Anayasa Mahkemesi Tam Gün Kanunu Hakkındaki Kararını Açıkladı

tam_gun_yasasi.jpg

Tam Gün Kanunu olarak bilinen kanun hakkında  Anayasa Mahkemesi’nce verilen karar açıklandı. Bu  karar ile  Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlarında döner sermaye ek ödemesi ile ilgili madde iptal edilmiştir. Bu iptal kararı, Resmi Gazetede yayımlanmasından itibaren  dokuz ay sonra yürürlüğe girecektir. Bu süre içerisinde gerekli düzenlemeler yapılarak ek ödeme ile ilgili  Sağlık Bakanlığı  personelinin herhangi bir mağduriyetine sebebiyet verilmeyecektir.

tam_gun_yasasi.jpg

tam_gun_yasasi.jpg

Tam Gün Kanunu olarak bilinen kanun hakkında  Anayasa Mahkemesi’nce verilen karar açıklandı. Bu  karar ile  Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlarında döner sermaye ek ödemesi ile ilgili madde iptal edilmiştir. Bu iptal kararı, Resmi Gazetede yayımlanmasından itibaren  dokuz ay sonra yürürlüğe girecektir. Bu süre içerisinde gerekli düzenlemeler yapılarak ek ödeme ile ilgili  Sağlık Bakanlığı  personelinin herhangi bir mağduriyetine sebebiyet verilmeyecektir.

Diğer bir iptal hükmüyle; Üniversite öğretim üyelerinin yükseköğretim kurumları dışında çalışma yasağına ilişkin cümle iptal edilmiş ise de, Anayasa Mahkemesi tarafından, üniversite personelinin tam gün esasıyla çalışma prensibi kabul edilmiştir.

Buna göre, üniversite personeli açısından tam gün çalışma uygulaması 30 Ocak 2011 tarihinden itibaren başlayacaktır.

Tam gün esasıyla ilgili çalışma şeklinin nasıl olacağına ilişkin uygulama konusunda ise, bu konuda farklı görüşler bulunmakla birlikte, Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

Kamuda çalışan diğer hekimler bakımından ise, yine tam gün çalışma esası getirilmesine ilişkin uygulama Mahkemece kabul görmüştür.

Bu çerçevede; kamuda çalışan hekimlerimizin, mesai sonrasında serbest çalışmasına izin veren 2368 sayılı Yasa yürürlükten kaldırılmış olduğundan ve 1219 sayılı Yasanın 12. maddesinin üçüncü fıkrasında da, kamu görevlilerinin aynı zamanda mesleğini serbest olarak icra edemeyeceklerine ilişkin hüküm Anayasa Mahkemesince iptal edilmediğinden, bu hekimlerimizin 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren muayenehane açabilmesi veya özel sağlık kuruluşlarında çalışabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu uygulama ise, 30 Temmuz 2010 tarihinde başlayacaktır.