yolluyla dörde çıkarmaları halinde tıp merkezi statüsünde hizmet verebileceklerdir.

3- Sağlık kuruluşunda hekim ve diğer personelin çalışma şekilleri ile kuruluşların çalışma esasları yeniden belirlenmiş, özellikle hekimlerin/uzmanların sağlık kuruluşunda kadrolu çalışmaları benimsenmiş, kuruluş kadroları dışında geçici çalışılabilecek durumlar da düzenlenmiştir.

Buna göre;

a) Müdürlüklerce ilde faaliyet gösteren dal/tıp merkezleri, poliklinikler, müessese ve laboratuvarların 06/01/2011 tarihi esas alınarak kadrolarının tespiti yapılacaktır. Yazımız ekinde yer alan Ek-1 kapasite formu, sözkonusu kuruluşların, kadrolu çalıştırdıkları uzmanlık dalları ile uzman/tabip kadrolarının titizlikle tespitinin yapılması sonucunda her bir sağlık kuruluşu için ayrı ayrı doldurulacak ve Müdürlüğünüzce onaylanarak en geç 15.03.2011 tarihine kadar yazılı olarak ve ayrıca ozelteshis@saglik.gov.tr elektronik posta adresine gönderilecektir. Ayrıca yapılacak tespite göre tam zamanlı çalışma belgeleri kadrolu şeklinde, kısmi zamanlı çalışma belgeleri geçici çalışma belgesi şeklinde Yönetmeliğe uygun olarak yeniden düzenlenecektir.

Ek Madde 1in üçüncü ve dördüncü fıkraları ile 15.06.2009  tarihli 23971 sayılı yazımız ile 81 İl Valiliğine duyurulan Planlama ve İstihdam Komisyonu kararlarının üçüncü ve dördüncü maddesi kapsamında tam zamanlı çalışmasına izin verilerek SKYS’ye tam zamanlı olarak kayıt edilen uzman/tabiplerin çalışma statüleri kadro dışı geçici çalışma şeklinde düzeltilecek, bu uzman/tabipler kadro dışı geçici çalışma modelinde kuruluşta çalışmaya devam edebileceklerdir. Ancak, bu uzman/tabip kadroları kuruluşun kadro tespitinde dikkate alınmayacaktır.

b) Geçici 9 uncu madde kapsamında 06/01/2011 tarihi itibarıyla kadrolu/tam zamanlı çalışması olmadığı halde tıp/dal merkezi, poliklinik, laboratuvar ve müessesede kısmi zamanlı çalışanlar ile kadrolu/tam zamanlı çalışması olmaması nedeniyle 06/01/2011 tarihinden önce kısmi zamanlı çalışma belgesi iptal edilenlerle ilgili olarak; 28/02/2011 tarihine kadar görev yaptıkları kuruluşlar aracılığıyla müdürlüğe başvuruda bulunmaları ve Yönetmelikteki çalışma esaslarına uygunluklarını sağlamaları halinde “kadro dışı geçici çalışma” modelinde kuruluşta çalışmaya devam edebilecekler, belirtilen tarihe kadar Müdürlüğe müracaat etmeyenlerin çalışma belgeleri 01/03/2011 tarihi itibarıyla geçersiz sayılacak ve Müdürlükçe iptal edilecektir.

4- Eksiklik bulunmayarak Müdürlükçe uygun görülen muayenehane açma başvuruları Bakanlığa gönderilecek, Bakanlıkça yapılacak inceleme sonucu uygun görülen başvuru dosyası Müdürlüğe iade edilerek Müdürlükçe uygunluk belgesi düzenlenecektir. 06/01/2011 tarihinden önce yapılan muayenehane başvuruları ise Bakanlığa gönderilmeyecek, Müdürlükçe sonuçlandırılacaktır.

 

5- Sağlık kuruluşlarının kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla planlamadan istisna olarak Bakanlıkça izin verilen hususları düzenleyen Ek Madde 1’e, Yönetmelik kapsamına alınan laboratuar ve müesseseler de dâhil edilerek; kuruluşların birleşerek veya taşınarak faaliyet göstermeleri, polikliniklerin tıp merkezine veya hastaneye, tıp/dal merkezlerinin hastaneye dönüşmelerine belli şartlarda izin verilmiş, uzman ve tabiplerin kadro dışı geçici çalışma modeliyle kadrolu olduğu sağlık kuruluşu dışında diğer sağlık kuruluşlarında faaliyet göstermeleri, teknoloji yoğunluklu tıbbi cihazların birbirlerine devredilmek suretiyle etkin ve verimli kullanımı, laboratuar ve müesseselerin hizmet alımı modeliyle birden fazla kuruluşa hizmet vermek suretiyle bu alandaki ülke kaynaklarının ekonomik kullanılmasının sağlanması ve kuruluşların da bu yolla ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır.

Buna göre;

a) Ek Madde 1 de tanımlanan aynı il sınırları içerisindeki taşınma ve birleşme başvuruları Müdürlüklerce değerlendirilip sonuçlandırılacaktır. SKYS programına gerekli açıklamalar kayıt edilerek, kapasite formu güncellenip Bakanlığa bilgi verilecektir. Birleşmelerde yalnızca kadrolu uzman/tabip sayıları kuruluş kadrosu olarak dikkate alınacaktır. (Kadro dışı geçici çalışanlar da birleşme sonucunda Yönetmelikteki şartları korumaları halinde bünyesinde birleşilen kuruluşta çalışabilir.) Laboratuar veya müessese ile birleşmede kuruluş adına düzenlenen ruhsat ve uzman adına düzenlenen ruhsat asılları iptal edilmek üzere Bakanlığa gönderilecektir.

b) Müdürlüklerce ruhsatlandırılan polikliniklerin tıp merkezine dönüşüm talepleri bu Yönetmelik hükümleri kapsamında değerlendirilecektir.

c) Bir tıp merkezi veya özel hastanede kadrolu çalışan uzman/tabibin diğer iki özel sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışabilmesi öngörülmüştür. Ek Madde 1’in dördüncü ve beşinci fıkraları kapsamında (Emekli statüsü, yurt dışı çalışan statüsü) çalışanlar ile Geçici 9 uncu madde kapsamında kısmî zamanlı statüden kadro dışı geçici çalışma statüsüne geçenler de bulundukları sağlık kuruluşu dışında iki özel sağlık kuruluşunda geçici statüde çalışabilecektir. Müdürlüklerce SKYS sistemine uzman/tabibin çalışma statüleri de belirtilerek görev alacağı kuruluşlar kaydedilecektir.

ç) Taşınma, birleşme veya özel hastaneye dönüşüm talebi olan kuruluşlardan taşınması, birleşmesi veya özel hastaneye dönüşümü Bakanlıkça uygun görülenlerin uygunluk belgesinin askıya alınması halinde sağlık kuruluşu, Müdürlüğe tebligat adresi bildirerek kuruluş binasını boşaltabilir.

Yönetmeliğin 19 uncu maddesi kapsamında uzman eksikliği nedeniyle faaliyetine geçici ara veren (uygunluk belgesi askıya alınan) kuruluşlar, faaliyette bulundukları binayı boşaltamazlar. Binasını boşaltan kuruluşların uygunluk belgesi Müdürlükçe iptal edilir. Ancak bu kuruluşların askı süresi içerisinde taşınma veya birleşme talebinin olması ve talebin uygun görülmesi halinde Müdürlüğe tebligat adresi bildirilerek kuruluş binası boşaltılabilir.

d) Planlama ve İstihdam Komisyonuna sunulacak birleşme, taşınma taleplerinin iletildiği resmi yazı ile taşınma ve birleşme talebini içeren dilekçe ve kuruluşa ait kapasite formu Bakanlığa gönderilecektir.

e) Müdürlükçe ruhsatlandırılmış özel tıp/dal merkezleri bünyesinde cerrahî müdahale birimi açılmasına dair talepler Müdürlüklerce değerlendirilip sonuçlandırılacak, SKYS’ye “cerrahi müdahale birimi uygulama izin belgesine” dair bilgiler kayıt edilerek Bakanlığa bilgi verilecektir.

f) Kamu görevinden ayrılarak boş bulunan sağlık kuruluşu kadrosunda veya sağlık kuruluşundan ayrılarak kamuda çalışacak tabip, diş tabibi ve uzmanların başlayacağı kurum ve kuruluşta planlama yapılabilmesi için ayrılacakları kurumun/kuruluşun bulunduğu ildeki Müdürlüğe başvuruda bulunması gerekmektedir.

Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek Madde 5 in 1 inci fıkrasının (j) bendi kapsamında Müdürlüklerce yapılacak işlemler 22/12/2010 tarih ve 50411 sayılı yazımız ile Valiliklere duyurulmuştur. Sözkonusu yazıda belirtilen hususlar poliklinik, tıp/dal merkezi, laboratuvar ve müesseseler için de geçerli olacaktır.

g) Planlama ve İstihdam Komisyonunca 14/12/2010 tarihinde yapılan toplantıda; Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler ile çalışma şekilleri yeniden tanımlandığından 15/06/2009 tarih ve 23971 sayılı Kararın 3 üncü maddesinin kaldırılmasına, kısmi zamanlı çalışma şeklinin tam zamanlıya dönüştürülmesinin tabibe verilen bir hak olduğu, kuruluşa müktesep hak vermediğinin hatırlatılmasına karar verilmesi nedeniyle bu şekilde çalıştırılan tabip/uzmanların ayrılması halinde yerine Yönetmeliğe göre kadro dışı geçici çalışan tabip/uzmanlar başlatılabilecektir.

6- 6/1/2011 tarihinden önce; müstakil olarak açılmış olan laboratuvar ve müesseselerin, en geç iki ay içerisinde (06/03/2011 tarihine kadar) bu Yönetmeliğe göre kuruluş ruhsatı ve mesul müdür belgesi almak için Müdürlük aracılığıyla Bakanlığa müracaat etmeleri öngörülmüştür. Sağlık kuruluşu mesul müdürü Yönetmelikte tanımlandığı şekliyle başka bir kurum/kuruluşta görev yapamaz.

Buna göre, EK-2’de yer alan belgeler ile Müdürlüğe başvuruda bulunmaları hususunda ilgili kuruluşlara tebligatta bulunulması, başvuruda bulunmayanların ise Yönetmelik hükmü gereği faaliyetinin Valilikçe durdurulması gerekmektedir.

Ayrıca, mesul müdürlerce kuruluşta çalışan tabip/uzmanların Doktor Bilgi Bankası kayıtları kontrol edilerek eksik olanların tamamlanması, kaydı olmayanların kayıtlarının yapılması gerekmektedir.

7- Tıp merkezlerinin çalışma şekli ile kuruluşların acil hizmetleri yeniden düzenlenmiştir

Buna göre; tıp merkezleri ( geçiş sürecinde dal merkezleri de dâhil) ruhsatlarında yazılı olmak kaydıyla çalışma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere belirlenen sürede hizmet sunabileceği gibi, tatil günleri ve mesai sonrası dâhil kesintisiz hizmet de verebilirler. Cerrahi müdahale birimi bulunan kuruluşlar da Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükümlerine riayet etmek ve uygunluk belgelerine yeni çalışma süreleri kaydedilmek şartıyla çalışma sürelerini değiştirebileceklerdir.

Acil hizmetleri; kuruluşun kadrosunda çalışan tabiplerce veya başka bir özel hastane, özel dal/tıp merkezlerinde kadrolu çalışan tabiplerce, adlarına geçici çalışma belgesi düzenlenerek verilebilecektir.

8- Diğer hususlar;

a) Özel sağlık kuruluşlarına ait her türlü işlemin SKYS programı üzerinden yürütülmesi gerektiğinden, SKYS programında bulunan kuruluşa ait genel bilgilerin yer aldığı sayfadaki standart kadro kısmına kuruluşların kapasitelerine ait bilgilerin girilmesi, kuruluşlarda çalışan hekimlerin başlayış ve ayrılış bilgilerinin düzenli olarak ve zamanında yapılması, eksik olan bilgilerin en geç 15.03.2011 tarihine kadar tamamlanması, kuruluş mesul müdürleri tarafından kuruluş mahal listelerinin kuruluşun bulunduğu binanın özelliklerine göre 01.03.2011 tarihine kadar girilmesi gerekmektedir.

b) 09.03.2000 tarih ve 23988 sayılı Yönetmelik kapsamında Müdürlüklerce ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşlarının işletici değişikliğinin gerçekleşmesi durumunda; devir işlemlerinin Müdürlüklerce değerlendirilerek, sonuçlandırılması, uygunluk belgesi ve sahip değişikliğine dair bilgilerin SKYS programına kayıt edilmesi gerekmektedir.

Müdürlüklerce devir esnasında Yönetmelikte istenen belgelere ilave olarak; kuruluşun sahipliğini devralacak şirket ile devreden şirket arasında imzalanmış devir sözleşmesi, devir sözleşmesini imzalayan kişilerin imzaya yetkili olduğuna dair belge ile şirket karar defterinde yer alan ortaklar/yönetim kurulu kararı istenecektir. Ayrıca Müdürlük kayıtlarında veya SKYS’de devir yapılmasını engelleyen haciz kararı olup olmadığı kontrol edilecektir.

c) Kuruluşların uygunluk belgesine/ruhsatına düşülecek haciz şerhi kararı intikal eden veya kararı ifa eden Müdürlük/Bakanlık tarafından SKYS programına girilecektir.

ç) Yönetmeliğin ekindeki EK-2/a’da yer alan ruhsat şablonu Bakanlığımızca kullanılacağından, Müdürlüklerce EK-2/a’da yer alan “tıp merkezi ruhsatnamesi” “Uygunluk Belgesi” olarak değiştirilerek düzenlenecektir.

d) Sağlık kuruluşu için belirlenen asgari sayıdaki sağlık çalışanının olmaması durumunda ayrılış tarihinden itibaren 3 aylık süre verilir, süre sonunda belirtilen sağlık çalışanı başlatılamaz ise Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükmüne göre işlem yapılacaktır.

e) Yönetmeliğin ekinde yer alan ve müessese ruhsat başvurusunda istenen Ek-3/B ilgili branş uzmanı tarafından doldurulacaktır.

f) Müessese, laboratuvar ve ünitelerin sorumluluğunu yürüten uzman/uzman tabibin ayrılması yerine uzman/uzman tabip başlaması halinde Bakanlığımıza gönderilecek başvuruda; ayrılan ve başlayan uzman/uzman tabibin, ayrılış/başlayış tarihi, çalışma şekillerini ve başvurunun mevzuata uygunluğunu belirten üst yazı ekinde,

-Başvuru dilekçesi aslı(EK-3/A),

-Diploma ve uzmanlık belgesi (Aslı görülerek “Aslı Gibidir” ibaresi ile imzalanarak, imzalayan kişinin çalıştığı şube ve görevini belirten kaşe basılmış, mühürlenmiş olmalıdır),

-Bildirim formu (Ek-3/B – Ek-3/C) ve taahhütname (ilk başvuruda taahhütname (Ek-3/F) yerine, inceleme raporu) gönderilecektir.

 

 

Ekler     :

Ek 1 : Kapasite Formu (1 sayfa)

Ek 2 : Ruhsata esas belgeler listesi (1 sayfa)

DAĞITIM:

Gereği:

81 İl Valiliği

…./…./2011 Şube S  .                     :M.ARSLAN

…./…./2011 Koord.                        :M.E.YATMAN

…./…./2011  Gn.Md.Yrd.V.           :Ş.S.MERCAN

…./…./2011  Gn.Md.V.                  :İ.ŞENCAN

Koordinasyon:

…./…./2011 Şube Müd.                : M.OKTAR

…./…./2011 Koord.                       : M.C.AKARSLAN

…./…./2011 Huk.Müş.

 

EK-1

TIP/DAL MERKEZİ, POLİKLİNİK, LABORATUVAR VE MÜESSESE KAPASİTE FORMU

KURULUŞUN KİMLİĞİ

Adı

 

Açıklama

 

Adresi (ilçe de belirtilir)

 

Mesul müdürü

 

Sahipliği

 

Açılış tarihi

 

Ruhsat numarası

 

AÇIKLAMA**

 

BİNA ÖZELLİKLERİ

Bina durumu

Müstakil:                 Mesken:                     İşyeri:

Poliklinik oda sayısı

 

Cerrahi müdahale birimi

 

Gözlem yatağı sayısı(toplam)

 

Gözlem odası odası ve yatağı

 

 

Planlama kapsamındaki cihazlar

 

Özellikli birimler

 

Laboratuvar ve üniteler

*Kurulu   (Türü) :

*Hizmet Alımı (Türü):

UZMANLIK DALLARI VE HEKİM SAYILARI

 

Uzmanlık dalı

Esas kadro

(sayısı)

Kadro Dışı Geçici (sayısı)

Kadrolu

Ek Madde 1

Geçici 9

PİK

(3-4)

2. fıkra

4., 5. fıkra

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

*Müdürlükler tarafından bu forma eklenmesi uygun görülen diğer hususlar da ilave edilebilir.

*Müdürlükler tarafından Word Belgesi şeklinde hazırlanarak Bakanlığa gönderilecek.

** Güzellik Merkezinden polikliniğe dönüşenler ile dal merkezinden tıp merkezine dönüşenler, başka ilden taşınan, başka kuruluşla birleşenlerin özellikleri (önceki isimleri, hangi ilden taşındıkları, hangi kuruluşların birleştikleri açıklama satırına yazılacaktır.)

 

Ek-2

MÜESSESE/LABORATUVAR KURULUŞ RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTECEK BELGELER LİSTESİ

1) Laboratuvar/müessese işleteninin, adı veya ticari unvanı ile açmak istediği kuruluşun adını, açık adresini, faaliyet gösterdiği uzmanlık dallarını ve irtibat numaralarını belirtir ruhsatlandırma işlemlerinin başlatılmasını talep eden mesul müdür imzalı başvuru dilekçesi,

2)Laboratuvar/müessesede çalışan tabiplerin/uzmanların ve diğer sağlık görevlilerinin isimlerini, çalışma şekillerini ve adlarına düzenlenmiş ruhsatı olanların ruhsat tarihlerini ve cilt yaprak numaralarını belirtir mesul müdür imzalı liste,

3) Kuruluşun bütün mekânlarının ebatlarını ve ne amaçla kullanılacağını belirtir yetkili mimar tarafından çizilmiş doğruluğu Sağlık Müdürlüğünce onaylanmış 1/100 ölçekli plan proje,

4) Bina müstakil ise yapı kullanma izni belgesi,

5) Laboratuvar/Müessesenin bulunduğu binada, ilgili mevzuat kapsamında yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığını gösteren yetkili merciden alınan belge,

6) Müstakil binada ise binası için ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu,

7) Kuruluş ticaret şirketi tarafından açılacak ise, şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin aslı veya Müdürlük onaylı örneği ile şirket ortaklarının tamamının tabip olduklarını belgelemek üzere ortakların diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri;

8) Mesul müdür tarafından hazırlanan kuruluşta bulunan tıbbi malzeme ve cihazları belirtir liste (Müdürlükçe yapılan yerinde inceleme ile varlığı tespit edilmiş)

9) Mesul müdürün, müessese veya laboratuarda mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı veya ıslak imzalı aslı görülerek Müdürlük onaylı mesul müdürlük sözleşmesi örneği; Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre mesul müdürlük yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler; mesul müdüre ait dilekçe, diploma ve var ise uzmanlık belgesi, tabip odası belgesi, T.C. Kimlik Numarası beyanı ve iki adet vesikalık fotoğraf,

a) Laboratuvar/ müessese işleteni şirket bakımından, mesul müdür şirket ortağı değilse şirket müdürü ile mesul müdür arasında imzalanan sözleşme; şirket müdürü ile mesul müdür şirket ortağı ise, -şirket müdürü, mesul müdür olamaz- şirket müdürü ve mesul müdür arasında imzalanan sözleşme,

b) Laboratuvar/müessese işleteni gerçek kişiler ve mesul müdür de ortak ise, diğer ortakların mesul müdürlük konusunda yazılı ve imzalı rıza beyanları veya mesul müdürlük yapacak ortak ile diğer ortaklar arasında bu konuda yapılan sözleşme (mesul müdür ortak değil ise, bütün ortaklarla yapılan sözleşme),

10) Laboratuvar/ müessesede çalışan uzman/tabiplerin dilekçe, diploma ve uzmanlık belgeleri, tabip odası belgesi, hizmet sözleşmeleri; tabip harici sağlık çalışanlarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları (diploma ve uzmanlık belgeleri ile sözleşmelerin, aslı görülmek şartıyla Müdürlük tasdikli suretleri; istenilir ise sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir),

11) Laboratuvar/ müessesede çalışan uzman/uzman tabiplerin ve sağlık çalışanlarının ikişer adet vesikalık fotoğrafları,

12) Laboratuvar/ müessesede, sağlık insan gücü haricindeki çalışanların, mesul müdür tarafından onaylı isim listesi ve T.C. Kimlik Numaraları,

13) Laboratuvar/ müessesedeki tıbbi donanımın (cihazlar için marka, seri numarası veya bu numara yerine geçen bilgiler olacak şekilde) isim ve sayı olarak belirtilen mesul müdür imzalı listesi(doğruluğu Müdürlükçe onaylanmış), TAEK Lisansı alınması zorunlu olan cihazların TAEK Lisanslarının Müdürlük onaylı örnekleri,

14) Laboratuvarlarda çalışılacak tetkiklerin uzmanlık dallarına göre ayrı ayrı hazırlanmış mesul müdür onaylı listesi,

15) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili kurumla yapılmış sözleşme.

16)Mesul müdür tarafından hazırlanan özürlü vatandaşların hizmet alımını kolaylaştırmak için kuruluş girişlerinde, lavabo ve tuvaletlerde gerekli düzenlemelerin yapıldığını beyan eden belge

Yukarıda belirtilen belge ve bilgilerin Müdürlükçe yapılacak (ilgili branş uzmanlarının da katılımıyla) yerinde inceleme sonucunda hazırlanan mahal raporu da gönderilecektir. Mahal raporu; kuruluşun bulunduğu binanın, uzmanlık dallarının, personellerin ve cihazların özelliklerini ve başvurunun mevzuata uygun olduğunu içermelidir. Mevzuata uygun olmayan başvurular, eksiklik ve uygunsuzluklar giderildikten sonra Bakanlığa gönderilecektir.