Aile Hekimliği Birimleri Grubunun Belirlenmesine İlişkin Genelge

Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

1 Ocak’ta yürürlüğe girdi.

 

Yönetmeliğin 16.maddesi uyarınca aile sağlığı merkezi giderlerinin ödenmesi amacıyla aile hekimliği birimlerinin gruplarının belirlenmesine yönelik olarak aşağıdaki hususlar çerçevesinde işlem yapılacak:

“1) 25/05/2010 tarihli ve 27591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek (3)’ünde belirlenen gruplardan aile hekimi tarafından talep edilen gruba ait tüm kriterlerin sağlandığına dair belgeleri içeren dosya ile birlikte il sağlık müdürlüğüne başvuru yapılır. Aile hekimliği birimi giderinin ödenmesine yönelik değerlendirme Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek (3)’üne göre hazırlanan gruplandırma kriterleri çerçevesinde yapılacaktır. Başvuruda bulunmayan aile hekimleri için gruplandırma değerlendirmesi yapılmayacaktır.

2) Aile hekimliği birimi giderinin ödenmesine yönelik yapılacak değerlendirmeye esas teşkil edecek olan “Aile Sağlığı Merkezi/Birimleri Gruplandırma Kriterlerine İlişkin Rehber” ilişikte yer almaktadır. Başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde İl Performans ve Kalite Koordinatörlükleri tarafından ekte yer alan “Aile Sağlığı Merkezi/Birimleri Gruplandırma Kriterlerine İlişkin Rehber” esas alınarak, aile hekimliği birimlerinde değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme yapıldıktan sonra değerlendirme evrakının bir nüshası aile hekimine verilecektir.

3) Aile hekimliği birimi değerlendirme raporu aile ve toplum sağlığı şube müdürlüğünden sorumlu il sağlık müdür yardımcısı tarafından onaylanacaktır. Değerlendirme raporunun onaylanmasını müteakiben bilgiler Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemine (ÇKYS) girilecek ve birimin hangi gruba dâhil olduğu il sağlık müdürlüğünce resmi yazı ile aile hekimine bildirilecektir.

4) Grubu belirlenen aile hekimliği biriminin altı ayda bir periyodik olarak gruplandırma kriterleri bakımından İl Performans ve Kalite Koordinatörlükleri tarafından değerlendirmesi yapılacaktır. Yılın ilk periyodu için mart-nisan ayları içinde, yılın ikinci periyodu için ise eylül-ekim ayları içinde değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme yapıldıktan sonra değerlendirme evrakının bir nüshası aile hekimine verilecektir.

5) Periyodik değerlendirmelerde, aile hekimliği biriminin grup şartlarını kaybettiği tespit edilirse, bu şartların hangi tarihten itibaren kaybedildiği ve hangi gruba göre ödeme yapılması gerektiği raporda belirtilecektir. Değerlendirme raporunun il sağlık müdür yardımcısınca onaylanmasını müteakiben, yeni belirlenen gruba ilişkin bilgiler ÇKYS’ye girilecek olup ödeme yeni belirlenen gruba göre yapılacaktır.6) Grup değiştirmek amacıyla başvuruda bulunulan aile hekimliği birimi için, değerlendirme raporunun il sağlık müdür yardımcısınca onaylanma tarihinden itibaren üç aydan önce -birim değiştirmek suretiyle veya yeni başlayan aile hekimleri hariç olmak üzere- aynı yerle ilgili olarak yeniden grup değiştirmek için başvuruda bulunulamayacaktır.

7) Onaylanan değerlendirme raporlarına karşı yedi gün içinde il sağlık müdürlüğüne itiraz edilebilir. İtiraz, il sağlık müdürü başkanlığında idari ve mali işler şube müdürlüğünden sorumlu il sağlık müdür yardımcısı, personelden sorumlu il sağlık müdür yardımcısı, aile ve toplum sağlığı şube müdürü ve bilgi işlem veya istatistik şube müdüründen oluşan komisyon tarafından oy çokluğu ile onbeş gün içinde karara bağlanır. Bu görevlerden bir kısmının aynı kişi tarafından yürütülmesi halinde eksik olan görevi yapan üyenin yerine il sağlık müdürünce eşdeğer unvandaki başka bir personel komisyon üyesi olarak görevlendirilir.

8) İl sağlık müdür yardımcısınca onaylanarak dahil olduğu grubu belirlenen aile hekimliği biriminin gider ücreti onayı takip eden ilk ayda ödemeye esas alınacaktır.

9) Mezkûr Yönetmeliğin Geçici 1 inci Maddesi uyarınca ilin aile hekimliği uygulamasına geçtiği tarihten itibaren altı ay boyunca, tavan ücretin % 100’ü herhangi bir kritere bağlı olmaksızın aile hekimlerine aile sağlığı merkezi gideri olarak ödenecektir. Altı ayın bittiği günden itibaren gruplandırmalar esas alınarak ödeme yapılır.”

Aile Sağlığı Merkezi/Birimleri Gruplandırma Kriterleri

Aile Sağlığı Merkezi/Birimleri Gruplandırma Kriterlerine İlişkin Rehber